Doradztwo i badania dla firm

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH świadczy usługi komercyjne w zakresie sporządzania ekspertyz, opinii, analiz, prowadzenia badań rynkowych oraz szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego. Bazujemy na potencjale kadrowym, intelektualnym oraz infrastrukturze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – najstarszej i najbardziej renomowanej uczelni ekonomicznej w Polsce​.

Dlaczego my?

Zatrudniamy 790 pracowników z doświadczeniem naukowo-badawczym i biznesowym. Tylko w 2016 roku zrealizowaliśmy 289 projektów badawczych i doradczych. Mamy ponad 100 lat doświadczenia w badaniach i doradztwie.

Co nas wyróżnia?

Unikalne kompetencje – bazując na potencjale intelektualnym SGH możemy skutecznie realizować najbardziej skomplikowane i unikalne projekty badawcze i doradcze.

Najwyższa jakość usług – każdy zespół projektowy dobieramy tak, aby składał się z najwybitniejszych ekspertów w swojej dziedzinie i zapewniał 100% satysfakcji naszych Klientów.

​Profesjonalizm – nasze podejście do klienta jest profesjonalne i rynkowe, a większość współpracujących z nami ekspertów posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe poparte rzetelną wiedzą naukową.

Dla kogo realizujemy projekty?

 • przedsiębiorstwa,
 • spółki skarbu państwa,
 • inwestorzy zagraniczni,
 • fundacje, stowarzyszenia, izby branżowe,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby fizyczne.
Oferta

Badania – prowadzimy badania komercyjne z praktycznie wszystkich dziedzin ekonomii, finansów i zarządzania. Wykorzystujemy najnowsze dostępne metody i narzędzia analityczne. Nasi eksperci każdorazowo dostosowują metodykę badawczą do indywidualnych potrzeb klienta.

Ekspertyzy – opinie eksperckie specjalistów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie charakteryzują się precyzją, jakością oraz najwyższym poziomem merytorycznym. Logo SGH jest synonimem wiarygodności naszych ekspertyz.

Consulting – usługi consultingowe świadczone przez uczelnie są powszechnie stosowaną praktyką w krajach wysoko rozwiniętych. Są one alternatywą dla usług świadczonych przez wiodące firmy doradcze.

Doradztwo finansowe:

 • doradztwo transakcyjne,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • forensic audit,
 • ​projekty wdrożenia innowacyjnych narzędzi  rachunkowości zarządczej,
 • restrukturyzacje.

Badania i analizy rynkowe:

 • analizy branżowe i sektorowe,
 • raporty o koniunkturze gospodarczej,
 • analizy wpływu przedsiębiorstwa na gospodarkę i społeczeństwo,
 • badania satysfakcji klientów i pracowników,
 • analizy konkurencji i konkurentów.

Zarządzanie operacyjne:

 • mapowanie i optymalizacja procesów biznesowych,
 • audyt procesów  zakupowych i sprzedażowych,
 • optymalizacja struktur organizacyjnych,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw.

Innowacje i zarządzanie wiedzą:

 • zarządzanie innowacjami,
 • audyt wiedzy,
 • opracowanie strategii i systemu zarządzania wiedzą w organizacji,
 • transfer i komercjalizacja technologii,
 • opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej,
 • wywiad gospodarczy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • projektowanie i optymalizacja systemów motywacyjnych oraz wynagrodzeń,
 • badania satysfakcji pracowników,
 • doradztwo personalne,
 • zarządzanie talentami,
 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • wartościowanie i opisy stanowisk pracy.

Strategia zarządzania:

 • analizy strategiczne,
 • opracowanie strategii biznesowej,
 • opracowanie biznes planów,
 • opracowanie strategii ekspansji międzynarodowej,
 • ocena potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie IT:

 • strategie IT,
 • nadzór nad wdrożeniami systemów IT,
 • zarzadzanie portfelem projektów IT,
 • zarządzanie kosztami usług IT.

Analizy ilościowe:

 • implementacja i wdrażanie algorytmów analitycznych,
 • optymalizacja, symulacja i predykcja procesów biznesowych,
 • ilościowe modelowanie rynków finansowych (ryzyko, wycena, walidacja itp.).

