Department of Social Insurance

Work in progress...

Katedra Ubezpieczenia Społecznego powstała 24 października 1995 roku, a więc w czasie narastającego zainteresowania problematyką ubezpieczeniową, w związku z rozwojem rynku ubezpieczeń i ubezpieczeniową reformą systemu zabezpieczenia społecznego. Głównymi inicjatorami powołania Katedry Ubezpieczenia Społecznego byli: prof. dr hab. Janina Jóźwiak - ówczesna Rektor SGH prof. dr hab. Janusz Kaliński - ówczesny Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz - późniejszy kierownik Katedry Katedra prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w zakresie szeroko pojętej tematyki ubezpieczeniowej, eksponując społeczne aspekty teorii ubezpieczenia i praktyki ubezpieczeniowej.


SKŁAD OSOBOWY 

Image
wizerunek dr hab. Marcina Kawińskiego prof. SGH

KIEROWIK KATEDRY

Kontakt e-mail:

Zainteresowania naukowe:

 • ubezpieczenia dla gospodarstw domowych
 • finanse zakładów ubezpieczeń
 • rynek ubezpieczeniowy
 • zastosowanie publicznych i prywatnych rozwiązań ubezpieczeniowych w polityce Społecznej
 • fundusze emerytalne
 • ekskluzja finansowa

Oferta dydaktyczna:

 • 110551-0288     Economic and Social Policy
 • 137020-0531     Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • 131091-0288     Household Insurance
 • 121261-0288     Insurance
 • 220430-0531     Portfel inwestycyjny
 • 233761-0288     Risk in Insurance Company
 • 131821-0288     Robotic Process Automation in Finance and Insurance
 • 233760-0288     Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń
 • 220681-0288     Social Insurance
 • 220681-0653     Social Insurance
 • 121260-0288     Ubezpieczenia
 • 220680-0653     Ubezpieczenia społeczne
 • 131090-0288     Ubezpieczenie gospodarstwa domowego
 • 327220-0288     Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • 237430-0531     Zarządzanie ryzykiem

Oferta seminariów:

 • 190001      LIC ST LIC S-N LIC POP
 • 290001      MGR ST MGR S-N MGR POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

 • Ubezpieczenia prywatne i publiczne
 • Produkty ubezpieczeniowe - konstrukcja i zastosowanie
 • Zakład ubezpieczeń - organizacja, finanse i funkcjonowanie
 • Ochrona konsumentów usług ubezpieczeniowych
 • Metody finansowania zabezpieczenia społecznego
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społ. Mikroubezpieczenia
 • Efektywność i skuteczność w polityce społecznej
DR HAB. BARBARA WIĘCKOWSKA, PROF. SGH
Image
wizerunek prof. B. Więckowskiej

ADIUNKT

Kontakt e-mail:

Zainteresowania naukowe:

 • systemy ochrony zdrowia,
 • systemy opieki pielęgnacyjnej,
 • ubezpieczenia zdrowotne (chorobowe),
 • ubezpieczenia pielęgnacyjne (long-term care), 
 • zastosowanie metod aktuarialnych w ubezpieczeniach społecznych,
 • zastosowanie odwróconych rent hipotecznych (equity release) w finansowaniu ochrony ubezpieczeniowej

Oferta dydaktyczna:

 • 121090-0653     Ekonomia zdrowia
 • 121091-0653     Health Economics
 • 121090-0653     Ekonomia zdrowia
 • 235991-0653     Finance & Healthcare
 • 231130-0653     e-Zdrowie (przedmiot w partnerstwie z Grupą LUX MED)
 • 121261-0653     Insurance
 • 220430-0531     Portfel inwestycyjny
 • 220681-0653     Social Insurance
 • 121260-0288     Ubezpieczenia
 • 121260-0653     Ubezpieczenia
 • 220680-0653     Ubezpieczenia społeczne
 • 237430-0531     Zarządzanie ryzykiem

Oferta seminariów:

 • 190001      LIC ST LIC S-N LIC POP 
 • 290001      MGR ST MGR S-N MGR POP 

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ochrona zdrowia (porównania, efektywność, mapy potrzeb)
 • Organizacja i funkcjonowanie zakładu ubezpieczeń
 • Ubezpieczenia życiowe
 • Ubezpieczenia społeczne i zabezpieczenie społeczne
 • Analiza rynku produktów ubezpieczeniowych
 • Renty hipoteczne
 • Ubezpieczenia pielęgnacyjne
DR DARIUSZ STAŃKO
Image
Dariusz Stańko

ADIUNKT - URLOP

Kontakt e-mail:

Zainteresowania badawcze:

 • instytucje wspólnego inwestowania; 
 • systemy emerytalne; 
 • ocena efektywności inwestycyjnej funduszy emerytalnych i instytucji wspólnego inwestowania;
 • zarządzanie ryzykiem, 
 • rynek rent dożywotnich (system wypłat). 
 • finanse behawioralne w kontekście oszczędzania na emeryturę.

Oferta dydaktyczna:

 • 110551-0288     Economic and Social Policy
 • 137020-0531     Fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • 137021-0531     Pension and Investment Funds
 • 220430-0531     Portfel inwestycyjny
 • 237430-0531     Zarządzanie ryzykiem

Oferta seminariów:

 • 190001      LIC ST
 • 290001      MGR ST

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

 • Fundusze emerytalne/inwestycyjne
 • Reformy/systemy emerytalne
 • Ocena efektywności inwestycyjnej
 • Nadzór emerytalny
 • Teoria finansów a oszczędzanie długoterminowe
 • Fundusze cyklu życiowego (life cycle funds)
 • Alokacja aktywów inwestorów instytucjonalnych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Rynek produktów emerytalnych
 • Finanse behawioralne w oszczędzaniu na emeryturę
DR JANINA PETELCZYC 
Image
Janina Petelczyc

ADIUNKT

Kontakt e-mail:

Oferta dydaktyczna:

 • 110551-5833 Economic and Social Policy 
 • 131961-5833 Economic and social policy of Brazil 
 • 220420- -5833 Finanse zrównoważone
 • 131960-5833 Polityka ekonomiczna i społeczna Brazylii
 • 110550-5833 Polityka gospodarcza i społeczna

Oferta seminariów:

 • 290001-5833 - seminarium mgr MGR ST MGR S-N MGR POP
 • 190001-5833 - seminarium licencjackie LIC ST LIC S-N LIC POP

Problematyka proponowanych prac dyplomowych:

 • Ubezpieczenia społeczne, systemy emerytalne, emerytury dodatkowe, pracownicze programy emerytalne
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna Brazylii
 • Inwestycje zrównoważone, ESG
 • Social Insurance, Pensions, Additional pension, occupational pension
 • Economic and social situation of Brazil
 • Sustainable investment, ESG
DR KATARZYNA BYSZEK

ASYSTENT

Kontakt e-mail:

Zainteresowania naukowe:

 • ocena skutków regulacji w ochronie zdrowia
 • migracja pacjentów
 • transgraniczna opieka zdrowotna
 • nowe modele opieki zdrowotnej
 • wpływ nowych technologii na system opieki zdrowotnej i rynek ubezpieczeń
MGR MARIANNA CICIRKO
Image
Marianna Cicirko

ASYSTENT

Kontakt e-mail:

Zainteresowania naukowe:

 • rynek ubezpieczeniowy
 • zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń
 • nowoczesne technologie w ubezpieczeniach
 • ESG i zrównoważony rozwój
 • inwestycje zrównoważone
PROF. DR HAB. TADEUSZ SZUMLICZ
Image
Tadeusz Szumlicz

EMERYTOWANY PRACOWNIK KATEDRY

Kontakt e-mail:

Zainteresowania naukowe:

 • ubezpieczenie w polityce społecznej
 • ubezpieczenie w gospodarce rynkowej
 • społeczne aspekty ubezpieczenia - teoria i praktyka
 • systemy zabezpieczenia społecznego
 • zabezpieczenie zdrowotne
 • zabezpieczenie emerytalne
DR HAB. ROMUALD HOLLY, PROF. NADZW. SGH

EMERYTOWANY PRACOWNIK KATEDRY

Kontakt e-mail:

Zainteresowania naukowe:

 • polityczne, społeczne i ekonomiczne uwarunkownia rozwoju rynku finansowo-ubezpieczeniowego
 • finansowe i pozafinansowe wskaźniki standingu ubezpieczycieli
 • ubezpieczenia morskie i lotnicze w obrocie międzynarodowym
 • analiza ryzyka

AKTUALNOŚCI

NOWY KIERUNEK STUDIÓW - Zarządzanie w ochronie zdrowia

Między innymi dzięki zaangażowaniu i pracy dr hab. Barbary Więckowskiej, prof. SGH powstaje u nas na uczelni nowy kierunek: Zarządzanie w ochronie zdrowia. Są to studia magisterskie, które już od nowego roku akademickiego 2023/2024 pojawią się w ofercie Warszawski Uniwersytet Medyczny i SGH Warsaw School of Economics Program w sposób unikatowy połączy zakresy nauk o zarządzaniu, nauk o zdrowiu, ekonomii, finansów i nauk prawnych. Studenci wyposażeni zostaną w twardą wiedzę o mechanizmach kształtujących sektor ochrony zdrowia, a także miękkie umiejętności niezbędne menedżerom działającym w tej branży.

Warto wspomnieć, że zajęcia odbywać się będą zamiennie w kampusach obu uczelni: semestr I i III w budynkach SGH, semestr II i IV w budynkach WUM. 

WSPÓŁPRACA KATEDRY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z EIOPA

Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) wyznaczyła nowych członków do Grupy Interesariuszy Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (IRSG) oraz Grupa Interesariuszy Pracowniczych Planów Emerytalnych (OPSG). Obie grupy składają się z szerokiej gamy interesariuszy, reprezentujących przemysł, konsumentów, beneficjentów, naukowców, małe i średnie firmy, pracowników, a także stowarzyszenia zawodowe.

Spośród 158 zgłoszeń pochodzących z 26 krajów europejskich dwoje pracowników Katedry Ubezpieczenia Społecznego zostało wyróżnionych niniejszymi powołaniami na 4-letnie kadencje: dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH jest od teraz członkiem grupy IRSG, a dr Janina Petelczyc reprezentuje naszą jednostkę w grupie OPSG.EIOPA jest niezależnym organem doradczym dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, a także jednym z trzech europejskich organów nadzoru wykonujących określone zadania prawne, techniczne oraz naukowe, udziela porad opartych na dowodach naukowych i technicznych, tym samym pomagają kształtować świadome polityki i przepisy na szczeblu unijnym i krajowym.

Główne cele EIOPA to m.in. ochrona konsumentów, budowanie zaufania do systemu finansowego, zapewnienie skutecznego nadzoru, z uwzględnieniem interesów wszystkich państw członkowskich i odmiennego charakteru instytucji finansowych oraz bardziej zharmonizowane i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji finansowych i rynków w całej UE.

