Program Mentoringowy

Program Mentoringowy SGH łączy absolwentów i absolwentki SGH (mentorów i mentorki) ze studentami i studentkami (mentees) pragnącymi korzystać ze wsparcia w kształtowaniu swojej kariery w oparciu o doświadczenia starszych kolegów. Idea Programu polega na budowaniu relacji pomiędzy mentees a mentorami, jak również na tworzeniu absolwencko-studenckiej wspólnoty.

Przez 6 lat w Programie Mentoringowym SGH łącznie wzięło udział 472 studentów i 232 mentorów; 10 mentorów uczestniczyło w nim pięć razy, a troje jest zaangażowanych od samego początku. 

Formuła programu

W trakcie trwającego od grudnia do czerwca kolejnego roku programu studenci (mentees) odbywają min. 5 indywidualnych spotkań - sesji mentoringowych - ze swoimi mentorami–absolwentami SGH. Podczas spotkań pracują wspólnie nad ustalonymi na początku celami, wymieniają poglądy i doświadczenia. Nad przebiegiem procesu czuwa mentor, jednak to w dużej mierze od zaangażowania i odpowiedzialności mentee zależą ostateczne efekty. Czas oraz formuła i miejsce/przestrzeń spotkań są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej pary mentorskiej.

Ważnym elementem programu są szkolenia i warsztaty dla mentorów, które rozwijają ich kompetencje w tej roli, jak również wspólne spotkania mentorów i mentees pozwalające na lepsze poznanie się i integrację obu grup. Dodatkowo planujemy cykliczne spotkania dla mentorów, służące bieżącej wymianie doświadczeń, dyskusji i interwizji. 

W ramach rozpoczęcia i zakończenia programu organizowane są wspólne spotkania dla wszystkich uczestników.

Regulamin Programu

Regulamin Programu Mentoringowego SGH

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1.    Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Mentoringowym SGH, zwanym dalej „Programem”.
2. Program jest inicjatywą łączącą absolwentów i absolwentki (mentorów i mentorki) ze studentami i studentkami SGH (mentees) pragnącymi korzystać ze wsparcia w kształtowaniu swojej kariery w oparciu o ich doświadczenia. Ma on za zadanie wspieranie rozwoju studentów oraz pomoc w świadomym planowaniu i realizowaniu przez nich własnej drogi zawodowej. Idea Programu opiera się na budowaniu relacji pomiędzy mentees a mentorami, jak również na tworzeniu absolwencko-studenckiej wspólnoty.
3. Organizatorami Programu są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Samorząd Studentów SGH. Jednostką realizującą Program ze strony uczelni jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.
4. Program jest realizowany zgodnie z harmonogramem ustalanym przez
Organizatorów i publikowanym w terminie do 7 października roku akademickiego, w którym odbywać się będzie dana edycja Programu.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2 INFORMACJE O UCZESTNIKACH

1.  Mentorami/Mentorkami w Programie mogą zostać absolwentki i absolwenci SGH, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, doktoranckie lub podyplomowe w SGH oraz posiadają co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa lub też posiadają co najmniej tytuł doktora oraz minimum 5-letni staż naukowy lub dydaktyczny.
2. W uzasadnionych przypadkach Mentorami/Mentorkami mogą być osoby
niespełniające kryteriów określonych w ust. 1.
3. Mentees w Programie są studenci i studentki SGH, którzy:
1) wyróżniają się swoimi wynikami w nauce, talentami, działalnością społeczną
lub innymi aspektami.
2) nie brali udziału w poprzednich edycjach Programu

§ 3 ZASADY DZIAŁANIA PROGRAMU

Zgłoszenia do Programu Mentoringowego SGH są przyjmowane przez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie https://sgh.waw.pl/program-mentoringowy od momentu ogłoszenia naboru do danej edycji do jego zakończenia.
2. Mentorzy i Mentorki są wybierani do udziału w Programie przez pracowników i pracowniczki Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym.
3. Mentees aplikują do Programu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie wybrane osoby są zapraszane do rozmowy, po której Organizatorzy dokonują ostatecznego wyboru uczestników i uczestniczek Programu. Preferowane są osoby będące studentami III roku studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia.
4. Organizatorzy na podstawie aplikacji dokonują doboru par Mentor/MentorkaMentee, starając się o jak najlepsze dopasowanie potrzeb i oczekiwań studenta/studentki ze wsparciem oferowanym przez danego absolwenta/daną absolwentkę. Liczba par Mentor/Mentorka-Mentee biorących udział w Programie zależy od liczby przesłanych aplikacji oraz możliwości utworzenia odpowiednich par.
5. Program odbywa się w formule hybrydowej, z wykorzystaniem MS Teams do spotkań online. Organizator zapewnia dostęp do aplikacji. Poza MS Teams
organizatorzy mogą udostępnić/wprowadzić inne narzędzia do prowadzenia procesu mentoringowego i realizacji innych aktywności związanych z udziałem w Programie.
6. Na Program składają się minimum 2 wspólne wydarzenia dla wszystkich Mentorów i Mentees (Inauguracja oraz zakończenie Programu) oraz minimum 5 indywidualnych spotkań w dobranych parach Mentor-Mentee, a w okresie pomiędzy nimi , co najmniej 1 spotkanie dyskusyjno-networkingowe w podgrupach mentorów i mentees oraz minimum 2 szkolenia lub spotkania merytoryczne i minimum 1 sesja interwizyjno-superwizyjna dla mentorów.
7. Zasady współpracy pomiędzy Mentorem/Mentorką a Mentee:
1) Ustalenie i zapisanie kontraktu na proces mentoringowy podczas pierwszego
lub drugiego spotkania, wg wzoru przekazanego przez organizatorów,
2) rekomendowany czas pojedynczej sesji mentor - mentee: 45 – 60 min,
3) liczba spotkań: min. 5 w okresie trwania danej edycji Programu
4) forma kontaktu: spotkania na żywo lub online – w zależności od preferencji i możliwości danej pary,
5) forma przekazywania materiałów organizatorom: elektronicznie.
8. Raportowanie w Programie Mentoringowym:
1) Przekazanie przez obie strony, tj. Mentora/Mentorkę i Mentee informacji o
ustaleniu i zaakceptowaniu kontraktu do Centrum Kariery i Relacji z
Absolwentami jako potwierdzenie rozpoczęcia współpracy,
2) W czasie trwania programu – krótka informacja od mentora/mentorki i
mentee podsumowująca status procesu przekazywana do organizatorów na
ich prośbę, nie częściej niż 1x2 m-ce,
3) Na koniec Programu – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez
mentora/mentorkę i mentee.

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (SGH).
2. SGH spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w formularzach zgłoszeniowych do Programu.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie osoby zaangażowane w charakterze Mentorów/Mentorek i Mentees w Program Mentoringowy deklarują:

 • aktywne uczestnictwo w Programie, regularne spotkania i zaangażowanie w projekt, o korzystanie na potrzeby Programu z MS Teams i/lub innych narzędzi udostępnionych przez organizatorów,
 • wspólną pracę nad wyznaczonymi celami Mentees i realizację związanych z tym zadań,
 • rzetelne raportowanie w czasie Programu, jak i po jego zakończeniu,
 • zgodną współpracę z organizatorami przy realizacji Programu i zastosowanie się do decyzji organizatorów w sytuacjach konfliktowych,
 • realizację postanowień ustalonego wspólnie kontraktu.

2. O rezygnacji z udziału w Programie należy poinformować organizatorów bez zbędnej zwłoki. Rekomendowane jest również osobiste przekazanie tej informacji swojemu Mentorowi/Mentorce lub Mentee (w zależności od tego, która z osób rezygnuje).
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia uczestników z Programu w trakcie jego trwania w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub działania sprzecznego z celami Programu.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie przez Mentee z przyczyn innych niż losowe, zostanie on skreślony z listy uczestników Programu i nie będzie mógł aplikować do kolejnych jego edycji.
5. Wszyscy uczestnicy Programu mają obowiązek przekazywać organizatorom
informacje o zmianie danych kontaktowych

Mentorzy

Mentorami/Mentorkami w Programie mogą zostać absolwentki i absolwenci SGH, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, doktoranckie lub podyplomowe w SGH oraz posiadają co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa lub też posiadają co najmniej tytuł doktora oraz minimum 5-letni staż naukowy lub dydaktyczny. Preferowane jest doświadczenie managerskie.

Każdy z mentorów biorących udział w programie zostaje połączony w parę z mentee – studentem SGH, w oparciu o wskazane potrzeby i obszary zainteresowań zawodowych z jednej strony oraz obszary eksperckości i doświadczeń z drugiej. Praca w parze trwa przez ok. 6 miesięcy i obejmuje min. 5 spotkań. Na początkowych ustalane są celu na proces oraz zasady współpracy, jak również podpisywany jest kontrakt. Mentorzy otrzymują wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji podczas zamkniętych warsztatów tematycznych, jak również podczas spotkań interwizyjnych i superwizyjnych.

Główne korzyści z udziału w programie dla mentorów:

 • nawiązanie kontaktu z młodym pokoleniem ambitnych i odnoszących sukcesy studentów
 • budowanie relacji i integracja w gronie najlepszych absolwentów SGH podczas zamkniętych spotkań
 • zdobywanie doświadczenia i rozwijanie umiejętności w pełnieniu roli mentora
 • samorealizacja w obszarze dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem oraz wspierania innych w rozwoju.

