Badania naukowe prowadzone w Instytucie Zarządzania Wartością

Wybrane projekty badawcze Instytutu Zarządzania Wartością

Tytuły projektów badawczych

Metaversum jako środowisko realizacji strategii zrównoważonego rozwoju – możliwości, zagrożenia i wyzwania

Kierownik projektu - dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

Zjawisko „Metaverse” już od kilku lat stanowi w realiach społeczno-ekonomicznych intrygujący przykład, w którym zjawisko przedstawione w literaturze science fiction inspiruje jego interesariuszy do tworzenia nowej przestrzeni dla codziennej aktywności przedsiębiorstw i konsumentów. Dynamiczny rozwój technologii wraz z upowszechniającym się dostępem do Internetu w coraz większym stopniu umożliwia realizację wizji przedstawionej w powieści „Śnieżyca” Neala Stephensona, w której równoległy do rzeczywistego świat wirtualny umożliwia nie tylko rozrywkę i relaks, ale jest także miejscem dla aktywności społecznej, edukacyjnej czy kulturotwórczej. Rozwój i upowszechnienie technologii stawiają przed interesariuszami Metaversum nie tylko wyzwania, ale także unikalne szanse dla wyzwań zarządzania wartością. W najprostszym ujęciu Metaverse to sieć wirtualnych światów umożliwiająca wzajemną interakcję osób je odwiedzających. W tak rozumianym środowisku przedsiębiorstwa prowadzą szeroki zakres działań ukierunkowanych na osiąganie celów powiązanych z budowaniem przez nich wartości. 

Celem zgłaszanego projektu jest rozpoznanie i próba opisania wybranych aspektów determinujących skuteczność działań strategicznych przedsiębiorstw oraz zachowań klientów w Metaversum w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie respektujące wartości w koncepcji rozwoju integralnego/humanistycznego

Kierownik projektu - dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH

Badania są kontynuacją projektu kierowanego  w 2016 roku przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Hermana.

Celem głównym badań „Zarządzanie respektujące wartości w kontekście rozwoju integralnego/humanistycznego” zaplanowanych na lata 2016-2018 jest poszukiwanie nowego paradygmatu nie tylko ekonomicznego i zarządczego, ale także filozoficznego i egzystencjalnego, który mógłby zastąpić „zużyty” już paradygmat zrównoważonego rozwoju, zdominowany głównie przez wyraźny wzrost wąsko rozumianej wartości ekonomicznej.

Ekonomia powinna być nauką zanurzoną w aksjologii humanistycznej i antropologicznej, nauką, która nie pozostaje obojętna na problemy współczesnego świata. Jak zauważa G. Kołodko” ekonomia nie może być obojętna wobec kwestii aksjologicznych… powinna odchodzić od aksjomatycznie traktowanej zasady maksymalizacji w kierunku zasady umiaru. Powinna wypracować narzędzia zapewniające światu przynajmniej na poziomie konceptualnym długookresową równowagę nie tylko w gospodarce, ale także w obszarach bezpośrednio związanych z gospodarką wzajemnymi sprzężeniami zwrotnymi – społecznym i aksjologicznym” (G. Kołodko, 2013)

 

Kierunki i prace badawcze Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości

 • ​teorie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa - rodzaje wartości (bieżąca, fundamentalna, dla właścicieli / akcjonariuszy, firmy, godziwa, inwestycji, księgowa, likwidacyjna, nominalna, odtworzeniowa, podatkowa, rezydualna, rynkowa, wewnętrzna, ekonomiczna wartość dodana, etc.)
 • pomiar wartości w ujęciu finansowym - metody szacowania wartości przedsiębiorstwa, projektów inwestycyjnych i aktywów niematerialnych (patentów, licencji, znaków towarowych, bazy klientów, etc.). Wycena dla potrzeb fuzji i przejęć (w tym wykupów lewarowanych i menedżerskich). Wykorzystanie opcji rzeczywistych do wyceny projektów inwestycyjnych (w tym geologicznych) i aktywów technologicznych
 • struktura i koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy - poszukiwanie optymalizacji. Źródła pozyskiwania kapitału własnego (np. emisja akcji, sprzedaż udziałów) i obcego (np. emisja obligacji korporacyjnych). Wpływ polityki dywidendy i skupu akcji własnych na wartość spółki kapitałowej. Kalkulacja kosztu kapitału własnego i obcego -​ WACC
 • mierniki oceny rezultatów działalności przedsiębiorstwa ukierunkowane na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy i inwestorów dłużnych (NPV, IRR, CFROI, TSR, CSR, EP/EVA, MVA)
 • budowa wartości dla akcjonariuszy przez instytucje finansowe tj. banki, fundusze private equity, fundusze hedgingowe, państwowe fundusze majątkowe (ang. Sovereign Wealth Funds).

Kierunki i prace badawcze Zakładu Marketingu Wartości 

Pracownicy Zakładu Marketingu Wartości  uczestniczyli w realizacji wielu projektów badawczych. Poniżej zaprezentowane niektóre z nich:

 • Budowa wartości dla klienta jako podstawa zarządzania wartością klientów w nowej gospodarce; (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona)
 • Mikroekonomiczne warunki funkcjonowania firmy a optymalizacja portfela klientów; (dr T. Doligalski)
 • Zarządzanie usługami dla klientów jako szczególna sfera zarządzania wartością przedsiębiorstwa; (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona, dr S. Sobolewska)
 • Rozwój relacji z klientami z wykorzystaniem Internetu w kontekście budowy wartości firmy; (dr T. Doligalski, dr J. Wójcik)
 • Wzrost niepewności i ryzyka a wybory strategiczne przedsiębiorstw w Polsce, (prof. dr hab. Piotr Masiukiewicz , pod kier. nauk. prof. E.  Mączyńskiej)
 • Migracja klientów a migracja wartości przedsiębiorstwa: szanse i zagrożenia (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona)
 • Relacje z klientami z wykorzystaniem Internetu w świetle migracji wartości (dr T. Doligalski)
 • Zrównoważony rozwój korporacji naftowych: koncepcje teoretyczne i rozwiązania praktyczne (dr hab. K.Majchrzak)
 • Wpływ zmian stylu życia konsumentów na migrację kapitału (dr S. Sobolewska)
 • Migracja kapitału na rynku B2C jako skutek dezagregacji  funkcji handlowych (dr J. Wójcik)
 • Wpływ reputacji na wartość przedsiębiorstwa i migracje kapitału (dr T. Dąbrowski)
 • Strategie rozwoju usług ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa (wybrane problemy), (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona, prof. dr hab. P. Masiukiewicz, dr hab. K. Majchrzak, dr T. Doligalski, dr S. Sobolewska, dr T. Dąbrowski)
 • Zarządzanie wartością klientów w przedsiębiorstwach w Polsce (badania empiryczne), (prof. dr hab. B. Dobiegała-Korona, prof. dr hab. P. Masiukiewicz, dr hab. K. Majchrzak, dr T. Doligalski, dr S. Sobolewska, dr A. Krzepicka, dr J. Pindakiewicz, dr J. Wójcik, mgr P. Polański)
 • Dopasowanie strategiczne technologii informacyjnych a budowa wartości przedsiębiorstwa (dr R. Orzechowski)
 • Nadzór IT jako kluczowy czynnik efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych w budowie wartości przedsiębiorstwa (dr R. Orzechowski)
 • Migracja wartości IT: od produktów do usług (dr R. Orzechowski)
 • Koncepcja cyklu zarządzania wartością IT dla przedsiębiorstwa (dr R. Orzechowski)
 • Nadzór IT a usługowy model zarządzania IT (dr R. Orzechowski)
 • Nadzór IT jako element nadzoru korporacyjnego - wpływ na efektywność wykorzystania IT (dr R. Orzechowski)
 • Nadzór informacyjny w bankach w Polsce (dr R. Orzechowski)
 • Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej w świetle współczesnych koncepcji ekonomicznych. Implikacje dla umiędzynarodowienia sfery usług transportowych (dr W.Budzyński)
 • The Cultural Origins of Differences in Economic Development (dr W.Budzyński)
.