Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami) realizowanymi na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa i na zlecenie klientów. 

Atuty kierunku
Stopnie z flagą na końcu ikona

Perspektywy rozwoju – zdobycie kompetencji w prestiżowym i poszukiwanym na rynku pracy zawodzie kierownika projektu

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – nowoczesny, praktyczny, stale aktualizowany i oparty na międzynarodowych standardach

dwie osoby ikona

Cenne relacje – w wyjątkowym gronie prawie 6000 absolwentów na przestrzeni 18 lat

Dlaczego warto?

 • Studia przygotowują do pełnienia odpowiedzialnych funkcji kierowników oraz członków zespołów projektowych – ambitnych i aktywnych w działaniu, wyposażonych w najlepszą wiedzę i praktyczne umiejętności zgodne z wymaganiami profesjonalnymi na międzynarodowym poziomie. 
 • Uzyskanie przez absolwentów studiów fachowych kompetencji w zakresie zarządzania projektami umożliwi im rozwój zawodowy w ważnym i pożądanym na rynku pracy obszarze specjalizacji.
 • Pracodawcy będą mogli wykorzystać ich umiejętności w celu realizacji celów statutowych, budowania trwałych przewag konkurencyjnych oraz innych innowacyjnych przedsięwzięć rozwojowych. 
 • Stale rosnąca popularność tej dziedziny wiedzy świadczy o możliwości, a w wielu przypadkach o konieczności stosowania podejścia projektowego praktycznie w każdej organizacji.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami są skierowane do:

 • osób aspirujących do stanowisk kierowniczych przy realizacji projektów, m.in. kierownik projektu, kierownik zespołu czy członek komitetu sterującego,
 • kadry kierowniczej i specjalistycznej przedsiębiorstw biorących udział w złożonych przedsięwzięciach (projektach) zarówno w charakterze ich kierowników, współwykonawców, wykonawców, jak też odbiorców wyników,
 • pracowników zajmujących się działalnością o charakterze projektów, np. działalnością badawczo-rozwojową, marketingową, promocyjną czy produkcyjną, a także organizacją dystrybucji, opracowaniem i wdrażaniem strategii, restrukturyzacją czy wdrażaniem systemów zapewnienia jakości.

Rekomendacje

Studia te są skierowane do zmęczonych ciągłym heroizmem jednostek i gaszeniem pożarów w projektach, pragnących zarządzać projektami w oparciu wiedzę i umiejętności z najlepszych, sprawdzonych metod zarządzania. Jednocześnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania projektami znajduje potwierdzenie w ogólnoświatowych raportach badawczych, dlatego zachęcam do udziału w naszych studiach!

dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH
Wykładowca

Program

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami (8 godz.)
 • Inicjowanie i definiowanie, interesariusze projektów (14 godz.)
 • Ocena i ewaluacja projektów (10 godz.)
 • Rachunek opłacalności projektów (16 godz.)
 • Planowanie, sterowanie i kontrola realizacji projektów (24 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem projektów (8 godz.)
 • Zarządzanie zespołem projektowym (16 godz.)
 • Trening umiejętności interpersonalnych (16 godz.)
 • Narzędzia informatyczne zarządzania projektami (16 godz.)
 • Instytucjonalne rozwiązania zarządzania projektami (8 godz.) 
 • Dojrzałość projektowa i jakość projektów (8 godz.) 
 • Zarządzanie zmianą (8 godz.) 
 • Zarządzanie wieloma projektami (8 godz.) 
 • Metodyki zarządzania projektami (16 godz.) 
 • Wybrane zagadnienia i praktyczne przykłady zarządzania (12 godz.)
 • Praca końcowa – konsultacje (4 godz.)