Marketing i sprzedaż:

 • raporty z działalności CSR (Corporate Social Responsibility),
 • analizy zapotrzebowania/popytu na dany produkt  i/lub usługę,
 • analizy wpływu przedsiębiorstwa  na gospodarkę i społeczeństwo,
 • doradztwo w zakresie rebrandingu,
 • opracowanie strategii w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w organizacji.

Prawo i podatki:

 • wielopłaszczyznowe, interdyscyplinarne i holistyczne opinie prawne i podatkowe,
 • aspekty prawne i podatkowe fuzji i przejęć,
 • opracowanie oceny skutku regulacji (OSR, testu regulacyjnego),
 • doradztwo  i ekspertyzy w zakresie VAT, CIT, akcyzy,
 • doradztwo  i ekspertyzy w zakresie cen transferowych.

Wsparcie jednostek administracji:

 • opracowanie lokalnej strategii rozwoju,
 • ewaluacja programów i projektów,
 • doradztwo w zakresie PPP,
 • audyt zamówień publicznych.

Inne usługi:

Oprócz ww. usług realizujemy również projekty dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań naszych Klientów. 

Doświadczenie i przykładowe projekty

Dzięki ogromnemu doświadczeniu, eksperckiej wiedzy blisko 800 pracowników z doświadczeniem naukowo-badawczym i biznesowym oraz ponad 100 latami najlepszych tradycji jesteśmy w stanie zrealizować dowolny projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
 
Poniżej przedstawiamy przykłady naszych projektów zrealizowanych w ostatnich czasie.

Doradztwo finansowe:

 • Analiza porównawcza stawek opłat lotniskowych oraz za korzystanie z infrastruktury portowej i zasad ich ustalania wobec linii lotniczych stosowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie i w wybranych portach Unii Europejskiej na zlecenie instytucji władzy centralnej.
 • Zarządzanie procesami w instytucji władzy centralnej.
 • Stworzenie struktury organizacyjnej departamentu windykacji dla spółki działającej w branży faktoringowej.
 • Opracowanie portfela projektów dot. inwestycji sieciowych, kubaturowych oraz przykładowych projektów nieinwestycyjnych na zlecenie operatora dystrybucji gazu ziemnego. 

Badania i analizy rynkowe:

 • Ekspertyza na temat wpływu jakości danych operatywnych w realizacji przesyłu gazu ziemnego (ORP) na możliwość skutecznego zarządzania poziomem niezbilansowania przez wiodące przedsiębiorstwo działające w branży energetycznej.
 • Prawne i instytucjonalne rozwiązania w zakresie nadzoru nad systemem płatniczym i infrastrukturą rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego wiodącej instytucji monetarnej.
 • Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji.
 • Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia) w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce dla jednego z Urzędów centralnych.
 • Opracowanie definicji i kryteriów wyróżniających klastra turystycznego. Warunki spełnienia definicji klastra turystycznego przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne dla organizacji zajmującej się turystyką.
 • Ranking efektywności powiatowych urzędów pracy na zlecenie organów władzy centralnej.

Zarządzanie operacyjne:

 • Analiza porównawcza stawek opłat lotniskowych oraz za korzystanie z infrastruktury portowej i zasad ich ustalania wobec linii lotniczych stosowanych na Lotnisku Chopina w Warszawie i w wybranych portach Unii Europejskiej na zlecenie instytucji władzy centralnej.
 • Zarządzanie procesami w instytucji władzy centralnej.
 • Stworzenie struktury organizacyjnej departamentu windykacji dla spółki działającej w branży faktoringowej.
 • Opracowanie portfela projektów dot. inwestycji sieciowych, kubaturowych oraz przykładowych projektów nieinwestycyjnych na zlecenie operatora dystrybucji gazu ziemnego.

Innowacje i zarządzanie wiedzą:

