CEEPUS – informacje dla studentów

Informacje o programie CEEPUS w SGH dla studentów

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo (Uniwersytet w Prisztinie).

Komunikaty dotyczące programu CEEPUS:

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronach:

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:
Polskie Biuro CEEPUS (National CEEPUS Office – NCO)
e-mail: ceepus@nawa.gov.pl
telefon: 22-390-35-12

Sieć CEEPUS III Amadeus – dla studentów

W ramach programu CEEPUS III – AMADEUS (Central European Exchange Program for University Studies), którego SGH jest członkiem, w roku akademickim 2021/2022​ przyznano studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stypendia na pobyty w:

 • WU - Vienna University of Economics and Business, Austria - dwa czteromiesięczne stypendia dla studentów SL. Studenci powinni spełniać kryteria jak w programie CEC
  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • skan transkryptu ocen (z wyliczoną średnią skumulowaną) wystawionego przez Dziekanat Studium Licencjackiego lub Dziekanat Studium MagisterskiegoSGH;
  • skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego;
  • skan listu motywacyjnego.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać do p. Nadiyi Skyba.

Szczegóły na temat programu CEEPUS na stronie: www.ceepus.info​

Stypendia przyznano także studentom biorącym udział w programie Central Europe Connect.

Procedury wyjazdowe dla studentów

Studenci SGH biorący udział w programie zobowiązani są do przestrzegania procedur obowiązujących wszystkich studentów SGH.

Po powrocie z wyjazdu

Według „Zasad Realizacji Wymiany Akademickiej w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich CEEPUS” (punkt 5 i 6), po zrealizowanej mobilności stypendysta przekazuje do CWM:

 • podpisany przez Koordynatora-Partnera zagranicznego „Letter of Confirmation” (formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji);
 • kopię wypełnionego w systemie w ramach konkretnej aplikacji formularza „Mobility Report Student” (w języku angielskim);
 • bilety kolejowe lub bilety lotnicze oraz karty pokładowe w przypadku podróży samolotem;
 • ​sprawozdanie z wyjazdu.

Stypendysta zobligowany jest do wprowadzenia skanów dokumentów „Letter  of Confirmation” i „Mobility Report” do aplikacji w systemie. NCO Polska przyjmuje jedynie kopie „Letter of Confirmation” i „Report” generowane z systemu z kodami „QR”.

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Nadiya Skyba
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 97 60
e-mail: nskyba@sgh.waw.pl

Koordynator akademicki CEEPUS III Amadeus:
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH, e-mail: ldanik@sgh.waw.pl

CEEPUS logo