Studia magisterskie Analiza danych – Big Data

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku analiza danych – big data?
Atuty kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku analiza danych – big data w SGH kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy. Dają one zaawansowaną wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty zaawansowanej analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych. Studia te przygotowują do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Profil kandydata

Kierunek “Analiza Danych — Big Data” opiera się na dwóch rodzajach wiedzy. Pierwszy typ umiejętności to kwestie techniczne, a więc umiejętność programowania w wybranych językach programowania czy znajomość wybranych systemów / platform prowadzenia analizy danych. Drugi typ umiejętności dotyczy kwestii samej analizy danych, a więc algorytmów, które są oparte o wiedzę z zakresu matematyki, a dokładniej analizy matematycznej, algebry linowej i rachunku prawdopodobieństwa.
W zakresie umiejętności technicznych, w szczególności programowania w wybranych językach programowania, np. Python, R, zajęcia prowadzone są od podstaw i nie jest wymagana ich wcześniejsza znajomość. Oczywiście wcześniejsza znajomość tych, jak i innych języków programowania będzie dużym ułatwieniem. W zakresie samej analizy danych, zajęcia są prowadzone od podstaw, ale wymagana jest wcześniejsza znajomość pewnych zagadnień z zakresu algebry liniowej, analizy matematycznej oraz rachunku prawdopodobieństwa. Wiedzę tę można uzupełnić w ramach przedmiotów związanych z kierunkiem, ale będzie to wymagało większego nakładu pracy.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tego kierunku będziesz wszechstronnie wykształconym Data Scientist poszukiwanym na rynku pracy w kraju i za granicą. Możesz pracować w wielu obszarach i sektorach działalności, społecznej, gospodarczej, biznesowej, administracji rządowej, samorządowej, pozarządowej (NGO’s), nauce i edukacji, organizacjach non-profit, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych. Również w firmach analitycznych, konsultingowych, teleinformatycznych, ubezpieczeniowych, bankowych i telekomunikacyjnych. Dla przykładu w takich zespołach jak:  

 • zarządzania dowolnym procesem automatycznym i masowym, 
 • zarządzania CRM i marketingiem analitycznym, 
 • analityczne w firmach windykacyjnych, 
 • analityczne wspierające proces sprzedażowy, 
 • zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach, itd.  

Studia te przygotowują także do prowadzenia prac badawczych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • ilościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku analiza danych – big data w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • posiada  zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki odnośnie metod generowania, zbierania, przechowywania i przetwarzania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowancyh danych, posiada wiedzę jak  określić strukturę IT do danego procesu biznesowego i rozumie istotę wydobywania wiedzy ze złożonych struktur danych,
 • posiada zaawansowaną wiedzę:  o matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych  i informatycznych metodach i narzędziach analizy danych,  o metodach i narzędziach budowy modeli prognostycznych i symulacyjnych z odniesieniem do zjawisk społecznych, gospodarczych, biznesowych, gdzie taka wiedza może być wykorzystana,
 • zna możliwości i obszary zastosowania analizy danych w trybie wsadowym i w czasie rzeczywistym i  rozumie potrzeby biznesowe podejmowania decyzji w bardzo krótkim czasie,
 • zna podstawy matematyczne modelowania procesów gospodarczych, ekonomicznych i biznesowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i uczenia głębokiego,
 • posiada wiedzę na temat metod nadzorowanych, nienadzorowanych,  uczenia przez wzmacnianie i potrafi łączyć różne metody w celu osiągnięcia najlepszych wyników analiz i modelowania,
 • zna technologie informatyczne wykorzystywane do analiz na komputerach stacjonarnych, na klastrach i w rozwiązaniach chmurowych,
 • posiada wiedzę w zakresie programowania z wykorzystaniem języków programowania: Python, SAS, R, SCALA.

Umiejętności

 • rozróżnia dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane i umie pozyskać i przetworzyć dane z różnych źródeł (bazy danych, pliki tekstowe, pliki multimedialne, strony internetowe, sieci społecznościowe, dane sensoryczne i geolokacyjne),
 • umie rozwiązać problemy skalowalności systemów informatycznych i  potrafi przygotować rozwiązanie informatyczne typu hurtownia danych czy jezioro danych dla przetwarzania danych tabelowych i nieustrukturyzowanych,
 • umie wybrać strukturę IT do danego procesu biznesowego, potrafi przetwarzać dane w procedurze ETL i w czasie rzeczywistym, umie budować zapytania do SQL-owych, jak i nie SQL-owych baz danych, przygotować dane do analizy,
 • potrafi implementować reguły decyzyjne w uproszczonym środowisku programistycznym i przeprowadzać proces symulacji weryfikujący poprawność ich działania oraz budować modele analizy danych w oparciu o różnorodne narzędzia statystyczne, matematyczne i informatyczne oraz formułować sądy i wyciągać wnioski na ich podstawie,
 • potrafi zarządzać procesem, gdzie w pełni automatyczny sposób podejmowane są decyzje biznesowe (data driven decision making), w tym identyfikuje wąskie gardła procesu i puste przebiegi;  potrafi zarządzać całym cyklem życia modelu predykcyjnego,
 • potrafi optymalizować proces decyzyjny wyznaczając jego parametry, w sposób umożliwiający maksymalizację wskaźników finansowych,
 • umie stosować metodę reprezentacyjną do analizy dużych wolumenów danych prowadzić analizy statystyczne, ekonometryczne przy modelowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, analizować i modelować dane wielowymiarowe, stosować je w badaniach ekonomicznych, społecznych, biznesowych (rynkowych i marketingowych).

Kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, biznesowej, 
 • jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, 
  potrafi uzasadnić potrzeby budowy modeli predykcyjnych i procesu automatycznego używając języka biznesowego i wskaźników finansowych,
 • potrafi się komunikować w środowisku biznesowym przekonując swoją pasją i zaangażowaniem do stosowania zaawansowanej analizy danych,​
 • uczy innych pokory do analizy danych, potrzeby wnikliwego rozumienia procesu i identyfikacji błędów estymacji a także daje przykład etycznych zachowań zawodowych,
 • posiada kompetencje do pracy zespołowej w zespołach data science,
 • posiada gotowość i umiejętności wykorzystania wiedzy z danych w praktyce w celu transformacji procesów i zwiększenia innowacyjności organizacji.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim