Regulamin Klubu Absolwentów SGH

Definicje

O ile z treści regulaminu nie wynika inaczej poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

Klub Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – forma działalności uczelni, którą prowadzi Biuro ds. Absolwentów pod nadzorem Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów.

Absolwent SGH – każdy, kto otrzymał dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w SGH lub uzyskał tu stopień doktora.

Uczestnik Klubu Absolwentów SGH – osoba fizyczna, która spełniła wszelkie wymogi formalne niezbędne do uznania jej za uczestnika Klubu Absolwentów SGH.

Karta Absolwenta SGH – bezpłatna Karta imienna z nadanym numerem identyfikacyjnym przysługująca uczestnikowi Klubu Absolwentów SGH. Karta uprawnia do zniżek w ramach Programu Rabatowego i imprez organizowanych przez Klub.

Rozdział I  

Misja i cele

§ 1

Misją Klubu Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest integracja środowiska absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

§ 2

Klub Absolwentów SGH realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

 1. Utrzymywanie przez SGH stałych kontaktów z absolwentami
 2. Umacnianie więzi absolwentów z SGH
 3. Możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych kierunków i roczników
 4. Stworzenie sieci kontaktów biznesowych między absolwentami SGH
 5. Pobudzanie i kształtowanie aktywności zawodowej i naukowej absolwentów SGH
 6. Upowszechnianie oferty edukacyjnej SGH w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspieranie inicjatyw absolwentów SGH
 7. Pozyskiwanie wszechstronnego wsparcia dla realizacji celów statutowych SGH

Rozdział II 

Organizacja

 1. Klub jest formą działalności SGH, którą prowadzi Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.
 2. Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami tworzy i prowadzi bazę danych uczestników Klubu, stronę internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami współdziała z innymi jednostkami Uczelni.
 3. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne.
 4. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.
 5. Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, jest otwarty na wszelkie inicjatywy uczestników Klubu oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania.
 6. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji uczestników Klubu, w drodze wymiany informacji i uwag.
 7. Główne narzędzie komunikacji dla uczestników Klubu stanowi strona internetowa.
 8. Uczestnicy Klubu mogą uczestniczyć w jego działalności w stopniu przez siebie wybranym.
 9. Uczestnicy zainteresowani udziałem w realizacji poszczególnych projektów podejmowanych przez Klub zgłaszają swój akces do odpowiedniej grupy projektowej. Każda grupa ma swojego koordynatora. Grupa działa do czasu zrealizowania wyznaczonego celu.

Rozdział III

Warunki uczestnictwa

§ 4

 1. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które w SGH uzyskały tytuł lub stopień: licencjata, magistra, doktora, doktora habilitowanego, profesora.
 2. Uczestnikami Klubu mogą być także: absolwenci studiów doktoranckich w SGH, absolwenci studiów podyplomowych i MBA realizowanych w SGH.
 3. Uczestnictwo w Klubie nabywa się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznej deklaracji przystąpienia do Klubu zamieszczonej na stronie internetowej Klubu Absolwentów SGH oraz przesłania skanu dyplomu ukończenia studiów w SGH.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w deklaracji są nieprawdziwe, Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona uczestników Klubu osoby, która przesłała formularz z danymi niezgodnymi z prawdą.
 5. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5

 1. Uczestnicy Klubu są uprawnieni do otrzymania Karty Absolwenta SGH, upoważniającej do korzystania z Programu Rabatowego. 
 2. Status uczestnika Klubu Absolwentów SGH przysługuje każdemu, kto spełnił wymogi formalne bez względu na to, czy jest on lub nie jest posiadaczem Karty Absolwenta.

§ 6

 1. Uczestnik Klubu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami drogą mailową lub osobiście.
 2. Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami zastrzega sobie prawo, a uczestnik Klubu to prawo akceptuje, do odmowy przyjęcia lub wykluczenia uczestnika z Klubu Absolwentów SGH, gdy ten narusza regulamin oraz prowadzi działania na niekorzyść Klubu i jego uczestników lub Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 3. Decyzje w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia uczestnika z Klubu Absolwentów SGH wydaje dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami. Uczestnikowi  przysługuje odwołanie od tej decyzji do Prorektora ds. Dydaktyki i Studentów.
 4. W momencie wystąpienia lub wykluczenia uczestnika z Klubu Absolwentów SGH osobie rezygnującej przestają przysługiwać przywileje uczestnika Klubu.

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Logo Klubu Absolwentów SGH jest oficjalnym znakiem Klubu Absolwentów przyznanym Klubowi przez SGH, wpływającym i budującym identyfikację wizualną Klubu Absolwentów SGH.
 2. Klub Absolwentów SGH posiada wyłączne prawo posługiwania się logo Klubu Absolwentów.
 3. Logo składa się ze znaku SGH oraz napisu Klub Absolwentów lub Alumni Club.

§ 8

 1. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu.
 2. Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Zmiany będą udostępniane uczestnikom Klubu na stronie internetowej Klubu.
 4. Uczestnik Klubu zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu na stronie internetowej i zapoznawania się z nimi.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2011 r.