Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH)

Głównym celem projektu jest znaczna poprawa dostępności – osiągnięcie poziomu midi - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami, przez realizację działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej, procesów edukacyjnych, architektury oraz dostępności cyfrowej i informacyjnej, a także kształtowanie i promowanie kultury otwartości wobec osób o szczególnych potrzebach.

Niepełnosprawność i jej skutki stanowią jedno z ważniejszych wyzwań w dostępie do edukacji i procesu kształcenia. Dla Uczelni kluczowym aspektem tego wyzwania jest stopień w jakim w praktyce realizuje ona swoją misję kształtowania postaw społecznych promujących harmonijny i inkluzywny rozwój. SGH będzie realizować te działania, między innymi poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej przez dostosowanie architektoniczne, proceduralne i formalnoprawne, strukturalne oraz zastosowanie nowych technologii, a także podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności kadry Uczelni w zakresie rekrutowania, tworzenia treści, nauczania i obsługi studentów z różnymi niepełnosprawnościami. SGH chce stworzyć ramy sprzyjające kształtowaniu w sposób uniwersalny warunków do jak najlepszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczności Uczelni.

Projekt realizowany jest w pięciu obszarach: komunikacja i informacja, struktura organizacyjna i procedury, technologie wspierające, procesy włączające i szkolenia.

Projekt finansowany jest w ramach programu Uczelnia dostępna III realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu wynosi 3 788 060,88 zł. w tym dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to kwota 3 674 419,05 zł.

Kierownik projektu:
mgr Justyna Kapturkiewicz
Wartość projektu:
3 788 060 PLN
Instytujca finansująca:
NCBR
Data realizacji:
Listopad 2021 - Październik 2023
Jednostka organizacyjna:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie » Biuro Do Spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
.