Zakład Polityki Regionalnej i Lokalnej

Zakład zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej, w tym procesami rozwoju zorientowanego terytorialnie. Problematyka ta obejmuje zintegrowane oraz sektorowe strategie rozwoju w zakresie kapitału społecznego i instytucjonalnego, infrastruktury technicznej i społecznej oraz aspektów środowiskowych. Badania Zakładu koncentrują się także na problematyce partycypacji i angażowania różnych grup interesariuszy w procesy rozwojowe, w tym we wdrażanie zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze kierunki badawcze:

  • polityka regionalna i lokalna;
  • zrównoważony rozwój;
  • rozwój zintegrowany;
  • gospodarka regionalna i lokalna;
  • partycypacja publiczna;
  • społeczna odpowiedzialność organizacji (biznesu i uczelni) i teoria interesariuszy.

Najważniejsze zadania dydaktyczne:

  • współudział w rozwijaniu i aplikacji terytorialnych ujęć procesów społeczno-gospodarczych do programów dydaktycznych różnych kierunków studiów realizowanych w Uczelni;
  • rozwijanie i wdrażanie do programów dydaktycznych tematyki z zakresu rozwoju zrównoważonego, interesariuszy procesów rozwojowych i społecznej odpowiedzialności organizacji.

Najważniejsze zadania organizacyjne:

  • działalność ekspercka, rozwijana w szczególności na rzecz podmiotów publicznych, w zakresie kreowania i realizacji polityk rozwoju społeczno-gospodarczego i zrównoważonego w różnych skalach przestrzennych i w odniesieniu do różnych interesariuszy;
  • tworzenie i współudział w tworzeniu zespołów naukowych realizujących projekty badawcze, w których niezbędne są ujęcia przestrzenne procesów sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym.

Pracownicy Zakładu od wielu lat prowadzą aktywną współpracę z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES1901
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Zakład Polityki Regionalnej i Lokalnej
ul. Wiśniowa 41, pokój 64
02-520 Warszawa
tel.: +48 22 564 9113
e-mail: zpril@sgh.waw.pl

.