Studia magisterskie HR biznes partner

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku HR biznes partner?
Atuty kierunku

Studia na tym kierunku odwołują się do współczesnych koncepcji zarządzania ludźmi w organizacjach. Kładą one nacisk na: monitorowanie i pomiar istniejących procedur w zakresie zarządzania, współuczestniczenie w tworzeniu strategii biznesowej przedsiębiorstwa, proponowanie indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników, inicjowanie zmian.

Program studiów odwołuje się do wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, ekonomii oraz prawa. Łączy zarówno „twarde” jak i „miękkie” instrumenty zarządzania ludźmi. Studia, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, kładą nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności. Stąd też propozycja aktywnych form dydaktycznych tj. warsztatów, ćwiczeń oraz treningów umiejętności, spotkań z praktykami HR BP.

Kierunek dostępny w SGH od roku akademickiego 2020/2021.

Profil kandydata

Kandydat na kierunek HR Biznes Partner powinien - przede wszystkim - interesować się mechanizmami społecznymi wpływającymi na postawy ludzi w organizacjach. Nie jest wymagana wcześniejsza znajomości przedmiotów zawartych w programie studiów. Mają one charakter autorski, co stanowi gwarancję poznania zagadnień z zakresu zarządzania z perspektywy: socjologii, psychologii biznesu, finansów przedsiębiorstwa, prawa pracy, realizacji projektów, strategii firmy oraz praktycznych narzędzi działania działów HR. W tym kontekście absolwent kierunku staje się partnerem (ekspertem) w zarządzaniu organizacjami.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, administracji państwowej oraz organizacjach non profit. Naturalnym miejscem wykonywanego zawodu są komórki zajmujące się sprawami personalnymi, a w ostatnich latach także HR biznes partner.  

Po ukończeniu studiów będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w następujących zawodach: 

 • specjalista do spraw rekrutacji pracowników, 
 • specjalista do spraw zarządzania talentami, 
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego, 
 • specjalista do spraw kadr, 
 • specjalista do spraw szkoleń, 
 • Junior HR business partner, 
 • HR services specialist, 
 • pracownik do spraw osobowych, 
 • kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • kierownik działu kadr i płac, 
 • kierownik działu szkoleń. 
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne (kierunek realizowany hybrydowo, pierwszy i ostatni zjazd odbywa się stacjonarnie, pozostałe on-line)

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku HR biznes partner w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • miał zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w tym pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu działów personalnych przedsiębiorstwie,
 • znał podstawy teoretyczne i praktyczną  metodykę konstruowania instrumentów HR BP,
 • znał uwarunkowania oraz narzędzia tworzenia strategii przedsiębiorstwa.​

Umiejętności

 • posiadał umiejętności tworzenia instrumentów niezbędnych dla realizacji funkcji personalnych przedsiębiorstwa adekwatne do strategii firmy, planowania i realizowania zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie HR BP,
 • posiadał umiejętności komunikowania się i konsultowania ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także reprezentantami innych komórek danej organizacji,
 • ​posiadał umiejętności dokonywania diagnoz zjawisk: społecznych, finansowych (w zakresie funkcji personalnych HR BP) oraz trendów biznesowych w otoczeniu organizacji oraz potrafił koordynować  pracę zespołów.

Kompetencje społeczne

 • rozumiał mechanizmy zarządzania w zróżnicowanych zespołach, pełniąc w nich role adekwatne do rozwiązywanych problemów oraz zajmowanego miejsca w strukturze organizacyjnej,
 • miał umiejętność diagnozy oraz regulacji konfliktów w organizacjach​,
 • miał świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem.​

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim