Dodatkowe stypendia – informacje dla nauczycieli akademickich

Stypendia dla wykładowców, badaczy i doktorantów są oferowane nie tylko w ramach programu Erasmus+, ale także w ramach umów międzyrządowych, narodowych programów stypendialnych oraz przez liczne fundacje, organizacje pozarządowe i bezpośrednio przez uczelnie. Programy te mają na celu zarówno wsparcie wymiany międzynarodowej pracowników i studentów, jak i wyjazdy indywidualnych pracowników w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych. Szczególnie doktorantom polecamy odwiedzanie stron internetowych poszczególnych krajów i uczelni, którymi są szczególnie zainteresowani. Często można znaleźć tam interesujące oferty stypendialne.

Tych spośród Państwa, którzy mają ściśle określone zainteresowania i wymagania dotyczące wyjazdu zapraszamy do korzystania z Europejskiego portalu dla mobilnych naukowców – EURAXESS.eu oraz z Polskiego portalu dla mobilnych naukowców – EURAXESS.pl. Portale te są użytecznymi narzędziami przy poszukiwaniu ciekawych tematycznie ofert staży naukowych, pracy, studiów doktoranckich, grantów i stypendiów, propozycji wykładowych oraz źródeł dofinansowania naukowych wyjazdów zagranicznych.

Alfred Toepfler Stiftung

Fundacja zajmująca się wspieraniem kształcenia w obszarach integracji europejskiej kultury i sztuki, nauki oraz ochrony środowiska. Oferuje stypendia dla studentów i absolwentów w ww. dziedzinach.

Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel, Ost- und Südeuropa

Oferuje stypendia na studia podyplomowe w Bawarii.

CEEPUS

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej, którego celem jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Program oferuje: stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich; stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”; stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów. Stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS przeznaczone są dla: studentów, studentów doktorantów, pracowników naukowych.

DAAD

 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - jedna z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką. Oferuje stypendia dla polskich studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców, nauczycieli akademickich z polskich uczelni oraz kursy językowe i podróże grupowe do Niemiec. Posiada kompleksowy system wyszukiwania programów stypendialnych.

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)

Głównym zadaniem DFG jest finansowanie najlepszych projektów badawczych wybranych w procesie konkurencyjnym w instytucjach badawczych i szkolnictwa wyższego. Osoby, które spełniają wymagania, mogą w dowolnym momencie przedstawić propozycję finansowania w wybranym przez nich tematie badawczym.

EURAXESS – Researchers in Motion

Unikalna ogólnoeuropejska inicjatywa dostarczania usług informacyjnych oraz wsparcia dla profesjonalnych badaczy. Wspierana przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, wspomaga mobilność naukowców i rozwój kariery, przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy naukowej między Europą i światem.

European University Institute

Organizacja międzynarodowa założona przez kraje członkowskie UE. Zajmuje się kształceniem na poziomie doktoranckim i podoktoranckim oraz prowadzi badania naukowe w dziedzinach o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Europy. Oferuje pełne stypendia na czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomii, prawa, historii i nauk politycznych. 

French Government Scholarships

Oficjalna strona Narodowej Agencji ds. promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Oferuje informacje dot. zasad przyznawania stypendiów i grantów na studia we Francji (stypendia rządu francuskiego, stypendia wybranych francuskich uczelni i instytucji).

Fulbright Fellowships

Program Fulbrighta w Polsce administrowany jest przez organizację Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Oferuje stypendia dla studentów i absolwentów polskich uczelni na studia w USA, stypendia dla doktorantów na prowadzenie badań oraz stypendia dla pracowników naukowych na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni amerykańskiej.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

FRSE to jedna najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zarządzająca edukacyjnymi programami europejskimi. Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Oferuje informacje dot. programów skierowanych do uczniów, studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni, dających możliwość zdobycia wiedzy podstawowej i specjalistycznej, w kraju i zagranicą.

