Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

​SGH zawarła umowę z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. na prowadzenie Pracowniczego Programu Kapitałowego.

Do Programu zostali zapisani automatycznie wszyscy pracownicy SGH w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u pracodawcy w dacie 1 kwietnia 2021 i nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownicy zatrudnieni u pracodawcy po 1 kwietnia 2021 będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, pracownik będzie automatycznie zapisany przez pracodawcę do programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK z Biurze Kadr.

Informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu przez SGH danych osobowych w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK)

 1. Administrator
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Administratora jako podmiotu zatrudniającego, określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisy ww. ustawy.
 4. Obowiązek podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
 5. Odbiorcy danych osobowych​
  W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. 
  ​Dane osobowe będą udostępnione instytucji finansowej, z którą SGH zawarła umowę o zarządzanie PPK (PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa), jeśli nie złoży Pani/Pan deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (dot. osób, które nie ukończyły 55 lat) lub złoży Pani/Pan wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dot. osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 lat).
 6. ​Czas przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji związanej z PPK zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 8. Prawo wniesienia skargi
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.