Medale i odznaczenia uczelni

Odznaczenia w postaci medalu „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” oraz odznaki „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zostały ustanowione Uchwałą nr 302 Senatu SGH z dnia 10 października 2018 r. Medal oraz odznaczenie przyznawane są szczególnie zasłużonym za wybitne osiągnięcia oraz pracę na rzecz naszej uczelni.

Medal oraz odznaka wyjątkowo mogą być przyznawane i nadawane pośmiertnie.

Medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”

Medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” przyznawany jest osobom lub instytucjom, które działając na rzecz SGH lub współpracując z SGH przyczyniły się do stworzenia lub wzmocnienia pozytywnego wizerunku SGH.

Medal wraz z dyplomem wręcza rektor podczas ważnych uroczystości SGH lub innych wydarzeń organizowanych przez uczelnię.

Kapituła medalu 

Kapitułę, w tym jej przewodniczącego oraz zastępcę, powołuje Senat na wniosek Rektora. W skład kapituły wchodzi 9 osób, wśród nich z urzędu znajduje się przewodniczący Samorządu Studentów SGH i przewodniczący Samorządu Doktorantów SGH. Sekretarzem zostaje osoba wyznaczona przez Rektora.   

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie medalu przysługuje: rektorowi, dziekanom kolegiów, kanclerzowi oraz Radzie Samorządu Studentów SGH i Radzie Samorządu Doktorantów SGH – w drodze uchwały. Wniosek kierowany do przewodniczącego Kapituły za pośrednictwem sekretarza Kapituły i musi zawierać: dane osobowe lub siedzibę i dane kontaktowe instytucji oraz prezentację działalności zawodowej i społecznej oraz zasług i dokonań na rzecz SGH, a w przypadku instytucji, przebieg współpracy i opis zasług dla SGH.   

Kapituła rozstrzyga wniosek o przyznanie medalu bezwzględną większością głosów. 

Laureaci

2020

Prorektor ds. rozwoju, prof. Roman Sobiecki, rektor Wachowiak i rektor Rocki wręczyli przewodniczącemu Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmuntowi Berdychowskiemu medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”.

„O Panu Zygmuncie Berdychowskim można powiedzieć, że jest człowiekiem-instytucją. Założony przez niego w 1991 roku Instytut Studiów Wschodnich jest najważniejszym ośrodkiem dialogu między Wschodem a Zachodem,  organizowane przez ISW i pod jego przewodnictwem Forum Ekonomiczne, najpierw w Krynicy,  a od dwóch lat w Karpaczu, nie przypadkowo nazywane jest +polskim Davos+; corocznie od 30 lat uczestniczy w nim kilka tysięcy najważniejszych przedstawicieli świata biznesu, polityki, a od czterech lat także nauki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej” - powiedział w laudacji prorektor Sobiecki. I podkreślił, że zasługą laureata jest to, że od czterech lat SGH jest włączona we współorganizację tych Forum, a od tego roku ma status głównego partnera merytorycznego.

prof. Roman Sobiecki, rektor Wachowiak, rektor Rocki i Zygmunt Berdychowski z medalem

W roku 2020 medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” otrzymał również dr Marek Szmelter.

Pan doktor Marek Szmelter to długoletni pracownik SGH, zatrudniony od wielu lat w Kolegium Gospodarki Światowej, a wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH. Prowadzi cenione przez studentów zajęcia z zakresu problematyki prawno-międzynarodowej. Jego niezaprzeczalne ogromne zasługi organizacyjne dla SGH w tworzeniu porządku prawnego uczelni i jego implementacji, nienaganna postawa etyczna i szacunek dla wartości i tradycji akademickich oraz osiągnięcia naukowo-dydaktyczne sprawiają, iż jest osobą wyróżniającą się w środowisku akademickim naszej uczelni.


2019

W roku 2019 medal „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” otrzymała profesor Janina Jóźwiak – pośmiertnie. 

