Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych

Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych (KGWG) to jednostka Instytutu Gospodarki Światowej SGH, której misją jest pogłębianie wiedzy w celu lepszego rozumienia, wyjaśniania i przewidywania skutków globalizacji gospodarczej oraz towarzyszących jej rosnących wielowymiarowych współzależności ekonomicznych pomiędzy różnymi krajami i przedsiębiorstwami. KGWG chce stać się rozpoznawalną w Polsce i za granicą jednostką Instytutu Gospodarki Światowej SGH, wyspecjalizowaną w prowadzeniu badań dotyczących różnych aspektów globalizacji gospodarczej i zaangażowaną we współpracę z ośrodkami badawczymi, a także przedsiębiorstwami i sektorem publicznym.
Kierownik Katedry

dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH​, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych

mjradlo

Mariusz-Jan Radło jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (SGH, 2015), uzyskał doktorat nauk ekonomicznych (SGH, 2003), ukończył studia magisterskie w zakresie ekonomii (UMCS, 1998) i politologii (UMCS, 1999), a także podyplomowe studia w zakresie integracji europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration (1999). Od 2004 roku jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2016 roku kierownikiem Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych w Instytucie Gospodarki Światowej SGH. Prowadzi wykłady dotyczące międzynarodowych procesów fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W latach 2004-2007 był wicedyrektorem ds. naukowych Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym odpowiadał za zarządzanie projektami badawczymi dotyczącymi analizy i projektowania reform makroekonomicznych i sektorowych w Polsce. Brał udział w wielu projektach badawczych poświęconych polityce gospodarczej, a także zagadnieniom sektorowym i makroekonomicznym. Realizował projekty m.in. dla Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Komisji Europejskiej, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Business Software Alliance, PLL LOT S.A., Totalizatora Sportowego, a także wielu podmiotów sektora prywatnego. Obecnie uczestniczy w projektach dotyczących zmian w konkurencyjności sektorów polskiej gospodarki, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz procesów fuzji i przejęć. W latach 2009 i 2010 - jako visitor professor - był wykładowcą w Aarhus School of Business w Danii, zaś w 2011 w Wirtschaftsuniversität Wien w Austrii, w okresie czerwiec-wrzesień 2012 - jako visiting research fellow przebywał w Corvinus University of Budapest.​

Motto Katedry

„…system gospodarczy to całość, której wszyskie części są połączone i reagują na siebie wzajemnie. Wzrost dochodów producentów dobra A spowoduje wzrost popytu na dobra B, C, itd., a także dochodów producentów tych dóbr. Ich działania z kolei wpłyną na popyt na dobro A. Z tego powodu, dla pełnego i precyzyjnego rozwiązania problemów zwiazanych z jakąś częścią systemu gospodarczego niezbędne jest wzięcie pod uwagę jego całości.” Cournout, 1838​

Skład Osobowy Katedry
Publikacje i Profile Pracowników Katedry
Oferta Dydaktyczna Pracowników Katedry
 • dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH - Kierownik Katedry
 • prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa - Dyrektor Instytutu
 • dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • dr Tomasz M. Napiórkowski
 • dr Aleksandra Szarek-Piaskowska
 • dr Artur F. Tomeczek

 

Badania Naukowe Katedry

Badania Statutowe
 • Wpływ pandemii Covid-19 na dochody i wydatki budżetów JST na poziomie NUTS4. Analiza ex post; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2023; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr Tomasz M. Napiórkowski
 • Odporność gospodarki światowej w czasie niepewności oraz kryzysu; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2023; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr Artur F. Tomeczek
 • Integracja gospodarcza jako czynnik zwiększający udział dóbr wysokich technologii w eksporcie państw członkowskich regionalnych ugrupowań integracyjnych (RTA); Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2022; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr Aleksandra Szarek-Piaskowska
 • Wyzwania dla globalnej gospodarki na początku trzeciej dekady XXI wieku; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2022; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr Aleksandra Szarek-Piaskowska
 • Współzależności we współczesnej gospodarce światowej w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2021; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Analiza sieciowa centralności gmin Polski na podstawie mobilności kapitału ludzkiego; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2021; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr Artur F. Tomeczek
 • Capturing the value added: advancement, stagnation or degradation. Selected case studies; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2020; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: subwencja Ministerstwa Edukacji i Nauki; Kierownik: dr Tomasz M. Napiórkowski
 • Process of moving-up global value chains. Case of Polish-German economic coopetition; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2019-2020; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr Tomasz M. Napiórkowski
 • One Belt-One Road (OBOR). Nowy jedwabny szlak do wielobiegunowej gospodarki światowej?; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2018-2019; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej w latach 2010 -2017. Rola urbanizacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych.; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2017-2018; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Rola współpracy międzynarodowej w kształtowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w latach 2010-2016; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2016-2017; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2010-2015: znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych.; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2015-2016; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Skuteczność polityki innowacyjnej w wybranych krajach w XXI wieku.; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2015; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH”
 • Rola innowacji w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki w czasie globalnego kryzysu 2007-2014; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2014-2015; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Konkurencyjność Polski na tle pozostałych państw Unii Europejskiej - bilans 10 lat członkostwa Polski w UE; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2013-2014; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej - wymiar makroekonomiczny i regionalny; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2012-2013; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa 
Inne projekty badawcze
 • Wpływ czynników ESG na procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2023-2024; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: SGH; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Inwestycje jako warunek pokonania wyzwań rozwojowych stojących przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2022-2023; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: SGH; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w gospodarkach krajów EŚW, stan obecny i trendy przyszłości; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2022; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: SGH; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Awans krajów Europy Środkowo-Wschodniej w łańcuchach wartości przed i po pandemii: szanse i wyzwania na przyszłość; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2021; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: SGH; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny (akronim: MAZOVIA_20); Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2019-2022; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Polskie instrumenty wspierające innowacje w usługach; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2019-2020; Rodzaj projektu: projekt międzynarodowy; Instytucja finansująca: Ministerstwo Rozwoju; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Czynniki determinujące zdolność do absorbcji pośrednich korzyści bezpośrednich inwestycji zagranicznych na spektrum rozwoju gospodarczego krajów goszczących; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2018-2019; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr Tomasz M. Napiórkowski
 • Innovation Policy for SMEs in the Era of Industry; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2017-2018; Rodzaj projektu: projekt międzynarodowy; Instytucja finansująca: Ministerstwo Rozwoju oraz koreańskie Ministerstwo Strategii i Finansów; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Transfer wiedzy i technologii jako efekt napływu BIZ do Polski; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2017-2018; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr Tomasz M. Napiórkowski
 • Rola branży leasingowej w finansowaniu rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorstw; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2017; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Związek Polskiego Leasingu; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury w oparciu o trendy zachodzące w branży leasingowej jako źródło informacji dla inwestorów i instytucji finansowych; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2017; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Związek Polskiego Leasingu; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Działalność Wydawnicza Uczelnia DUN 2016-2017; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2016-2017; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • I3U - Investigating the Impact of the Innovation Union; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2015-2018; Rodzaj projektu: projekt międzynarodowy; Instytucja finansująca: Research Executive Agency (REA); Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Zmiana kosztów transakcyjnych jako determinanta stopnia zaawansowania procesów transformacji instytucjonalnej w państwach Europy Wschodniej w latach 1991-2011; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2013-2014; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • SLIM - Stimulating Learning for Idea-to-Market; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2012-2014; Rodzaj projektu: projekt międzynarodowy; Instytucja finansująca: EACEA; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • CR2013 - Konkurencyjność Unii Europejskiej; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2012-2013; Rodzaj projektu: projekt międzynarodowy; Instytucja finansująca: European Commission - Enterprise and Industry Directorate-General; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Zaawansowanie procesów transformacji instytucjonalnej jako determinanta międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2012-2013; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Kierownik: dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH
 • Offshoring usług i jego znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2011-2012; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki; Kierownik: dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH
 • Kapitał ludzki i innowacyjność jako czynniki długookresowych przewag konkurencyjnych w handlu międzynarodowym. Wnioski dla Polski; Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: 2011-2012; Rodzaj projektu: projekt krajowy; Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki; Kierownik: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa 
.