Procedury wydawnicze

Wszystkich zainteresowanych, którzy prowadzą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie działalność badawczą lub dydaktyczną zapraszamy do współpracy z Oficyną Wydawniczą SGH. Zapewniamy rzetelne i kompleksowe działania związane z wydawaniem publikacji oraz ich dystrybucją i promocją.

Jednym ze standardów obowiązujących w Oficynie Wydawniczej SGH jest troska o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikowanych utworów naukowych. Warunkiem jego zachowania jest ścisła współpraca z autorami i redaktorami naukowymi prac zbiorowych.

Oficyna Wydawnicza SGH publikuje utwory pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przedstawicieli innych ośrodków naukowych. Gwarancją związanej z tym renomy jest znajomość i przestrzeganie reguł obowiązujących na ścieżce prowadzącej do ukazania się książki drukiem lub w formacie elektronicznym.

Zamknięte w sprawdzonych modelach współpracy wskazówki i wytyczne pozwalają na sprawny przebieg procesu wydawniczego – utrzymanie prawidłowego tempa i harmonogramu prac oraz uzyskanie satysfakcjonującego efektu, licującego z normami stosowanymi w prestiżowych wydawnictwach akademickich polskich i zagranicznych uczelni.

Inicjowanie procesu wydawniczego

Pracownicy SGH

Z zamiarem wydania utworu naukowego należy zwrócić się do Koordynatora ds. publikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie OW SGH. Warunkiem zainicjowania procesu wydawniczego jest uzyskanie pozytywnej recenzji wewnętrznej. 

Formalności wstępne zainicjowania procesu wydawniczego obejmują:

 • złożenie wniosku o wydanie publikacji,
 • wskazanie źródeł finansowania,
 • przygotowanie kalkulacji kosztów,
 • uzyskanie pozytywnej recenzji wewnętrznej,
 • wyłonienie spośród czterech przedstawionych dwóch niezależnych recenzentów ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego spoza uczelni afiliowanej przez autora/autorów. Ich pozytywna opinia prowadzi do podpisania z autorem umowy wydawniczej, opracowania harmonogramu prac i wyznaczenia terminu wydania publikacji.

Oprócz tekstu publikacji, przedłożonego do opracowania wydawniczego, i materiału ilustracyjnego Autorzy i Redaktorzy naukowi są proszeni o przygotowanie:

 • notki o książce o objętości około trzech akapitów (ok. 1500 znaków typograficznych ze spacjami) – zostanie wykorzystana na okładce. Może to być tekst autorski lub fragment recenzji podkreślający atrakcyjność książki;
 • krótkiej notki o sobie, również z przeznaczeniem na okładkę, ewentualnie zdjęcia (opcjonalnie);
 • informacji do katalogu wydawniczego, przedstawiającej tematykę pracy i atuty
 • wyróżniające ją spośród innych książek.

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich ostateczne wersje przekazane do akceptacji autora/redaktora naukowego.

Podpisanie umowy

Z autorem utworu naukowego przyjętego do wydania w OW SGH na podstawie pozytywnych recenzji i zatwierdzonego kosztorysu wydania publikacji jest zawierana umowa licencyjna. Wydawcą jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza. Ze strony Wydawnictwa umowę podpisuje Kierownik Oficyny Wydawniczej SGH.

Ustalenie wstępnego harmonogramu prac i terminu wydania publikacji

Po podpisaniu umowy wydawniczej utwór zostaje włączony do planu wydawniczego. Powstaje wstępny harmonogram ogólny prac, wyznaczony przez daty graniczne: termin rozpoczęcia procesu wydawniczego (przekazanie utworu do recenzji) i termin dostarczenia nakładu publikacji. Jego częścią jest harmonogram cząstkowy, zawierający szczegółowy opis i terminy etapów realizacji procesu wydawniczego.

Autorzy zewnętrzni

Autorzy niebędący pracownikami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a chcący opublikować utwór naukowy za pośrednictwem Oficyny Wydawniczej SGH proszeni są o skierowanie pisma w tej sprawie do Redaktora Naczelnego OW SGH. W piśmie należy przedstawić opis treści publikacji z uwzględnieniem wartości naukowej przedstawionego zagadnienia. Należy również wskazać źródło finansowania. Decyzja jest podejmowana po uzyskaniu pozytywnej wewnętrznej recenzji. Po otrzymaniu zgody Redaktora Naczelnego na wydanie utworu w OW SGH Autor/Redaktor naukowy zobowiązany jest do dokonania formalności związanych z finansowaniem wydania utworu. W przypadku zewnętrznych źródeł finansowania formalności wiążą się z podpisaniem stosownej umowy. Wszczęcie procesu wydawniczego następuje po potwierdzeniu wpłaty (środki zewnętrzne), zatwierdzeniu wniosku wydawniczego przez Kwesturę oraz przekazaniu utworu przygotowanego zgodnie ze standardami wydawniczymi przyjętymi w OW SGH.

Standardy wydawnicze

Redaktor naukowy prac zbiorowych

Zadaniem Redaktora naukowego pracy zbiorowej jest zadbanie o to, by materiały przygotowywane przez poszczególnych autorów tomu miały tę samą konstrukcję i zawierały te same metadane, na które składają się: tytuł, streszczenie, słowa kluczowe (co najmniej pięć) w dwóch językach (polskim i np. angielskim), bibliografia załącznikowa zawierająca wykaz cytowanych pozycji, sporządzona w jednolitym stylu (harwardzki/tradycyjny/numeryczny), afiliacje autorów, zawierające imię i nazwisko, stopień naukowy, tytuł naukowy, stanowisko, nazwę zakładu/katedry/instytutu, nazwę wydziału, nazwę uczelni, adres e-mail autora, krótki biogram (opcjonalnie). W związku z tym Redaktor naukowy jest proszony o przekazanie autorom szczegółowej instrukcji, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe. Po otrzymaniu materiałów weryfikuje je pod względem merytorycznym i jednorodności metadanych (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń), a w przypadku konieczności uzupełnienia tekstów zwraca się o to do autorów. Do Wydawnictwa przekazuje kompletną pracę zbiorową z ostatecznym spisem treści, określającym kolejność rozdziałów. Redaktor naukowy jest odpowiedzialny również za skompletowanie podpisanych przez autorów oświadczeń, dotyczących majątkowych praw autorskich do rozdziałów zamieszczonych w pracy zbiorowej, i dostarczenie ich do Oficyny Wydawniczej SGH. Treść oświadczeń na podstawie tytułów artykułów zawartych spisie treści publikacji przygotowuje Koordynator ds. publikacji i przekazuje je Redaktorowi naukowemu. Brak oświadczenia któregokolwiek z autorów uniemożliwia przekazanie publikacji do druku. 

Autor utworu naukowego

Zadaniem Autora jest przygotowanie tekstu według Standardów Wydawniczych OW SGH, a więc korzystając z zaleceń zawartych w:

 • Instrukcji przygotowania materiału autorskiego pod względem technicznym (Załącznik 1);
 • rekomendowanych Normach językowych [Załącznik 2];
 • opracowaniu Bibliografia i przypisy źródłowe [Załącznik 3].
Realizacja procesu wydawniczego publikacji

Do realizacji mogą zostać przekazane tylko materiały kompletne, właściwie przygotowane i z pełną dokumentacją. Za ten etap procesu wydawniczego odpowiadają Koordynator ds. publikacji, redaktor prowadzący, pozostający w kontakcie z redaktorem językowym, oraz redaktor techniczny.

Procedury wyłaniania i kryteria wyboru podwykonawców

Redakcja i korekta językowa

Do współpracy w zakresie redakcji i korekty językowej są zapraszane osoby spełniające określone kryteria, m.in. mające wyższe wykształcenie (mile widziana filologia polska lub specjalizacja redaktorsko-wydawnicza, studia podyplomowe z redakcji tekstów lub kurs redakcji merytorycznej), wyróżniające się bardzo dobrą znajomością języka polskiego i zasad współczesnego edytorstwa, zdolnością poprawnego i szybkiego redagowania tekstów, umiejętnością współpracy z autorami, minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy jako redaktor. Informacja o naborze jest zamieszczana w branżowych portalach internetowych. Po wstępnej weryfikacji nadesłanych CV i listów motywacyjnych wybrane osoby otrzymują miarodajny fragment tekstu (tzw. próbkę redaktorską) z prośbą o redakcję, korektę oraz wskazanie koniecznych zabiegów, warunkujących opracowanie publikacji zgodnie z zasadami sztuki. 

Skład komputerowy i techniczna obróbka tekstów

Podwykonawca zajmujący się składem, łamaniem i techniczną obróbką plików publikacji jest wyłaniany (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych) na podstawie zapytania ofertowego, w którym oprócz kryterium najniższej ceny, musi wykazać, że dysponuje stosownym warsztatem i liczbą pracowników, co ma zapewnić wykonywanie w terminie zleceń kierowanych do niego przez OW SGH. Jest także proszony o załączenie egzemplifikacji deklarowanych umiejętności – m.in. opracowanych przez siebie przykładowych makiet z uwzględnieniem rozwiązań właściwych dla tematyki ekonomicznej (tabele, wykresy, wzory).

Graficzne opracowanie okładek

Podwykonawca odpowiedzialny za projektowanie i przygotowywanie do druku okładek jest wyłaniany w drodze zapytania ofertowego (zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych). Oprócz kryterium cenowego brane jest pod uwagę wykształcenie (ukończenie Akademii Sztuk Pięknych lub innej renomowanej uczelni plastycznej) oraz portfolio, zawierające przynajmniej jedną realizację o tematyce ekonomicznej lub zbliżonej, oraz projekt przygotowany specjalnie na potrzeby postępowania, zamówiony przez OW SGH.

Druk

Podwykonawca, któremu Oficyna Wydawnicza SGH zleca druk i oprawę książek i czasopism, jest wybierany w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oprócz kryterium cenowego obowiązuje również kryterium jakościowe.

Zalecenia dla recenzentów

Na podstawie recenzji wydawniczych, zawierających szczegółową analizę tekstu i miarodajną opinię, jest podejmowana decyzja o przyjęciu utworu do dalszych prac związanych z procesem wydawniczym zmierzającym do wydania jej drukiem i rozpowszechniania. 

Recenzja powinna składać się z opisu publikacji, szczegółowych uwag i zaleceń recenzenta uwzględniających:

 • w jakim stopniu przedstawione zagadnienie jest ważne pod względem naukowym,
 • w jakim stopniu opracowanie wnosi coś nowego do nauki,
 • w jakim stopniu opracowanie jest oryginalne, tzn. nie jest kompilacją znanych już publikacji,
 • czy zagadnienia ujęte w opracowaniu mogą zostać wykorzystane w praktyce bądź dla rozwoju teorii,
 • czy rozważania ujęte w opracowaniu są przejrzyste i logiczne, a struktura opracowania jest jasna, spójna i konsekwentna,
 • czy opracowanie jest napisane poprawnym, fachowym i zrozumiałym językiem a ilustracje tekstu (tabele, rysunki, wykresy itp.) są poprawnie wykonane i przedstawione.

Podsumowanie powinno zawierać jedną z następujących konkluzji:

 • publikacja nadaje się do druku w przedstawionej formie,
 • publikacja nadaje się do druku po uwzględnieniu uwag recenzenta,
 • publikacja wymaga wprowadzenia istotnych zmian i ponownej akceptacji recenzenta,
 • publikacja nie nadaje się do druku.

Oficyna Wydawnicza
bud. G, pok. 022-025
al. Niepodległości 162
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl

Koordynator procesu wydawniczego książek – Ewa Łukasiewicz, Aleksandra Gotlib
bud. G, pok. 023
tel.: 22 564 94 88, 22 564 94 92
e-mail: ewa.lukasiewicz@sgh.waw.plaleksandra.gotlib@sgh.waw.pl

Koordynator procesu wydawniczego czasopism – Elżbieta Jednorowska
bud. G, pok. 023
tel.: 22 564 94 89
e-mail: elzbieta.jednorowska@sgh.waw.pl

Wydawanie publikacji dla studiów podyplomowych, Biblioteki SGH oraz innych jednostek SGH – Dariusz Wanecki
bud. G, pok. 022
tel.: 22 564 94 86
e-mail: dariusz.wanecki@sgh.waw.pl