 


Historia Marii i Adama – mentorskiej pary z IV edycji Programu

Adam jest pracowitym i bardzo ambitnym studentem trzeciego roku studiów licencjackich SGH. Jego pasją są rynki finansowe i analiza fundamentalna. Jest przekonany, że jego kariera zawodowa powinna być związana z bankowością inwestycyjną i wyceną spółek. Na Program zgłasza się przede wszystkim, aby skonfrontować zdobytą już bardzo solidną wiedzę teoretyczną z praktyką. Mimo zasięgniętych wcześniej opinii o Programie, jego realizacja bardzo pozytywnie go zaskakuje. Przynajmniej częściowo jest to z pewnością zasługą niemal idealnego dopasowania pary mentorskiej pod względem merytorycznym. Trafia na Marię, która od początku swojej kilkunastoletniej kariery jest ściśle związana z rynkami kapitałowymi, analizą i wyceną spółek giełdowych. To otwiera bardzo szerokie pole do dyskusji o możliwych ścieżkach kariery czy też meandrach technik wyceny. Ale nie tylko… Dlaczego? Trochę ku zaskoczeniu Adama, Maria co jakiś czas kieruje rozmowę na tematy związane z rozwojem umiejętności miękkich, bazując na doświadczeniach z początku własnej kariery. Anegdoty z życia w firmie czy też ciekawa literatura na start okazują się bardzo przydatne.  To taki „bonus” do wcześniejszych oczekiwań Adama względem Programu. Niestety pandemia nie pozwala na spotkania w formule innej niż wirtualna. Szukając jednak plusów tej trudniejszej sytuacji – nieco łatwiej jest wygospodarować czas na w pełni regularne spotkania. Program Mentoringowy SGH – zdecydowanie pozytywna rekomendacja dla każdego studenta chcącego „więcej i lepiej”

Mentees

Mentees w Programie Mentoringowym są wyróżniający studenci SGH, w szczególności ostatniego roku studiów licencjackich i obu lat studiów magisterskich (stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), którzy chcą skorzystać z unikalnej możliwości indywidualnego wsparcia absolwentów-mentorów w kształtowaniu własnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Każdy z zakwalifikowanych studentów (mentee) zostaje objęty opieką mentora – osobą z grona jednych z najlepszych absolwentów SGH i odnoszącą sukcesy zawodowe w danej dziedzinie. Dobór do mentorskiej pary odbywa się w oparciu o wskazane potrzeby i obszary zainteresowań zawodowych z jednej strony oraz obszary eksperckości i doświadczeń z drugiej. Praca w parze trwa przez ok. 6 miesięcy i obejmuje min. 5 spotkań. Na początkowych ustalane są celu na proces oraz zasady współpracy, jak również podpisywany jest kontrakt. Poza indywidualnymi spotkaniami z mentorem, studenci biorą udział w spotkaniach grupowych mentorów i mentees, które służą lepszemu poznaniu się, networkingowi i integracji.

 Główne korzyści z udziału w programie dla mentees:

 • otrzymanie wsparcia i rekomendacji w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery,
 • budowanie relacji z mentorem posiadającym bogate doświadczenie, które może stać się inspiracją,
 • rozwój w wybranych obszarach (m.in. przedsiębiorczość, marketing, doradztwo biznesowe, komunikacja, dyplomacja) dzięki udziałowi w warsztatach i szkoleniach,
 • budowanie relacji w gronie najlepszych studentów i absolwentów SGH.

Ramowy harmonogram VII edycji programu 

 • do 31 października 2023: nabór zgłoszeń do Programu
 • ok. 17 listopada 2023: informacja o kwalifikacji do Programu
 • 29 listopada 2023: warsztaty startowe dla mentees (obowiązkowe)
 • 30 listopada 2023: warsztaty startowe dla mentorów (online, obowiązkowe)
 • 5 grudnia 2023: Inauguracja VII edycji Programu Mentoringowego SGH
 • 10 stycznia 2024: Rozmowy mentorów przy kawie i herbacie (1)
 • 15 stycznia 2024: Szkolenie dla mentees
 • 13 i 14 lutego 2024: szkolenie dla mentorów
 • 29 lutego 2024: Mentors’ stories 1 – spotkania z mentorami
 • 27 marca 2024:  Spotkanie interwizyjno-superwizyjne dla mentorów
 • 9 kwietnia 2024: Spotkanie wiosenne mentorów i mentees 
 • 24 kwietnia 2024: Rozmowy mentorów przy kawie i herbacie (2)
 • 21 maja 2024: Mentors’ stories 2 – spotkania z mentorami
 • 13 czerwca 2024: uroczyste zakończenie Programu (w ramach Święta SGH)
Program oczami mentees

„Ważnym jest ustalenie jasnych celów końcowych. Program jest na tyle rozwinięty, że idealnie dopasowuje pary mentee/mentor, w których występuje prawie pełna autonomia działania. Organizatorzy pokazują wsparcie dla uczestników przez cały czas trwania programu i służą pomocą dla obu stron. Na koniec zyskaliśmy cenną relację oraz lepiej poznałem siebie, a co za tym idzie uporządkowałem przewidywaną drogę kariery.”