Zapraszamy do odwiedzenia strony EIOPA.


OFERTA DYDAKTYCZNA

Drodzy i Szanowni Studenci,
Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na zajęcia prowadzone w ramach naszej Katedry! 

LISTA PRZEDMIOTÓW
 • 110551-0288 Economic and Social Policy
 • 110551-5833 Economic and Social Policy
 • 131961-5833 Economic and social policy of Brazil
 • 121090-0653 Ekonomia zdrowia
 • 231130-0653 e-Zdrowie (przedmiot w partnerstwie z Grupą LUX MED)
 • 235991-0653 Finance & Healthcare
 • 231940-0653 Finansowanie rynków ochrony zdrowia
 • 239840-0288 Finanse osobiste
 • 220420- -5833 Finanse zrównoważone
 • 121091-0653 Health Economics
 • 121261-0288 Insurance
 • 121261-0653 Insurance
 • 239841-0288 Personal finance
 • 131960-5833 Polityka ekonomiczna i społeczna Brazylii
 • 110550-5833 Polityka gospodarcza i społeczna
 • 233761-0288 Risk in Insurance Company
 • 131821-0288 Robotic Process Automation in Finance and Insurance
 • 233760-0288 Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń
 • 220681-0653 Social Insurance
 • 231801-5833 Social Insurance
 • 231801-0288 Social Insurance
 • 121260-0288 Ubezpieczenia
 • 121260-0653 Ubezpieczenia
 • 220680-0653 Ubezpieczenia społeczne
 • 220680-5833 Ubezpieczenia społeczne
KONSULTACJE

dr hab.  Marcin Kawiński , prof. SGH    

 • Katedra Ubezpieczenia Społecznego (Bud. W, pok. 35) - piątek 10:00 - 11:00

dr Dariusz Stańko    

 • Katedra Ubezpieczenia Społecznego (Bud. W, pok. 35) - urlop 

dr hab.  Barbara Więckowska, prof. SGH    

 • Microsoft Teams* - poniedziałek 8:00 - 9:00 

dr Janina Petelczyc    

 • Katedra Ubezpieczenia Społecznego (Bud. W, pok. 35) - wtorek 10:00 - 11:00

dr Katarzyna Byszek    

 • Microsoft Teams* - piątek 8:00 - 9:00 

mgr Marianna Cicirko    

 • Microsoft Teams* - czwartek 16:30- 17:30

* Konsultacje w formie zdalnej (na platformie Microsoft Teams). W celu usprawnienia organizacji dyżurów prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania drogą elektroniczną.


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

BADANIA I PROJEKTY NAUKOWE

VISEGRAD GRANT PROJECT

Access to healthcare services in the context of financing mechanisms.

The case of ophthalmology​

After +18 months of collaboration between the team from Czech Republic, Hungary, Slovakia, Poland, and Ukraine our project has come to end. We are pleased to announce publishing the REPORT ON GOOD PRACTICES IN FINANCING HEALTHCARE SERVICES IN OPHTHALMOLOGY with infographics. 

We invite you to have a deep dive into nuances of financing mechanisms across Visegrad countries and Ukraine.  

Overall, our findings suggest various areas where the cataract, glaucoma, vitrectomy, AMD, DME, and corneal transplant treatments in Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia can be improved, such as financing options, quality control systems, reimbursement revisions, early detection measures, and utilization of advanced technologies. 

Ukraine can learn from the Visegrad countries’ experiences, especially in areas such as financing mechanisms, coverage of treatments, diagnostic screenings, and improving the quality and accessibility of ophthalmic surgeries. Implementation of these practices would require careful consideration of Ukraine’s specific healthcare system and legal framework. 

We would also like to thank the Visegrad Fund for funding this research, as well as all the institutions and their representatives who participated in the interviews, shared their insights, and support the information-based health policy-making. 

Summary Report on Good Practices in Financing Healthcare Services in Ophthalmology 

Document

Infographics available in English and local language by country: 

Czech Republic

Document
Document
Document
Document
Document
Document

Slovakia

Document
Document
Document
Document
Document
Document

Poland

Hungary

Document
Document

Ukraine

Aim and scope:

Cataract and glaucoma are one of the main causes of blindness across the region. This proposal is outstanding in methodology and focuses on a curable disease, with high potential on health status improvement.

The value proposition is the collection of good practices on how to balance access to ophthalmology services and public system financing. The project leverages international cooperation to deliver recommendations that could be used to address challenges in the Visegrad countries and Ukraine.

The experience established on this project would allow for further investigations in this field (reimbursement methods and incentives systems), especially for building a projection model for optimal financing and service delivery systems. Results of the project allow applying new approaches to the optimal financing and service delivery systems in country-participants in the regional context, as well as changes of methodology for service delivery analyses in other nosologies

Institutions

 • Warsaw School of Economics (project leader)
SGH LOGO

Team members: dr hab. Barbara Więckowska (principal investigator); prof. Marek Rekas (national consultant for ophthalmology), mgr Katarzyna Byszek

 and the following partners:

 • ​​National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA)
uniwersystet w kijowie logo

​The School of Public Health is a renowned research and academic institution. The project members have experience in projects related to the financing of the health care system in Ukraine and preparing recommendations for changes in the legislation, selection of pilot health facilities for the implementation of the DRG system, development of methodological recommendations for the establishment of diagnostic-related groups and the definition of costs of medical services on their basis.
Team members: prof. Tetiana Yurochko; prof. Maryna Shevchenko; Olena Skrypnikova, PhD candidate.

uniwersytet w pradze logo

​The University of Economics in Prague has a specialized Institute for healthcare services management, which is based on Faculty management. Researchers from this Institute were responsible in the past for several international projects in healthcare (Hass Passport, Quality). Also today, they are actively participating in 3-years research project aimed at Economic burden of Alzheimer disease in Czech Republic.
Team members: Peter Pažitný, MSc, PhD; and Daniela Kandilaki, PhD; Kristina Randlova and Zuzana Rajdlova (PhD candidates)

 •  ​​University of Debrecen
uniwersytet debrecen logo

University of Debrecen Faculty of Public Health was one of the first healthcare institutions that established and operated a complex performance and financing controlling system. Team member - Csaba Dózsa, PhD, MSc personally has been involved into the development and deep analysis of HUN DRGs system since 1993.

Calendar of events:

 • September 22nd – kick-off planning
 • November 1st, 2021 – the beginning of the project
 • By April 30, 2022 - The database with the description on financing mechanisms and statistics in ophthalmology in each country
 • ​May - August 2022 - in-depth interviews with experts from each country
 • By June 30, 2023 – The summary report on good practices
 • July 30, 2023 - the end of the project
visegrad fund

The project is financed through Visegrad Grants from the International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

BADANIA NAUKOWE

BADANIA

 • Flexible Approaches to Support Health through financing (FLASH), HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04 — Better financing models for health systems, uczestnicy: SGH, dr hab. Barbara Więckowska, dr Katarzyna Byszek, czas trwania: 1.01.2023-31.12.2026
 • Access to healthcare services in the context of financing mechanisms. The case of ophthalmology, Visegrad + program, Project no 22120107, uczestnicy: SGH, dr hab. Barbara Więckowska, dr Katarzyna Byszek, czas trwania: 1.11.2021-31.07.2023
 • SHARE-COVID19; Horizon 2020 project number 1010159, Project no 22120107, uczestnicy: SGH, dr hab. Barbara Więckowska, czas trwania: 1.11.2020-31.10.2023
 • Raising Open and User-friendly Transparency-Enabling Technlogies fOr Public Administrations, Horizon 2020, Grant Agreement: N. 645860, uczestnicy: SGH, dr hab. Barbara Więckowska, czas trwania: 1.02.2015-31.05.2018
 • AGENTA; FP7 project number 613247, uczestnicy: SGH, dr hab. Barbara Więckowska, czas trwania: 1.01.2014-31.12.2017
 • Adekwatność i realność ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych, kierownik projektu: dr Marcin Kawiński, źródło finansowania: środki MNiSW na projekty badawcze otwarte dla wszystkich naukowców (nr badania 2014/15/B/HS4/02060)

GRANTY

 • Prognozowanie przeciętnego dalszego trwania życia - zastosowanie modelu Lee i Cartera do ustalania świadczeń emerytalnych, kierownik badania: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
 • Stabilność systemów emerytalnych o zdefiniowanej składce wobec niepewności specyfikacyjnej modeli prognozowania trwania życia typu Lee i Cartera na przykładzie wybranych krajów postsocjalistycznych, wykonwacy projektu: mgr Jakub Bijak, dr Barbara Więckowska

EKSPERTYZY

 • Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, autor: dr Marcin Kawiński 
 • Zabezpieczenie opieki długoterminowej w wybranych krajach świata, autor: dr Barbara Więckowska
 • Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian, raport pod kierownictwem M. Góry, współautorzy: A,. Chłoń-Domińczak, M. Góra, W. Otto, D. Stańko, M. Szymański
 • Analiza wybranych propozycji reform kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce, raport dla FOR, autor: dr Dariusz Stańko

PUBLIKACJE I WYDARZENIA

WYBRANE PUBLIKACJE

DR HAB. MARCIN KAWIŃSKI, PROF. SGH - KIEROWNIK

2022

 • Marcin Kawiński , Wojciech Sieczkowski, Ekonomia behawioralna w polskim systemie emerytalnym, Studia BAS, 4(72), 2022 s. 103-121

2021

 • Marcin Kawiński, Tadeusz Szumlicz, Income Security and the Perception of Disability Risk, Contemporary Economics, 2021, 15(4), s. 499-510

2017

 • Marcin Kawiński, Finanse osobiste. Planowanie ochrony ubezpieczeniowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, ss. 361.
 • Marcin Kawiński, Percepcja zagrożeń i poziomu pokrycia skutków wybranych ryzyk w ramach systemu zabezpieczenia społecznego – perspektywa członków gospodarstwa domowego, w: Kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń prywatnych i publicznych, red. nauk. W. Sułkowska, M. Cycoń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 267-279.
 • Tadeusz Szumlicz, Marcin Kawiński, O powstaniu i działalności Katedry Ubezpieczenia Społecznego, w: Księga jubileuszowa 100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH, red. Nauk. T. Michalski, A. Śliwiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 119-140.

2016

 • Marcin Kawiński, Piotr Majewski, Financial and insurance literacy in Poland, „Insurance Review”, 4/2016, s. 21-32.
 • Marcin Kawiński, Systemy zabezpieczenia społecznego – organizacja i rozwój, w: Ubezpieczenia, red. nauk. W. Ronka-Chmielowiec, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 467-481.

