Badania koniunktury gospodarczej i kondycji gospodarstw domowych

Są to cykliczne (miesięczne i kwartalne) opracowania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH (IRG SGH), przedstawiające wyniki badań koniunktury gospodarczej, prowadzonych przez Instytut metodą testu koniunktury. Uczestnicy badań, czyli bezpośredni uczestnicy działalności gospodarczej, oceniają bieżącą sytuację oraz formułują przewidywania na najbliższą przyszłość.Wyniki badań stanowią podstawę diagnozowania sytuacji gospodarczej kraju w badanym okresie i formułowania prognoz krótkookresowych. Z uwagi na harmonizację metod badawczych na poziomie międzynarodowym – umożliwiają także prowadzenie analiz porównawczych.

Wyniki badań są przekazywane władzom państwa (Prezydentowi RP, Sejmowi i Senatowi oraz resortom gospodarczym i ośrodkom administracji centralnej), a także instytucjom finansowym, podmiotom gospodarczym i ich reprezentantom oraz innym zainteresowanym podmiotom. Są bezcennym źródłem aktualnych danych o gospodarce polskiej, rozpowszechnianych przez opiniotwórcze media.

Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH rozpoczął badania koniunktury w 1986 roku, korzystając z doświadczeń wiodących europejskich ośrodków: ISCO (Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura, obecnie ISAE) z Rzymu i IFO (Institut für Wirtschaft) z Monachium.Obecnie IRG prowadzi badania koniunktury w: przemyśle przetwórczym, budownictwie, handlu, rolnictwie, gospodarstwach domowych i bankowości. Wyniki publikowane są w następujących raportach, ukazujących się cyklicznie: