Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN.

Postępowanie rekrutacyjne

Nabór kandydatów jest prowadzony w następujących ścieżkach rekrutacji:

 • o profilu „doktorat wdrożeniowy”,
 • o profilu ogólnoakademickim – do projektu badawczego, dla kandydatów będących beneficjentami programów grantowych, których warunki wymagają wpisu na listę doktorantów,
 • o profilu ogólnoakademickim dla pozostałych kandydatów.

do następujących programów:

 • ekonomia i finanse w zakresie ekonomia,
 • ekonomia i finanse w zakresie finanse,
 • w dyscyplinie nauki o polityce i administracji,
 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Rejestracja kandydatów jest prowadzona przy użyciu Internetowego Systemu Rejestracji do Szkoły (ISR) dostępnego na stronie internetowej SGH.

Dostęp do ISR jest zamykany dla kandydatów o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia terminu rejestracji na właściwą ścieżkę rekrutacji.

Liczba dostępnych miejsc

Limity przyjęć na poszczególne programy kształcenia

Profil ogólnoakademicki

 • program w dyscyplinie ekonomii i finanse w zakresie ekonomia – 7 osób,
 • program w dyscyplinie ekonomia i finanse w zakresie finanse – 7 osób,
 • program w dyscyplinie nauki o polityce i administracji – 7 osób,
 • program w dyscyplinie  nauki o zarządzaniu i jakości – 7 osób.

Minimalna liczba osób warunkująca uruchomienie programów w profilu ogólnoakademickim i profilu wdrożeniowym wynosi 5.

Warunki dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczony jest kandydat, który w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną dokonał poprawnej rejestracji, tj.:

 • w ISR złożył oświadczenie, że posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w procesie kształcenia;
 • wypełnił wszystkie zakładki oraz wgrał:
  • aktualne zdjęcie, które spełnia wymogi określone w systemie ISR,
  • skany, w formacie JPG lub PDF, odpowiednich dokumentów spośród wymienionych w § 11 ust. 1 pkt. 2-9 warunków rekrutacji;
 • wniósł opłatę rekrutacyjną.
Etapy rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej składa się z dwóch etapów:

 • Pierwszy etap rekrutacji: merytoryczna ocena złożonych przez kandydata dokumentów i decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do drugiego etapu – bez udziału kandydata.
 • Drugi etap rekrutacji: ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Komisja rekrutacyjna, powołana przez Rektora, określa terminy rejestracji kandydatów i szczegółowego harmonogramu postępowań kwalifikacyjnych.
Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej składa oryginały dokumentów wymienionych w pkt. 1-4, 8 warunków rekrutacji oraz okazuje oryginały pozostałych dokumentów, które wgrał do ISR w postaci skanów, celem sporządzenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Szkoły Doktorskiej:

 1. kwestionariusz osobowy – wydruk z ISR,
 2. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (określające preferencje dotyczące programu kształcenia),
 3. list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań naukowych,
 4. opinię dotyczącą kompetencji naukowych kandydata, wystawioną przez pracownika naukowego, który spełnia warunki określone w ustawie PSWiN wymagane od promotora w dyscyplinie naukowej, w ramach której kandydat będzie się kształcił (niekoniecznie będącym przyszłym promotorem kandydata),
 5. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplom równorzędny, lub w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.
  Jeśli w momencie rejestracji w ISR kandydat nie posiada dyplomu,  wówczas załącza skan zaświadczenia  wystawionego przez właściwy dziekanat wraz ze skanem oświadczenia, iż dyplom zostanie dostarczony w terminie określonym przez komisję.

W przypadku dyplomu uczelni zagranicznej:

 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia,
 • suplement do dyplomu,
 • legalizację dyplomu lub Apostille,
 • zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w kraju wydania. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeśli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.

Osiągnięcia wymienione w odpowiednim formularzu w ISR (w szczególności: publikacje naukowe, uczestnictwo w projektach badawczych, udział w konferencjach naukowych) należy udokumentować w następujący w sposób:

 • uczestnictwo w projektach badawczych: decyzja o przyznaniu grantu lub kopia umowy grantowej lub zaświadczenie określające charakter udziału w projekcie,
 • publikacje naukowe (artykuł w czasopiśmie: pierwsza strona artykułu, książka: strona tytułowa i strona wydawnicza, rozdział w książce: spis treści i pierwsza strona artykułu),
 • udział w konferencjach: certyfikaty lub programy potwierdzające uczestnictwo.