DR HAB. BARBARA WIĘCKOWSKA, PROF. SGH

2022

 • Więckowska, B.; Raulinajtys-Grzybek, M.; Byszek, K. Using the Dynamic SWOT Analysis to Assess Options for Implementing the HB-HTA Model. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 7281
 • K. Iłowiecka, I. Lipska; M. Raulinajtys-Grzybek, B. Więckowska, K. Byszek. Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 4, p. 287-297, online grudzień 2021. ISSN 2084-2627.
 • B. Więckowska, K. Byszek, M. Malenda. The Children’s Hospital of the Future: A Vision That Meets All Needs. HERD: Health Environments Research & Design Journal. November 2021 [online first], p.1-27.

2019

 • B. Więckowska, Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych (2019), [w:] Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa, s. 361-442.
 • M. Anczewska, D. Biechowska, P. Gałecki, M. Janas-Kozik, B. Koń, B. Skrzypkowska-Brancewicz, A. Śremska, F. Urbański, B. Więckowska, M. Zięba, K. Kucharska, Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1321–1336, (1,311 IF); PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE)
 • M. Anczewska,  D. Biechowska,  P. Gałecki, M. Janas-Kozik, B. Koń, B. Skrzypkowska-Brancewicz, A. Śremska, F. Urbański, B. Więckowska, M. Zięba, K. Kucharska (2019), Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1321–1336, PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE)
 • B. Skrzypkowska-Brancewicz, M. Janas-Kozik, M. Anczewska, K. Kucharska, D. Biechowska, M. Zięba, B. Koń, B. Więckowska (2019), Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 144: 1–19 
 • C. Sowada, M Tambor, P Szetela, E Kocot,B Więckowska, K Dubas-Jakóbczyk (2019)  Financing [in:] Poland. Health system review, Ch.  Sowada (ed.), A. Sagan (ed.), I. Kowalska -Bobko (ed.), Health Systems in Transition, vol.21, no 1. 2019, European Observatory on Healthcare Systems, s.55-88.
 • M. Kawiński, T. Szumlicz, B. Więckowska (2019), Doubezpieczenie w systemie zabezpieczenia społecznego, Polityka społeczna, Nr 8 (545) 2019, s. 8-17.

2018

 •  Więckowska B. (2018), Mapy potrzeb zdrowotnych jako instrument płatnika w racjonalizowaniu systemu ochrony zdrowia, PWN, Warszawa.
 • Więckowska B., Urbański F. (2018), Quantitative analyses in the evaluation of the competences of healthcare providers in Poland – experiences from healthcare needs maps, Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection No. 29 (3/2018): 86-104
 • Szypowska A., Franek E., Grzeszczak W., Filipow W., Zięba M., Kabicz P., Więckowska B., Sykut-Cegielska J., Tayber J. (2018), Medical care of patients with disorders of aromatic amino acid metabolism: a report based on the Polish National Health Fund data records, Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism, 24 (3): 118-125
 • Myśliwiec A., Jarosz-Chobot P., Myśliwiec M., Strojek K., Piątkiewicz P., Walczak M., Grzeszczak W., Koń B., Kozioł M., Więckowska B., Pediatric diabetes care: inpatient care in the Maps of Health Needs of Poland in 2014, Clinical Diabetology 2018, Vol. 7, No. 6, s. 259-271
 • Anczewska M., Biechowska D., Gałecki P., Janas-Kozik M., Koń B., Skrzypkowska-Brancewicz B., Śremska A., Urbański F., Więckowska B., Zięba M., Kucharska K. (2018), Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatria Polska, online first, nr 109
 • Myśliwiec A., Jarosz-Chobot P., Myśliwiec M., Strojek K., Piątkiewicz P., Walczak M., Grzeszczak W., Koń B., Kozioł M., Więckowska B., Accessibility to personal insulin pumps among children with diabetes mellitus in Poland in 2014, Clinical Diabetology, vol.7 no.4, s. 175-181 
 • Dubas-Jakóbczyk K., Sowada Ch., Domagała A., Więckowska B. (2018), Building hospital capacity planning mechanisms in Poland: The impact of 2016/2017 regulatory changes, Int J Health Plann Mgmt. 33(2), s.1–13
 • Czerwiński A. M., Więckowska B. (2018), Location-allocation model for external beam radiotherapy as an example of an evidence-based management tool implemented in healthcare sector in Poland, Radiotherapy and Oncology, Volume 127, Issue 1, April, s. 154-160
 • Scarlett J., Köhler K., Reinap M., Ciobanu A., Tirdea M., Koikov V., Yegeubayeva S., Szigeti S. , Mihalicza P., Lazeri L., Borbás I., Babarczy B., Karwowska P., Tolarczyk A., Więckowska B., Kuchenmüller T. (2018), Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) Europe: success stories in knowledge translation, Public Health Panorama, Vol.4, Issue 2, June, s. 161-180
 • Nowak M., Grabska-Liberek I., Michalska-Małecka K., Grzybowski A., Koziol M., Niemczyk W., Wieckowska B., Szaflik J.P. (2018), Incidence and characteristics of cataract surgery in Poland, during 2010 -2015, Int J Environ Res Public Health. 2018 Mar 2;15(3)
 • Lorek A., Śliwczyński A., Więckowska B., Stawowski B., Dagiel J., Gawrychowski J., Analysis of Diagnostic Methods for Focal Lesions in Breast Glands with Use of Open Surgical Biopsies and Core-Needle Biopsies in Poland, Med Sci Monit. 2018; 24: 4974–4981

