Opłaty za studia licencjackie

Opłaty w roku akademickim 2023/2024

stacjonarne w języku polskim

Obywatele polscy

Brak. Powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów: 170 PLN za 1 punkt ECTS.

Cudzoziemcy

1800 EUR (za semestr jednorazowo) lub 1900 EUR (opłata ratalna za semestr, jedna rata wynosi 380 EUR).  Powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów: 60 EUR za 1 punkt ECTS - na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim. 70 EUR za 1 punkt ECTS na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim.

stacjonarne ​w języku angielskim

2000 EUR (za semestr jednorazowo) lub 2100 EUR (za semestr; jedna rata wynosi 420 EUR, w przypadku płatności w pięciu równych ratach miesięcznych).

Powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów: 70 EUR za 1 punkt ECTS.

niestacjonarne w języku polskim

studia sobotnio-niedzielne oraz popołudniowe

4600 PLN (w przypadku płatności jednorazowej za semestr) lub 4700 PLN (za semestr; jedna rata wynosi 940 PLN, w przypadku płatności w pięciu równych ratach miesięcznych).

Powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów: 170 PLN za 1 punkt ECTS.

opłata rekrutacyjna

85 PLN

Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatom, którzy:

 • zrezygnowali z rekrutacji w trakcie trwania rejestracji, 
 • wpłacili opłatę rekrutacyjną po zamknięciu rejestracji,
 • wpłacili wielokrotność opłaty rekrutacyjnej (tylko w zakresie nadmiarowych wpłat),
 • rejestracja których była nieskuteczna i nie brali oni udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej wydaje się na podstawie pisemnego podania​ podpisanego przez kandydata.​ Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku.​

Podanie wraz z potwierdzeniem dokonania transakcji (w formacie PDF) należy dostarczyć do Działu Rekrutacji (budynek G, pok. 37) lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@sgh.waw.pl.

Obywatele Ukrainy są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Zwolnienie z opłat za studia studentów bez obywatelstwa polskiego

Zgodnie z art. 324 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca - obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.​

 

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne