Kontrola majątku – sprzęt, meble i druki

Szczegółowe procedury związane z inwentaryzacją majątku SGH oraz odpowiedzialnością za pobrane mienie określają instrukcja inwentaryzacyjna oraz instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym. Zasady zamawiania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania w SGH określa Zarządzenie Kanclerza nr 4 z 27 marca 2020 r. 

WYBRANE PROCEDURY W PRAKTYCE

Zgłoszenie przekazania majątku nowej osobie odpowiedzialnej

  • prosimy o przekazywanie zgłoszeń drogą mailową do Działu Inwentaryzacji i Kontroli Majątku oraz w miarę możliwości do wiadomości zainteresowanych stron (osoba zdająca i przejmująca), 
  • zgłoszenie powinno zawierać dane osoby przejmującej mienie (imię, nazwisko, jednostka organizacyjna) oraz informację o przejętych składnikach majątku (nazwa, numer inwentarzowy, numer seryjny, nowa lokalizacja sprzętu – budynek i pokój). 

Zgłoszenia do kasacji zbędnych lub uszkodzonych składników majątku

  • w przypadku sprzętu komputerowego lub innego technicznego prosimy o wysłanie zgłoszenia na Helpdesk SGH w celu uzyskania opinii, 
  • dla pozostałego sprzętu (w tym dla składników majątku nieobjętych ewidencją w systemie Simple) prosimy o przekazywanie zgłoszeń drogą mailową do Działu Inwentaryzacji i Kontroli Majątku, 
  • zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy wykaz składników majątkowych wraz z numerami inwentarzowymi i seryjnymi, aktualną lokalizacją sprzętów (budynek i pokój) oraz uzasadnieniem likwidacji. 

Magazyn mebli używanych 

Wybrane składniki majątku nieużytkowane w danej jednostce organizacyjnej oraz niekwalifikujące się do likwidacji są przekazywane do magazynu przedmiotów używanych z możliwością dalszego wykorzystania w innych jednostkach organizacyjnych. 

Aktualny wykaz składników majątku zakwalifikowanych do ponownego zagospodarowania, wraz z ich opisem oraz dokumentacją fotograficzną dostępny jest w folderze SharePoint po zalogowaniu.


Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku
bud. C, pok. 4/13A
al. Niepodległości 128
e-mail: diikm@sgh.waw.pl