Nagroda Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Konkurs
Nagroda Dziekana SM jest przyznawana corocznie od 2019 roku

Nagroda Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  

Nagroda Dziekana Studium Magisterskiego SGH została ustanowiona w 2019 r. Corocznie przyznawana jest ona absolwentowi za wybitne osiągnięcia w nauce na Studiach Magisterskich. Jej istotną wartością jest wyróżnienie najlepszej pracy magisterskiej, podejmującej tematykę związaną z najważniejszymi aktualnymi problemami gospodarczymi. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym wyłoniona zostaje grupa absolwentów Studiów Magisterskich, którzy w czasie nauki uzyskali najwyższe wyniki. Do osób tych wysłane zostaje zaproszenie do udziału w drugim etapie konkursu. W etapie tym oceniane są prace dyplomowe osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie. Oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu. W jej skład wchodzą: Rektor i Prorektorzy SGH, Dziekan Studium Magisterskiego SGH, Kanclerz SGH oraz przedstawiciel fundatora nagrody. Podczas oceny Kapituła bierze pod uwagę oryginalność wybranego tematu, aktualność problematyki badawczej, umiejętność formułowania wniosków przez autora pracy i możliwość zastosowania ich w praktyce.

Wynik Konkursu są ogłaszane podczas Graduacji, a nazwisko zwycięzcy umieszczone zostaje w gronie wcześniejszych triumfatorów na tablicy przed Dziekanatem Studium Magisterskiego SGH.

Szczegółowy przebieg konkursu reguluje regulamin nagrody.

Regulamin konkursu o Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin Konkursu o Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

§ 1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Dziekana Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Dziekan Studium Magisterskiego, zwany dalej „DSM”.

3. Konkurs organizowany jest raz do roku.

§ 2

Celem Konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszego studenta studiów drugiego stopnia.

§ 3

1. W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów drugiego stopnia w SGH, którzy:

 • obronili prace dyplomową (dalej „Praca”) w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym ogłaszane są wyniki Konkursu,
 • znajdują się wśród 1% studentów SGH posiadających najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów podstawowych i kierunkowych z wyłączeniem lektoratów,
 • zadeklarują chęć udziału w konkursie.

2. DSM na dzień 30 września sporządza listę osób, których średnia ocen z całego toku studiów liczona zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów plasuje ich w 1% osób z najwyższą średnią.

3. DSM zawiadamia osoby wytypowane zgodnie z ust. 2. na ich adres mailowy o możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

4. Chęć udziału w konkursie należy potwierdzić do 14 października, poprzez przesłanie e-mailem skanu wypełnionego i podpisanego wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do wzięcia udziału w Konkursie konieczne jest zaznaczenie wszystkich oświadczeń we wniosku. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

5. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Podstawą oceny uczestnika Konkursu jest obroniona w SGH praca dyplomowa, podejmująca tematykę związaną z najważniejszymi aktualnymi problemami gospodarczymi, z uwzględnieniem następującej punktacji:

 • zgodność tematu pracy z tematem konkursu - maksimum 10 pkt;
 • warsztat badawczy - maksimum 10 pkt;
 • ujęcie tematu - maksimum 5 pkt;
 • poprawność językowa - maksimum 5 pkt.

2. Oceny dokonuje Kapituła Konkursu w skład której wchodzą:

 • Rektor i wszyscy prorektorzy,
 • Dziekan Studium Magisterskiego,
 • Kanclerz,
 • przedstawiciel fundatora nagrody.

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Graduacji, a także zamieszczone na stronie internetowej SGH www.sgh.waw.pl, www.dsm.waw.pl lub https://kariera.sgh.waw.pl/.

§ 5

1. Nagrodą główną jest nagroda pieniężna w wysokości 10.000 PLN.

2. Organizator potrąca z nagrody głównej podatek dochodowy w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

3. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany podać w terminie 5 dni od ogłoszenia konkursu dane niezbędne do dokonania przelewu oraz odprowadzenia podatku od wygranej. W przypadku niepodania danych w terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi konkursu z najwyższą liczbą punktów.

§ 6

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

2. SGH kontaktuje się z absolwentami, o których mowa w § 3 pkt 3 Regulaminu, w celu zawiadomienia ich o możliwości wzięcia udziału w konkursie, za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej w domenie SGH. Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że absolwent nie korzysta już z poczty elektronicznej w domenie SGH, SGH może wysłać informację na inny adres poczty elektronicznej absolwenta, jeśli absolwent dobrowolnie podał go wcześniej SGH.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu zawiadomienia absolwenta o możliwości wzięcia udziału w konkursie jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,s. 1, z późn. sprost , zwanego dalej „RODO”, i ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych absolwenta, który zgłosił swój udział w konkursie, w tym ujawnienia jego danych osobowych przedstawicielowi fundatora nagrody, jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Absolwent wyraża zgodę poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszenia pola wyboru przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

5. Informacja o laureacie konkursu, obejmująca jego imię i nazwisko, tytuł pracy dyplomowej, może być podana do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez publikację na stronie internetowej SGH, jeśli laureat wyrazi na to zgodę. SGH pozyskuje zgodę absolwenta na publikację jego danych na etapie poinformowania absolwenta o wyniku konkursu poprzez przesłanie mu pytania pocztą elektroniczną.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych laureata w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej i podatkowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).

7. Informacja o promotorze pracy dyplomowej laureata konkursu, obejmująca jego imię i nazwisko, stopień lub tytuł, jednostkę, w której jest zatrudniony, może być podana do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez publikację na stronie internetowej SGH. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO i ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8. SGH przekazuje absolwentom, o których mowa w § 3 pkt 3 Regulaminu, informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO, poprzez zamieszczenie w formularzu zgłoszenia klauzuli informacyjnej.