Legia Akademicka – Edukacja Wojskowa Studentów

Legia Akademicka to realizowany od 2017 r. program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. W roku akademickim 2021/2022 odbywa się V edycja programu. Rekrutacja w SGH trwała do 19 listopada 2021 r.

Informacje ogólne

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie. Szeregowi oraz starsi szeregowi rezerwy aplikujący na sam moduł podoficerski nie muszą realizować zajęć teoretycznych. Kursanci modułu oficerskiego muszą po zakwalifikowaniu się zrealizować zajęcia e-learningowe.


Aby dołączyć do Legii Akademickiej wystarczy:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku,
  • przejść pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).

Program szkolenia

Program Legia Akademicka – ochotnicze szkolenie studentów, jest ukierunkowany na młodych ludzi, którzy gotowi są przejść szkolenie wojskowe, a potem otrzymać przydział mobilizacyjny i trafić do rezerwy. To miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu jak i w przyszłej pracy zawodowej – kto wie, być może również w mundurze wojskowym.

Głównym celem szkolenia studentów szkół wyższych  jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie piechoty w korpusie szeregowych oraz podoficerskim ( równorzędnych) umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną piechoty podczas realizacji działań taktycznych.


Podstawy prawne

Na podstawie porozumienia zawartego 21 sierpnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, która zgłosi się do programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej. Organizatorem części praktycznej ochotniczego wojskowego szkolenia studentów (w formie ćwiczeń poligonowych) będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt pilotażowy

Pilotażowy Projekt ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej wystartował w roku akademickim 2017/2018. W części teoretycznej program nauczania obejmował ok. 30 godzin lekcyjnych (60 godzin dla podoficerów).

Zajęcia odbywały się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzymał kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 22 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 44 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana była w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej.

Moduł szkolenia podstawowego trwał 21 dni i zakończony został egzaminem i złożeniem przysięgi. Moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony został egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 171), student-ochotnik otrzymał 91,20 zł za każdy dzień szkolenia poligonowego.

Rys historyczny

Idea studenta w mundurze zrodziła się w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. W tym czasie studenci pełnili służbę wartowniczą przed instytucjami państwowymi, magazynami wojskowymi i obiektami przejętymi od wojsk niemieckich. W kwietniu1929 utworzono 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Na wszystkich większych znaczących uczelniach wyższych prowadzone były obozy wojskowo-wychowawcze Legii Akademickiej, szkolące kadry oficerów rezerwy. Wojskowe szkolenie studentów realizowane było również w latach powojennych w postaci SOR (Szkoła Oficerów Rezerwy) SPR (Szkoły Podchorążych Rezerwy) do 2001r., celem tych szkoleń było pozyskanie wysoko wykwalifikowanych rezerw na potrzeby LWP. Szkoły SPR zlikwidowano po przemianach ustrojowych pod koniec lat 90 tych. W 2002 roku wprowadzono na wyższe uczelnie program Przysposobienia Wojskowego, powiązany z kursami KSR, jednak zamiast rozwijać ten program i dostosowywać go do potrzeb i wymagań SZRP, program ten zakończono w 2008 r. Obecnie nie jest realizowana żadna forma szkolenia wojskowego studentów mająca na celu pozyskanie wysoko wykwalifikowanych rezerw kadrowych na potrzeby SZRP.


Samodzielna Sekcja Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych
bud. DS-1, pok. 9
al. Niepodległości 147
tel: +48 22 564 9615, 506 468 972
e-mail: legiaakademicka@sgh.waw.pl

Godziny pracy: 7:00-15:00 (poniedziałek-piątek)

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów
tel. 22 261 824 058, 22 261 824 040