Dofinansowanie studiów dla pracowników

Pracownik SGH może ubiegać się o częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w studiach prowadzonych w SGH lub w innych uczelniach.

Przyjmuje się 80% (studia w SGH) i 60% (studia poza SGH) próg dofinansowania. Decyzja o zakresie dofinansowania uzależniona jest od kosztu oraz istotności zakresu tematycznego w odniesieniu do obecnie zajmowanego stanowiska pracownika i podejmowana jest przez:

  • rektora w przypadku nauczycieli akademickich,
  • kanclerza w przypadku pracowników administracyjnych (w tym jednostkach kolegialnych).

Udział w studiach finansowany jest z: 

  • nauczyciele akademiccy – budżetu jednostki kolegialnej,
  • pracownicy administracyjni (w tym w jednostkach kolegialnych) – budżetu Centrum Otwartej Edukacji (linia budżetowa ACOE ACOE/DB/XX*:3 Szkolenia pracowników).

Istnieje możliwość finansowania przez COE udziału w studiach nauczycieli akademickich w przypadku, gdy pozyskana przez nauczyciela akademickiego – w wyniku udziału w formie doskonalenia – wiedza, kwalifikacje i kompetencje mają znaczenie ogólnouczelniane. 

Zakres tematyczny studiów odpowiada wymaganiom aktualnego stanowiska i/lub wynika z oceny okresowej pracownika. 

Za kontakt z organizatorem w sprawie udziału w formie doskonalenia odpowiada pracownik lub jego przełożony. Udział w formie doskonalenia inicjowany jest przez pracownika lub przełożonego. 

Studia w SGH 

Ubieganie się o dofinansowanie studiów w SGH odbywa się zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Pracownik składa w COE, po uprzednim podpisaniu przez przełożonego i kierownika studiów jeden z poniższych wniosków: 

Po podpisaniu wniosku przez dyrektora COE, pracownik COE przekazuje go do Rektora, w przypadku wniosków złożonych przez nauczyciela akademickiego lub Kanclerza w przypadku wniosków złożonych przez pracownika administracji. 

Rozliczanie

Przed rozpoczęciem studiów pracownik składa potwierdzenie przyjęcia na studia lub potwierdzenie statusu studenta oraz kopię dyplomu po zakończeniu studiów.

Studia poza SGH 

Ubieganie się o dofinansowanie udziału w formie doskonalenia odbywa się poprzez złożenie wniosku w systemie Workflow, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Wniosek w systemie Workflow w imieniu pracownika administracyjnego składa przełożony (kierownik jednostki), po uprzednim otrzymaniu od dyrektora COE dostępu linii budżetowej. O dostęp do linii budżetowej kierownik jednostki wnioskuje do dyrektora COE drogą mailową (dpopow@sgh.waw.pl). Dostęp do linii budżetowej udzielany jest na bieżący rok budżetowy. 

Wnioskując, w systemie Workflow należy: 

  • wybrać rodzaj usługi: usługi edukacyjne i szkoleniowe a następnie usługi podnoszenia kwalifikacji pracowników SGH,
  • w szczegółowym opisie zamówienia wskazać: imię i nazwisko pracownika,  stopień studiów, formę (stacjonarna/online) i tryb, nazwę uczelni i nazwę kierunku, termin i miejsce, koszt w ujęciu procentowym i kwotowym w odniesieniu do przyznanego progu dofinansowania oraz odnośnik do programu na stronie lub pdf jako załącznik,
  • w polu: zamówienie ma być zrealizowane w celu, należy wyraźnie wskazać cel i związek formy kształcenia  z wykonywaną pracą. 

Rozliczanie

Pracownik przed rozpoczęciem studiów składa potwierdzenie przyjęcia na studia lub potwierdzenie statusu studenta oraz harmonogram płatności poszczególnych rat. W trakcie studiów należy złożyć fakturę bądź równoważny dokument finansowy, po otrzymaniu jej od organizatora, zgodnie z harmonogramem płatności.

Fakturę bądź równoważny dokument finansowy w wersji elektronicznej wraz z opisem faktury oraz wnioskiem WF należy przekazać w EZD. Podpisana faktura przekazywana jest do Kwestury. 

Faktura wystawiana przez uczelnię zewnętrzną dla SGH powinna w opisie zawierać następujące informacje: 

  • imię i nazwisko pracownika, 
  • nazwę kierunku, 
  • procent dofinansowania przyznanego przez SGH pracownikowi (zazwyczaj 60%). 

Centrum Otwartej Edukacji 
pok.150 i 226, bud. G
tel. 22 564 97 25, 22 564 97 23
e-mail: coe@sgh.waw.pl,
Joanna Kaszewska

Dane do faktury
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa, Polska
NIP: 525-000-84-07