Dofinansowanie studiów poza SGH dla pracowników

Pracownik SGH może ubiegać się o częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w studiach prowadzonych w innych uczelniach.

Przyjmuje się 60% próg dofinansowania. Decyzja o zakresie dofinansowania uzależniona jest od kosztu oraz istotności zakresu tematycznego w odniesieniu do obecnie zajmowanego stanowiska pracownika i podejmowana jest przez:

  • rektora w przypadku nauczycieli akademickich,
  • kanclerza w przypadku pracowników administracyjnych (w tym jednostkach kolegialnych).

Udział w studiach finansowany jest z: 

  • nauczyciele akademiccy – budżetu jednostki kolegialnej,
  • pracownicy administracyjni (w tym w jednostkach kolegialnych) – budżetu Centrum Otwartej Edukacji (linia budżetowa ACOE ACOE/DB/XX*:3 Szkolenia pracowników).

Istnieje możliwość finansowania przez COE udziału w studiach nauczycieli akademickich w przypadku, gdy pozyskana przez nauczyciela akademickiego – w wyniku udziału w formie doskonalenia – wiedza, kwalifikacje i kompetencje mają znaczenie ogólnouczelniane. 

Zakres tematyczny studiów odpowiada wymaganiom aktualnego stanowiska i/lub wynika z oceny okresowej pracownika. 

Za kontakt z organizatorem w sprawie udziału w formie doskonalenia odpowiada pracownik lub jego przełożony. Udział w formie doskonalenia inicjowany jest przez pracownika lub przełożonego.

Studia poza SGH 

Ubieganie się o dofinansowanie udziału w formie doskonalenia odbywa się poprzez złożenie wniosku w systemie Workflow, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Wniosek w systemie Workflow w imieniu pracownika administracyjnego składa przełożony (kierownik jednostki), po uprzednim otrzymaniu od dyrektora COE dostępu linii budżetowej. O dostęp do linii budżetowej kierownik jednostki wnioskuje do dyrektora COE drogą mailową (jkasze@sgh.waw.pl). Dostęp do linii budżetowej udzielany jest na bieżący rok budżetowy. 

Wnioskując, w systemie Workflow należy: 

  • wybrać rodzaj usługi: usługi edukacyjne i szkoleniowe a następnie usługi podnoszenia kwalifikacji pracowników SGH,
  • w szczegółowym opisie zamówienia wskazać: imię i nazwisko pracownika,  stopień studiów, formę (stacjonarna/online) i tryb, nazwę uczelni i nazwę kierunku, termin i miejsce, koszt w ujęciu procentowym i kwotowym w odniesieniu do przyznanego progu dofinansowania oraz odnośnik do programu na stronie lub pdf jako załącznik,
  • w polu: zamówienie ma być zrealizowane w celu, należy wyraźnie wskazać cel i związek formy kształcenia  z wykonywaną pracą. 

Rozliczanie

Pracownik przed rozpoczęciem studiów składa potwierdzenie przyjęcia na studia lub potwierdzenie statusu studenta oraz harmonogram płatności poszczególnych rat. W trakcie studiów należy złożyć fakturę bądź równoważny dokument finansowy, po otrzymaniu jej od organizatora, zgodnie z harmonogramem płatności.

Fakturę bądź równoważny dokument finansowy w wersji elektronicznej wraz z opisem faktury oraz wnioskiem WF należy przekazać w EZD. Podpisana faktura przekazywana jest do Kwestury. 

Faktura wystawiana przez uczelnię zewnętrzną dla SGH powinna w opisie zawierać następujące informacje: 

  • imię i nazwisko pracownika, 
  • nazwę kierunku, 
  • procent dofinansowania przyznanego przez SGH pracownikowi (zazwyczaj 60%). 

Centrum Otwartej Edukacji 
pok. 226, bud. G
tel. 22 564 97 23, 22 564 97 25
e-mail: coe@sgh.waw.pl,
Agnieszka Bilińska

Dane do faktury
SGH GV
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
NIP: 1080026260