Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (akronim: REGIOGMINA)

Głównym celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ze strony samorządów lokalnych działających w ramach wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i jego instytucjami. W 2019 r. konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęło realizację projektu REGIOGMINA, którego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt otrzymał finansowanie ze środków krajowych w ramach realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programu Strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Projekt składa się z dwóch faz: fazy badawczej, której realizacja zakończyła się 31 lipca 2020 r., oraz następującej po niej fazy przygotowania wyników badań do wdrożenia, która potrwa do końca 2021 r. Diagnoza stanu i analiza potencjałów gospodarki regionu, opracowanie metodyki lokalnych programów gospodarczych gmin, opracowanie dopasowanego do cech i potrzeb regionu indywidualnego zestawu narzędzi oraz opracowanie wkładu merytorycznego do Programu Rozwoju Gospodarczego województwa, jako podstawy kompleksowych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej, pozwalającego na koordynowanie aktywności wielu  uczestników w formule wielopoziomowego zarządzania regionem to zakładane cele fazy badawczej projektu REGIOGMINA. Poprawna identyfikacja potencjału endogenicznego regionu, jego społeczeństwa, przedsiębiorczości i głównych obszarów działalności przedsiębiorstw stanowi bowiem podstawę do projektowania instrumentów polityki rozwojowej.

W fazie badawczej projektu REGIOGMINA zrealizowano cztery zadania, z czego pierwsze dwa dotyczyły diagnozy stanu obecnego gospodarki regionu, natomiast w dwóch kolejnych zadaniach przeprowadzano badania wybranych elementów gospodarki regionu i na podstawie tych danych, a także danych z zadań wcześniejszych opracowano propozycje rozwiązań planistycznych i instytucjonalnych dla samorządów lokalnych i samorządu województwa.  W fazie badawczej projektu opracowano metodę identyfikacji firm w skali regionu przez wykorzystanie informacji o MŚP z baz danych gromadzonych przez gestorów publicznych (zadanie 1).

Następnie przeprowadzono statystyczne i ekonometryczne analizy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w wyniku których powstał aktualny obraz stanu MŚP prezentujący konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co umożliwiło uzyskanie danych na temat możliwości rozwojowych firm w ujęciu lokalnym i regionalnym oraz aktualnych potrzeb wsparcia (zadanie 2).

Poprzez ustrukturyzowane badania ankietowe wobec zidentyfikowanych grup przedsiębiorców, lokalnych samorządów i instytucji wsparcia określono deficyty w zakresie wiedzy i istniejących doświadczeń po stronie samorządów, przedsiębiorców i instytucji, co do stosowania istniejących instrumentów wsparcia i na tej podstawie wypracowano propozycje nowych instrumentów, a także zdefiniowano kluczowe obszary wymagające interwencji w zakresie zmian regulacji prawnych (zadanie 3).

Wypracowany w ramach ostatniego zadania fazy badawczej projektu (zadanie 4) wkład merytoryczny do Programu Rozwoju Gospodarczego, stanowiącego podstawę kompleksowych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej i koordynowanie aktywności wielu uczestników w formule wielopoziomowego zarządzania regionem, pozwoli inkorporować zrealizowane w ramach projektu propozycje rozwiązań wspierających sektor przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza MŚP, współpracę w ramach sektora, pomoc kapitałową oraz działania zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów i inwestycji dla regionu oraz pomoc lokalnym firmom w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej.

Kierownik projektu:
dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
3 703 483 PLN
Wartość projektu:
10 515 585 PLN
Instytujca finansująca:
NCBR
Data realizacji:
Styczeń 2019 - Sierpień 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Public Administration
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Zarządzania i Finansów
.