Konferencje i seminaria naukowe w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego jest organizatorem i współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, w tym corocznej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Polska w Unii Europejskiej", podczas której prezentowane są wyniki badań pracowników Katedry oraz prowadzona jest dyskusja o problemach ekonomicznych i prawnych członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz jej przyszłości w tym ugrupowaniu.

KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ INTEGRACJI I PRAWA EUROPEJSKIEGO

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. BILANS KORZYŚCI

12 grudnia 2023 r. zorganizowana została Konferencja Naukowa „Polska w Unii Europejskiej. Bilans korzyści. 20 lat członkostwa 2004-2024”.

Polska rozpoczęła transformację systemową jako jeden z najsłabszych gospodarczo krajów postsocjalistycznych. Wówczas czytelnie postawione drogowskazy w kierunku reform rynkowych i transformacji systemowej sprawiły, że Polska skierowała się w stronę standardów Europy Zachodniej. W 1994 r. Polska złożyła wniosek o akcesję do Unii Europejskiej i przystąpiła do Wspólnoty dziesięć lat później. W 2024 r. będziemy obchodzić jubileusz 20-lecia tego uczestnictwa, które warto podsumować pod względem korzyści płynących z obecności w UE dla rozwoju Polski, ale również szans na wyznaczenie celów i wyzwań na kolejne okresy.

Organizatorzy Konferencji:

 • Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH
 • Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH
 • Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz – QUANT TANK
 • Fundacja Przyjazny Kraj
 • Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych
plakat str 1
Plakat 2 str.
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. RAPORT 2023

27 września 2023 r. Katedra Integracji i Prawa Europejskiego zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. „Polska w Unii Europejskiej. Raport 2023”. W trakcie konferencji przedstawiono efekty badań pracowników Katedry w postaci monografii naukowej pod tytułem Poland in the European Union. Report 2023, a także kontynuowano dyskusję o problemach ekonomicznych i prawnych oraz o przyszłości Polski w Unii Europejskiej.

Polska w Unii Europejskiej. Raport 2023

27 września 2023 r. (MS Teams)

 

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez

Katedrę Integracji i Prawa Europejskiego

Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Cel: w trakcie konferencji chcieliśmy przedstawić efekty badań w postaci monografii naukowej pod tytułem Poland in the European Union. Report 2023 oraz kontynuować dyskusję o problemach ekonomicznych i prawnych oraz o przyszłości Polski w Unii Europejskiej.

9:00-9:30

Wprowadzenie

JM dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. dr hab. Mariusz Próchniak, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej, SGH

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, Kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH

9:30-11:00

Część I: Energetyczne i środowiskowe aspekty integracji Polski w UE

 • Jak inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła na transformację energetyczną w Polsce? –  prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • Emisyjność polskiej gospodarki – ujęcie sektorowe - dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła

Komentatorki:

 • dr hab. Joanna Bednarz
 • prof. UG dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE w Katowicach

Dyskusja z aktywnym udziałem uczestników konferencji

11:00-12:30
Część II: Spójność społeczno-gospodarcza Polski w UE
 
 • Założenia i rozwój polityki spójności – prof. dr hab. Artur Nowak-Far
 • Praktyczne aspekty realizacji polityki spójności (perspektywa orzecznicza) – dr Tomasz Grzybowski
 • Pomoc regionalna w Polsce na tle UE – dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

Komentatorzy:

 • dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP
 • dr Jacek Jaśkiewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dyskusja z aktywnym udziałem uczestników konferencji

12:30-14:00

Część III: Zewnętrzne aspekty integracji Polski w UE

 • Wyzwania dla Polski jako kraju imigracji w latach 2020 – 2023 – dr Michał Schwabe
 • Gospodarcze relacje Unii Europejskiej z Afryką – mgr Michał Kulpiński
Komentatorzy:
 • dr hab. Kamil Zajączkowski, prof. UW
 • dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH

Dyskusja z aktywnym udziałem uczestników konferencji

14:00-14:05

Zakończenie

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, Kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH

BENEFIT CORPORATIONS: ARE THEY REALLY SUSTAINABLE?

​31 maja 2023 r. Katedra Integracji i Prawa Europejskiego zorganizowała gościnny wykład prof. Alessio Bartolacelliego z Uniwersytetu w Maceracie we Włoszech, pt.: „Benefit corporations: are they really sustainable?” Profesor Bartolacelli jest specjalistą z zakresu prawa przedsiębiorców, zwłaszcza europejskiego prawa spółek handlowych. Wykład przedstawiał aktualne zagadnienia badawcze podejmowane przez prof. Bartolacelliego w perspektywie problematyki zrównoważonego rozwoju.​

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. RAPORT 2022

27 września 2022 r. Katedra Integracji i Prawa Europejskiego zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. „Polska w Unii Europejskiej. Raport 2022”. Celem konferencji było przedstawienie efektów badań w postaci monografii naukowej pod tytułem „Poland in the European Union. Report 2022” (red. A.A. Ambroziak) oraz kontynuowanie dyskusji o problemach ekonomicznych i prawnych oraz o przyszłości Polski w Unii Europejskiej.

INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ: WYBRANE IMPLIKACJE DLA ŚWIATA I UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM POLSKI

9 czerwca 2022 r. Katedra Integracji i Prawa Europejskiego zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. „Inwazja Rosji na Ukrainę: wybrane implikacje dla świata i Unii Europejskiej, w tym Polski”. Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań nad wybranymi skutkami inwazji Rosji na Ukrainę, przeprowadzonych w Katedrze w ramach grantu Dziekana Kolegium Gospodarki Światowej, a także włączenie się w dyskusję nad konsekwencjami tej wojny dla nowego ładu ekonomicznego i prawnego na świecie.

DEMOKRATYCZNY DIAMENT BEZPIECZEŃSTWA - BUDOWA NOWEGO ŁADU PACYFICZNEGO

25 stycznia 2022 r. Katedra Integracji i Prawa Europejskiego wraz z Instytutem Ekonomii Międzynarodowej i Instytutem Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedrą Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zorganizowała międzyuczelniane seminarium naukowe pt. „Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa – budowa nowego ładu pacyficznego”. Seminarium było podsumowaniem międzyuczelnianego grantu badawczego pt. „Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami „Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa” odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa” realizowanego w latach 2019-2021 w międzyuczelnianym zespole badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Głównym wymiernym rezultatem badania jest monografia: A. Kuźnar (red. nauk.), „Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa – budowa nowego ładu pacyficznego”, C.H. Beck, 2021. 

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. RAPORT 2021

28 września 2021 r., w ramach „Konferencji o przyszłości Europy”, Katedra Integracji i Prawa Europejskiego zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. „Polska w Unii Europejskiej. Raport 2021”. W trakcie konferencji zaprezentowano efekt badań w postaci monografii naukowej pod tytułem: „Poland in the European Union. Report 2021” (red. A.A. Ambroziak) oraz przeprowadzono dyskusję o problemach ekonomicznych i prawnych oraz o przyszłości Polski w Unii Europejskiej.

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. RAPORT 2020

​16 października 2020 r. Katedra Integracji i Prawa Europejskiego wraz z Instytutem Gospodarki Światowej (WERI) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowała 14 Konferencję nt. Innowacyjności i Konkurencyjności (the 14th Annual Conference on Innovation and Competitiveness), która była okazją do uczczenia 70. urodzin Pani prof. dr hab. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej, wybitnej specjalistki w zakresie handlu międzynarodowego i integracji europejskiej, wieloletniej kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta.​ Z publikacją jubileuszową można zapoznać się pod poniższym linkiem.

WCZEŚNIEJSZE KONFERENCJE (KONFERENCJE KATEDRY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ IM. JEANA MONNETA)

24 czerwca 2015 r. - ogólnopolska konferencja pt. „Przyszłość rynku wewnętrznego Unii Europejskiej”. Inspiracją do dyskusji na ten temat był projekt „Strategii rynku wewnętrznego towarów i usług” opracowywany wówczas przez Komisję Europejską. Dokument pokonferencyjny A.A. Ambroziaka pt. „The Future of the European Union’s Internal Market” jest dostępny pod poniższym linkiem.

13 czerwca 2014 r. - seminarium doktorantów pt. „Państwa Grupy Wyszehradzkiej 10 lat po akcesji do UE” zorganizowane przez studentów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

12 czerwca 2014 r. - międzynarodowa konferencja naukowa „Creating Greater Synergies among the EU Countries: A New Perspective for Visegrad Countries”. Konferencję współorganizowały dwie jednostki naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta oraz Instytut Gospodarki Światowej.

21 i 22 listopada 2013 r. trzy jednostki naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH – Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Centrum Badań Azji Wschodniej zorganizowały międzynarodową konferencję pt. „EU – China trade and economic relations in the post-crisis era”. Konferencja odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

We wcześniejszych latach Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta była organizatorem cyklu corocznych konferencji naukowych pt. „Integracja Polski z Unią Europejską”. W konferencjach zorganizowanych w latach 1995 -2009 (do 1998 r. w ramach Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych), uczestniczyli przedstawiciele katedr i instytutów z różnych ośrodków akademickich w kraju, w szczególności Jean Monnet Chairholders, jak też przedstawiciele administracji państwowej, zajmujący się problematyką integracji europejskiej. Jednym z efektów konferencji jest wydana w Katedrze seria publikacji zawierających teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów.

Tematyka zorganizowanych konferencji:

 • 2009 – Five Years of the EU Eastward Enlargement. Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future
 • 2008 – Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski
 • 2007 – Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania
 • 2006 – Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości
 • 2004 – Polska - Unia Europejska
 • 2003 – Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski
 • 2002 – Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w UE
 • 2001 – Warunki i możliwe skutki członkostwa w UE dla polskiego rolnictwa
 • 2000 – Znaczenie funduszy przedakcesyjnych i funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski
 • 1999 – Restrukturyzacja polskiego przemysłu w warunkach negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
 • 1998 – Gospodarcze efekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską
 • 1997 – Stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
 • 1996 – Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej
 • 1995 – Od stowarzyszenia do członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

.