Wojciech Cichocki – uczestnik IV edycji, II rok SM, kierunek: finanse i rachunkowość


„Bardzo się cieszę, że miałam okazję uczestniczyć w Programie Mentoringowym. Była to dla mnie okazja do chwili refleksji nad moją przyszłą ścieżką zawodową, a może przede wszystkim nad samą sobą, nad moimi mocnymi i słabymi stronami. Otrzymałam też wiele konkretnych narzędzi, które pomogą mi w moim samorozwoju i realizacji życiowych celów.”

Katarzyna Gołaszewska – uczestniczka IV edycji, II rok SM, kierunek: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa


„Warto wziąć udział w programie mentoringowym, ponieważ jest to dobra okazja do porozmawiania z osobami, które osiągnęły sporo w życiu i zajmują wysokie stanowiska w różnego rodzaju branżach. Rozmowa z takimi osobami pozwala na wykreowanie swojej ścieżki kariery a także na ustrukturyzowanie planu działania, jak i stawianych sobie celów. Jest to też świetna okazja do wymiany poglądów na różnego rodzaju tematy oraz dyskusji, która poszerza wiedzę oraz zachęca do dalszego rozwoju.”

Mateusz Kosieliński – uczestnik IV edycji, III rok SL, kierunek: finanse i rachunkowość


„Uważam, że przede wszystkim warto, ponieważ otrzymuje się możliwość networkingu z osobami, które mają doświadczenie w biznesie i są w stanie udzielić wiele rad, które potem przekładają się np. na udaną rekrutację do firmy. Niestety, uważam, że program ucierpiał z powodu pandemii, ponieważ bardzo ważnym elementem są jednak spotkania na żywo, których brakowało w ostatniej edycji.”

Jakub Malicki – uczestnik IV edycji, III rok SL, kierunek: globalny biznes, finanse i zarządzanie


„Program Mentoringowy był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Pozwolił mi na sprecyzowanie mojej ścieżki kariery i pokazał, jak wygląda praca naukowa. Przede wszystkim jednak stanowił ogromne źródło inspiracji do dalszego rozwoju. Serdecznie polecam.”

Michał Kulbacki – II rok SL, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze


„Moja mentorka pokazała mi jak sama żyje, co robi na co dzień i uświadomiła mi wielokrotnie, co jest ważne przy podejmowaniu decyzji oraz jakimi wartościami powinnam się kierować. Okazało się, że odpowiedzi na swoje pytania znam sama, musiałam tylko to dostrzec.”

Michalina Michorowska – II rok SL, kierunek: globalny biznes, finanse i zarządzanie


„Spotkania z moją mentorką pomogły mi lepiej zaplanować swoja przyszłą ścieżkę kariery. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu mogła mi doradzić w jakich obszarach warto rozwijać swoje umiejętności. Udział w programie mentoringowym dał mi dużo motywacji i inspiracji do dalszego działania.”

Zofia Olszewska – I rok SM, kierunek: big data


„Program Mentoringowy pozwolił mi przyjąć perspektywę osoby bardziej doświadczonej w obszarze, w którym zamierzam się dalej rozwijać. Spotkania z mentorem były za każdym razem ciekawym doświadczeniem obfitym w nowe przemyślenia dotyczące mojej dalszej kariery, a warsztaty w ramach programu były solidną dawką wiedzy na temat dyplomacji w Polsce od praktycznej strony.”

Weronika Tołściuk – III rok SL, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze


„Program Mentoringowy był dla mnie jednym z najciekawszych doświadczeń w mojej przygodzie na SGH. Uczestnicząc w warsztatach w ramach ścieżki naukowej zdobyłem wiele praktycznej wiedzy na temat pisania i publikowania tekstów naukowych. Natomiast w trakcie wielu spotkań z moim mentorem, dowiedziałem się o tym jak poszerzać swoje zainteresowania i jakie decyzje podjąć by jak najlepiej rozwinąć swoją karierę.”

Michał Zaborski – II rok SL, kierunek: metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne​

Archiwum poprzednich edycji Programu

W V edycji Programu, realizowanej w formule hybrydowej, udział wzięło 94 par mentorów i mentees. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego zakończenia Programu, które odbyło się 8 czerwca:


Kontakt dla mentorów
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
tel.: (22) 564 94 72
e-mail: mentoring@sgh.waw.pl

Kontakt dla mentees
e-mail: mentoring@samorzadsgh.pl