Dyskusja o teorii sprzężenia zwrotnego w polityce publicznej

Aktualności
Katedra Polityki Publicznej KES SGH zaprasza na spotkanie dyskusyjno-seminaryjne, 26. lutego 2024 r., g. 9:00-10:30 on-line.

Poświęcone zostanie jednej z teorii w polityce publicznej - teorii sprzężenia zwrotnego (policy feedback theory). Nawiązuje ona do takich pojęć jak ścieżka zależności, trajektorie, punkty zwrotne.
A. Zybała przedstawi we wprowadzeniu jej charakterystykę, główne pojęcia, możliwości wykorzystania w analizie działań publicznych (programowania, implementacji, postrzegania problemów społeczno-ekonomicznych).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a02f6b8cd27784954bb865f8b154890b6%40thread.tacv2/1705402852780?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%22d299c23f-07b9-4338-88e4-5184e82bd269%22%7d
 

.