Research

Działalność naukowa stanowi obok dydaktyki ważną funkcję w uczelni. Treść i wyniki badań naukowych zasilają skutecznie proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie kształcenia kadr naukowych.

Kolegia SGH

realizują szeroki zakres prac badawczych w dziedzinach nauk ekonomicznych i społecznych

ikona
Rady dyscyplin naukowych

ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji

alt
Granty naukowe i realizowane projekty badawcze
Studenci w auli w togach

Publikacje naukowe

Cykliczne raporty i opracowania
Czasopisma naukowe SGH

Postępowania doktorskie i habilitacyjne

Streszczenia prac doktorskich
Postępowania awansowe
Informacje o publicznym kolokwium habilitacyjnym
Informacje o publicznych obronach rozpraw doktorskich
Dodatkowe informacje
Szkoła doktorska

Stypendium naukowe i możliwość skorzystania z opcji doktoratu wdrożeniowego lub grantowego

Młody naukowiec
Konferencje organizowane w SGH
Bibilioteka

Obecnie największa biblioteka ekonomiczna w Polsce, posiada ok. 1 mln woluminów książek i czasopism

Wsparcie dydaktyki

Oprogramowanie naukowe, pracownia badań jakościowych, sale dydaktyczne

Kariera

Konkursy na stanowiska naukowe

SGH Collegia

wide range of research works in the fields of economic and social sciences

Councils of scientific disciplines
alt
Research grants and ongoing projects
Studenci w auli w togach

Scientific publications

Periodic reports and studies
Articles in magazines
Scientific journals of SGH Warsaw School of Economics