Unia Europejska i współczesna Afryka Subsaharyjska - podejście interdyscyplinarne - Inteligentna specjalizacja - UE Afryka / AFRO EU

Zakres projektu obejmuje relacje Unia Europejska–Afryka oraz sytuację w państwach członkowskich w zakresie zagadnień dotyczących zewnętrznych stosunków gospodarczych Unii Europejskiej, a także związanych z nimi politykami na szczeblu unijnym i krajowym. W trakcie rozwoju nowoczesnych krajów i regionów wiedza, umiejętności, innowacyjność i kreatywność stopniowo zdobywały pozycję najbardziej wyróżniających się i indywidualnych zasobów. Ta transformacja spowodowała zmianę paradygmatu myślenia o konkurencyjności regionów i zmusiła do zbliżenia się w kierunku ścisłych relacji z wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach (por. Strategia Inteligentnej Specjalizacji).

Powstanie inteligentnej i połączonej Afryki pozwala krajom na całym kontynencie przeskoczyć kilka etapów rozwoju w kluczowych obszarach, takich jak bankowość i telekomunikacja, oraz przekształca biznes i społeczeństwo. Mimo to wzrost w kilku krajach afrykańskich zwolnił w ostatnich latach po ponad dekadzie solidnej ekspansji. Chwiejna infrastruktura, niedobór umiejętności, słabe zarządzanie i zależność od towarów nadal nękają kontynent, co podkreśla potrzebę dywersyfikacji gospodarczej w celu zapewnienia trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w takich dziedzinach, jak rolnictwo, produkcja, opieka zdrowotna, edukacja i bankowość.

Agenda 2063 to plan przyszłości Unii Afrykańskiej oparty na wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi. Wzywa do zintegrowanej Afryki kierującej się ideałami panafrykańskimi: Afryki ukształtowanej przez dobre rządy, demokrację, poszanowanie praw człowieka, sprawiedliwość i praworządność; to pokojowa i bezpieczna Afryka; Afryka o silnej tożsamości kulturowej, wspólnym dziedzictwie, wspólnych wartościach i etyce; Afryka, której rozwój jest napędzany przez ludzi i odgrywa kluczową rolę dla kobiet i młodzieży; silna, zjednoczona Afryka, która może być wpływowym graczem globalnym. Inteligentna specjalizacja podkreśla znaczenie procesu przygotowania, który zachodzi na poziomie regionalnym / krajowym w zakresie strategii badań i innowacji. 

Kierownik projektu:
dr Anna Masłoń-Orach
Wartość projektu:
145 011 PLN
Instytujca finansująca:
EACEA
Data realizacji:
Wrzesień 2018 - Sierpień 2021
Kategoria według klasyfikacji Web of Science: Economics :
Management
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Kolegia » Kolegium Zarządzania i Finansów
.