Dofinansowanie studiów w SGH dla pracowników

Pracownik SGH może ubiegać się o częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w studiach prowadzonych w SGH.

Przyjmuje się 80% próg dofinansowania. Decyzja o zakresie dofinansowania uzależniona jest od kosztu oraz istotności zakresu tematycznego w odniesieniu do obecnie zajmowanego stanowiska pracownika i podejmowana jest przez:

  • rektora w przypadku nauczycieli akademickich,
  • kanclerza w przypadku pracowników administracyjnych (w tym jednostkach kolegialnych).

Udział w studiach finansowany jest z: 

  • nauczyciele akademiccy – budżetu jednostki kolegialnej,
  • pracownicy administracyjni (w tym w jednostkach kolegialnych) – budżetu Centrum Otwartej Edukacji (linia budżetowa ACOE ACOE/DB/XX*:3 Szkolenia pracowników).

Istnieje możliwość finansowania przez COE udziału w studiach nauczycieli akademickich w przypadku, gdy pozyskana przez nauczyciela akademickiego – w wyniku udziału w formie doskonalenia – wiedza, kwalifikacje i kompetencje mają znaczenie ogólnouczelniane. 

Zakres tematyczny studiów odpowiada wymaganiom aktualnego stanowiska i/lub wynika z oceny okresowej pracownika. 

Za kontakt z organizatorem w sprawie udziału w formie doskonalenia odpowiada pracownik lub jego przełożony. Udział w formie doskonalenia inicjowany jest przez pracownika lub przełożonego. 

Studia w SGH 

Ubieganie się o dofinansowanie studiów w SGH odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Pracownik składa w COE, po uprzednim podpisaniu przez przełożonego i kierownika studiów jeden z poniższych wniosków: 

Po podpisaniu wniosku przez dyrektora COE, pracownik COE przekazuje go do Rektora, w przypadku wniosków złożonych przez nauczyciela akademickiego lub Kanclerza w przypadku wniosków złożonych przez pracownika administracji. 

Rozliczanie

Przed rozpoczęciem studiów pracownik składa potwierdzenie przyjęcia na studia lub potwierdzenie statusu studenta oraz kopię dyplomu po zakończeniu studiów.

Centrum Otwartej Edukacji  
pok. 226, bud. G
tel. 22 564 97 23, 22 564 97 25
e-mail: coe@sgh.waw.pl
Agnieszka Bilińska

Dane do faktury
SGH GV
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
NIP: 1080026260