Studia magisterskie Kierunek menedżerski

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku menedżerskim?
Atuty kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku menedżerskim w SGH dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty skutecznego wypełniania roli menedżera i specjalisty zatrudnionego zarówno w przedsiębiorstwie, w organizacjach administracji publicznej, jak też prowadzącego własną działalność gospodarczą. 

Studia oferują̨ najnowszą wiedzę oraz umiejętności i postawy (kompetencje społeczne), ale kładą także istotny nacisk na prawne uwarunkowania działań menedżerów oraz na kształcenie praktycznych umiejętności w aktywnych formach dydaktycznych tj. ćwiczeń, treningów, warsztatów, laboratoriów. Spełnienie tych postulatów wymaga w procesie kształcenia studentów zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania zapisów obowiązującego prawa, śledzenia zachodzących w nim zmian oraz dorobku innych niż ekonomia, zarządzanie i finanse nauk społecznych, w tym przede wszystkim psychologii i socjologii.

Podstawowym założeniem programu kształcenia jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w nieustannie zmieniającym się otoczeniu i pracy w coraz bardziej złożonych zespołach pracowniczych, co wymaga rozwoju zarówno tzw. „kompetencji miękkich“, jak również zdolności do samodzielne​go poznawania nowych rozwiązań ich testowania i ulepszania. 

Profil kandydata

Studia drugiego stopnia na kierunku menedżerskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie mają na celu kształtowanie liderów w organizacjach. Podstawowym założeniem kierunku jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w nieustannie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, w coraz bardziej złożonych zespołach pracowniczych. Studia bazują na wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, psychologii, socjologii i nauk pokrewnych. Program umożliwia rozwijanie kompetencji menedżerskich obejmujących aktualne zagadnienia z zakresu przywództwa, kierowania zespołami pracowniczymi, zarządzania strategicznego, finansów organizacji, innowacji i przedsiębiorczości, rozwijania relacji z klientami i logistyki. Absolwent kierunku menedżerskiego charakteryzuje się krytycznym myśleniem, proaktywnością, elastycznością, innowacyjnością, umiejętnością rozwiazywania problemów i współpracy niezbędnymi dla sprawnego działania w warunkach globalizacji, cyfryzacji i wyzwań zrównoważonego rozwoju. Program zajęć studenci dopasowują do swoich potrzeb wybierając przedmioty z szerokiej listy, mając możliwość realizacji praktyk zawodowych i włączania się w życie społeczności akademickiej. W ramach kierunku menedżerskiego studenci mogą uzyskać specjalizację przygotowującą ich do pełnienia roli menedżera HR, menedżera logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, menedżera strategicznego rozwoju przedsiębiorstw oraz menedżera przedsiębiorcy. Studia obok form wykładowych, wyróżniają się aktywnymi formami dydaktycznymi, tj. konwersatoriami, ćwiczeniami i treningami, podczas których szeroko stosuje się: dyskusje, debaty, symulacje, studia przypadków i prace projektowe. Program ma także na celu przygotowanie zainteresowanych absolwentów do kształcenia na poziomie doktorskim.

Perspektywy zawodowe

Studia na tym kierunku umożliwią Ci pozyskanie stanowisk eksperckich i menedżerskich w przedsiębiorstwach i administracji publicznej w poszczególnych obszarach funkcjonalnych organizacji. Studia przygotowują także do założenia i kierowania własnym przedsiębiorstwem. 

Specjalności
 • menedżer HR​
 • menedżer – kierownik zespołu
 • menedżer – przedsiębiorca
 • menedżer w administracji publicznej
 • menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw 
 • menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku menedżerskim w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne, psychologiczne, prakseologiczne i prawne uwarunkowania skutecznego pełnienia roli menedżera w organizacji, 
 • zna podstawowe wzorce zachowania pracowników i liderów w organizacjach, rozumie wpływ wykorzystania narzędzi zarządzania na zachowania pracowników, 
 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych i systemów zarządzania, zna metodykę zarządzania strategicznego i zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych organizacji,

Umiejętności

 • potrafi samodzielnie formułować problemy menedżerskie, poszukiwać rozwiązań, trafnie identyfikować zagrożenia ekonomiczne, prawne, etyczne i psychospołeczne, planować działania oraz kontrolować ich wprowadzanie,
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcie biznesowe i organizacyjne w zakresie strategii i jej przełożenia na plany operacyjne oraz codzienne działania menedżera – lidera i pracowników, 
 • potrafi samodzielnie dokonywać opisu przedsięwzięć, opracowywać procedury i regulaminy, przygotowywać i modyfikować narzędzia zarządzania oraz tworzyć propozycje biznesowe, prezentacje i raporty, a także skutecznie wyjaśniać ich cele i treść,

Kompetencje społeczne

 • rozumie istotę pracy zespołowej, przyjmując różne role oraz koordynując pracę zespołową,
 • potrafi skutecznie komunikować się, wpływać na zachowania innych, pracować w zespole, negocjować, wspólnie wypracowywać skuteczne rozwiązania,
 • jest świadomy roli właściwej organizacji pracy własnej i pracy innych, wyznaczania celów, zarządzania czasem, określania priorytetów, rozwiązywania dylematów w pracy menedżera.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim