Publikacje pracowników Instytutu Zarządzania Wartością

Wybrane publikacje książkowe

O ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE WARTOŚCI W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU

Redakcja naukowa: Małgorzata Bombol

W prezentowanej monografii koncentrujemy się na mieszanym nurcie rozważań na temat wartości, to jest: ekonomicznym, finansowym, zarządczym i marketingowym znaczeniu wartości. Wynika to z różnorodnych zainteresowań pracowników Instytutu Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Do napisania tej książki skłoniły Autorów prowadzone badania i zgromadzone refleksje z lat 2019–2021 – kiedy mieliśmy do czynienia za zmianą gospodarek, firm i konsumentów. Jako ekonomiści chcieliśmy przedstawić różne punkty widzenia (na poziomach analizy makro- i mikroekonomicznej), wnieść swój wkład do dyskusji definicyjnych i teoretycznych, nakreślić pola badawcze oraz dalsze kierunki studiów. Szukamy interdyscyplinarności w podejściu do wartości – ponieważ tego wymaga dzisiejsza realność. To główny cel naszych rozważań – zaprezentować, jak wartości przenikają pomiędzy podejściem ekonomicznym i zarządczym, przy uwzględnieniu wartości w ich wymiarze społecznym i psychicznym. Przedstawiamy obecny stan wiedzy i zadajemy pytania o przyszłość – dla firm, menedżerów i interesariuszy, dla konsumentów. Wiele z nich pozostanie zapewne bez odpowiedzi, pozostawiając niedosyt – jednakże tak postrzegamy rolę nauki – czasami warto otworzyć drzwi i zaprosić do innego świata. O nim właśnie piszemy.

Wydanie: I
Rok wydania: 2022
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
Oprawa: miękka
Liczba stron: 238
Format: B5

okładka książki
Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność przedsiębiorstw. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne

Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak

Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność przedsiębiorstw. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022

Zasadnicze przesłanie monografii jest następujące: CSR stanowi źródło korzyści ekonomicznych, jednak gdy działania z tego zakresu mają jedynie charakter symboliczny, stanowiąc odpowiedź na presję ze strony otoczenia, wzrasta prawdopodobieństwo, że będą im towarzyszyły zachowania społecznie nieodpowiedzialne. Szkody pojawiające się w takiej sytuacji są z reguły większe, niż gdyby organizacja w ogóle nie była aktywna w sferze CSR. Zagrożenie, że wystąpi negatywny scenariusz, można zminimalizować – wymaga to zmiany podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu i uznania jej za domenę działań substancjalnych. Zmianę taką ułatwia uwzględnianie wartości i zasad etycznych jako ważnych elementów kultury korporacyjnej przedsiębiorstwa. Autorzy wyrażają nadzieję, że przesłanie to trafi zwłaszcza do jednej z ważnych grup adresatów monografii – menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami oraz osób aspirujących i przygotowujących się do pełnienia tej niełatwej roli.

okładka książki pt. Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność przedsiębiorstw. Przyczyny, przejawy, konsekwencje ekonomiczne
Dylematy Finansjeryzacji. Dłużne Papiery Wartościowe w Finansowaniu Przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

D. Podedworna-Tarnowska, H. Sokół

okładka książki
Pomiar finansjeryzacji. Próba konceptualizacji

T.J. Dąbrowski, A. Fierla, A. Grygiel-Tomaszewska

Pomiar finansjeryzacji. Próba konceptualizacji

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018

Podstawą wnioskowania na temat charakteru obserwowanych zmian jest ich pomiar. Pozwala on bowiem na ustalenie przebiegu i nasilenia zmian w czasie oraz określenie ich zasięgu terytorialnego. Gdy proces zmian cechuje słabnąca dynamika lub niewielka skala, związany jest on zazwyczaj z odchyleniami, natomiast czym dłużej utrzymuje się wysoka dynamika procesu i czym szersze są granice w jakich jest on widoczny, tym większe prawdopodobieństwo, że kształtuje się pewien trend. Dokonanie prawidłowego rozróżnienia ma zasadnicze znaczenie – z punktu widzenia poznawczego odchylenia są z reguły niezbyt istotne, trendy zaś odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ ich analiza zwiększa trafność przewidywania przyszłości. Czy finansjeryzacja jest trendem? Na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem nikt dotychczas nie dokonał jej kompleksowego pomiaru.

okładka książki
KSZTAŁTOWANIE REPUTACJI BANKU KOMERCYJNEGO. Podejście symboliczne i substancjalne

Tomasz J. Dąbrowski

Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

Współczesne przedsiębiorstwa działają w warunkach narastającej niepewności. Wynika ona ze zwiększającej się złożoności otoczenia oraz nasilającej się jego zmienności. Zjawiska te stanowią konsekwencję oddziaływania czynników niezależnych, bądź jedynie częściowo zależnych od przedsiębiorstw, a więc mających przede wszystkim charakter obiektywny, takich jak postęp techniczny i technologiczny, przewartościowania dokonujące się w sferze kulturowej i społecznej, czy nowe rozwiązania w środowisku regulacyjnym, ale też są uwarunkowane postępowaniem samych przedsiębiorstw. Dotyczy to zwłaszcza zachowań polegających na intencjonalnym nadużywaniu zaufania różnych interesariuszy – klientów, właścicieli i innych inwestorów, partnerów biznesowych, regulatorów itp. Działania tego typu szczególnie wzmagają niepewność, gdy są podejmowane przez organizacje duże, rozpoznawalne, mające wpływ na sytuację innych podmiotów, przyciągające uwagę mediów i opinii publicznej oraz takie, którym ze względu na ich specyfikę nadaje się status instytucji zaufania publicznego. Jedną z kategorii organizacji gospodarczych charakteryzujących się takim właśnie zestawem cech są banki komercyjne. W odniesieniu do nich wyraźnie widoczna jest zależność między brakiem właściwej troski o reputację, utratą zaufania i skutkami w postaci wzrostu niepewności.

okładka książki
Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych

Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak

Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych

CeDeWu, Warszawa 2016

Banki stanowią specyficzną grupę podmiotów gospodarczych. Często zwraca się uwagę, że są one jednocześnie przedsiębiorstwami i instytucjami zaufania publicznego. Rodzi to większe oczekiwania - od banków oczekuje się wyższego poziomu społecznej odpowiedzialności niż wobec „zwykłych” przedsiębiorstw. Pojawia się zatem pytanie, czy podmioty sektora bankowego są skłonne brać na siebie taką odpowiedzialność.

Czytelnik z książki dowie się:

 • czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • jaki poziom społecznej odpowiedzialności reprezentują działające w Polsce banki komercyjne,
 • jakie są najlepsze praktyki banków w zakresie społecznej odpowiedzialności,
 • czy banki udzielające walutowych kredytów hipotecznych postępowały w sposób społecznie odpowiedzialny?
okładka książki
Zarządzanie respektujące wartości: raport z badań

Redakcja naukowa: Andrzej Herman, Tadeusz Oleksyn, Izabela Stańczyk

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016

Budowa wartości klienta, Teoria i praktyka

Redakcja naukowa: B. Dobiegała-Korona 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015

Piramidy finansowe

Piotr Masiukiewicz

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

Private Equity/Venture Capital

D. Podedworna-Tarnowska 

SGH 2015

okładka książki
​Dla przyszłości

Praca pod redakcją: Ireny Hejduk, Andrzeja Hermana

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014

Podatek bankowy

Dec P. Masiukiewicz P.

Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013

Bankowość muzułmańska

Górak-Sosnowska K. Masiukiewicz P.

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Dylematy wyceny przedsiębiorstwa

Redakcja naukowa: Marek Panfil, Andrzej Szablewski

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013

Książka Dylematy wyceny przedsiębiorstwa jest kolejną pozycją Wydawnictwa Poltext z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Stanowi uzupełnienie i wzbogacenie wcześniejszej publikacji Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki z 2011 roku pod redakcją tych samych redaktorów naukowych (Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego), która została bardzo dobrze przyjęta wśród teoretyków i praktyków (otrzymała kilka nagród i wyróżnień) oraz jest wykorzystywana w procesie kształcenia studentów i w szkoleniach z tematyki wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Internet w zarządzaniu wartością klienta

Tymoteusz Doligalski

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

Klienci odgrywają niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu firm. Dostarczają firmom wpływów pieniężnych oraz innych wa​rtości. Pozyskane od klientów wartości pozwalają firmom pogłębiać relacje z innymi uczestnikami rynku, takimi jak akcjonariusze, dostawcy czy pracownicy. W konsekwencji klienci coraz częściej są postrzegani jako zasób firmy, którego wartość mierzy się i maksymalizuje. Działania w zakresie relacji z klientami stanowią zatem przesłankę rozwoju firmy, wzrostu jej wartości i poziomu zysku. Zmianom w teorii i praktyce zarządzania towarzyszą zmiany technologiczne i społeczne. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym internetu, nadaje nowy wymiar relacjom firmy z klientami. W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów masowych internet stał się przestrzenią umożliwiającą wielostronną komunikację, wyszukiwanie informacji, zawieranie transakcji, a nawet współtworzenie wartości. Firmy coraz częściej budują relacje z wykorzystaniem internetu, gdyż dzięki temu osiągają wymierne korzyści, takich jak rozwój innowacyjnych modeli biznesowych, obniżka kosztów lub też pozyskanie nowych klientów. Powiązanie dwóch obszarów, relacji z klientami z wykorzystaniem internetu, tworzy niezwykle istotne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Celem jest stworzenie trwałych i rentownych relacji z klientami, często na nowych, niedostępnych w inny sposób rynkach. Wymaga to od przedsiębiorstw nowatorskiej orientacji dostosowanej do budowy wartości opartej na niezwykle cennym zasobie, jakim jest portfel klientów.

Więcej

Marketing doświadczeń

Iwona Skowronek

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013

Książka wyjaśnia, czym jest i jak powstaje emocjonalny wymiar wizerunku firmy. Wskazuje, jak kształtować wrażenia klientów korzystne dla reputacji i rentowności przedsiębiorstwa poprzez:

 • zastosowanie koncepcji marketingu doświadczeń
 • wykorzystanie emocjonalnego potencjału satysfakcji klienta
 • dostarczanie czynników zachwytu (delight experiences)
 • budowę emocjonalnych podstaw lojalności
 • wzbudzanie spontanicznych, pozytywnych opinii o firmie
Kapitał polskich migrantów w rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Małgorzata Grotte

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013

Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób różne formy kapitału polskich migrantów zarobkowych (kapitał finansowy, ludzki i społeczny) wpływają na rozwój zakładanych przez nich mikroprzedsiębiorstw. Podjęto próbę weryfikacji hipotezy, że kapitał migracyjny przyczynia się do rozwoju tych najmniejszych firm pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Książka wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach nad efektami migracji zarobkowej Polaków oraz stanowi wkład do wiedzy na temat źródeł innowacyjności i rozwoju polskich mikroprzedsiębiorstw.

Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski

Piotr Masiukiewicz

Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2012

Kształtowanie wizerunku równoległego

Wojciech Budzyński

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

W niniejszej pracy, po zdefiniowaniu pojęcia wizerunku równoległego, przyjęto wynikającą z tej definicji tezę główną, że istotnym uwarunkowaniem decyzji zakupowych i innych decyzji biznesowych, którym towarzyszy proces oceny firmy czy marki, podejmowanych zarówno przez ośrodki decyzyjne w przedsiębiorstwach, jak i przez konsumentów, jest nie tylko posiadany lub tworzony na potrzeby tych decyzji wizerunek rzeczywisty, ale także wizerunek nazwany równoległym.

Rejestry kredytowe

Alfred Bieć

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

DYLEMATY INWESTOWANIA Rodzaje, Efektywność, Przykłady

D. Podedworna-Tarnowska

Poltext 2011

Temat umiejętnego inwestowania pieniędzy i pomnażania majątku nabrał w ostatnich latach w Polsce dużego znaczenia. Stało się tak z uwagi na rosnącą zamożność naszego społeczeństwa. Coraz więcej Polaków staje bowiem przed trudną decyzją, komu powierzyć zarządzanie pieniędzmi i w co je zainwestować. Aktualność tematu inwestowania wynika również z ciągłej zmienności uwarunkowań funkcjonowania światowego systemu finansowego i występujących w nim turbulencji.

Książka ma na celu wyjaśnienie tych zawiłości i przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących inwestowania. Charakteryzuje się ona różnorodnością tematów w dziedzinie inwestycji od omówienia metod używanych do oceny ich efektywności, po prezentację różnych rodzajów produktów inwestycyjnych. Każdy rozdział jest wsparty przykładami doskonale obrazującymi omawiane zagadnienia. Atutem książki jest aktualność poruszanych w niej problemów, zwłaszcza w obliczu dynamicznych zawirowań, które występują na rynkach finansowych.

okładka książki
Rewolucja w raportowaniu biznesowym

Paulina Roszkowska

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

Książka, którą Autorka proponuje czytelnikowi - menedżerowi, pracownikowi korporacji czy firmom sektora MŚP, studentowi i innym zainteresowanym - to próba odpowiedzi na cztery pytania: co raportować?, komu raportować?, po co raportować? oraz jak raportować? Zaproponowane wskazówki, mające bez­pośrednie zastosowanie do praktyki biznesu, poparte zostały przykładami raportowania światowych liderów społecznej odpowiedzialności, takich jak BASF, P&G, Wal-Mart czy BAT.

Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego

Katarzyna Majchrzak

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Rozległość podjętej problematyki narzuciła rygor poznania i prezentowania różnych obszarów mających wpływ na ocenę procesów zarządzania reputacją przez przedsiębiorstwa sektora naftowego. Zakres przedmiotowy pracy stanowią zagadnienia związane z zarządzaniem reputacją przedsiębiorstw sektora naftowego. Zakres podmiotowy pracy stanowią globalne, prywatne przedsiębiorstwa sektora naftowego oraz przedsiębiorstwa sektora naftowego funkcjonujące w Polsce. Co do zakresu czasowego, to w przypadku globalnych przedsiębiorstw sektora naftowego odniesienia będą sięgały lat 70. XX wieku, kiedy to szczególnej presji ze strony otoczenia poddane były firmy tego sektora ze względu na ich nienależytą dbałość o środowisko naturalne czy społeczności lokalne. W przypadku analizy sektora naftowego badany jest okres od 2004 roku do 2010 roku - w miarę dostępności danych. Badanie zjawiska reputacji przedsiębiorstwa mieści się w nurcie studiów zarządzania (ang. management science).

Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce

Redakcja naukowa: Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Współczesne przedsiębiorstwa konkurują na wielu rynkach. Najważniejszy z nich to rynek klientów. Klienci bowiem dostarczają przedsiębiorstwu różnych wartości, wśród których najważniejsze są wpływy. Wpływy przyciągają uczestników innych rynków, takich jak akcjonariusze, dostawcy oraz potencjalni pracownicy. Obszar tworzący wartość w firmie migruje ze sfery technologiczno-produkcyjnej opartej na majątku trwałym w stronę relacji z klientami. Umiejętne zarządzanie wartością klienta poprzez rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi determinantę wzrostu wartości firmy oraz poziomu jej zysku.

Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe

Redakcja naukowa: Piotr Masiukiewicz

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Zbiór studiów przypadków zawarty w tej książce jest przestrogą dla menedżerów instytucji finansowych, ale i dla inwestorów szukających wielkich i szybkich zysków.

Na temat najnowszych afer, wynikłych w trakcie euro -amerykańskiego kryzysu subprime, brak jest jeszcze kompleksowych analiz oraz szerszych publikacji; być może w przyszłości wyjdą na jaw jeszcze inne, nieznane oblicza tych bankructw. Znaczna część niniejszej publikacji poświęcona jest przypadkom najnowszych bankructw i upadłości związanych z kryzysem subprime.

Pierwsze wydanie książki zyskało wiele przychylnych recenzji, a także wyróżnienie w 2009 roku na Targach Książki Ekonomicznej w Warszawie w kategorii ?Finanse i Bankowość”. Dlatego autorzy zdecydowali się na drugie - poszerzone i uaktualnione o nowo poznane fakty - wydanie.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się problematyką kryzysów w instytucjach finansowych, a przede wszystkim dla menedżerów instytucji finansowych, członków rad nadzorczych oraz szefów audytu wewnętrznego i audytorów zewnętrznych w tych instytucjach, a także dla studentów kierunków ekonomicznych.

Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania

Tomasz J. Dąbrowski

Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania

Wolters Kluwer, Kraków 2010 

Kryzys i skandale finansowe, skupiające na początku XXI wieku uwagę mediów i opinii publicznej, spowodowały drastyczny spadek zaufania do przedsiębiorstw. Aby odzyskać zaufanie swoich interesariuszy, przedsiębiorstwa muszą stać się bardziej wiarygodne. Pomóc im w tym może umiejętnie zarządzanie reputacją.

Czytelnicy tej książki - kadra zarządzająca firm, menedżerowie, a także studenci kierunków związanych z zarządzaniem - otrzymują rozległą wiedzę dotyczącą:

 • wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na wzrost znaczenia reputacji
 • zależności między tożsamością przedsiębiorstwa a jego wizerunkiem i reputacją
 • źródeł dobrej reputacji oraz sposobów jej zdobycia i utrzymania
 • metod pomiaru reputacji
 • wpływu reputacji na wyniki i wartość przedsiębiorstwa.

Przedstawione w książce doświadczenia takich firm jak Google, Johnson & Johnson, Apple, Southwest Airlines, 3M i innych zajmujących w różnych okresach czołowe miejsca w rankingach reputacji dowodzą, że zarządzanie reputacją to przede wszystkim kształtowanie rzeczywistych cech przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wizerunku. Potwierdzają to zaprezentowane szeroko w książce wyniki badań prowadzonych przez najpoważniejsze światowe ośrodki zajmujące się tą dziedziną.

okładka książki
Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce. Prace doktorantów

Redakcja naukowa: Barbara Dobiegała-Korona

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Ze względu na charakter publikacji nie stanowi ona jednolitego zbioru pod względem tematycznym, lecz odzwierciedla zainteresowania i dokonania doktorantów pracujących pod opieką naukową profesorów o różnych specjalnościach.  Wydzielone zostały trzy części. Do pierwszej zaliczono prace z dziedziny ekonomii i zarządzania z ukierunkowaniem na przyszłość, a które nawiązują do uwarunkowań XXI wieku. Kontynuowany jest wątek dorobku noblistów w dziedzinie ekonomii i ich wpływ na współczesne warunki działania państw i przedsiębiorstw. Dość mocno zaakcentowana jest tematyka ryzyka ekonomicznego, ukierunkowania zarządzania przedsiębiorstwami na klientów, a także podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim. W części drugiej książki zamieszczono teksty, które poddają analizie problemy związane z różnego rodzaju aspektami strategicznego rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw czy regionów. Znajdują się tu takie tematy jak budowa relacji, strategie zatrudnienia, prawne uwarunkowania przedsiębiorstw w aspekcie zamówień publicznych, podejścia do segmentacji rynków, polityki produktowej, ubezpieczeń, wdrażania systemów informatycznych, kontroli, modeli biznesowych wybranych branż i firm. W trzeciej części książki znajdują się nowe podejścia w zarządzaniu marketingowym, mocno akcentowany jest nurt marketingu doświadczeń, mody, zaufania i marki.

Zarządzanie sanacją banku

Piotr Masiukiewicz

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Podstawowym celem pracy jest kompleksowe ujęcie problematyki sanacji, analiza dotychczasowego stanu wiedzy i doświadczeń, występujących barier oraz sformułowanie modeli zarządzania sanacją z uwzględnieniem poszczególnych procesów w warunkach kryzysu. Drugim celem jest uporządkowanie pojęć i definicji związanych z kryzysem oraz procesowym zarządzaniem sanacją banku. Celem przeprowadzonych badań było określenie zagrożeń kryzysowych, uwarunkowań zarządzania sanacją, określenie możliwych działań banków i ich przygotowania do kryzysu, a także możliwych postaw i zachowań klientów w kryzysie.

Zarządzanie Wartością Klienta. Pomiar i strategie

Redakcja naukowa: Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010

Książka w sposób kompleksowy prezentuje koncepcję zarządzania wartością klienta. Jest to nowoczesne podejście do marketingu polegające na traktowaniu klientów jako głównego aktywu firmy, którego wartość jest w procesie zarządczym mierzona i maksymalizowana. Rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi bowiem determinantę wzrostu zysku firmy oraz jej wartości.

Publikacja przedstawia zarządzanie wartością klienta z perspektywy poniższych zagadnień:

 • Podejścia do pomiaru wartości klienta
 • Zarządzanie wiedzą o kliencie
 • Tworzenie wartości dla klienta
 • Społecznie odpowiedzialny marketing jako wartość dla klienta
 • Budowa wartości klienta w marketingu relacji
Migracja klientów a wartość przedsiębiorstwa

Redakcja naukowa: Barbara Dobiegała-Korona

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Autorzy:

 • B. Dobiegała-Korona
 • S. Sobolewska
 • T. Doligalski
 • K. Majchrzak
 • P. Masiukiewicz
 • J. Wójcik
 • T. Dąbrowski
Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT

Remigiusz Orzechowski

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008

Przedmiotem książki dr Remigiusza Orzechowskiego są problemy dopasowania pomiędzy biznesem a technologiami informacyjnymi. Autor przedstawił wyniki własnych badań dotyczących wpływu IT na tworzenie wartości przedsiębiorstwa. W książce wyjaśniono mechanizm dopasowania pomiędzy biznesem oraz IT a następnie jego wpływ na budowanie wartości dostarczanej biznesowi przez technologie informacyjne. Przedstawiono również analizę metod pomiaru i zarządzania dopasowaniem biznes-IT a także dokonano identyfikacji i charakterystyki czynników mających wpływ na zmniejszenie luki tego dopasowania, co zilustrowano przykładami z kilku przedsiębiorstw krajowych. Jest to książka nowatorska w literaturze krajowej. Również za granicą istnieje stosunkowo niewiele publikacji na ten temat. Zainteresuje z pewnością szerokie grono czytelników, w tym studentów zarządzania, informatyki a także praktyków gospodarczych. Przede wszystkim jednak powinna stać się obowiązkową lekturą dla osób odpowiedzialnych w firmach za strategię i rozwój systemów IT.

Value Creation in the Era of Service Economy

Redakcja naukowa: Andrzej Herman, Andrzej Szablewski

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008

This book is a result of scientific research under theory and practice of value based management conducted for the first time in Poland since 1993 by the Department of Small Business in the Collegium of Business Administration at Warsaw School of Economics. This work is a unique combination of latest theoretical concepts which include such aspects as the development of the global supply chains, the growing importance of the intangible assets and the advances in Information and Communications Technology. These factors have growing importance for the company’s management in the changeable environment.What makes the book unique is the confrontation of the results of the scientific research with practical knowledge and empirical experiences of the middle and top level managers who have attended postgraduate studies prepared by the Department of Small Business. Post graduate studies are offered in four major subjects : Value Based Management, Company Valuation, Effective IT Management and IT Governance, Business Intelligence. The number of graduates of these courses exceeded 1000 and is still growing.

Faktoring w Polsce. Szanse i zagrożenia rozwoju

D. Podedworna-Tarnowska 

SGH 2007

okładka książki
Marketing w enklawach finansowych

Piotr Masiukiewicz

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007

W książce przedstawiono działania marketingowe nastawione na pozyskiwanie klientów w obszarach dynamicznie rozwijających się funkcji finansowych (kre­dytowych) zarówno w instytucjach finansowych, jak i w podmiotach tradycyjnie nienależących do branży finansowej. Autor zdefiniował i przybliżył pojęcie enklaw finansowych, opisał strategie produktów i cen stosowanych przez te podmioty.

Punktem wyjścia do rozważań jest teza, że cena pieniądza oferowana klientom w enklawach finansowych jest znacznie niższa od średnich cen rynkowych, a na­wet zerowa. Autor, analizując przypadki konkretnych enklaw – kas mieszkaniowych, oferty zintegrowanej SKOK, kredytu C2C na platformie internetowej itp., odpowiada na istotne pytania – jak możliwe jest funkcjonowanie tego typu enklaw, na czym polega istota stosowanego przez nie marketingu oraz kto je finansuje? Praca opiera się na solidnych podstawach analizy studiów przypadków, danych statystycznych, kwerend literaturowych oraz badań własnych i obcych.

Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii

Agata Adamska, Tomasz Dąbrowski

Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii

C.H. Beck, Warszawa 2007

Marketing i finanse – to ogień i woda w każdej firmie. W jaki sposób pogodzić sprzeczne interesy obu działów? Jak wybrnąć z sytuacji, w której szef marketingu usilnie stara się pozyskać na promocję wszelkie wolne środki w firmie, a szef finansowy najchętniej „cały ten marketing” po prostu zlikwidował? Autorzy książki – doświadczeni konsultanci i wykładowcy reprezentujący odmienne perspektywy – twierdzą, że jest to możliwe i uczą krok po kroku:

 • dlaczego w przedsiębiorstwie dochodzi do konfliktów marketingu z finansami
 • jakie to ma konsekwencje dla całej firmy
 • jak zapewnić współpracę tych działów
 • jak stworzyć wspólną perspektywę
okładka książki
Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa

Redakcja naukowa: Barbara Dobiegała-Korona, Andrzej Herman

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006

Zagadnieniu budowy wartości firmy poświęcona jest publikacja Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa”. Publikacja jest pracą zbiorową pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Dobiegała-Korony oraz prof. dr hab. Andrzeja Hermana. Książka powstała jako wynik wieloletnich dyskusji prowadzonych w gronie pracowników Katedry Small Businessu oraz doświadczeń współpracy z menedżerami, analitykami oraz inwestorami, będącymi uczestnikami kolejnych edycji Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Firmy oraz Zarządzania Wartością Klienta przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Książka skierowana jest do wszystkich, którzy zarządzają przedsiębiorstwem, uczestniczą w budowie wartości przedsiębiorstwa, studentów ekonomicznych kierunków oraz wykładowców, którym bliska jest tematyka zarządzania przedsiębiorstwem w nowoczesnej gospodarce.

Konkurowanie o klienta e-marketingiem

praca zbior. pod red. nauk.: Barbary Dobiegały-Korony i Tymoteusza Doligalskiego

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004

Obecni klienci nie nabywają produktów i usług, lecz kompleksowe wartości, które pozwalają im rozwiązywać ich indywidualne problemy (zaspakajać indywidualne i zróżnicowane potrzeby).
Współcześnie zatem zarządzanie, szczególnie marketingowe, musi być rozumiane jako kreowanie wartości dla konsumentów, w zamian za co klienci generują do firm wpływy, rentowność i informacje.

Rewolucja technologiczna, tworząca nowa gospodarkę, w sposób istotny wpływa na zakresy i sposoby konkurowania wartościami dla klienta. Skutki tej rewolucji będą obejmować lub już obejmują wszystkie podmioty ekonomiczne. Wykraczają one znacznie poza działy przetwarzania danych, czy systemów informacji.

Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników, przede wszystkim do praktyków, którzy mogą zapoznać się z nowym podejściem do budowy konkurencyjnych strategii skierowanych na klientów, studentów uczelni technicznych, którzy mogą się przekonać o możliwościach nowych technologii w zarządzaniu i studentów uczelni ekonomicznych, którzy musza obecnie łączyć umiejętności zarządzania z wykorzystaniem Internetu.

Podstawy marketingu

red. nauk. J. Pindakiewicz

Wydawnictwo SGH, Warszawa 1995

 

Wybrane artykuły, rozdziały i inne publikacje

Wartość w ujęciu finansowym a wartość w ujęciu społecznym. Konwergencja czy antynomia?

Dąbrowski, T.J., 2022, Wartość w ujęciu finansowym a wartość w ujęciu społecznym. Konwergencja czy antynomia? w: O zmieniającym się świecie wartości w ekonomii, finansach i zarządzaniu, M. Bombol, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 13-26.

