Studia magisterskie E-biznes

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku e-biznes?
Atuty kierunku
Ekran komputera z kołem zębatym ikona

Dostarcza najnowszą wiedzę z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej

Strzałki wskazujące na symbol dolara ikona

wyrabia umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej w internecie

Puzzle ikona

spojrzenie na konkurowanie firm z wykorzystaniem internetu z różnych perspektyw

Studia magisterskie na kierunku e-biznes mają charakter przekrojowy – obejmują zagadnienia z e-biznesu nauczane w ujęciu praktycznym oraz niezbędną podbudową teoretyczną.

Program studiów pomyślany jest tak, aby umożliwiał spojrzenie na konkurowanie firm z wykorzystaniem internetu z różnych perspektyw: marketingu, zarządzania oraz technologii informacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w specjalnościach kierunku.

Perspektywy zawodowe

Przykładowi pracodawcy po ukończeniu tego kierunku: 

 • tradycyjne firmy wykorzystujące internet i inne technologie teleinformatyczne w swojej działalności, 
 • firmy internetowe (m.in. sklepy internetowe, firmy oferujące e-usługi, SaaS), 
 • firmy technologiczne, 
 • firmy konsultingowe.

Najczęstsze stanowiska po ukończeniu tego kierunku:  

 • specjalista/menedżer ds. e-biznesu, 
 • specjalista/menedżer ds. e-commerce, 
 • specjalista/menedżer ds. e-marketingu, 
 • specjalista/menedżer ds. relacji z klientami, 
 • specjalista/menedżer ds. zarządzania informacją, 
 • specjalista/menedżer ds. zarządzania IT, 
 • właściciel/przedsiębiorca firmy internetowej, 
 • właściciel/przedsiębiorca firmy technologicznej. 
Specjalności

Marketing internetowy

Istotą specjalności marketing internetowy jest wykorzystanie Internetu w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. W nauczaniu duży nacisk kładziony jest na powiązanie instrumentów e-marketingu z procesami dotyczącymi konsumentów i klientów.

Praktyczny wymiar studiowania znajduje odzwierciedlenie m.in. w realizacji kampanii promocyjnej w systemie Google AdWords w ramach przedmiotu „marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych”. Prowadzenie kampanii związane jest z uczestnictwem w konkursie Google Online Marketing Challenge. 

Zarządzanie firmą w e-biznesie

Specjalność „Zarządzanie firmą w e-biznesie” koncentruje się na wykorzystaniu Internetu i technologii ITC w szerokim spektrum przedsiębiorstw – od start-upów, poprzez dojrzałe firmy technologiczne, aż po tradycyjne organizacje. Szczególna uwaga kładziona jest na aspekt strategii i modeli e-biznesu, zarówno w ujęciu analitycznym i projektowym. W ramach specjalności pokazane zostanie jak wirtualizacja przedsiębiorstw (np. z wykorzystaniem e-usług lub cloud computingu) przyczynić się może do poprawy ich pozycji konkurencyjnej i wzrostu wartości.

Duży nacisk w nauczaniu kładziony jest na przedsiębiorczy wymiar biznesu m.in. w ramach zajęć „inkubator przedsiębiorczości” oraz „przedsiębiorstwo przyszłości”.

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku e-biznes w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • ​zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne i prawne uwarunkowania e-biznesu
 • zna podstawowe wzorce zachowania konsumentów w Internecie i w systemach informacyjno-komunikacyjnych
 • rozumie wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej interesariuszy, jak i na całe społeczeństwo,

Umiejętności

 • potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej,
 • umie formułować problemy projektowe, a także planować i kontrolować realizacje projektów i programów oraz zarządzać portfelem projektów,
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcie w gospodarce cyfrowej, w szczególności w zakresie modelu biznesu i strategii ukierunkowanych na rozwój relacji z klientami i innymi interesariuszami,

Kompetencje społeczne

 • wykazuje umiejętność pracy zespołowej, kierowania zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz organizacji pracy własnej,
 • wykazuje zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wykazuje postawy przedsiębiorcze w zakresie rozwiązywania problemów oraz poszukiwania i wdrażania innowacji.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim