Katedra Badań Gospodarek Azji Wschodniej

Katedra Badań Gospodarek Azji Wschodniej (Department of East Asian Economic Studies) prowadzi badania oraz kształci studentów w zakresie ekonomii, biznesu, zarządzania i nauk politycznych regionu Azji Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Katedra współpracuje z czołowymi uniwersytetami z Azji Wschodniej, jak i europejskimi ośrodkami akademickimi, które specjalizują się w tematyce gospodarczej i politycznej tego regionu.
Skład osobowy

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH - kierownik Katedry
prof. dr hab. Jerzy Menkes
prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
dr Łukasz Dąbrowski
dr Robert Dygas
dr Anna Maria Dzienis
dr Marta Mackiewicz
dr Agnieszka McCaleb
mgr Joanna Karaś

Konferencje i seminaria

 

Badania naukowe
 • „Wybrane problemy ekonomiczne i prawne obrotu gospodarczego państw Azji Wschodniej”, badania statutowe KGŚ (2023), kierownik: dr Łukasz Dawid Dąbrowski, pozostali uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. dr hab. Jerzy Menkes, dr Anna Dzienis, dr Marta Mackiewicz, dr Robert Dygas, mgr Joanna Karaś.
 • „Polska: Raport o konkurencyjności 2021. Bilateralna współpraca gospodarcza Polski a konkurencyjność w drugiej dekadzie XX wieku”, projekt badawczy realizowany w Kolegium Gospodarki Światowej nr KGS/S20/01/2020, kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.

Cele projektu:
Określenie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej Polski na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej i wybranych gospodarek wschodzących
Ocena poziomu współpracy z gospodarkami będącymi ważnymi partnerami gospodarczymi Polski, takimi jak Niemcy, Rosja, Ukraina, USA, Chiny Korea Południowa i Indie
Określenie priorytetów polskiej polityki dotyczącej współpracy gospodarczej z kluczowymi partnerami.

 • „Dynamika i czynniki luki innowacyjnej między Polską a Chinami - wymiar międzynarodowy i regionalny”, projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Rozwoju (OPUS11) (2017-2020), kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • „Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA)”, project realizowany w ramach ERASMUS+ Program, Capacity-Building projects in the field of Higher Education (E+CBHE) (2017-2019), kierownik projektu w SGH: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH.
 • „Konkurencyjność międzynarodowa Polski w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej i Przemysłu 4.0”, badania statutowe KGŚ (2017), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, pozostali uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej: dr Anna Dzienis, dr Marta Mackiewicz.
 • „Ekonomiczne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) dla gospodarki światowej”, badania statutowe IGŚ (2017), kierownik: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH, pozostali uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej: prof. Piotr Ostaszewski, dr Agnieszka McCaleb, dr Anna Dzienis, dr Marta Mackiewicz.
 • „Innovation Policy for SMEs in the Era of Industry 4.0”, projekt realizowany w ramach wyszehradzko-koreańskiego programu Korea-V4 Knowledge Sharing Program, edycja 2017/2018, uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
 • „Konkurencyjność Polski w gospodarce światowej w latach 2010-2017. Rola urbanizacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych”, badania statutowe Kolegium Gospodarki Światowej (2017), uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
 • „Investigating the Impact of the Innovation Union (I3U)”, projekt badawczy koordynowany przez Universiteit Maastricht, UNU-MERIT w ramach programu “Horizon 2020” (2015-2018), uczestnicy z Katedry Badań Gospodarek Azji Wschodniej: dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH; dr Marta Mackiewicz.
Oferta dydaktyczna

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH
prof. dr hab. Jerzy Menkes

dr Łukasz Dąbrowski

 • Studia licencjackie

110540-5851 - Podstawy prawa
110541-5851 - Basics of Law
210110-5851 - Prawo gospodarcze

 • Studia magisterskie

223560-5851 - Prawo pracy  
222980-5851 - Prawo cywilne
231710-5851 - Prawo dyplomatyczne i protokół dyplomatyczny

 • Studia podyplomowe

Handel Zagraniczny (Zagadnienia prawne w handlu zagranicznym)
Zarządzanie Oświatą (Prawo pracy, Prawo cywilne)

dr Robert Dygas
dr Marta Mackiewicz
mgr Joanna Karaś

Publikacje

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH


prof. dr hab. Jerzy Menkes
ReaserchGate, Google Scholar

 • Menkes, J., Wasilkowski, A. (2017). Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne. PWN.
 • Menkes, J. (2020). Analiza tworzenia prawa międzynarodowego przez Unię Europejską przez pryzmat demokracji i rządów praw. (w:) Cała-Wacinkiewicz, E., Menkes, J., Nowakowska-Małusecka, J., Staszewski, W.Sz. (red.). W jakiej Unii Europejskiej Polska – jaka Polska w Unii Europejskiej. C.H.Beck, s. 25-51.
 • Menkes, J., (2022). Legal Aspect of the Introduction of the Lockdown in Poland. (in:) Menkes, J., Suska, M. (ed.). The Economic and Legal Impact of Covid-19: The Case of Poland. Routledge, pp. s. 20-35.
 • Menkes, J. (2021). Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa – kontekst prawnomiędzynarodowy. (w:) Kuźnar, A. (red). Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa – budowa nowego ładu pacyficznego. C.H. Beck, s. 12-57.
 • Menkes, J. (2022). Freedom of speech in the age of digitalization. Opportunities and threat. (in:) Dąbrowski, Ł.,D., Suska, M. (ed.) The European Union Digital Single Market.
 • Europe’s Digital Transformation. Routledge, pp. 35-62.
 • Kuźnar, A., Menkes, J. (2019). EU-Japan Agreements: Content, Context and Implications. Review of European and Comparative Law, Tom 39, No 4, pp. 7-57.
 • Menkes, J. (2021). Ewolucja albo substytucja, czyli jaka przyszłość NATO. Studia Prawa Publicznego, nr 1(33), s. 9-33.
 • Menkes, J. (2020).  Dziedzictwo paryskiej konferencji pokojowej: wybrane problem. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, t. 56, z. 3, s. 17-28.
 • Menkes, J. (2021). The “Trump Peace Plan”. Selected Issues. Przegląd Prawa Publicznego, nr 11, s. 66-93.
 • Kuźnar, A., Menkes, J. (2022). „New conditionality” in the EU’s „new generations” Agreements with Asian Countries. Review of European and Comparative Law, Vol. 48, No 1, s. 67-84.
 • Menkes, J. (2023). 124. Sped-Pro S.A. przeciwko Komisji Europejskiej – studium przypadku i jego kontekst. Przegląd Prawa Publicznego, nr 4, s. 48-72.
 • Menkes, J. (2022). Norms and Institutions of International Economic Relations in The Indo-Pacific. An Epitaph for International Economic Law? Polish Review of International and European Law, Vol. 11, Issue 2, s. 279-301.

prof. dr hab. Piotr Ostaszewski


dr Łukasz Dąbrowski

 • Dąbrowski, Ł. D., Karska E., Morawska E. H., Czepek J., Oręziak B., Gałka K. (2023). Human Rights in the European Paradigm of the Protection of Aliens, Wydawnictwo Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW (1-435).
 • Dąbrowski, Ł. D. (2022). Smart metering systems - Digitalisation of energy as an element of the implementation and improvement of the energy union and digital market. In Ł. D. Dąbrowski, M. Suska (Eds.), The European Union Digital Single Market Europe’s Digital Transformation, Routledge (92-110).
 • Dąbrowski, Ł. D. (2021), Arbitration Procedure in Bilateral Investment Treaties – Interactions between National, European and International Courts. In P. Galvão Teles,  M. A. Ribeiro (Eds.), Case-Law and the Development of International Law. Contributions by International Courts and Tribunals, Brill 2021 (246–260).
 • Dąbrowski, Ł. D. (2021), Poland and EU cooperation - mechanism of joint public procurement (COVID-19). In J. Menkes, M. Suska (Eds.), The Economic and Legal Impact of Covid-19, Routledge (53-65).
 • Dąbrowski, Ł. D. (2020), Pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle dwustronnych umów inwestycyjnych. W E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, CH-Beck (309-322).
 • Dąbrowski, Ł. D. (2020), Transnational corporations’ liability for genocide under international law. In M. Odello, P. Łubiński (Eds.), The Concept of Genocide in International Criminal Law. Developments after Lemkin, Routledge, (117-138).
 • Dąbrowski, Ł. D. (2020), Postępowanie rezerwacyjne a postępowanie przetargowe – specyfika gospodarowania częstotliwościami w prawie telekomunikacyjnym. W E. Wójcicka (red.), Gwarancje praw jednostek w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Częstochowa (25–38).
 • Dąbrowski, Ł. D. (2020), Application of article 316 of the polish code of civil procedure in the appeals against decisions of the president of the office of electronic communications, Acta Iuris Stetinensis, No. 3 (Vol. 31), 5-21.
 • Dąbrowski, Ł. D. (2019), Entitlement of Legal Entities to Hold Rights under the Inter-American Human Rights Protection System, International Community Law Review 21 (2019), 449–462.
 • Dąbrowski, Ł. D. (2018), Wygaśnięcie decyzji Prezes UKE zastępującej umowę stron w postępowaniu odwoławczym przed sądem cywilnym, Palestra, nr 3, 81-85.