9 maja 2019 roku podczas uroczystego senatu z okazji Święta SGH po raz pierwszy odbyło się wręczenie medalu „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, nadanego przez kapitułę pośmiertnie prof. Janinie Jóźwiak, rektor SGH w latach 1993–1999. Medal odebrała siostra profesor Janiny Jóźwiak. W laudacji wygłoszonej przez prof. Hannę Godlewską-Majkowską, prorektor ds. współpracy z otoczeniem mówił:   

„Fundamentalnym osiągnięciem prof. Janiny Jóźwiak w zakresie działalności na rzecz SGH był Jej zasadniczy i istotny współudział w opracowaniu radykalnej reformy strukturalnej i programowej SGH jako przewodniczącej Komisji Reformy oraz wdrożenie tej reformy jako rektor w latach 1993-1999. Reforma ta spowodowała zdecydowaną przebudowę struktur organizacyjnych uczelni, ale przede wszystkim zdefiniowała w nowym kształcie strategię wszechstronnej edukacji ekonomicznej w uczelni”.

siostra prof. Janiny Jóźwiak

Odznaka „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”

Odznaka „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” przyznawana jest szczególnie zasłużonym pracownikom oraz emerytowanym pracownikom SGH.

Odznakę nadaje rektor na podstawie wniosków, z którymi mogą wystąpić: dziekani kolegiów, kanclerz, rady Samorządu Studentów i Samorządy Doktorantów – w drodze uchwały. Rektor może również przyznać odznakę z własnej inicjatywy.  

Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika albo emerytowanego pracownika SGH, oraz uzasadnienie nadania odznaki wraz z prezentacją działalności zawodowej, społecznej i zasług na rzecz SGH, a także staż pracy.  

Odznakę wraz z certyfikatem jej nadania wręcza rektor podczas ważnych uroczystości SGH lub innych wydarzeń organizowanych przez uczelnię.

Laureaci

2022

W roku 2022 odznakę „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” otrzymali: 

 • prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz,
 • prof. dr hab. Marek Garbicz,
 • prof. dr hab. Irena Kotowska,
 • prof. dr hab. Adam Kurzynowski,
 • prof. dr hab. Witold Rakowski,
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta,
 • prof. Irena Fierla,
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH,
 • dr hab. Piotr Płoszajski, prof. SGH,
 • Maria Czerska,
 • Bożena Gruca,
 • Alicja Kenska,
 • Andrzej Krzyżewski,
 • Anna Stawiecka,
 • Elżbieta Włodyka.
prof. dr hab. Irena Kotowska
prof. dr hab. Marek Garbicz
prof. dr hab. Witold Rakowski
prof. dr hab. Adam Kurzynowski
prof. Irena Fierla
prof. dr hab. Jacek Szlachta
Maria Czerska
Bożena Gruca
Alicja Kenska
Andrzej Krzyżewski
Anna Stawiecka
Elżbieta Włodyka
Laureaci odznaki „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” w 2022 r.

2021

W roku 2021 odznakę „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” otrzymali: 

 • prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski, rektor SGH w latach 1983/1990 – online,
 • prof. dr hab. Adam Budnikowski, rektor SGH w latach 2005–2012,
 • prof. dr hab. Maria Podgórska – nie było,
 • prof. dr hab. Marek Rocki, rektor SGH w latach 1999–2006 i 2016–2020,
 • prof. dr hab. Tomasz Szapiro, rektor SGH w latach 2012–2016,
 • prof. dr hab. Maria Romanowska,
 • prof. dr hab. Władysław Szymański – nie było,
 • dr hab. Edward Golachowski, prof. SGH – nie było,
 • dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH,
 • dr Elżbieta Majewska-Bartkowiak,
 • mgr Anna Kęska,
 • Bogumiła Lubaszewska.
prof. dr hab. Adam Budnikowski, rektor SGH w latach 2005-2012
dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof. SGH
mgr Anna Kęska
Bogumiła Lubaszewska
dr Elżbieta Majewska-Bartkowiak
prof. dr hab. Marek Rocki, rektor SGH w latach 1999-2006 i 2016-2020
prof. dr hab. Maria Romanowska
prof. dr hab. Tomasz Szapiro, rektor SGH w latach 2012-2016
prof. dr hab. Zygmunt Bosiakowski, rektor SGH w latach 1983/1990
Laureaci odznaki „Zasłużeni dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” w 2021 r.