W przypadku kandydatów aplikujących do programu doktorat wdrożeniowy – dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot wystawiający dokument, wraz ze zgodą tego podmiotu na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu.

W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokumentem potwierdzającym ukończenie trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich – dokumenty potwierdzające najwyższą jakość osiągnięć naukowych

Dokumenty mogą być w języku polskim lub angielskim. W przypadku, gdy oryginał dokumentu jest w innym języku niż polski lub angielski, do tego dokumentu powinno być załączone tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. 

Kandydaci do programu w ramach profilu wdrożeniowego składają dokumenty w języku polskim.
 

Ponadto, kandydat składa na piśmie oświadczenia, że:

 1. Szkoła Doktorska jest jedyną szkołą doktorską, w której będzie się kształcił;
 2. nie istnieją przesłanki określone w ustawie PSWiN powodujące utratę prawa do stypendium doktoranckiego. 
Rozmowy kwalifikacyjne

W ramach rozmowy kwalifikacyjnej komisja zadaje (i ocenia) dwa pytania:

 1. pytanie 1 z zakresu problematyki zamierzeń badawczych,
 2. pytanie 2 z zakresu dyscypliny programu na który aplikuje kandydat.

Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona w języku polskim lub w języku angielskim.

Opłata rekrutacyjna

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi  300 zł. Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż w dniu zakończenia rejestracji w ISR. Nr konta generuje się po zarejestrowaniu w ISR.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego (w tym rozmowy kwalifikacyjnej, zakwalifikowaniu do I, II etapu rekrutacji oraz zakwalifikowaniu do wpisu na listę doktorantów) są przekazywane kandydatom za pośrednictwem ISR. Lista rankingowa osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGH jest publikowana na wyznaczonej stronie internetowej.

Kandydaci zobowiązani są do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem ISR i stron internetowych Szkoły Doktorskiej oraz ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku;
 
Kolejność kandydatów do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w ramach ustalonego limitu miejsc określa lista rankingowa utworzona na podstawie wyników uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów w Szkole Doktorskiej, zobowiązany jest do złożenia na piśmie oświadczeń, że:

 1. Szkoła Doktorska w SGH jest jedyną szkołą doktorską, w której będzie się kształcił,
 2. nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, chyba że w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy lub nie przysługuje mu stypendium doktoranckie.

Oświadczenie składa się w ISR, po ogłoszeniu decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej SGH.

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Informacje wkrótce.