 2017

 • T. Szumlicz, M. Kawiński, B. Więckowska, Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego, Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, Warszawa, rozdziały:
  • Cz. II. 2. Ryzyko choroby – zakres kompensaty straty, s.114-125.
  • Cz. II. 3. Ryzyko niezdolności do pracy – zakres kompensaty straty, s. 126-130.
  • Cz. II. 4. Ryzyko śmierci żywiciela – zakres kompensaty straty, s.131-136.
  • Cz. III. 4. Skłonność gospodarstw domowych do doubezpieczenia społecznego – wyniki badań, s.169-207.
 • Więckowska B., Koń B., Zięba M. (2017), Aspekty systemowe WZW typu C w Polsce z perspektywy danych wykorzystanych w mapach potrzeb zdrowotnych [w:] Aspekty systemowe i ekonomiczne WZW typu C w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego, M. J. Wysocki (red.), J. Gierczyński (red.), A. Gębska-Kuczerowska (red.),  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, s.211-230.
 • Budziszewska B.K., Więckowska B., Lech-Marańda E.,  Mikołajczyk T., Dagiel J., Jędrzejczak W.W. (2017), Zachorowalność i chorobowość na nowotwory  układu krwiotwórczego w Polsce (2009–2015) określone na podstawie analizy danych  Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystanych  w projekcie „Mapy potrzeb zdrowotnych  — baza analiz systemowych i wdrożeniowych”, Hematologia, tom 8, nr 2, 89–104.
 • Więckowska B., Czerwiński A. (2017), Proximity vs quality. Access to health services on the example of EBRT hospital deliveries in Poland, European Journal of Public Health, Vol.27, Issue suppl_3
 • Więckowska B. (2017), Healthcare needs maps – evidence informed healthcare policy, Journal of Health Policy and Outcomes Research, Issue 1/2017, s.15-20
 •  Więckowska B. (2017), Poland’s experiences with EVIPNet Europe’s knowledge translation (KT) tools – making use of synergetic effects, European Journal of Public Health, Vol. 27, Issue suppl_3, 1 November 2017,
 • Więckowska B. (2017), Mapy potrzeb zdrowotnych jako narzędzie evidence based management w systemie ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia, red. M. Jarosiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 13-35.
 • Debata redakcyjna, Rola analizy społeczno-ekonomicznej w procesie decyzyjnym państwa i w życiu publicznym, Studia z Polityki Publicznej, SGH, Nr 4(16)

 2016

 •  Więckowska B., Tolarczyk A., Dagiel J. (2016), Cancer care in Poland: activity and spending analysis as a forerunner to oncology reform, Journal of Cancer Policy, vol.8, s.42-50
 • Więckowska B. (2016), Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe w Polsce, [w:] Ubezpieczenia, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 504-531
 • Więckowska B., Tolarczyk A. (2016), Cancer incidence in Poland : an approach toward ensuring data consistency, European Journal of Public Health, vol.26, suppl_1

DR DARIUSZ STAŃKO

2020

 • Pension scheme fees and charge ratios in 44 countries: A comparative study (2013), International Review of Social Security Vol. 73(1) (forthcoming).

2019

 • Design and supervision of pension projections in 26 jurisdictions (2019), IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 34, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.
 • Macro-dimensional supervision of large pension funds (2019), współautor: K.G. Park, Journal of Financial Regulation and Supervision (금융감독연구 제), Vol. 6(1): 43-74.
 • Supervision of lost pension accounts and unclaimed benefits (2019), współautorzy: K.G.Park, D. McShane, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 27(3): 266-279, link do artykułu.

2018

 • 2018 Update on IOPS work on fees and charges (2018), co-author: K.G. Park, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 32, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.
 • Are pension funds a stabilising factor in financial markets? Evidence from four countries (2018), co-authors: T. Han, K.G. Park, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 31, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.

2017

 • Defined contribution pensions: challenges for members and policy makers (2017), Problemy Polityki Społecznej [Problems of Social Policy], Vol. 39(4): 13-26, link do artykułu.
 • Retreat from mandatory pension funds in countries of the Eastern and Central Europe in result of financial and fiscal crisis: Causes, effects and recommendations for fiscal rules (2017), współautorzy: K. Bielawska, A. Chłoń-Domińczak, 1st edition, Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, ISBN: 978-83-933991-2-3, link do książki.
 • Macro- and micro-dimensions of supervision of large pension funds (2017), współautor: K.G. Park, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 30, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.
 • Supervision of pension management investment, including non-traditional investment (2017), współautor: B.Z. Ásgrímsson, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 29, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.

2016

 • Supervision of lost accounts and unclaimed pension benefits (2016), współautorzy: K.G. Park, D. McShane, IOPS Working Papers on Effective Pension Supervision No. 26, International Organisation of Pension Supervisors: Paris, link do dokumentu.

DR JANINA PETELCZYC

2021

2019

 • J. Petelczyc, The Role of ILO standards in shaping social protection in the Global South countries: example of Brazil, Polityka Społeczna, No 1 ENG (15) 2019.
 • J. Petelczyc, K. Matuszczyk, Zaangażowanie związków zawodowych w Polsce w prawa okołopracownicze – perspektywa związkowców, Polityka Spoleczna, Nr 3 (540) 2019.
 • J. Petelczyc, Emerytury po “dobrej zmianie” -czy koniunkturę z dziś przekujemy na dobrą starość jutro?, Instytut Studiów Zaawansowanych, Seria analizy: ekonomia, polityka społeczna.
 • J. Petelczyc, Korupcja w Brazylii w : Goclowska-Bolek J. (red.),: Odebrecht, Panama Papers i inne demony, O zjawisku korupcji w Ameryce Łacińskiej, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, 2019.

