NSZZ Solidarność

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” SGH

Komisja Zakładowa

Przewodniczący: Grzegorz Skoneczny
Sekretarz: Edyta Błach
Skarbnik: Anna Poruszek
Członek: Andrzej Popek
Członek: Jacenty Siewierski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Zbigniew Szamrej
Członek: Maria Borecka
Członek: Jerzy Szkudlarek

Zakres działalności

  • zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
  • zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników.,
  • sprawowanie​ kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy,
  • ustalanie wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności,
  • przyznawanie wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych,
  • uzgadnianie regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania,
  • ustalanie zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej,
  • kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin,
  • obywatelska kontrola i ocena zachowań kadry kierowniczej oraz ocena zgodności zachowań pracowniczych z solidarnościowym etosem pracy.

NSZZ Solidarność
p. 412b, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 97 85

Obraz
Logo NSZZ Solidarność