Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Rynków Energii

Podyplomowe Studia Funkcjonowanie Rynków Energii obejmują wiedzę z zakresu konwencjonalnych i odnawialnych nośników energii i dotyczą zagadnień ekonomicznych, prawnych, społecznych, środowiskowych oraz z zakresu organizacji i zarządzania. 

Atuty kierunku
Przybory do projektowania ikona

Nacisk na praktykę – daje skondensowany obraz na temat współczesnych zjawisk na rynkach energii

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – obejmuje swoim zakresem cały łańcuch wartości w procesie gospodarowania energią

Wykres liniowy ikona

Aktualna wiedza – uwzględnia nowe trendy w energetyce światowej, regionalnej i polskiej

Dlaczego warto?

 • Wieloaspektowy i aktualny program studiów sprawia, że osoby chcące wejść na rynek pracy wyposażone zostaną w solidnie zbudowane podstawy wiedzy dotyczącej rynków energii i ich funkcjonowania, które będą pomocne w budowaniu własnej pozycji zawodowej na tym rynku. 
 • Przedmiotem szczegółowych analiz, omówień i prezentacji w ramach zajęć są praktyczne zagadnienia, jak cena energii, jej dostępność i niezawodność dostaw czy warunki konkurencji na rynku (w sferze produkcji energii, jej przesyłu, dystrybucji i handlu).
 • W trakcie zajęć omawiane są także zagadnienia ochrony środowiska, roli i znaczenia innowacji i nowych technologii w pożądanych zmianach struktury bilansów energetycznych. 
 • W trakcie trwania studiów i po ich zakończeniu jest możliwość poszerzania wiedzy na temat zrównoważonego rynku energii poprzez uczestnictwo w różnych inicjatywach akademickich, jak np. seminaria naukowe „Szkoła Energii”.

Czy dla mnie?

Program Studiów Podyplomowych Funkcjonowanie Rynków Energii kierowany jest w szczególności do:

 • kadry zarządzającej przedsiębiorstw energetycznych, 
 • wytwórców, przedsiębiorstw sieciowych, handlowych i pośredniczących w obrocie,
 • firm doradczych, instytucji regulacyjnych,
 • przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w nowych, innowacyjnych dziedzinach, z zastosowaniem nowoczesnych technologii i szukających nowych nisz rynkowych,
 • pracowników instytucji i stowarzyszeń konsumenckich, bez których wiedzy i w konsekwencji świadomych wyborów rynkowych nie będzie możliwe wprowadzenie konkurencji na rynku energii,
 • przedstawicieli samorządów zainteresowanych systemami energetyki zdecentralizowanej, wykorzystującej rodzime zasoby energii odnawialnej.

Program

 • Energia w gospodarce globalnej
 • Ekonomiczne podstawy analizy w gałęziach sieciowych
 • Polityka energetyczna Unii
 • Europejskiej: rynek, bezpieczeństwo energetyczne, środowisko
 • Zasady jednolitego rynku energii elektrycznej; geneza, koncepcje reform, regulacje
 • Pomoc publiczna w sektorze energetycznym
 • Lobbing w Unii Europejskiej w obszarze energii i środowiska
 • Handel ropą naftową
 • Handel węglem
 • Rynek energii ze źródeł odnawialnych; regulacja, formy wspierania, produkcja
 • Handel energią elektryczną
 • Giełda energii
 • Taryfy i ceny na rynku energii elektrycznej w Polsce
 • Aspekty prawne funkcjonowania detalicznego rynku energii
 • Regulacja rynku hurtowego w Polsce
 • Systemy wsparcia na rynku energii elektrycznej; rynek mocy
 • Klient na rynku energii. Jak wybrać dostawcę energii.
 • Handel uprawnieniami do emisji CO2-konsekwencje dla funkcjonowania rynku energii
 • Ryzyko na rynku energii
 • Rynek ciepła w Polsce: charakterystyka, regulacja
 • Rynek gazu w Polsce: charakterystyka, regulacja
 • Efektywność energetyczna
 • Zastosowania metod scenariuszowych w sektorze energetycznym
 • Liberalizacja rynku energii a nowe inwestycje
 • Energetyka w procesie transformacji
 • Energetyka jądrowa w Polsce

Razem: 166 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
dyrektor
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Kolegium Gospodarki Światowej

Twórca i od 10 lat kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Funkcjonowanie Rynku Energii. W latach 2005–2012 dziekan studiów licencjackich SGH. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia międzynarodowych stosunków gospodarczych, integracji europejskiej, teorii i praktyki zrównoważonego rozwoju, ekonomię środowiska, politykę gospodarczą Unii Europejskiej oraz politykę przemysłową, energetyczną i klimatyczną. Uczestnik międzynarodowych i krajowych programów badawczych.

Autorka lub współautorka wielu publikacji książkowych i artykułów poświęconych problematyce zagranicznej polityki gospodarczej, polityki energetycznej i środowiskowej, ekspertyz dla organów administracji publicznej oraz biznesu. Ważniejsze ostatnie publikacje: G. Wojtkowska-Łodej, „Zrównoważony rozwój w polityce energetyczno-klimatycznej w świetle doświadczeń państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej”, (w): „Wybrane zagadnienia polskiej i międzynarodowej polityki gospodarczej”, (Praca zbiorowa), Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2019; G. Wojtkowska-Łodej, T. Motowidlak, A. T. Szablewski, „Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki”, Elipsa, Warszawa, 2018; G. Wojtkowska-Łodej A. Graczyk, A. T. Szablewski, „Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016; G. Wojtkowska-Łodej, (redakcja naukowa), „Europejska unia energetyczna. Wybrane zagadnienia”, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 12. edycję studiów została zakończona.

13. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego (po wcześniejszym uzyskaniu absolutorium).

Harmonogram

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele od 8:55.

Planowane terminy zjazdów dla edycji 12. w roku akademickim 2022/2023:

Semestr I:
22–23 października 2022 r.
05–06 listopada 2022 r.
19–20 listopada 2022 r.
03–04 grudnia 2022 r.
17–18 grudnia 2022 r.
14–15 stycznia 2023 r.
28–29 stycznia 2023 r.

Terminy w II semestrze zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminów z przyczyn organizacyjnych.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:

I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Aleksandra Bardadyn
tel.: +48 22 564 93 76
e-mail: agorsk@sgh.waw.pl

INFORMACJE I ZAPISY
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
e-mail: gwojtko@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele od 8:55.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).

Współpracujemy z: Urzędem Regulacji Energii, Towarzystwem Obrotu Energią, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem 

Kierownik studiów

dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
e-mail: gwojtko@sgh.waw.pl

Kontakt

InformacjI dla kandydatów udziela:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail knivet@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Aleksandra Bardadyn
tel.: +48 22 564 93 76
e-mail: agorsk@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA