Program Mentoringowy

Program Mentoringowy SGH łączy absolwentów SGH (mentorów) ze studentami (mentees) pragnącymi korzystać ze wsparcia w kształtowaniu swojej kariery w oparciu o ich doświadczenia. Idea Programu opiera się na budowaniu relacji pomiędzy mentees a mentorami, jak również na tworzeniu absolwencko-studenckiej wspólnoty.

W V edycji Programu, realizowanej w formule hybrydowej, udział wzięło 94 par mentorów i mentees. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego zakończenia Programu, które odbyło się 8 czerwca:

Przez 5 lat w Programie Mentoringowym SGH łącznie wzięło udział ponad 370 studentów i ponad 220 mentorów; 34 mentorów uczestniczyło w nim minimum trzy razy, a troje jest zaangażowanych od samego początku. 

Nabór do  VI edycji Programu  ruszy już w październiku – informacje zmieścimy na naszej stronie.​

Zapraszamy do udziału!

Formuła programu

W trakcie trwającego od grudnia do czerwca kolejnego roku programu studenci (mentees) odbywają min. 5 indywidualnych spotkań - sesji mentoringowych - ze swoimi mentorami–absolwentami SGH. Podczas spotkań pracują wspólnie nad ustalonymi na początku celami, wymieniają poglądy i doświadczenia. Nad przebiegiem procesu czuwa mentor, jednak to w dużej mierze od zaangażowania i odpowiedzialności mentee zależą ostateczne efekty. Czas oraz formuła i miejsce/przestrzeń spotkań są indywidualnie dostosowywane do potrzeb danej pary mentorskiej.

Ważnym elementem programu są szkolenia i warsztaty dla mentorów, które rozwijają ich kompetencje w tej roli, jak również wspólne spotkania mentorów i mentees pozwalające na lepsze poznanie się i integrację obu grup. Dodatkowo planujemy cykliczne spotkania dla mentorów, służące bieżącej wymianie doświadczeń, dyskusji i interwizji. 

W ramach rozpoczęcia i zakończenia programu organizowane są wspólne spotkania dla wszystkich uczestników.

Regulamin Programu

Regulamin 5. edycji Programu Mentoringowego SGH 

§ 1 Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Mentoringowym SGH w roku akademickim 2021/2022, zwanym dalej „Programem”.
 2. Program Mentoringowy SGH jest inicjatywą łączącą studentów i absolwentów SGH. Ma on za zadanie wspieranie rozwoju utalentowanych studentów oraz pomoc w świadomym planowaniu i realizowaniu przez nich własnej drogi zawodowej, dzięki budowaniu relacji z absolwentami SGH (mentorami), którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem towarzyszą studentom (mentees) w procesie rozwoju.
 3. Organizatorami Programu są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Samorząd Studentów SGH. Jednostką realizującą Program ze strony uczelni jest Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.
 4. Program będzie realizowany od 2 grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. 
 5. Program będzie realizowany w formule hybrydowej. Realizacja wybranych elementów Programu poprzez spotkania uczestników Programu na żywo będzie miała miejsce, o ile okoliczności umożliwią przeprowadzenie ich w bezpieczny sposób.
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

§ 2 Informacje o uczestnikach

 1. Mentorami w Programie mogą zostać absolwenci SGH, którzy:
  • ukończyli studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie lub podyplomowe w SGH oraz od momentu ukończenia studiów posiadają co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy lub też posiadają co najmniej tytuł doktora oraz minimum 5-letni staż naukowy i/lub dydaktyczny od momentu obrony doktoratu. Preferowane jest doświadczenie managerskie,
  • przesłali formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie i wyrazili niezbędne zgody,
  • otrzymali informację o przyjęciu do Programu w charakterze Mentora.
 2. Mentees w Programie są Studenci SGH, którzy:
  • wyróżniają się swoimi wynikami w nauce, talentami, działalnością społeczną lub innymi aspektami. Preferowane są osoby będące studentami III roku studiów licencjackich lub studentami studiów magisterskich,
  • odbywają studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym,
  • przesłali formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie i zostali zakwalifikowani do etapu rozmów,
  • odbyli rozmowę rekrutacyjną i otrzymali informację o przyjęciu do Programu w charakterze Mentee,
  • nie brali udziału w poprzedniej edycji Programu.

§ 3 Zasady działania Programu

 1. Zgłoszenia do Programu Mentoringowego w SGH w roku akademickimi 2021/2022 będą przyjmowane od 18 do 29 października 2021 r.
 2. Mentorzy są zapraszani do udziału w Programie i wybierani przez pracowników Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH na podstawie informacji przekazanych w formularzu zgłoszeniowym. Mentees aplikują do Programu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie weryfikację dokonywaną przez organizatorów.
 3. Organizatorzy na podstawie aplikacji dokonują doboru par Mentor-Mentee, starając się o jak najlepsze dopasowanie potrzeb i oczekiwań studenta ze wsparciem oferowanym przez danego absolwenta. Liczba par Mentor-Mentee biorących udział w Programie będzie zależała od liczby przesłanych aplikacji oraz możliwości utworzenia odpowiednich par.
 4. Program odbywa się w formule hybrydowej, z wykorzystaniem MS Teams do spotkań online. Studenci posiadają konta e-mail umożliwiające korzystanie z niego, zaś absolwentom zakwalifikowanym do udziału w Programie zostaną założone odpowiednie konta, które dadzą taką możliwość.
 5. Na Program składają się min. 2 wspólne wydarzenia dla wszystkich Mentorów i Mentees  (Inauguracja Programu w grudniu 2021 r. oraz zakończenie Programu w czerwcu 2022 r.), a w okresie pomiędzy nimi m.in. 5 indywidualnych spotkań w dobranych parach Mentor-Mentee, m.in. 3 spotkania dyskusyjno-networkingowe w podgrupach mentorów i mentees oraz min. 2 szkolenia i min. 1 sesja interwizyjno-superwizyjna dla mentorów.
 6. Zasady współpracy pomiędzy Mentorem a Mentee:
  1. ustalenie kontraktu podczas pierwszego spotkania,
  2. czas pojedynczej sesji mentor - mentee: co najmniej 45 – 60 min,
  3. liczba spotkań: min. 5 w okresie od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r.,
  4. forma kontaktu: spotkania na żywo (rekomendowana) lub online – w zależności od preferencji danej pary,
  5. forma przekazywania materiałów: elektronicznie.
 7. Raportowanie w Programie Mentoringowym:
  • w czasie trwania programu – krótka informacja od mentora i mentee podsumowująca status procesu przekazywana do organizatorów na ich prośbę, nie częściej niż 1x2 m-ce.,
  • na koniec Programu (czerwiec) – wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa (SGH).
 2. SGH spełnia obowiązek informacyjny poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej przy formularzach zgłoszeniowych do Programu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby zaangażowane w charakterze Mentorów i Mentees w Program Mentoringowy deklarują:
  • aktywne uczestnictwo w Programie, regularne spotkania i zaangażowanie w projekt,
  • korzystanie na potrzeby Programu z MS Teams udostępnionego przez organizatorów,
  • wspólną pracę nad wyznaczonymi celami Mentees i realizację związanych z tym zadań,
  • rzetelne raportowanie w czasie Programu, jak i po jego zakończeniu,
  • zgodną współpracę z organizatorami przy realizacji Programu i zastosowanie się do decyzji organizatorów w sytuacjach konfliktowych,
  • realizację postanowień ustalonego wspólnie kontraktu.
 2. Rezygnacja z udziału w Programie jest możliwa na podstawie pisemnie przekazanej informacji wraz z uzasadnieniem decyzji.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wybranych osób do roli mentora w trybie indywidualnym niezależnie od naboru.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia uczestników z Programu w trakcie jego trwania w przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub działania sprzecznego z celami Programu.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie  przez Mentee z przyczyn innych niż losowe, zostanie on skreślony z listy uczestników Programu i nie będzie mógł aplikować do kolejnych jego edycji.
 6. Wszyscy uczestnicy Programu mają obowiązek przekazywać organizatorom informacje o zmianie danych kontaktowych.
Mentorzy

Mentorami w Programie mentoringowym SGH są absolwenci różnego typu studiów ukończonych w naszej uczelni ( licencjackich, magisterskich, doktoranckich, MBA), którzy posiadają co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe lub 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. Preferowane jest doświadczenie managerskie.

Każdy z mentorów biorących udział w programie zostaje połączony w parę z mentee – studentem SGH, w oparciu o wskazane potrzeby i obszary zainteresowań zawodowych z jednej strony oraz obszary eksperckości i doświadczeń z drugiej. Praca w parze trwa przez ok. 6 miesięcy i obejmuje min. 5 spotkań. Na początkowych ustalane są celu na proces oraz zasady współpracy, jak również podpisywany jest kontrakt. Mentorzy otrzymują wsparcie w rozwijaniu swoich kompetencji podczas zamkniętych warsztatów tematycznych, jak również podczas spotkań interwizyjnych i superwizyjnych.

