Zakład Marketingu Wartości

Celem Zakładu Marketingu Wartości (dawnego Zakładu Wartości Klienta) jest prowadzenie prac badawczych i dydaktycznych dotyczących marketingu rozumianego zgodnie z definicją American Marketing Association z 2007 r. jako działalność, zbiór instytucji i procesów kreowania, komunikowania, dostarczania oraz wymiany ofert mających wartość dla konsumentów, klientów, partnerów i całego społeczeństwa.

Priorytety Zakładu Marketingu Wartości w obrębie obszaru badawczego i dydaktycznego zmieniały się wraz ze zmianą warunków otoczenia i roli marketingu. W pierwszym okresie do priorytetów badawczych należała tematyka wpływu zmian instytucjonalnych związanych z transformacją rynkową gospodarki na zachowania marketingowe firm. Innym kierunkiem badań była analiza pozycji konkurencyjnych firm i działań marketingowych wykorzystywanych przez te firmy dla obrony przed konkurencją krajową i zagraniczną. W toku badań empirycznych analizowano stopień zinstytucjonalizowania marketingu w przedsiębiorstwach i tempo zmian w tym zakresie.

Następnie tematyka podejmowana przez zespół pracowników Zakładu Marketingu Wartości ewoluowała w kierunku analizy rynkowych uwarunkowań procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw oraz wpływu rozwiązań instytucjonalnych systemu finansowego na zachowania przedsiębiorstw. Równolegle prowadzone były badania nad wybranymi aspektami koncepcji marketing-mix.

Obecnie, w związku z koniecznością przeorientowania, prace badawcze i dydaktyczne pracowników Zakładu Marketingu Wartości koncentrują się na marketingu wartości, zarządzania poprzez wartość dla klienta, zarządzania portfelem klientów, zarządzania wiedzą marketingową, marketingu społecznie odpowiedzialnym i kształtowaniu reputacji przedsiębiorstw oraz strategiach wartości w obszarze produktów, cen, dystrybucji i komunikacji z rynkiem. Równocześnie w obszarze badań naukowych i dydaktycznych znajduje się problematyka wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii w marketingu.

Pracownicy Zakładu Marketingu Wartości uczestniczą w badaniach statutowych, prowadzą badania własne, czy też wykonują ekspertyzy na zlecenie praktyki gospodarczej (np. ekspertyzy wykonywane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Telekomunikacji Polskiej, Związku Banków Polskich, granty finansowane przez KBN). Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczą także w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Efektem ich prac są liczne publikacje książkowe, artykuły w języku polskim i w językach obcych oraz prace na stopnie doktorskie i habilitacyjne.

 

.