Koniunktura w przemyśle

Badania koniunktury w przemyśle przetwórczym mają najdłuższą historię. Pierwsze  przeprowadzono w 1986 roku. Początkowo obejmowały wyłącznie przedsiębiorstwa sektora publicznego. Od 1993 roku obejmują także przedsiębiorstwa prywatne. Badanie prowadzone jest co miesiąc. Przedmiotem badania są: wielkość produkcji, zamówienia ogółem, zamówienia eksportowe, zapasy, ceny, zatrudnienie, sytuacja finansowa przedsiębiorstw i sytuacja gospodarcza Polski.

Raz na kwartał badaniu poddawane są: wykorzystanie mocy produkcyjnych, bariery działalności gospodarczej, konkurencyjność towarów zagranicznych na rynku krajowym, wielkość produkcji na eksport, konkurencyjność polskich towarów na rynkach zagranicznych, korzyści z produkcji eksportowej oraz przeciętny jednostkowy koszt produkcji. Dwa razy w roku przedmiotem oceny są również: wydatki inwestycyjne, zamierzenia inwestycyjne i czynniki ograniczające inwestycje. Syntetyczną miarą koniunktury w przemyśle przetwórczym jest wskaźnik koniunktury, liczony jako średnia arytmetyczna trzech sald: przewidywań produkcji, stanu zamówień i stanu zapasów ze znakiem ujemnym.