Kondycja gospodarstw domowych

Badanie kondycji gospodarstw domowych prowadzone jest przez IRG co kwartał od 1990 roku, a z początkiem roku 1996 kwestionariusz ankiety został zharmonizowany z testem konsumenckim stosowanym w krajach Unii Europejskiej. Ankieta zawiera pytania stałe (które pochodzą z kwestionariusza UE), dotyczące sytuacji finansowej gospodarstw domowych, kosztów utrzymania, zmian cen, przewidywanych oszczędności, obaw przed bezrobociem, ocen ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Dodatkowo zamieszczane są pytania specjalne, które odnoszą się do bieżących zjawisk ekonomicznych, istotnych z punktu widzenia gospodarstw domowych. Pytania zamieszczone w ankiecie odnoszą się do ocen bieżącej sytuacji gospodarstwa domowego i przewidywań na przyszłość. Na podstawie zebranych odpowiedzi obliczany jest syntetyczny wskaźnik sytuacji gospodarstw domowych, który jest średnią arytmetyczną z sald: oceny przyszłej sytuacji finansowej, oceny przyszłej ogólnej sytuacji ekonomicznej, oczekiwanej zmiany poziomu bezrobocia ze znakiem ujemnym, oceny przyszłej skłonności do oszczędzania.