Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej

Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH jest powołana w celu rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności promowania i aktywizowania wszelkich działań przyczyniających się do podnoszenia jakości metod zarządzania w Polsce, wspierania rozwoju programów typu Master of Business Administration (MBA) i innych programów z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i zarządzania.

Fundacja ustanowiona została przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie aktem notarialnym z dnia 7 lipca 1999 r. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz Statutu Fundacji.


Władze

Zarząd:

  • Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes zarządu,
  • dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, członek zarządu,
  • Beata Mierzejewska, członek zarządu.

Rada Fundacji:

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, przewodniczący rady,
dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, wiceprzewodniczący rady,
dr Jarosław Wierzbicki, sekretarz rady,
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH, członek rady,
dr hab. Monika Raulinajtys- Grzybek, prof. SGH, członek rady.


Zadania Fundacji

Zadania Fundacji związane są z realizacją celów statutowych określonych w statucie Fundacji i obejmują:

  • przyznawanie stypendiów, dotacji i grantów osobom podnoszącym w kraju lub za granicą swoje kwalifikacje z dziedziny zarządzania,
  • wspieranie ośrodków naukowych i szkoleniowych w wymianie osób i programów szkoleniowych, naukowych, doświadczeń zawodowych, wyników badań naukowych, ekspertyz, publikacji oraz innych form współpracy w zakresie zarządzania,
  • budowanie więzi partnerskich pomiędzy firmami i instytucjami sektora prywatnego i publicznego zainteresowanymi stosowaniem nowoczesnych form zarządzania,
  • finansowanie zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal wykładowych, podręczników i innych materiałów dydaktycznych ośrodkom prowadzącym nauczanie w zakresie zarządzania,
  • organizowanie różnych nieodpłatnych form nauczania, konsultacji, warsztatów i seminariów podnoszących kwalifikacje z zakresu zarządzania.

Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel.: 667 766 700
e-mail: frem@sgh.waw.pl