Główne korzyści z udziału w programie dla mentorów:

 • nawiązanie kontaktu z młodym pokoleniem ambitnych i odnoszących sukcesy studentów
 • budowanie relacji i integracja w gronie najlepszych absolwentów SGH podczas zamkniętych spotkań
 • zdobywanie doświadczenia i rozwijanie umiejętności w pełnieniu roli mentora
 • samorealizacja w obszarze dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem oraz wspierania innych w rozwoju.

 


Historia Marii i Adama – mentorskiej pary z IV edycji Programu

Adam jest pracowitym i bardzo ambitnym studentem trzeciego roku studiów licencjackich SGH. Jego pasją są rynki finansowe i analiza fundamentalna. Jest przekonany, że jego kariera zawodowa powinna być związana z bankowością inwestycyjną i wyceną spółek. Na Program zgłasza się przede wszystkim, aby skonfrontować zdobytą już bardzo solidną wiedzę teoretyczną z praktyką. Mimo zasięgniętych wcześniej opinii o Programie, jego realizacja bardzo pozytywnie go zaskakuje. Przynajmniej częściowo jest to z pewnością zasługą niemal idealnego dopasowania pary mentorskiej pod względem merytorycznym. Trafia na Marię, która od początku swojej kilkunastoletniej kariery jest ściśle związana z rynkami kapitałowymi, analizą i wyceną spółek giełdowych. To otwiera bardzo szerokie pole do dyskusji o możliwych ścieżkach kariery czy też meandrach technik wyceny. Ale nie tylko… Dlaczego? Trochę ku zaskoczeniu Adama, Maria co jakiś czas kieruje rozmowę na tematy związane z rozwojem umiejętności miękkich, bazując na doświadczeniach z początku własnej kariery. Anegdoty z życia w firmie czy też ciekawa literatura na start okazują się bardzo przydatne.  To taki „bonus” do wcześniejszych oczekiwań Adama względem Programu. Niestety pandemia nie pozwala na spotkania w formule innej niż wirtualna. Szukając jednak plusów tej trudniejszej sytuacji – nieco łatwiej jest wygospodarować czas na w pełni regularne spotkania. Program Mentoringowy SGH – zdecydowanie pozytywna rekomendacja dla każdego studenta chcącego „więcej i lepiej”

Mentees

Mentees w Programie Mentoringowym są wyróżniający studenci SGH, w szczególności ostatniego roku studiów licencjackich i obu lat studiów magisterskich (stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), którzy chcą skorzystać z unikalnej możliwości indywidualnego wsparcia absolwentów-mentorów w kształtowaniu własnej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Każdy z zakwalifikowanych studentów (mentee) zostaje objęty opieką mentora – osobą z grona jednych z najlepszych absolwentów SGH i odnoszącą sukcesy zawodowe w danej dziedzinie. Dobór do mentorskiej pary odbywa się w oparciu o wskazane potrzeby i obszary zainteresowań zawodowych z jednej strony oraz obszary eksperckości i doświadczeń z drugiej. Praca w parze trwa przez ok. 6 miesięcy i obejmuje min. 5 spotkań. Na początkowych ustalane są celu na proces oraz zasady współpracy, jak również podpisywany jest kontrakt. Poza indywidualnymi spotkaniami z mentorem, studenci biorą udział w spotkaniach grupowych mentorów i mentees, które służą lepszemu poznaniu się, networkingowi i integracji.

 Główne korzyści z udziału w programie dla mentees:

 • otrzymanie wsparcia i rekomendacji w wyborze odpowiedniej ścieżki kariery,
 • budowanie relacji z mentorem posiadającym bogate doświadczenie, które może stać się inspiracją,
 • rozwój w wybranych obszarach (m.in. przedsiębiorczość, marketing, doradztwo biznesowe, komunikacja, dyplomacja) dzięki udziałowi w warsztatach i szkoleniach,
 • budowanie relacji w gronie najlepszych studentów i absolwentów SGH.

 

Harmonogram V edycji programu 

 • 18-29 października 2021: rekrutacja do Programu
 • 15-19 listopada 2021: informacja o kwalifikacji do Programu
 • 2 grudnia 2021: Inauguracja V edycji Programu Mentoringowego SGH
 • 8 grudnia 2021: warsztaty startowe dla mentorów i mentees
 • 26 stycznia 2022: Rozmowy mentorów przy kawie i herbacie
 • 10 marca: Jak wspierać siebie i mentee w trudnych czasach - spotkanie z psychoterapeutką
 • 17 marca: Spotkanie interwizyjno-superwizyjne online
 • 7 kwietnia: Spotkanie wielkanocne mentorów i mentees
 • 12 maja 2022: Rozmowy mentorów przy kawie i herbacie
 • 8 czerwca: uroczyste zakończenie Programu

 

Program oczami mentees

„Ważnym jest ustalenie jasnych celów końcowych. Program jest na tyle rozwinięty, że idealnie dopasowuje pary mentee/mentor, w których występuje prawie pełna autonomia działania. Organizatorzy pokazują wsparcie dla uczestników przez cały czas trwania programu i służą pomocą dla obu stron. Na koniec zyskaliśmy cenną relację oraz lepiej poznałem siebie, a co za tym idzie uporządkowałem przewidywaną drogę kariery.”

Wojciech Cichocki – uczestnik IV edycji, II rok SM, kierunek: finanse i rachunkowość


„Bardzo się cieszę, że miałam okazję uczestniczyć w Programie Mentoringowym. Była to dla mnie okazja do chwili refleksji nad moją przyszłą ścieżką zawodową, a może przede wszystkim nad samą sobą, nad moimi mocnymi i słabymi stronami. Otrzymałam też wiele konkretnych narzędzi, które pomogą mi w moim samorozwoju i realizacji życiowych celów.”

Katarzyna Gołaszewska – uczestniczka IV edycji, II rok SM, kierunek: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa


„Warto wziąć udział w programie mentoringowym, ponieważ jest to dobra okazja do porozmawiania z osobami, które osiągnęły sporo w życiu i zajmują wysokie stanowiska w różnego rodzaju branżach. Rozmowa z takimi osobami pozwala na wykreowanie swojej ścieżki kariery a także na ustrukturyzowanie planu działania, jak i stawianych sobie celów. Jest to też świetna okazja do wymiany poglądów na różnego rodzaju tematy oraz dyskusji, która poszerza wiedzę oraz zachęca do dalszego rozwoju.”

Mateusz Kosieliński – uczestnik IV edycji, III rok SL, kierunek: finanse i rachunkowość


„Uważam, że przede wszystkim warto, ponieważ otrzymuje się możliwość networkingu z osobami, które mają doświadczenie w biznesie i są w stanie udzielić wiele rad, które potem przekładają się np. na udaną rekrutację do firmy. Niestety, uważam, że program ucierpiał z powodu pandemii, ponieważ bardzo ważnym elementem są jednak spotkania na żywo, których brakowało w ostatniej edycji.”

Jakub Malicki – uczestnik IV edycji, III rok SL, kierunek: globalny biznes, finanse i zarządzanie


„Program Mentoringowy był dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Pozwolił mi na sprecyzowanie mojej ścieżki kariery i pokazał, jak wygląda praca naukowa. Przede wszystkim jednak stanowił ogromne źródło inspiracji do dalszego rozwoju. Serdecznie polecam.”

Michał Kulbacki – II rok SL, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze


„Moja mentorka pokazała mi jak sama żyje, co robi na co dzień i uświadomiła mi wielokrotnie, co jest ważne przy podejmowaniu decyzji oraz jakimi wartościami powinnam się kierować. Okazało się, że odpowiedzi na swoje pytania znam sama, musiałam tylko to dostrzec.”

Michalina Michorowska – II rok SL, kierunek: globalny biznes, finanse i zarządzanie


„Spotkania z moją mentorką pomogły mi lepiej zaplanować swoja przyszłą ścieżkę kariery. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu zawodowemu mogła mi doradzić w jakich obszarach warto rozwijać swoje umiejętności. Udział w programie mentoringowym dał mi dużo motywacji i inspiracji do dalszego działania.”

Zofia Olszewska – I rok SM, kierunek: big data


„Program Mentoringowy pozwolił mi przyjąć perspektywę osoby bardziej doświadczonej w obszarze, w którym zamierzam się dalej rozwijać. Spotkania z mentorem były za każdym razem ciekawym doświadczeniem obfitym w nowe przemyślenia dotyczące mojej dalszej kariery, a warsztaty w ramach programu były solidną dawką wiedzy na temat dyplomacji w Polsce od praktycznej strony.”

Weronika Tołściuk – III rok SL, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze


„Program Mentoringowy był dla mnie jednym z najciekawszych doświadczeń w mojej przygodzie na SGH. Uczestnicząc w warsztatach w ramach ścieżki naukowej zdobyłem wiele praktycznej wiedzy na temat pisania i publikowania tekstów naukowych. Natomiast w trakcie wielu spotkań z moim mentorem, dowiedziałem się o tym jak poszerzać swoje zainteresowania i jakie decyzje podjąć by jak najlepiej rozwinąć swoją karierę.”

Michał Zaborski – II rok SL, kierunek: metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne​


Kontakt dla mentorów
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
tel.: (22) 564 94 72
e-mail: mentoring@sgh.waw.pl

Kontakt dla mentees
e-mail: mentoring@samorzadsgh.pl