 • Strategie innowacji dla firm na zlecenie Agencji Rozwoju jednego z Województw.
 • Analiza modeli realizacji przez klastry projektów innowacyjnych i inwestycyjnych w kontekście zapisów projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 na zlecenie organów władzy centralnej.
 • Ocena projektu i potencjału biznesowego dla 26 innowacyjnych pomysłów typu start-up z dziedziny medycyny na zlecenie  jednej z Izb Gospodarczych. 
 • Audyt wiedzy i opracowanie strategii zarzadzania wiedza dla firmy produkcyjnej działającej w branży papierniczej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Doradztwo w zakresie strategii biznesowej, HR i komunikacji, inicjowanie i współpraca w zakresie wdrażania Lean Management dla wiodącej firmy działającej w branży logistycznej.
 • Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie i wdrożenie oceny kompetencji pracowników na zlecenie firmy doradztwa personalnego.
 • Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników dla wiodącej międzynarodowej firmy leasingowej.
 • Stworzenie narzędzi do oceny i rekrutacji pracowników dla wiodącego operatora pocztowego w Polsce.
 • Diagnoza kompetencji urzędników zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej organach władzy centralnej.
 • Centrum Rozwoju – Metodyka oceny kompetencji przywódczych wyższej kadry menedżerskiej administracji rządowej.

Strategia zarządzania:

 • Strategia biznesowa na lata 2013-2015 wiodącej Grupy Kapitałowej działającej w branży transportowej.
 • Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla spółki działającej w branży FMCG.
 • Opracowanie strategii dezinwestycji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej.
 • Doradztwo w zakresie strategii dla wiodącego domu maklerskiego w Polsce.
 • Opracowanie strategii rozwoju dla Spółki Skarbu Państwa (metodą warsztatowo- partycypacyjną) oraz aktualizacja strategii.

Zarządzanie IT:

 • Opracowanie modelu kosztowego dla usług IT opartego o katalog usług IT infrastrukturalnych dla jednego z wiodących banków.
 • Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla jednej z wiodących sieci handlowych w Polsce.
 • Wsparcie w opracowaniu strategii IT dla  notowanego na giełdzie dystrybutora leków.
 • Modelowanie katalogu i kosztów usług IT dla kilku urzędów miejskich w Polsce.
 • Wdrożenie zarządzania portfelem projektów IT dla jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych.

Analizy ilościowe:

 • Ekonometryczny pomiar i dekompozycja szarej strefy w 8 krajach Europy Środkowo-Wschodniej na zlecenie wiodącego operatora systemów płatniczych.
 • Walidacja Modelu Wewnętrznego na zlecenie wiodącej firmy ubezpieczeniowej.
 • Walidacja modelu AMA na zlecenie wiodącego banku.
 • Analizy statystyczne związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy dla wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej.
 • Metoda dekompozycji PKB (Produktu Krajowego Brutto) oraz WDB (Wartości Dodanej Brutto) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych dla organów władzy centralnej.

Marketing i sprzedaż:

 • Ekspertyza nt. przeprowadzenia transakcji kupna towaru masowego od firmy polskiej i sprzedaży tego towaru spółce czeskiej na zlecenie spółki zajmującej się obrotem produktami ropopochodnymi na terenie Europy.
 • Opracowanie regulaminu sprzedaży poprzez serwis internetowy na zlecenie producenta i importera środków ochrony osobistej.
 • Procedury działania pośrednich ogniw sprzedaży przy montażu kotłów wysokiej mocy w gminach na zlecenie jednego z wiodących producentów kotłów w Polsce.
 • Analiza procedury zakupowych w przedsiębiorstwie na zlecenie sieci hurtowni elektrycznych.

Prawo i podatki:

 • Analiza prawno-podatkowa wariantów dezinwestycji podmiotu zależnego dla Spółki Skarbu Państwa działającej w branży energetycznej.
 • Oszacowanie wysokości szkód  wiodącej firmy leasingowej z prowadzenia na przestrzeni 1996-2012 r. sporów podatkowych i innych postępowań prawnych  dotyczących podatku VAT.
 • Przegląd światowych rozwiązań prawnych i praktyk regulacyjnych (np. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Austria, Szwajcaria, Holandia) w zakresie zagospodarowania linii lub odcinków linii kolejowych o niskiej rentowności komercyjnej oraz przygotowanie propozycji dla rynku kolejowego w Polsce.

Wsparcie jednostek administracji:

 • Wsparcie administracji publicznej w jednym z państw w Europie środkowej w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020.
 • Analiza implikacji dla Polski przystąpienia Republiki Białorusi do Światowej Organizacji Handlu.
 • Strategia Rozwoju Polsko-Bułgarskiego Klastra Doradczego.
 • Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji.
 • Ranking efektywności powiatowych urzędów pracy na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • Doradztwo przy​ opracowaniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2014-2020.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
tel.: 22 564 77 97
e-mail: cpitt@sgh.waw.pl