2018

 • J. Petelczyc, Disability, Unemployment, Immigration: Does Solidarity Matter in Times of Crisis? The Polish Case Rozdział w: Federico V., Lahusen C., Solidarity as a Public Virtue? Law and Public Policies in the European Union NOMOS (2018).
 • J. Petelczyc, Solidarity as a Legal and Constitutional Principle in European Countries – Poland, Rozdział w: Federico V., Lahusen C., Solidarity as a Public Virtue? Law and Public Policies in the European Union NOMOS (2018).

2017

 • M. Theiss, A. Kurowska, J. Petelczyc, Whose Rights, Which Duties? Political Claims in the Sphere of Labor Policy in the Times of Crisis: The Social Citizenship Perspective Politics & Policy, 3/44, 2017.
 • M. Theiss, A. Kurowska, J. Petelczyc, B. Lewenstein, Obywatel na zielonej wyspie. Polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego, IFiS PAN, 2017.

2016

 • J. Petelczyc, Pracownicze programy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa 2016.

DR KATARZYNA BYSZEK

2022

 • Więckowska, B.; Raulinajtys-Grzybek, M.; Byszek, K. Using the Dynamic SWOT Analysis to Assess Options for Implementing the HB-HTA Model. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(12):7281, Published 2022 Jun 14.

2021

 • B. Więckowska, K. Byszek, M. Malenda. The Children’s Hospital of the Future: A Vision That Meets All Needs. HERD: Health Environments Research & Design Journal. November 2021 [online first], p.1-27.
 • K. Byszek. The impact of the Covid-19 pandemic on cross-border healthcare, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 3, 2021, 747-757.

2020

 • K. Iłowiecka, I. Lipska; M. Raulinajtys-Grzybek, B. Więckowska, K. Byszek. Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 4, p. 287-297, online grudzień 2021. ISSN 2084-2627.

 • K. Byszek, Assessing the impact of a new regulation at the EU and Member State level – the example of cross-border healthcare, CeDeWu, Warszawa 2020
 • K. Byszek, Wydatki na leczenie onkologiczne – Polska na tle świata (Expenditure on the oncology treatment); K. Byszek, Źródła informacji na temat zachorowań na raka, czyli dlaczego dane mogą się różnić (Source of information on cancer incidence – why are there differences in the data) [in:] Innowacyjna onkologia (Innovative oncology), red. B. Więckowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.

2018 

 • K. Byszek, I. Miciuła, G. Pietrek, Dobrobyt społeczno-gospodarczy. Pomiar, skutki regulacji, czynniki pozaekonomiczne, Warszawa 2018.

2017

 • K. Byszek, Assessing the impact of cross-border healthcare, EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2017; ISSN 1101-1262.
 • K. Byszek, Concerns over the TTIP regarding public health [w:] The impact of Transatlantic Trade and Investment Partnership on International Cooperation, E. Czarny, A. Kuźnar, J. Menkes, Polish Studies in Economics, Warszawa 2017.

2016

 • K. Byszek, Transgraniczna opieka zdrowotna - ocena skutków regulacji ex ante [w:] Postęp i regres. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania ewolucji cywilizacji, J. Osiński, M. Dobrzycka, Warszawa 2017.2016 
 • K. Byszek, Wpływ transatlantyckiego partnerstwa na rzecz handlu i inwestycji na ochronę zdrowia, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Tom Nauki Społeczne, Numer 15 (4/2016).
 • K. Byszek, Ocena skutków regulacji w polityce zdrowotnej, Journal of Health Policy, Insurance & Management / Polityka Zdrowotna. 2016, Vol. 18 Issue 8.

MGR MARIANNA CICIRKO

2023

 • M. Cicirko, Znaczenie ekonomiczne regulacji zrównoważonych i ESG [w:] Osobno czy razem? Wybrane problemy rynku ubezpieczeniowego, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, Warszawa, 2023, s. 45-62

2022

 • M. Cicirko, Znaczenie czynników środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) we współczesnej gospodarce. Percepcja inwestycji ESG wśród studentów uczelni ekonomicznej, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 2022, 1/2022 (152), s. 117-139
 • M. Cicirko, M. Kawiński, Brokertech [w:] Nowa rzeczywistość wyzwaniem dla Brokera. Katalog szans i zagrożeń., Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, Warszawa, 2022, s. 121-162

PROF. DR HAB. TADEUSZ SZUMLICZ

2017

 • O szerszym spojrzeniu na ryzyka o charakterze społecznym, w: Ubezpieczenia we współczesnym świecie. Problemy i tendencje, red. I. Kwiecień, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s. 214–226.
 • Społeczny kontekst ubezpieczenia na życie z UFK, w: Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, red. M. Szczepańska, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, s. 185–200.

2016

 • O niedostatecznej ochronie prawnej jako ryzyku społecznym, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 1 s. 53–62.
 • Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych, w: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, wyd. 8 zm., red. G. Szpor, Warszawa: LexisNexis, 2016, s. 203-245.
 • System emerytalny w Polsce – rozwój i organizacja, w: Ubezpieczenia, red. W. Ronka-Chmielowiec, Warszawa: C. H. Beck 2016, s. 482–504. 
 • The social security system – the essence and sources of financing, in: Public finance in Poland, ed. A. Alińska, Warsaw: Warsaw School of Economics 2016, s. 139–176.
 • Zabezpieczenie społeczne … 50 lat później, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2016, nr 3, 123–139.
SEMINARIA

seminaria KLIMATYCZNE

„Duch Miltona Friedmana w raportach niefinansowych”
Zaproszenie na kolejne seminarium klimatyczne przyjęła Olga Petelczyc – o audycie odpowiedzialnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o wymogach, które stoją przed firmami w związku z raportowaniem niefinansowym oraz o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić, czy jako duża, czy też średnia lub mała firma – to bardzo zachęcamy do obejrzenia nagrania.
Dr Janina Petelczyc i mgr Marianna Cicirko wraz z gościem seminarium dyskutowały o wpływie edukacji na postrzeganie zrównoważonych inwestycji, o tym jakie regulacje obecnie wpływają na działanie firm oraz rozmawiały o różnych przykładach raportów niefinansowych. Oprócz wspomnianych kwestii rozmawiały także o roli edukacji w odpowiedzialnym biznesie, z mieniających się paradygmatach, kontroli, śledzeniu łańcuchów dostaw czy taksonomii. 

{“preview_thumbnail”:”/kes-t/sites/kes-t/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/7i9fVmluAmw.jpg?itok=J04CttaQ”,”video_url”:”https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR1Zvw4vg0B_xUqLiV3Irwbo0tKiu-NYZebSdqSBNZmJF0VlEJ6hOa-PRRM&v=7i9fVmluAmw&fea”,”settings”:{“responsive”:1,”width”:”854”,”height”:”480”,”autoplay”:0},”settings_summary”:[“Embedded Video (Responsywny).”]}

Gościem dr hab. Marcina Kawińskiego, prof. SGH oraz dr Janiny Petelczyc był Przemysła Kulik – manager społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie korporacji, start-upów, jak i NGO. Na co dzień pełni funkcję dyrektora Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju w Banku Gospodarstwa Krajowego. To spotkanie było bardzo interesującą rozmową o historii idei zrównoważonego rozwoju, aspektach semantycznych i definicyjnych, ekonomii, środowisku, prawach społecznych, prawach człowieka i całym etycznym tle związanym z tym zagadnieniem. Rozmawialiśmy także o transformacji i jej kosztach nie tylko finansowych, ale i społecznych, także w kontekście globalnym. Bardzo cieszymy się, ze z naszym gościem udało się pokazać tak holistyczne podejście do tego zagadnienia. Zapraszamy do obejrzenia tego seminarium.

{“preview_thumbnail”:”/kes-t/sites/kes-t/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/rHWaM7r_ziY.jpg?itok=YuvuBDUN”,”video_url”:”https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rHWaM7r_ziY&fbclid=IwAR2JRbza5bydaPCLjF0AHDBQAK10n6fvXYkioiTuC7FerCFkPScTb4ryD3Y”,”settings”:{“responsive”:1,”width”:”854”,”height”:”480”,”autoplay”:0},”settings_summary”:[“Embedded Video (Responsywny).”]}

„Obywatele i inwestorzy indywidualni wobec zmian klimatycznych”
Walka ze zmianami klimatycznymi wymaga nie tylko działań państwa, ale także zaangażowania obywateli i obywatelek oraz rynków kapitałowych. Czy Polki i Polacy są na to gotowi? Czy inwestorzy indywidualni w naszym kraju chcą uwzględniać te potrzeby w swoich decyzjach finansowych?
W wydarzeniu wzięli udział Piotr Drygas, Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski, współautor raportu „Nie nasza wina, nie nasz problem – katastrofa klimatyczna w oczach Polek i Polaków podczas pandemii” wydanego przez Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa oraz dr Janina Petelczyc, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, autorka badań finansowanych ze środków NCN na temat postaw inwestorów indywidualnych w Polsce wobec ESG. Dyskusję poprowadziła mgr Marianna Irmina Cicirko.

{“preview_thumbnail”:”/kes-t/sites/kes-t/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/uIQ3jYGmg3M.jpg?itok=OZ0CAGX-“,”video_url”:”https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uIQ3jYGmg3M&fbclid=IwAR26UlYOsaqR4m7jWCEt1zAwTWrAFUJjxYZbXzOFycHzXAx-u0VcNNi2FU8”,”settings”:{“responsive”:1,”width”:”854”,”height”:”480”,”autoplay”:0},”settings_summary”:[“Embedded Video (Responsywny).”]}

Z okazji Dnia Ziemi odbyła się w ramach cyklu seminariów klimatycznych rozmowa dr hab. Marcina Kawińskiego z gościem prof. Szymonem Malinowskim, polskim fizykiem atmosfery, profesorem Nauk o Ziemi, przewodniczącym zespołu doradczego ds. Kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk,  dyrektorem Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Szerszej publiczności znany jako popularyzator wiedzy o zmianach klimatycznych, bohater filmu dokumentalnego w reżyserii Jonathana L. Ramseya „Można panikować”. Polecamy wysłuchanie rozmowy.

{“preview_thumbnail”:”/kes-t/sites/kes-t/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/A_7uIIrt9u4.jpg?itok=1o0mPf5z”,”video_url”:”https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=A_7uIIrt9u4&fbclid=IwAR2RcSPwF9v8dBbvOGkxQqEjH32tAg7WeNPm6Ofswxg-aPQ3JHfIQ7HAW9A”,”settings”:{“responsive”:1,”width”:”854”,”height”:”480”,”autoplay”:0},”settings_summary”:[“Embedded Video (Responsywny).”]}


KONTAKT

Katedra Ubezpieczenia Społecznego: 

 • ul. Wiśniowa 41 p. 35, 02-520 Warszawa

Social media:

Sekretariat Katedry:

 • mgr Anna Wanecka
 • kontakt e-mail: awanec@sgh.waw.pl 
 • godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
 • pokój: 66B
.