dr Robert Dygas

 • Biswas, P.K., & Dygas, R. (Eds.). (2023). Smart Cities in Europe and Asia: Urban Planning and Management for a Sustainable Future (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003365174.
 • Dygas, R. (2023). The Belt and Road Initiative’s impact on Poland in the period of 2015-2022. International business implications [in]: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment 2023, 23rd Joint International Conference, Praha 18–19 May 2023, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. pp. 78-92, ISBN 978-80-225-5064-2.
 • Aneja, R., & Dygas, R. (Eds.). (2022). Digital Currencies and the New Global Financial System (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003310365
 • Dygas, R. (2022). Business management challenges of companies in Europe during COVID-19 period of 2019-2021, VSE in Prague, https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2022_2.pdf.
 • Dygas, R. (2022). Multilateral Economic Ties of Mongolia with its Asian Trading Partners in period of 2011-2021, Mongolian Journal of International Affairs, 23(1), 23–39. https://doi.org/10.5564/mjia.v23i1.2403.
 • Milewicz, W., Napiórkowski, T., and Dygas, R. (Editor) (2021). Wpływ wybranych krajów Azji oraz Republiki Federalnej Niemiec na budowanie nowego potencjału gospodarczego w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ. Wydanie I. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021.
 • Biswas, P.K., & Dygas, R. (Eds.). (2021). Asian Foreign Direct Investment in Europe (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003186601.
 • Dygas, R. (2021). Chapter 16. Poland’s Bilateral Economic Ties with India in the Context of the Economic Potential of Its Trading Partners [in]: Competitiveness Report 2021 Bilateral Economic Cooperation and Competitive Advantages, pp.293-316.
 • Dygas, R. (2020). Determinants of foreign direct investment outflow from India to Poland, International Journal of Management and Economics 2020; 56(2): pp.1–9
 • Dygas, R. (2020). FDI Flow between India and Poland: Analysis of Current Status and Future Opportunities, Excel India Publishers 2020.


dr Anna Maria Dzienis
dr Marta Mackiewicz
dr Agnieszka McCaleb
mgr Joanna Karaś

Współpraca

Katedra Badań Gospodarek Azji Wschodniej współpracuje z:

 • Renmin University, Beijing, China
 • Fudan University – School of Economics, Shanghai, China
 • Xi’an Jiaotong University, Xi’an, China
 • Xibei University, Xi’an, China
 • Guandong University of Foreign Studies (GDUFS), Guangzhou, China​
 • University Gadjah Mada, Indonesia
 • Universitas Islam Indonesia, Indonesia
 • Universiti Teknologi MARA, Malaysia
 • Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
 • International College, Burapha University, Thailand
 • International College of National Institute of Development Administration (ICO NIDA), Thailan
Kontakt

dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH
Katedra Badań Gospodarek Azji Wschodniej
Instytut Gospodarki Światowej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek A, pokój 316
ul. Rakowiecka 24, 02-521 Warszawa

T: +48 22 564 93 73 (70)
E : arkadiusz.kowalski@sgh.waw.pl

 

 

.