Razem: 192 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH
Katedra Zarządzania Projektami

Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Kierownik, sekretarz i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych, doradczych (m. in. budowanie dojrzałości projektowej organizacji) wdrożeniowych(m. in. wdrażanie metodyk, biur zarządzania projektami, usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych. Współpracuje zarówno z sektorem publicznym(m. in. KPRM, Ministerstwo Infrastruktury, jednostki sektora finansów publicznych) jak i prywatnym (głównie firmy z sektora energetycznego, transportowego, B+R). Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej, zarządzaniu ryzykiem w projektach oraz projektach w środowisku wielokulturowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej     dojrzałości     projektowej     organizacji. Certyfikowany kierownik projektu w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®  i AgilePM®), portfelami (MoP®) i ryzykiem (M_o_R®). Członek PMI, IPMA oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH.

Wykładowcy

Katedra Zarządzania Projektami została utworzona w grudniu 2007 r. Na kierownika Katedry powołany został prof. dr hab. Michał Trocki. Katedra prowadzi specjalności zarządzania projektami dla studentów studiów magisterskich kierunku Zarządzanie i innych kierunków studiów SGH. Zespół Katedry nieprzerwanie od 2002 r. organizuje i prowadzi Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami. Pracownicy Katedry są autorami ponad stu publikacji o zarządzaniu projektami i procesami. Są również praktykami gospodarczymi i członkami międzynarodowych stowarzyszeń fachowych. W ciągu kilkunastu lat działalności w Katedrze zrealizowano ponad 50 projektów badawczych. Katedra stale rozwija swoją działalność dydaktyczną, naukową i badawczą. 

prof. dr hab. Michał Trocki

Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Organizacja i Zarządzanie Przemysłem. Doktoryzował się i habilitował w zakresie nauk o zarządzaniu w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Jest profesorem emerytowanym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Inicjator i organizator oraz kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management). Pełni funkcję członka Komitetu Programowego CERT International Project Management Association Polska oraz Przewodniczącego Kapituły Konkursu Project Master IPMA Polska. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi: programami, projektami, wielkimi przedsiębiorstwami, grupami kapitałowymi. W tej dziedzinie prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą. Był, między innymi, doradcą Ministra Finansów, Przewodniczącym Drugiego NFI; głównym specjalistą w Biurze Organizacji i Zarządzania Dyrekcji Spółki TP S.A. oraz w Biurze Rozwoju i Organizacji PZU S.A. Nagrodzony przez IPMA International Project Management Association Polska w 2016 roku Nagrodą Atlas Project Management za szczególny wkład w rozwój zarządzania projektami w Polsce. Autor i redaktor ok. 160 publikacji z dziedziny zarządzania działalnością gospodarczą w tym kilkunastu publikacji książkowych. Jego zainteresowania pozazawodowe to podróże zagraniczne i kolekcjonowanie sztuki współczesnej.
dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH 

Doktor hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie projektami. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH, profesor w Katedrze Zarządzania Projektami SGH. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu MBA SGH. 

Wykładowca, konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w zarządzaniu projektami. Organizator oraz wykonawca kilkunastu projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Certyfikowany PM w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®, AgilePM®, Professional Scrum Master PSM I®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz zarządzania zmianą (ChM®). Członek International Project Management Association oraz Project Management Institute.  
dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH  

Zakład Zarządzania w Gospodarce, SGH. Absolwent kierunku Ekonomia SGH, profesor w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz w programie EAUM–MBA. Sekretarz techniczny Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. 

Uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych, m.in. związanych z inicjatywą wspólnotową EQUAL, programem Leonardo da Vinci. Autor około 30 publikacji naukowych i fachowych z dziedziny zarządzania.
dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH

Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Projektami SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Kierownik, sekretarz i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Certyfikowany kierownik projektu w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), portfelami (MoP®) i ryzykiem (M_o_R®). 

Kierownik i uczestnik projektów naukowo-badawczych, doradczych (m. in. budowanie dojrzałości projektowej organizacji) wdrożeniowych (m. in. wdrażanie metodyk, biur zarządzania projektami, usprawnianie procesów biznesowych) i szkoleniowych. Współpracuje zarówno z sektorem publicznym (m. in. KPRM, Ministerstwo Infrastruktury, jednostki sektora finansów publicznych), jak i prywatnym (głównie firmy z sektora energetycznego, transportowego, B+R). Specjalizuje się w zagadnieniu dojrzałości projektowej, zarządzaniu ryzykiem w projektach oraz projektach w środowisku wielokulturowym. Członek PMI, IPMA oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania, w tym pierwszej w Polsce monografii poświęconej dojrzałości projektowej organizacji. 
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH 

Kierownik programu MBA-SGH. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations.  

Współwłaściciel firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. Jest także twórcą i kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH oraz dyrektorem programu MBA–SGH. Posiada ok. 15 lat doświadczenia w doradztwie w zakresie zarządzania i marketingu. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO – United Change Company. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Posiada wieloletnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu kompleksowymi projektami badawczymi i doradczymi. Doradzał m.in. w: Raiffeisen Leasing, Leroy Merlin, Allianz, Tetra Pak, Auchan, Grupie Hotelowej Orbis, Saur Neptun Gdańsk, Totalizatorze Sportowym, Cersanit, Carlsberg, Pramerica, Schneider Electric, Colgate Palmolive.
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH 

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) SGH i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).  

Wieloletni praktyk gospodarczy – dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie główny analityk kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji (projektów) oraz zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw.  
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

Rektor SGH. Dyrektor Instytutu Zarządzania SGH. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest sekretarzem Komitatu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz studiach MBA–SGH (w 2015 r. otrzymał nagrodę dla jednego z najlepszych wykładowców).  

Specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zespołami projektowymi. Jest autorem lub współautorem około 90 publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest redaktorem oraz współautorem jednej z pierwszych na polskim rynku wydawniczym monografii w całości poświęconej kierowaniu zespołem projektowym (P. Wachowiak, B. Grucza, S. Gregorczyk, K. Ogonek, Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004) oraz współredaktorem oraz współautorem monografii poświęconej prezentacjom bardzo przydatnej w pracy kierownika zespołu projektowego (Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Difin, Warszawa 2008). Zajmował stanowiska kierownicze w organizacjach samorządu terytorialnego. Najważniejszym z nich było stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członka zarządu. Był również Kanclerzem SGH oraz prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH i Prorektorem SGH ds. Nauki i Zarządzania. Uczestniczył w realizacji wielu projektów jako członek zespołu projektowego oraz kierownik. Były to różnego rodzaju projekty realizowane w samorządzie terytorialnym, projekty edukacyjne oraz projekty inwestycyjne. Był również członkiem komitetów sterujących oraz ekspertem w projektach unijnych. 
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH  

Socjolog, szkoleniowiec, doktor nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zajęć treningowych. Pracownik SGH, prowadzący od 1991 roku zajęcia z zakresu negocjacji w ramach studiów podyplomowych SGH oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Trener z zakresu negocjacji dla przedstawicieli kilkudziesięciu firm różnych branż; współautor ok. 20 publikacji z zakresu technik negocjacji w tym: Anna Winch i Sławomir Winch, „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura”, Difin, Warszawa 2010. 
dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH 

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH. Koordynator studiów i Przewodniczący Rady Programowej na nowym kierunku studiów magisterskich Zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH oraz Podyplomowych Studiów Oceny i Audytu Projektów.  

Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SGH–WUM MBA). Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych (PMI, IPMA) i propagator idei zarządzania projektami także poza środowiskiem akademickim. 
dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska, prof. SGH  

Trener, wykładowca i praktyk zarządzania projektami. Posiada 18-letnie doświadczenie w realizacji projektów zarówno w otoczeniu korporacyjnym, jak i startupów technologicznych. Pracowała w różnych rolach projektowych, począwszy od analityka biznesowego poprzez kierownika projektów i programów o zasięgu międzynarodowym.  

