Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej

Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej (ZMPE) powstał z przekształcenia Zakładu Globalizacji i Regionalizacji (ZGiR) ISM, ze względu na potrzebę rozwijania działalności Instytutu w zakresie zagadnień dotyczących polityki państwa w otwartej gospodarce rynkowej oraz w międzynarodowym otoczeniu. Zadaniem
ZMPE jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, dydaktyki oraz promowanie rozwoju kadry naukowej w dziedzinie szeroko rozumianej polityki publicznej o powiązaniach i oddziaływaniach międzynarodowych.

 

O ZAKŁADZIE 

Działalność naukowa i dydaktyczna ZMPE obejmować będzie kilka dziedzin odnoszących się do przemian w sferze gospodarki, instytucji oraz polityki ekonomicznej.
Pierwszą z nich jest polityka kraju i grup krajów, realizowana na zasadach umownych, na poziomie ponadkrajowym, która – przez koordynację celów, środków i narzędzi – może prowadzić do realizacji pożądanych zmian w otoczeniu międzynarodowym. Może to wywierać wpływ na procesy globalizacji, regionalizacji, rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki cyfrowej. Podejmowane są badania nad dostępem oraz przepływem wiedzy i dóbr kultury, jak też sposobami komunikowania się w erze cyfrowej. Doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instytucji na poziomie ponadkrajowym – a nawet globalnym – ma służyć dostosowaniu gospodarek i społeczeństw do rozwiązywania aktualnych problemów oraz podejmowania nowych wyzwań technologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych na świecie. Jednym z ważnych problemów w gospodarce światowej jest przeciwdziałanie skutkom szoków zewnętrznych, w warunkach znacznej wrażliwości gospodarek krajowych na impulsy kryzysowe. 

Druga dziedzina dotyczy polityki publicznej – oraz jej różnych rodzajów - w danym kraju, która uwzględnia międzynarodowe uwarunkowania, czynniki, podmioty zewnętrzne oraz ich oddziaływania na procesy ekonomiczne i społeczne w danym kraju. W dużej mierze dotyczy to zaangażowania zagranicznych firm oraz lokowania przez nie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Z działania impulsów zewnętrznych może wynikać potrzeba podjęcia polityki w zakresie wspierania korzystnego lub niwelowania niekorzystnego wpływu czynników i podmiotów (zewnętrznych), z punktu widzenia procesów zachodzących w kraju. 

Kolejną dziedziną jest badanie polityki państwa wspierającej międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek – na poziomie krajowym i ponadkrajowym – poprzez doskonalenie polityki innowacyjnej (technologicznej), informacyjnej, inwestycyjnej, handlowej, w tym zwłaszcza doskonalenie różnego rodzaju instytucji otwartych na relacje i powiązania międzynarodowe.
 

PROJEKTY BADAWCZE

W ostatnich latach pracownicy ZMPE (ZGiR) – wraz z całym zespołem ISM – zrealizowali następujące projekty badawcze w ramach badań statutowych i grantów):

  • „Gospodarka oparta na wiedzy – między teorią a praktyką” (zespół, 2013);
  • „Nowe teorie i koncepcje ekonomiczne i socjologiczne w dobie przełomu technologicznego” (zespół, 2012);
  • „Ewolucja modeli gospodarczych i społecznych w dobie rozwoju gospodarki opartej na informacjach i wiedzy” (zespół, 2011);
  • „Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie globalnego kryzysu” (zespół, 2010)
  • „Nowe obszary zmian w życiu gospodarczym i społecznym w wymiarze globalnymi regionalnym” (zespół, 2009);
  • „Międzynarodowa transmisja szoków a podatność gospodarek krajów Europy na skutki globalnego kryzysu gospodarczego 2007-2009” (grant NCN, dr A. Domańska);
  • „Czynniki wrażliwości gospodarek krajów Europy na skutki kryzysu gospodarczego 2007-2009” (grant NCN, dr A. Domańska).

 

Kierownik Zakładu Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej:

Pracownicy:


​Adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej 
ul. Wiśniowa 41, pokój 63
02-520 Warszawa
tel.: +48 22 564 9113
e-mail: 
 


 

.