Poczet dziekanów

.
prof. dr hab. Piotr Błędowski
Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS, gdzie uzyskał stopień doktora. Rozprawę habilitacyjną poświęcił problematyce lokalnej polityki społecznej wobec osób starszych. Ekonomista, polityk społeczny i gerontolog. W pracy badawczej koncentruje się na problematyce starości z perspektywy społecznej i makroekonomicznej, polityce publicznej wobec ubóstwa, a także na pomocy społecznej i jej uwarunkowaniach ekonomicznych, lokalnej polityce społecznej i ekonomicznych aspektach opieki długoterminowej. Wykonawca i kierownik wielu ogólnopolskich i międzynarodowych badań empirycznych.
2016-2020
prof. dr hab. Wojciech Morawski
Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2016-2020 oraz wieloletni kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu studiów podjął pracę w SGPiS (od 1991 SGH), gdzie pracuje do chwili obecnej. Pracę doktorską poświęcił polityce gospodarczej rządu Aleksandra Skrzyńskiego a rozprawę habilitacyjną problematyce prywatnej bankowości w okresie II Rzeczypospolitej. W pracy badawczej koncentruje się na historii finansów i najnowszej historii gospodarczej.
2005-2008
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2005-2008, wcześniej prodziekan tegoż Kolegium, a także dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz kierownik Niestacjonarnych Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Rozprawa habilitacyjna poświęcona była tematyce zbrojeń i rozbrojenia, a stopień doktora habilitowanego uzyskała w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Najważniejsze nurty w jej badaniach naukowych to: międzynarodowe aspekty transformacji systemowej, problematyka rozwojowa, związki między polityką a gospodarką, integracja europejska, zagadnienia konwergencji i finansowania rozwoju, budżet ogólny UE, integracja walutowa UE, konkurencyjność, innowacyjność gospodarki oraz umowy transregionalne o wolnym handlu. Stypendystka programów międzynarodowych i krajowych. Jako ekspert współpracowała z NATO, ONZ, OECD, UE oraz SIPRI. Kierownik i wykonawca wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Polska ekonomistka i politolog, specjalista od międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, profesor nauk ekonomicznych. Autorka ponad 560 publikacji wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim.
1999-2002; 2002-2005; 2008-2016
dr hab. Joachim Osiński
Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w latach 1999-2005 oraz 2008-2016. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego z 1974 r., asystent-stażysta w INP UW, od 1975 r. w Międzywydziałowym Studium Nauk Politycznych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (od 1991 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), następnie w Katedrze Studiów Politycznych, po zmianach strukturalnych od 1993 r. jednostki w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Politolog, specjalista w zakresie, teorii państwa i ustrojoznawstwa oraz współczesnego konstytucjonalizmu, funkcjonowania systemów politycznych i polityki publicznej. Stopień dr. hab. uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 1995 r., od 1997 r. profesor SGH w Katedrze Studiów Politycznych. Uznany w kraju i zagranicą specjalista od regionu Skandynawii; znawca gospodarki, prawa, polityki oraz kultury i języków regionu. Uczestnik wyjazdów badawczych i staży naukowych na uniwersytetach w Oslo, Bergen, Helsinkach, Uppsali, Lund, Reykjaviku oraz Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Kierownik i wykonawca w krajowych i zagranicznych projektach badawczych. Wyróżniający się dydaktyk i twórca reform treści oraz organizacji dydaktyki w SGH. W okresie 14 lat piastowania stanowiska Dziekana KES twórca i realizator, wraz ze współpracownikami, koncepcji modernizacji oraz rozwoju organizacyjnego i naukowego Kolegium.
1993-1999
prof. dr hab. Janusz Kaliński
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1981-1982; 1990-1993), pełnomocnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH (1993-1999) i jego faktyczny twórca. Ekonomista i historyk gospodarki, całe zawodowe życie związany z SGPiS/SGH. Specjalizuje się w badaniach nad problemami polityki gospodarczej, przemian strukturalnych, planowania, handlu i transportu. Autor ponad 350 prac naukowych – w tym monografii, syntez i podręczników akademickich. Zajmował się także badaniami nad historią i tradycją SGH – w latach 1987-1996 kierował Zakładem Historii Szkoły.