Fundusz Wyszehradzki

Program Visegrad 4 Eastern Partnership (V4EaP) został zainicjowany przez państwa V4, w celu wzmocnienia współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej a krajami Partnerstwa Wschodniego. Program składa się z oddzielnych programów grantowych, ale oferuje także Visegrad Scholarship Program (obejmujący stypendia dla naukowców z krajów EaP do instytucji wyższych V4.

Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS)

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie GFPS – stowarzyszenie trzech, współpracujących ze sobą instytucji z Polski, Niemiec i  Czech, mające na celu wspieranie wymiany naukowej i kulturalnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Oferuje programy stypendialne wspierające wymianę między Polską a Niemcami oraz między Niemcami a Czechami. Oferuje również semestralne stypendia na studia w Niemczech dla polskich studentów i doktorantów (przyznawane wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej).

International Education Financial Aid (IEFA)

IEFA jedna z największych baz zawierająca kompleksowe informacje o możliwościach studiowania za granicą. Zawiera informacje nt. stypendiów, grantów i innego rodzaju pomocy finansowej dla studentów i doktorantów zainteresowanych podjęciem studiów za granicą.

Kosciuszko Foundation

Amerykańska Fundacja mająca na celu promowanie wymiany naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską i USA. Oferuje programy stypendialne i grantowe w Stanach Zjednoczonych, na studia doktoranckie, na prowadzenie badań naukowych i dydaktykę.

Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne Niemieckiego Bundestagu (IPS)

Bundestag razem z  Freien Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin i Technischen Universität Berlin  przyznaje rocznie około 120 stypendiów dla młodych absolwentów z 41 krajów na okres pięć miesięcy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

NAWA wspiera wymianę akademicką i współpracę międzynarodową w celu zwiększenia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Oferuje programy dla instytucji, studentów i kadry naukowej z Polski i z zagranicy (studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych).

Narodowy program stypendialny Republiki Słowackiej

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej wspiera studia/ badania/ nauczanie/ mobilność artystyczną studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów w instytucjach szkolnictwa wyższego i organizacji badawczych. Oferuje programy i instrumenty wsparcia - dla studentów międzynarodowych zainteresowanych studiami na Słowacji, a także dla słowackich stypendystów aplikujących na studia za granicą.

NUFFIC

Holenderska agencja ds. umiędzynarodowienia edukacji. Oferuje stypendia i granty dla studentów i doktorantów na studia w Holandii.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Fundacja założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, której celem jest m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych. Oferuje stypendia na kształcenie za granicą dla studentów i doktorantów, m.in. w ramach programu „Studiuj za Granicą”. Oferta Fundacji to także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do wejścia na rynek pracy oraz wakacyjne staże w USA, organizowane we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Royal Society Grants and Awards

Niezależna akademia naukowa Wielkiej Brytanii, mająca na celu promocję osiągnięć naukowych. Oferuje stypendia i granty na badania naukowe w Wielkiej Brytanii.

Studieren und Forschen in Ausland

Programy stypendialne OeAD dla studentów, doktorantów i badaczy w Austrii.

Study in Australia

Oficjalna strona rządu Australii, mająca na celu promocję i wspieranie wymiany studenckiej i akademickiej. Oferuje szczegółowe informacje o stypendiach i grantach na studia w Australii.

Study in Taiwan

Oficjalna strona internetowa ministerstwa edukacji Tajwanu dot. możliwości studiowania na Tajwanie. Zawiera bazę danych stypendiów i grantów na studia na Tajwanie oraz informacje dotyczące programów krótkoterminowych, pobytów badawczych i staży.

Stypendia Rządu Nowej Zelandii dla cudzoziemców

Oficjalna strona internetowa zawierająca informacje nt. warunków studiowania w Nowej Zelandii. Zawiera informacje dot. stypendiów oferowanych przez nowozelandzkie uczelnie dla studentów i doktorantów oraz stypendiów na badania naukowe.

Unicredit & Universities

Fundacja zajmująca się promocją studiów i inicjatyw badawczych w dziedzinach: finanse, ekonomia, prawo, nauki polityczne i nauki społeczne. Oferuje roczne stypendia w dziedzinie finansów, bankowości i ekonomii na studia magisterskie i doktoranckie oraz na badania naukowe.