Punktacja

Kryteria oceny oraz punktacja dla poszczególnych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • opis zamierzeń badawczych w rozprawie doktorskiej: 0-40 pkt; w tym za:
  • wprowadzenie (określenie obszaru badawczego, powody wyboru problemu badawczego i jego znaczenie dla rozwoju danej dziedziny nauki): 0-5 pkt
  • krótki przegląd literatury (kluczowe pozycje na temat danego problemu badawczego ze wskazaniem luk, które kandydat zamierza wypełnić, to nie jest bibliografia): 0-10 pkt
  • główne pytania badawcze, które dezagregują na cząstkowe elementy stawiany przez kandydata problem badawczy: 0-15 pkt
  • metody badawcze do rozwiązania problemu badawczego: 0-5 pkt
  • oczekiwane teoretyczne i praktyczne wyniki problemu badawczego wybranego przez kandydata: 0-5 pkt
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk społecznych (5 pkt za każdą publikację, przy czym kandydat przedstawia tylko trzy publikacje): 
  • publikacje naukowe: 
   • w czasopismach naukowych z listy ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki,
   • monografie autorskie,
   • autorskie rozdziały w monografiach naukowych,
   • współautorskie rozdziały w monografiach naukowych,
   •  redakcja monografii naukowej
  • granty: 
   • pełnienie funkcji kierownika grantu: 5 pkt
   • pełnienie funkcji wykonawcy w grancie: 3 pkt
  • konferencje: 0-3 pkt (w zależności od rodzaju udziału i rodzaju konferencji): 
   • czynny udział w konferencjach krajowych (z prezentacją referatu, postera, udział w panelu),
   • czynny udział w konferencjach zagranicznych, lub o charakterze międzynarodowym (z prezentacją referatu, postera, udział w panelu)
 • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych uzyskanym w dziedzinie nauk społecznych - ocena na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplomie równorzędnym:
  • ocena na dyplomie 5,0 lub więcej: 15 pkt,
  • ocena na dyplomie 4,5: 10 pkt,
  • ocena na dyplomie 4,0: 5 pkt,
  • ocena na dyplomie 3,5 lub 3: 0 pkt;
 • ocena na dyplomie uzyskanym w dziedzinie nauk społecznych - ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich:
  • ocena na dyplomie 5,0 lub więcej: 10 pkt,
  • ocena na dyplomie 4,5: 6 pkt,
  • ocena na dyplomie 4,0: 3 pkt,
  • ocena na dyplomie 3,5 lub 3 albo potwierdzenie ukończenia trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich: 0 pkt;
 • ocena na dyplomie uzyskanym w pozostałych dziedzinach nauki - dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym, lub dyplom równorzędny:
  • ocena na dyplomie 5,0 lub więcej: 10 pkt,
  • ocena na dyplomie 4,5: 6 pkt,
  • cena na dyplomie 4,0: 3 pkt,
  • ocena na dyplomie 3,5 lub 3: 0 pkt;
 • ocena na dyplomie uzyskanym w pozostałych dziedzinach nauki - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający, że kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich:
  • ocena na dyplomie 5,0 lub więcej: 5 pkt,
  • ocena na dyplomie 4,5: 3 pkt,
  • cena na dyplomie 4,0: 1 pkt,
  • ocena na dyplomie 3,5 lub 3 albo potwierdzenie ukończenia trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich: 0 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna:

 • część 1 z zakresu problematyki zamierzeń badawczych: 0-15 pkt,
 • część 2 z zakresu dyscypliny programu na który aplikuje kandydat: 0-20 pkt.

Kandydat, który aplikuje do programu doktorat wdrożeniowy, prowadzonego w uczelni na podstawie umowy z innym podmiotem i spełni warunki określone w komunikacie wydanym na podstawie art. 376 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy PSWiN, tj. w szczególności będzie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy lub otrzyma promesę zatrudnienia przez podmiot, który wyrazi zgodę na kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni mu opiekuna pomocniczego, za opis zamierzeń badawczych rozprawy doktorskiej będący podstawą zgody podmiotu, otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Kandydat będący kierownikiem grantu, realizowanego w zakresie dyscyplin naukowych zgodnych z programem kształcenia w Szkole Doktorskiej, którego warunki wymagają wpisu na listę doktorantów, otrzymuje za opis zamierzeń badawczych rozprawy doktorskiej i realizację projektów naukowych maksymalną liczbę punktów, jeżeli zamierzenia badawcze rozprawy doktorskiej są istotnie zgodnie z założeniami/celami programu grantowego.

Kandydat zostaje zakwalifikowany do drugiego etapu jeżeli otrzyma minimum 45 pkt.

Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym po 2. etapie wynosi 75 pkt.

Internetowy System Rekrutacji - najważniejsze informacje

Do chwili zamknięcia ISR kandydat ma prawo uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR. Zmiana danych osobowych kandydata (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że kandydat nie dokonał wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić wspomniane wyżej dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny SGH.

Przed rejestracją do ISR należy przygotować wszystkie dokumenty (skany), poświadczające wykształcenie oraz osiągnięcia naukowe.

Po dokonaniu rejestracji, tj. wpisaniu wszystkich danych i wgraniu wszystkich dokumentów oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat przekazuje uzupełnione konto do weryfikacji. Pracownik biura Szkoły Doktorskiej sprowadza czy dokumenty są poprawnie wgrane oraz czy są kompletne. Informacja o ewentualnych brakach jest widoczna dla kandydata w ISR. 

UWAGA: kandydat nie dostaje powiadomień o wiadomości w ISR na pocztę. Konto w ISR należy sprawdzać na bieżąco.

Informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego (w tym: zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu do wpisu na listę doktorantów) są przekazywane kandydatom za pośrednictwem ISR. Kandydaci zobowiązani są do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem ISR oraz ponoszą odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

Wymagane dokumenty - rejestracja w ISR

Przed rejestracją do ISR należy przygotować wszystkie dokumenty, poświadczające Twoje wykształcenie oraz osiągnięcia naukowe.

 1. skan dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN. Jeśli w momencie rejestracji w ISR kandydat nie posiada dyplomu, wówczas załącza skan zaświadczenia wystawiony przez właściwy dziekanat wraz ze skanem oświadczenia, iż dyplom zostanie dostarczony w terminie określonym przez komisję. W przypadku dyplomu uczelni zagranicznej: a) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia, b) suplement do dyplomu, c) legalizację dyplomu lub Apostille, d) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w kraju wydania. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeśli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie. W przypadku braku zaświadczenia oraz informacji na dyplomie lub w suplemencie kandydat jest zobowiązany przedstawić dokument uznania dyplomu zagranicznego wystawiony przez NAWA w odpowiedzi na wniosek o wydanie informacji o zagranicznym dyplomie (pełna NAWA).
 2. skan opinii dotyczącej kompetencji naukowych kandydata wystawionej przez samodzielnego pracownika naukowego (dr hab. lub prof. dr hab.) związanego z dyscypliną naukową w ramach której kandydat będzie się kształcił,
 3. przypadku kandydatów aplikujących do programu doktorat wdrożeniowy – skan dokumentu potwierdzający, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot wystawiający dokument, wraz ze zgodą tego podmiotu na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu oraz skan oświadczenia opiekuna pomocniczego,
 4. skan podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (określające preferencje dotyczące programu kształcenia),
 5. skan listu motywacyjnego,
 6. skany pozostałych dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe, m.in.:
  • skan decyzji o przyznaniu grantu lub kopia umowy grantowej lub
  • skan zaświadczenia określającego charakter udziału w projekcie,
  • skan artykułu w czasopiśmie: pierwsza strona artykułu, książka: skan strony tytułowej i strony wydawniczej, rozdział w książce: skan spisu treści i pierwszej strony artykułu,
  • skan certyfikatu udziału w konferencji lub programu potwierdzającego czynne uczestnictwo w konferencji.

Etapy rejestracja w ISR

Krok 1: rejestracja (wybór poziomu studiów oraz wpisanie adresu mail i hasła). Po dokonaniu  rejestracji na konto kandydata wskazane podczas rejestracji powinien przyjść link aktywacyjny (prosimy o sprawdzenie spamu, gdyby wiadomości z linkiem nie była widoczna).

Krok 2: uzupełnienie profilu kandydata, gdzie m.in.:

 • podaje się dane dotyczące ukończonej uczelni
  • kandydat wskazuje jedną uczelnię na podstawie której będzie się rekrutował,
  • kandydat, który posiada dyplom ukończenia uczelni zagranicznej musi załączyć skany:
   • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia,
   • suplement do dyplomu,
   • legalizację dyplomu lub Apostille,
   • zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w kraju wydania. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeśli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.
    W przypadku braku zaświadczenia oraz informacji na dyplomie lub w suplemencie kandydat jest zobowiązany przedstawić dokument uznania dyplomu zagranicznego wystawiony przez NAWA w odpowiedzi na wniosek o wydanie informacji o zagranicznym dyplomie (pełna NAWA).
 • dokonuje wyboru programu i profilu kształcenia - kandydat może wybrać tylko jeden program i profil kształcenia
 • załącza się zdjęcie (powinno spełniać wymogi zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego).
 • załącza skany dokumentów, tj.:
  • podanie,
  • list motywacyjny,
  • dyplom lub odpis dyplomu lub zaświadczenie wraz z oświadczeniem i/lub skan suplementu do dyplomu, i/lub skan legalizacji dyplomu lub Apostille, i /lub skan zaświadczenia potwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w kraju wydania lub dokument uznania dyplomu zagranicznego wystawione przez NAWA,
  • w przypadku kandydatów z dyplomem ukończenia studiów licencjackich -  dokumenty potwierdzające najwyższą jakość osiągnięć naukowych
  • opinii dotyczącej kompetencji kandydata,
  • w przypadku kandydatów aplikujących do programu doktorat wdrożeniowy skan dokumentu potwierdzający, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot wystawiający dokument, wraz ze zgodą tego podmiotu na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu oraz skan oświadczenia opiekuna naukowego,
 • uzupełnia dane dotyczące osiągnięć naukowych, tj. projektów badawczych, czynnego udziału w konferencjach, publikacji naukowych) oraz załącza dokumenty, które je potwierdzają.
 • wpisuje treści opisu zamierzeń badawczych – do uzupełnienia będą takie pola jak: (motyw wyboru problemu badawczego i jego znaczenie dla rozwoju danej dziedziny nauki Krótki przegląd literatury ze wskazaniem luk badawczych, Główne pytania badawcze i Metody badawcze, oczekiwane teoretyczne i praktyczne wyniki problemu badawczego wybranego przez kandydata),
 • wypełnia się oświadczenia, w tym te dotyczące znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w procesie kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH.

Krok 3. Dokonuje się opłaty rekrutacyjnej ( nie później niż w dniu zakończenia rejestracji w ISR.)

Poprawność dokumentów jest sprawdzana przez pracowników Biura Szkoły Doktorskiej, w przypadku, kiedy dokumenty są kompletne i opłata rekrutacyjna została uiszczona kandydat jest dopuszczany do postępowania rekrutacyjnego.

Krok 4. Po dokonaniu rejestracji tj. wpisaniu wszystkich danych i wgraniu wszystkich dokumentów oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat przekazuje uzupełnione konto do weryfikacji. Pracownik biura Szkoły Doktorskiej sprawdza czy dokumenty są poprawnie wgrane oraz czy są kompletne. Informacja o ewentualnych brakach jest widoczna dla kandydata w ISR.

Wniosek kandydata, który dokonał prawidłowej rejestracji w ISR otrzymuje w ISR status „dopuszczony do I etapu”. Pozostałe wnioski otrzymują w ISR status „umorzony” i nie są brane pod uwagę w dalszej rekrutacji.

Krok 5. W I etapie rekrutacji kandydat nie bierze udziału. Komisja weryfikuje i ocenia wgrane do ISR dokumenty. Kandydat oczekuje na komunikat w ISR. Jeśli kandydat uzyska co najmniej 45 punktów po I etapie rekrutacji przechodzi do II etapu – rozmowy z Komisją Rekrutacyjną. Kandydat otrzyma w ISR komunikat z wyznaczoną datą i godziną rozmowy. Rozmowy planowane są w formie stacjonarnej.

Krok 6. Po drugim etapie rekrutacji, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej SGH, w systemie rekrutacyjnym składają oświadczenia:

 1. Szkoła Doktorska jest jedyną szkołą doktorską, w której będzie się kształcił;
 2. posiada stopień (nie posiada stopnia) doktora oraz, że w przypadku zatajenia informacji o posiadanym stopniu doktora zobowiązuje się do zwrotu nieprawnie pobranego stypendium doktoranckiego;
 3. nie jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 209 ust. 10 zdanie drugie ustawy PSWiN.

Krok 7. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej – w wyznaczonym terminie - składają w biurze Szkoły Doktorskiej oryginały dokumentów (w tym wydrukowany z systemu ISR i podpisany Kwestionariusz osobowy oraz wymienione w Kroku 6 Oświadczenia.

Zasady rekrutacji - dokumenty

Stan prawny obowiązujący od 1 października 2024 r.

Promotorzy w Szkole Doktorskiej SGH

Promotor jest powoływany na wniosek doktoranta po przyjęciu do Szkoły Doktorskiej SGH.

Lista potencjalnych promotorów w przygotowaniu.

Obsługa rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGH:

Biuro Szkoły Doktorskiej
poniedziałek – piątek: 9:00–15:00
budynek M, pokój 35
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
e-mail: bsd@sgh.waw.pl