Dofinansowanie do uczestnictwa w zewnętrznych szkoleniach, kursach, seminariach i konferencjach

Pracownik SGH może ubiegać się o częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w organizowanych przez podmioty zewnętrzne kursach, szkoleniach, seminariach lub konferencjach.

Przyjmuje się 100% próg dofinansowania. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zastosowania innego progu. 

Decyzja o zakresie dofinansowania uzależniona jest od kosztu oraz istotności zakresu tematycznego w odniesieniu do obecnie zajmowanego stanowiska pracownika i podejmowana jest przez:

 • w przypadku nauczycieli akademickich – kierownika jednostki kolegialnej,
 • w przypadku pracowników administracyjnych (w tym w jednostkach kolegialnych) – dyrektora Centrum Otwartej Edukacji.

Udział w szkoleniach i kursach, seminariach i konferencjach finansowany jest:

 • w przypadku nauczycieli akademickich – budżetu jednostki kolegialnej,
 • w przypadku pracowników administracyjnych (w tym w jednostkach kolegialnych) – budżetu Centrum Otwartej Edukacji (linia budżetowa ACOE ACOE/DB/XX:3 Szkolenia pracowników, XX – bieżący rok budżetowy).

Istnieje możliwość finansowania przez COE udziału w szkoleniach, kursach, seminariach i konferencjach nauczycieli akademickich w przypadku, gdy pozyskana przez nauczyciela akademickiego – w wyniku udziału w formie doskonalenia – wiedza, kwalifikacje i kompetencje mają znaczenie ogólnouczelniane.

Oferta

Oferta organizatora.

Zakres tematyczny odpowiada wymaganiom aktualnego stanowiska i/lub wynika z oceny okresowej pracownika.

Organizacja

Za kontakt z organizatorem w sprawie udziału w formie doskonalenia odpowiada pracownik lub jego przełożony.

Zasady udziału

Udział w formie doskonalenia inicjowany jest przez pracownika lub przełożonego.
Ubieganie się o dofinansowanie udziału w formie doskonalenia odbywa się poprzez złożenie wniosku w systemie Workflow.

W przypadku pracowników administracyjnych (w tym w jednostkach kolegialnych), wniosek w systemie Workflow w imieniu pracownika składa przełożony (kierownik jednostki), po uprzednim otrzymaniu od dyrektora COE dostępu do ww. linii budżetowej. O dostęp do linii budżetowej kierownik jednostki wnioskuje do dyrektora COE drogą mailową (jkasze@sgh.waw.pl). Dostęp do linii budżetowej udzielany jest na bieżący rok budżetowy.

Wnioskując, w systemie Workflow należy:

 • wybrać rodzaj usługi: usługi edukacyjne i szkoleniowe a następnie usługi podnoszenia kwalifikacji pracowników SGH,
 • w szczegółowym opisie zamówienia wskazać:
  • imię i nazwisko pracownika,
  • nazwę szkolenia, formę (stacjonarna/online), tryb (np. weekendowy),
  • nazwę organizatora, termin, miejsce,
  • koszt całkowity lub procentowo i kwotowo określony poziom wnioskowanego dofinansowania w przypadku, gdy zastosowano inny niż 100% próg dofinansowania,
  • odnośnik do programu na stronie www lub pdf jako załącznik,
 • w polu – zamówienie ma być zrealizowane w celu, należy wyraźnie wskazać cel i związek formy kształcenia z wykonywaną pracą.

Pracownik ubiegający się o dofinansowanie  na życzenie organizatora formy doskonalenia przesyła do niego oświadczenie informujące o zwolnieniu udziału pracownika w szkoleniu z podatku VAT w związku z finansowaniem udziału w szkoleniu ze środków publicznych, po uprzednim:

 • wypełnieniu przez pracownika ww. oświadczenia,
 • złożeniu dokumentu w pok. 226 lub przekazywaniu w EZD na konto Sekretariat COE w celu podpisania przez dyrektora COE,
 • odebraniu podpisanego oświadczenia zgodnie z informacją przekazaną przez pracownika COE (osobiście lub poprzez EZD).

Rozliczenie

W przypadku nauczycieli akademickich, po zakończeniu szkolenia pracownik powinien niezwłocznie złożyć:

 • fakturę bądź równoważny dokument finansowy,
 • kopię otrzymanego certyfikatu lub zaświadczenia,
 • raport o przebiegu i ocenie kształcenia w formach pozaszkolnych. 

Fakturę bądź równoważny dokument finansowy w wersji elektronicznej wraz z opisem faktury oraz wnioskiem WF należy przekazać w EZD na konto xxxxx
Podpisana przez xxxxx faktura przekazywana zostaje przez xxxxx do Kwestury.

Nauczyciele akademiccy, którzy wzięli udział w formie doskonalenia finansowanej przez COE rozliczają udział w formie doskonalenia tak, jak pracownicy administracyjni.

W przypadku pracowników administracyjnych (w tym w jednostkach kolegialnych), po zakończeniu szkolenia pracownik powinien niezwłocznie złożyć w COE: 

 • fakturę bądź równoważny dokument finansowy,
 • kopię otrzymanego certyfikatu lub zaświadczenia,
 • raport o przebiegu i ocenie kształcenia w formach pozaszkolnych. 

Fakturę bądź równoważny dokument finansowy w wersji elektronicznej wraz z opisem faktury oraz wnioskiem WF należy przekazać w EZD na konto Sekretariat COE. Podpisana przez dyrektora COE faktura jest przekazywana przez pracownika COE do Kwestury.

Centrum Otwartej Edukacji  
pok. 226, bud. G
tel. 22 564 97 25, 22 564 97 23
e-mail: coe@sgh.waw.pl

Dane do faktury:
SGH GV
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
NIP: 1080026260