O Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw jest jedną z katedr Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Powstała w 1994 r. w rezultacie zaspokojenia potrzeby obudowania aspektami prawnymi nauk o przedsiębiorstwie działającym w środowisku krajowym i międzynarodowym.

Mimo funkcjonowania trzech innych katedr prawa w SGH (Katedra Prawa Gospodarczego w Kolegium Zarządzania i Finansów,  Katedra Prawa Europejskiego w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym oraz Katedra Prawa Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej) nasza Katedra skupiła się na prawnych aspektach zarządzania przedsiębiorstwem oraz relacjach między przedsiębiorstwem a jego instytucjonalnym otoczeniem administracyjnym i finansowym, zwłaszcza procedurami prawno-administracyjnymi w znacznym stopniu warunkującymi konkurencyjność w warunkach gospodarki rynkowej, jednolitego rynku europejskiego oraz na arenie międzynarodowej w warunkach globalizacji i gospodarki elektronicznej.

Odnosi się to zarówno do badania prawnych  swobód i ich ograniczeń w działalności przedsiębiorstwa w kontekście prawa finansów publicznych, europejskiego prawa gospodarczego, prawa bankowego, prawa e-biznesu, prawa zamówień publicznych, prawa ubezpieczeniowego, prawa podatkowego oraz prawa i polityki celnej Unii Europejskiej.

Na tych też zagadnieniach koncentrują się prace badawcze Katedry i jej współpracowników oraz  magistrantów i doktorantów. Znajdują one wyraz w monografiach i publikacjach autorstwa współpracowników Katedry, często nagradzanych na szczeblu krajowym i na poziomie uczelnianym.

Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami i katedrami o podobnym profilu w kraju i za granicą. Nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych tak krajowych jak i międzynarodowych.

.