Demutualization, Corporatization, and Sustainability Initiatives: Evidence from the European Stock Exchange Industry

Adamska, A., Dąbrowski, T.J., Homa, M., Mościbrodzka, M., Tomaszewski, J., 2022 Demutualization, Corporatization, and Sustainability Initiatives: Evidence from the European Stock Exchange Industry, „Central European Management Journal”, Vol. 30, No. 3/2022, p. 2–35, ISSN: 2658-0845, e-ISSN: 2658-2430; DOI: 10.7206/cemj.2658-0845.80

The Role of Stock Exchanges in the Transmission of Sustainable Development Goals to Enterprises: The Case of Brasil, Bolsa, Balcão

Adamska A., Dąbrowski T.J., The Role of Stock Exchanges in the Transmission of Sustainable Development Goals to Enterprises: The Case of Brasil, Bolsa, Balcão, in: A. Szelągowska, A. Pluta-Zaręba, Economics of Sustainable Transformation, Routledge 2021, London 2021, p. 301-317, ISBN 9781032114439. https://doi.org/10.4324/9781003219958-16

Investor Reactions to Sustainability Index Reconstitutions: Analysis in Different Institutional Contexts

Adamska A., Dąbrowski T.J., 2021. Investor Reactions to Sustainability Index Reconstitutions: Analysis in Different Institutional Contexts, Journal of Cleaner Production, vol. 297, 126715; https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126715

Social Responsibility of Universities and Colleges: The View of SGH Warsaw School of Economics Stakeholders

Brdulak H., Dąbrowski T., Jastrzębska E., Legutko-Kobus P. (2020) Social Responsibility of Universities and Colleges: The View of SGH Warsaw School of Economics Stakeholders. In: Bachnik K., Kaźmierczak M., Rojek-Nowosielska M., Stefańska M., Szumniak-Samolej J. (eds) CSR in Contemporary Poland. Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42277-6_7; ISBN:978-3-030-42276-9

Społeczna odpowiedzialność uczelni – perspektywa strategiczna

Jastrzębska, E.; Brdulak, H.; Legutko-Kobus, P.; Dąbrowski, T. J. (2019). Społeczna odpowiedzialność uczelni – perspektywa strategiczna. Zarządzanie Publiczne, 4 (48), p. 285-297. ISSN 2084-3968. doi: http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.19.020.11940. 

Wykorzystanie stron internetowych w komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności przez spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie

Tomasz J. Dąbrowski, Wykorzystanie stron internetowych w komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności przez spółki publiczne notowane na GPW w Warszawie,  Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 22(71) z 2019, 50-64. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.25

Legitymacja, reputacja, status jako wyznaczniki społecznej pozycji przedsiębiorstwa

Tomasz J. Dąbrowski (2019), Legitymacja, reputacja, status jako wyznaczniki społecznej pozycji przedsiębiorstwa, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CXII, , s. 201–223, https://doi.org/10.26485/SPE/2019/112/12

Dobre praktyki giełd państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej stymulującej społeczną odpowiedzialność biznesu spółek publicznych

Adamska A., Dąbrowski T.J., Tomaszewski J. (2019), Dobre praktyki giełd państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej stymulującej społeczną odpowiedzialność biznesu spółek publicznych, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes, red. M. Strojny, SGH, Warszawa; s. 235-264

Wpływ uwarunkowanych finansjeryzacją kryzysów reputacyjnych na przyszłość banków jako instytucji zaufania publicznego

Tomasz J. Dąbrowski, Wpływ uwarunkowanych finansjeryzacją kryzysów reputacyjnych na przyszłość banków jako instytucji zaufania publicznego, [w:] A. Fierla, Finansjeryzacja – zadłużenie, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 115-138.

University Social Responsibility Strategies

Tomasz J. Dąbrowski, Halina Brdulak, Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus, University Social Responsibility Strategies, e-mentor nr 5(77)/2018, s. 4-12.

Wartości organizacyjne spółek publicznych w Polsce

Tomasz J. Dąbrowski, Wartości organizacyjne spółek publicznych w Polsce, Organizacja i Kierowanie, nr 3/2018 (182), s. 33-48.

Rola systemu wartości w legitymizowaniu organizacji – banki na tle innych przedsiębiorstw

Tomasz J. Dąbrowski, Rola systemu wartości w legitymizowaniu organizacji – banki na tle innych przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 2018, 3(374), s. 5-17.

Rola komunikacji korporacyjnej w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

Tomasz J. Dąbrowski, Rola komunikacji korporacyjnej w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek” nr 4/2018, s. 5-11

 

.