Studia Podyplomowe Warsztat Eksperta Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Studia Podyplomowe Warsztat Eksperta Analiz Społeczno-Ekonomicznych w SGH to sposób na zbudowanie i wzmocnienie Twojego profesjonalizmu jako eksperta, analityka zagadnień społeczno–ekonomicznych.

Atuty kierunku
Rozwijanie zdolności ikona

Rozgryzasz i potęgujesz – budujesz swoje kompetencje do analizowania problemów/zagadnień społeczno–ekonomicznych

Ikona dziewczynka czytająca książkę zielona

Tworzysz i rozwiązujesz – sięgasz po sprawdzone metody analizy, nabierasz sprawności w opracowywaniu raportów/ koncepcji

Komputer programowanie ikona zielona

Analizujesz i komunikujesz – z łatwością przekazujesz swoje myśli i koncepcje, dyskutujesz w kręgu innych ekspertów/analityków

Dlaczego warto?

 • Rozwiniesz swój potencjał jako obecny albo przyszły ekspert/analityk w danej dziedzinie problematyki społeczno-ekonomicznej.
 • Lepiej sprostasz coraz wyższym wymaganiom, które stawiają pracodawcy/liderzy projektów/szefowie think tanków/przełożeni.
 • Poznasz najnowsze i najbardziej kreatywne metody analizy problemów społeczno-ekonomicznych, przetwarzania danych.
 • Zdobędziesz umiejętności posługiwania się kreatywnymi narzędziami analizy, aby szybko dotrzeć do istoty danego zagadnienia/problemu.
 • Zyskasz wprawę w pisaniu/opracowywaniu raportów i analiz.
 • Zdobędziesz umiejętności sprawnego formułowania rekomendacji.
 • Zdobędziesz umiejętności pisania projektów do instytucji grantodawczych.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Warsztat Eksperta Analiz Społeczno–Ekonomicznych kierowane są zwłaszcza do tych wszystkich, którzy w swojej pracy/aktywności:

 • wykonują zadania wymagające głębszej analizy, w tym kreatywnego myślenia/rozumowania,
 • korzystają z określonych danych, które trzeba pozyskać z konkretnych źródeł i przetworzyć,
 • projektują i zamawiają badania wykonywane przez specjalistów/ekspertów na potrzeby prowadzenia działalności przez daną organizację,
 • prowadzą i stosują określone metody analizy, aby dojść do dojrzałych/obiektywnych rezultatów/wniosków,
 • tworzą opracowania, strategie dla swoich instytucji/organizacji,
 • planują/programują działania swoich organizacji/instytucji,
 • odpowiadają za realizację projektów, w których ma miejsce analiza, problemów/zagadnień społeczno-ekonomicznych, danych,
 • formułują rekomendacje dla przełożonych,
 • tworzą koncepcje rozwiązywania określonych problemów (dotykających określone grupy społeczne, czy problemów dotykających dane organizacje, środowiska), itp.

Odbiorcami mogą być:

 • pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) z różnych szczebli,
 • pracownicy i działacze/liderzy sektora pozarządowego, (np. ngo, organizacji pracodawców, związków zawodowych, izb gospodarczych, izb profesji zawodowych, organizacji rzeczniczych),
 • analitycy związani z think tankami, ośrodkami analitycznymi/badawczymi, ośrodkami promującymi określone wartości,
 • pracownicy instytutów i centrów akademickich,
 • konsultanci, doradcy (np. samorządów terytorialnych, polityków i ugrupowań politycznych),
 • konsultanci, doradcy izb gospodarczych, zarządów firm, organizacji badawczych,
 • planiści/diagności (np. zajmujący się ewaluacją projektów),
 • dziennikarze, którzy budują głębsze kompetencje do analizy problemów, o których piszą,
 • zajmujący się koordynacją działań w organizacjach, czy między organizacjami.

Rekomendacje

Studia umożliwią Wam – jako praktykującym albo przyszłym ekspertom/analitykom – zdobycie wartościowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Zyskacie biegłość w:

 • analizowaniu i diagnozowaniu problemów i wyzwań społeczno-ekonomicznych w różnych obszarach życia publicznego,
 • analizie i projektowaniu dokumentów publicznych, w tym strategii, programów, rekomendacji,
 • programowaniu projektów merytorycznych, w których ma miejsce analiza, przetwarzanie danych,
 • realizacji projektów, w których ma miejsce analiza problemów i wyzwań, przed którymi stoją instytucje/organizacje,
 • wyborze i stosowaniu metod oceny rezultatów (ewaluacji) osiąganych w wyniku programowania i realizacji działań/interwencji publicznych,
 • organizacji projektów analityczno-badawczych, w tym pozyskiwania grantów na analizy.
   
dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
kierownik Katedry Polityki Publicznej

Program

 • Metody analizy polityk/działań/interwencji publicznych, które inicjują politycy w rządzie/samorządach, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców/związków zawodowych.
 • Metody analizy dokumentów programowych/strategicznych, które wymagają przetworzenia/wykorzystania do dalszych analiz (dokumenty tworzone np. przez samorządy lokalne, instytucje rządowe, instytucje międzynarodowe, think tanki),
 • Tworzenie projektów dokumentów programowych, czyli strategii/założeń programowych/projektów interwencji w wybranych sektorach społeczno–gospodarczych
 • Pozyskiwanie środków z instytucji grantodawczych na projekty analityczne/badawcze (krajowych i zagranicznych),
 • Zarządzanie projektami analitycznymi/badawczymi: tworzenie zespołu, rozdzielanie zadań, wyznaczanie etapów itp.
 • Warsztat krytycznej analizy/krytyczne myślenie – analizowanie rezultatów uzyskiwanych w działaniach/interwencjach publicznych,
 • Jak oceniać i ewaluować rezultaty projektów/działań zrealizowanych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczym,
 • Optymalne stosowanie narzędzi ilościowych i jakościowych w analizach społeczno-ekonomicznych
 • Jak tworzyć trafne/przekonujące przekazy eksperckie, w tym opracowania analityczne (raporty, podsumowania, zielone księgi, rekomendacje dla przełożonych, przekazy video),
 • Sprawne komunikowanie treści eksperckich w mediach, konferencjach, seminariach itp.
 • Reguły sprawnego zarządzania wiedzą w organizacjach publicznych i pozarządowych, aby umiały stale wzmacniać swój potencjał ekspercki/analityczny,
 • Seminarium projektowe (każdy ze słuchaczy wybiera temat pracy zaliczeniowej, a SGH dopasowuje seminarium).
 • Razem wymiar godzin: 186 (w tym: praktycznych: 109, teoretycznych: 77)

Kierownik studiów

dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
kierownik Katedry Polityki Publicznej

Profesor SGH, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki publicznej, zarządzania publicznego, administracji publicznej, partnerstwa społeczno-ekonomicznego. Redaktor naczelny kwartalnika Studia z Polityki Publicznej. Prowadzi zajęcia dotyczące m.in. programowania i implementowania polityk/działań/interwencji publicznych, analizy struktury różnych kategorii problemów publicznych, wyzwań, identyfikowania strategicznych wyzwań, czy ram teoretycznych użytecznych w analizie praktycznych wymiarów działań publicznych.

Wykładowcy

wykladowca studia podyplomowe
prof. dr. hab. Jacek Szlachta

Profesor SGH (emerytowany od 2022 r.), ekonomista, b. kierownik Katedry Rozwoju Lokalnego i Przestrzennego SGH. Członek, w tym wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Ekspert Komisji Europejskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach funduszy unijnych, programowania projektów unijnych, polityk regionalnych i lokalnych, infrastruktury, zagospodarowania przestrzeni.

dr hab. Andrzej Gałązka, prof. SGH

Kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Lokalnej w Katedrze Polityki. Specjalizuje się w zagadnieniach polityk lokalnych, budżetowania, infrastruktury, zagospodarowania przestrzeni. Członek Rządowej Rady Ludnościowej. Wieloletni sekretarz naukowy Komisji Obszarów Wiejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Pracował również w d. Centralnym Urzędzie Planowania, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych i Ministerstwie Skarbu Państwa.

wykładowca studia podyplomowe
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH

Socjolog i ekonomista, specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Autor publikacji poświęconych między innymi problematyce niepełnosprawności, wykluczenia społecznego czy rynku pracy. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

wykladowca studia podyplomowe
dr Anna Janowska

Doktor nauk społecznych. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH. Specjalistka w obszarach: przemysły kreatywne, przemysły kultury, otwarta/ wolna kultura w kontekście rewolucji technologicznej; rewolucja cyfrowa: web 2.0., prosumpcja, prawo autorskie w sieci; architektura stron internetowych; komunikowanie praktyczne – public speaking; autoprezentacja, kreowanie wizerunku.

wykladowca studia podyplomowe
dr Ewa Jastrzębska

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH. Specjalistka w obszarach: społeczna odpowiedzialność biznesu, nurty ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia daru, ekonomia współpracy, ekonomia współdzielenia, ekonomia obiegu zamkniętego, ekonomia behawioralna), zarządzanie przez wartości, planowanie strategiczne w JST, zarządzanie zintegrowane w obszarach funkcjonalnych, partycypacja społeczna.

wykladowca studia podyplomowe
dr Andrzej Klimczuk

Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce publicznej oraz socjolog. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH. Ekspert zewnętrzny m.in. Komisji Europejskiej, programu URBACT III, programu Interreg CENTRAL EUROPE, Fondazione Cariplo, International Federation on Ageing. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Sociological Association. Autor prac naukowych z zakresu gerontologii i polityki społecznej.

wykładowca studia podyplomowe
dr Dorota Konopka

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony ekspert, kierownik i szkoleniowiec w ramach projektów z obszaru sfery publicznej. Zainteresowania naukowe i liczne publikacje dotyczą m.in. studiów kulturowych (procesy glokalizacji wartości we współczesnych organizacjach publicznych), zarządzanie przez wartości w organizacji, zaufanie społeczne, społeczeństwo obywatelskie (aktywność i partycypacja społeczna, dialog obywatelski, samorządność), psychologia społeczna (komunikacja społeczna i interpersonalna, postawy, opinie, stereotypy).

wykladowca studia podyplomowe
dr Krzysztof Księżopolski

Doktor nauk społecznych. Adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego, polityki klimatycznej i energetycznej, ochrony środowiska. Posiada dyplom studiów podyplomowych Banque et Marche Financiere Univeristet Paris IX Dauphine. Odbył studia podyplomowe w Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1997–1998.

wykladowca studia podyplomowe
dr Paulina Legutko-Kobus

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2008 r.). Członkini Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Prowadzi prace badawcze z zakresu: planowania strategicznego i programowania rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, smart city, monitorowania procesów rozwoju oraz partycypacji społecznej. Autorka ponad 90 publikacji z zakresu problematyki badawczej.

Zainteresowania naukowe łączy z praktyką jako trener prowadzący szkolenia dla samorządów terytorialnych i ekspert opracowujący dokumenty strategiczne (szczególnie na poziomie lokalnym).
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

1.edycja studiów zostanie uruchomiona w roku akademickim 2023/2024.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia jest przygotowanie pracy końcowej pod kierunkiem jednego z wykładowców, w uzgodnionej postaci – m.in. analizy społeczno–ekonomicznej danego zagadnienia, projektu raportu na wybrany temat, prezentacji, projektu rozwiązania określonego problemu, projektu działań publicznych w danej sprawie, projektu kampanii publicznej, projektu promocji danego zagadnienia/problemu publicznego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 10:00–18:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 30 maja 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Renata Konopka
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
e-mail: azybal@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
mgr Renata Konopka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno–Społeczne
Katedra Polityki Publicznej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 10:00–18:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
kierownik studiów podyplomowych
Kierownik studiów

dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
e-mail: azybal@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Renata Konopka
e-mail: rkonopk@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe