Fundusze Europejskie 2014–2020

Perspektywa na lata 2014–2020 jest realizowana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Fundusze Europejskie w Polsce

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014–2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych z różnymi partnerami.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na chwilę obecną realizowane się projekty krajowe w ramach 3 programów operacyjnych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Kto może występować o dotację?

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie grupy.
Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych. Projekty takie w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

W programie realizowanych jest 5 osi priorytetowych:

 • wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 • wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 • wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • pomoc techniczna
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kto może występować o dotację?

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

 1. Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER.
 2. Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.), czyli m.in.:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, o   administracja rządowa i jej jednostki podległe, o organizacje pozarządowe, ich związki i federacje o podmioty ekonomii społecznej i ich federacje lub związki,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • instytucje rynku pracy,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty opieki zdrowotnej,
 • podmioty lecznicze,
 • partnerzy (w rozumieniu art. 5 rozporządzenia ogólnego oraz art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych), w tym partnerzy społeczni w rozumieniu PO WER (Reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).

W programie realizowanych jest 6 osi priorytetowych:

 • Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 • Informacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
 • Wsparcie obszaru zdrowia
 • Pomoc techniczna
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Kto może występować o dotacje?

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Projekty finansowane z Programu Polska Cyfrowa możemy podzielić na trzy grupy:

 1. Pierwszą stanowią te, w wyniku których powstaje infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było.
 2. Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Korzysta na tym całe społeczeństwo.
 3. Z kolei trzecia grupa to projekty zachęcające ludzi do korzystania z Internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje. O dofinansowanie na tego typu działania będą mogły ubiegać się głównie organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami.

W programie realizowanych jest 6 osi priorytetowych:

 • Powszechny dostęp do szybkiego internetu
 • E-administracja i otwarty rząd    
 • Cyfrowe kompetencje społeczeństwa    
 • Pomoc techniczna    
Jak uzyskać finansowanie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem finansowania prosimy o kontakt z Działem Obsługi Projektów możliwie jak najwcześniej. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Dział Obsługi Projektów wspiera osoby zainteresowane już na etapie wyboru i dopasowania odpowiedniej formy finansowania, a następnie przy wszelkich formalnościach związanych ze złożeniem wniosku.

Od momentu uzyskania finansowania Dział Obsługi Projektów wspiera realizację projektu.
Wnioski powinny zostać złożone w Dziale Obsługi Projektów najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zakończenia naboru.

Konkursy- nabory

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem do konkursów zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Gałka
e-mail: katarzyna.galka@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 9388
budynek G (główny), pokój 11

Paulina Tomaszewska
e-mail: paulina.tomaszewska@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 9959
budynek G (główny), pokój 11

Dział Obsługi Projektów
al. Niepodległości 162, budynek G (główny),
pokój nr 11
02-554 Warszawa
e-mail: projekty@sgh.waw.pl