Doświadczenie zawodowe zbierała w firmach doradczych, takich jak Roland Berger & Partner, A.T. Kearney oraz Deloitte. Obecnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie wykłada zarządzanie projektami informatycznymi, zarządzanie projektami międzynarodowymi oraz podstawy zarządzania w języku niemieckim. Prowadzi również własną działalność gospodarczą, w ramach której projektuje programy rozwojowe dla korporacji oraz świadczy ekspertyzy w obszarze wdrażania zmian i innowacji. Wspiera również organizacje w projektowaniu i prowadzeniu badań jakościowych. Obszary specjalizacji: zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przełożenia strategii na działania operacyjne (programy i portfele); zarządzanie projektami; zarządzanie innowacjami oraz w tzw. miękkie aspekty zarządzania (zarządzanie ludźmi w organizacji, rozwój pracowników, projektowanie szkoleń, coaching). Posiada certyfikaty: PMP, Prince2 Practicioner, Managing Successful Programs [MSP] Practicioner, Agile PM, Design Thinking for Education – Hasso Plattner Intitute, certyfikowany trener biznesu (House of Skills). Jest autorką książek: „Zarządzanie wieloma projektami” oraz „Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji” wydanych przez PWE oraz kilkudziesięciu publikacji i artykułów w tematyce zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. Prelegent na licznych konferencjach biznesowych i naukowych. Opiekun międzynarodowej organizacji studenckiej Enactus (działalność wolontariacka), który rozwija projekty w obszarze innowacji społecznych. Ponadto jest członkiem Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz Project Management Institute oraz EURAM – European Academy of Management, zrzeszającej wiodących badaczy z obszaru nauk o zarządzaniu. 
dr Hubert Cichocki

Ekonomista. Absolwent m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związków między ekonomią i zarządzaniem, sektorze publicznym oraz instytucjonaliźmie. Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu zdobywał m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie pracował jako doradca, kierownik wydziału oraz wicedyrektor. 

W tym czasie brał udział w realizacji szeregu projektów związanych z działalnością całej organizacji, m. in. dostosowania do zmian regulacyjnych, opracowania i wdrażania polityk organizacyjnych, zmian w zakresie jakości oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pracował także jako konsultant ds. zarządzania w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską w Urzędzie Audytora Generalnego Albanii. 
dr Joanna Tabor-Błażewicz

Adiunkt w Zakładzie Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Otwartej Edukacji SGH, dyrektora w Platformie Mediowej Point Group, dyrektora akademickiego Szkoły Letniej – Summer University Warsaw,  kierownika i asystenta wielu projektów z obszaru edukacji, szkoleń i zarządzania talentami, w tym również projektów e-learningowych oraz dofinansowanych z funduszy unijnych. Projekty organizowane były dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych, szkolnictwa.

Zainteresowania naukowe obejmują: zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie talentami, zarządzanie czasem, doskonalenie zawodowe, dobrostan pracowników. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich i podyplomowych oraz zajęcia dodatkowe dla różnych grup wiekowych wspierając ich w planowaniu swojego rozwoju.
mgr Małgorzata Pojda

Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing SGH oraz PNDS Uniwersytet w Bremie. Kierownik Projektów w branży farmaceutycznej z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami NPD, programami i portfelami projektów, projektami o charakterze międzynarodowym. Asystent w Katedrze Zarządzania Projektami. 

mgr Paweł Szewczyk 

Absolwent kierunków Zarządzanie oraz Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta i absolwent programu CEMS MIM (Community of European Management Schools and International Companies, Master in International Management, ESADE, Barcelona). Od ponad 15 lat konsultant, kierownik projektów transformacji oraz doradca zarządów, wspierający przedsiębiorstwa w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych. 

Pracował dla następujących firm konsultingowych: Roland Berger Strategy Consultants (Warszawa), Ernst&Young (Barcelona), Ernst&Young (Warszawa), PriceWaterHouseCoopers (Warszawa), BPI Group (Warszawa), Silfra (Warszawa) oraz następujących Klientów: Pfizer, AstraZeneca, Whirlpool, FujiFilm, JohnsonDiversey, PKP IC, CTL Logistics, Ministerstwo Finansów, EFL, PEPCO, Veolia, EDF, Tauron, Energa i inni. Obecnie współwłaściciel i partner zarządzający w Silfra Consulting (członek BPI Group, partner PROSCI i Microsoft). Od 2019 roku pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH (obszary specjalności: zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą).
mgr Olga Nadskakuła 

Absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczona program managerka zarządzająca programami i projektami w globalnej korporacji w sektorze bankowym. Certyfikowana jako PMP oraz Six Sigma Black Belt. Specjalistka w takich dziedzinach zarządzania projektami jak tworzenie i rozwijanie PMO, ewaluacja projektów, standardy metodyczne zarządzania projektami, strategiczne zarządzanie programami oraz procesy wspierające zarządzanie portfelem projektów. Wspierała swoją wiedzą projekty finansowane z Komisji Europejskiej, a także pracowała dla takich firm jak PLL LOT, PGNiG, PKN Orlen, PTC Era, Commercial Union (Aviva), Enea, AXA oraz HSBC Service Delivery.

Autorka książek „Komunikacja w zarządzaniu projektami” i „Ewaluacja projektów” oraz rozdziałów „Ewaluacja ekonomiczna systemów IT/ IS” w „Wprowadzenie do informatyki gospodarczej” i „Building a Ship at Sea: How to set up PMOs In the Dynamic Business Environment of Emerging Markets” w „The PMOSIG Program Management Office Handbook”.
mgr Krzysztof Ogonowski 

Trener, konsultant i coach. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa firmy doradczej BPI Polska. Zarządza w BPI częścią operacyjną firmy oraz odpowiada za dział Zarządzania Zmianą. Jako coach ICC zajmuje się rozwojem kadry menedżerskiej i zespołów, doradza zarządom polskich przedsiębiorstw, szefom projektów oraz szkoli zespoły projektowe.  

Jego niemal 15 letnie doświadczenie wywodzi się z licznych projektów obejmujących wdrożenie dużych zmian oraz transformację organizacyjną w największych firmach m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, bankowości i branży mediowej. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania zmianą i projektami. Jako pierwszy w Polsce zdobył licencję trenera globalnej organizacji PROSCI w dziedzinie Change Management. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój globalnej organizacji Association of Change Management Professionals (ACMP) w Europie i w Polsce.
mgr Monika Susałko 

Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z prawa spółek w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Posiada certyfikat Prince 2 Foundation. 

Wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawnych aspektów zarządzania projektami oraz autorskich warsztatów z zakresu zarządzania projektami i ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w nowych technologii, własności intelektualnej i przemysłowej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami i wspieraniu projektów zarządzanych zgodnie z wiodącymi metodykami takimi jak PMBoK, Prince 2 czy Agile.  
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 97. edycję studiów została rozpoczęta.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów przeciętnie co dwa-trzy tygodnie, w soboty i niedziele 9:00–12:30, 13:30–17:00. 

Uwaga! Wybrane zjazdy mogą odbyć się w formie online.

Terminy zajęć w ramach XCVII edycji:   

I semestr:

 • 4-5 marca 2023 r.
 • 18-19 marca 2023 r.
 • 25-26 marca 2023 r.
 • 22-23 kwietnia 2023 r.
 • 20-21 maja 2023 r.
 • 3-4 czerwca 2023 r.

II semestr:

 • 23-24 września 2023 r.
 • 7-8 października 2023 r.
 • 21-22 października 2023 r.
 • 2-3 grudnia 2023 r.
 • 13-14 stycznia 2024 r.
 • 27-28 stycznia 2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8500 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4500 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 4000 zł – płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów, w tym odpisu w języku angielskim.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

kierownik studiów

dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof.SGH
e-mail: mateusz.juchniewicz@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Małgorzata Pojada
e-mail: mpojda1@sgh.waw.pl
tel.: +48 604 451 049

 

adres do korespondencji
Katedra Zarządzania Projektami SGH
ul. Madalińskiego 31/33, p. 13
02-544 Warszawa (dopisek z numerem edycji)

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Projektami

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–12:30, 13:30–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 8500 zł (możliwe raty). 
Kierownik studiów

dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof SGH
e-mail: mateusz.juchniewicz@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Małgorzata Pojada

e-mail: mpojda1@sgh.waw.pl
tel.:  +48 604 451 049

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA