Publications of researchers from the Department of Integration and European Law

Below we present information on the publications of individual researchers, as well as the most important monographs and chapters in monographs with their participation.

publications of individual researchers from the department of integration and european law

Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Ph.D.

Research networks

Publications

2023

 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2023). Implementation of the Digital Single Market in the EU. A Missed Opportunity to Finance the Development of Digitalisation in Poland from Recovery and Resilience Facility?, w: Polska w obliczu szans i zagrożeń w globalnej gospodarce (Poland in the face of opportunities and thrests in the global economy), red. E. Przeździecka, M. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 57-77.

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska  E. (2023). Russia’s Invasion of Ukraine vis-à-vis Progress on Energy Transformation in Poland, in: Poland in the EU. Report 2023, ed. by A.A. Ambroziak, SGH Publishing House, Warszawa, pp. 11-27; DOI: 10.33119/978-83-8030-609-7_2023_11_27

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska  E. (2023). Poland’s Settlements with the European Union Budget from May 2004 till the End of 2022, and Funds Available from 2021 to 2027, in: Poland in the European Union. Report 2023, ed. by A.A. Ambroziak, SGH Publishing House, pp. 123-141; DOI: 10.33119/978-83-8030-609-7_2023_123_141

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2023). Europejskie programy wsparcia finansowego dla Polski w okresie przedakcesyjnym oraz przepływy finansowe między Polską a unijnym budżetem po akcesji do Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej. Bilans korzyści, red. S. Kluza, Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK.

link to the publication

2022

 • ​Kawecka-Wyrzykowska E. (2022). Proposal for the EU Carbon Border Adjustment Mechanism as an Instrument of the European Green Deal: Possible Implications for Poland, in: Poland in the European Union. Report 2022, ed. by A.A. Ambroziak, SGH Publishing House, Warszawa, pp. 11-37; DOI: 10.33119/978-83-8030-556-4_2022_11_38

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2022), Financing Energy Transition in Poland: Possible Contribution of EU Funds, “European Integration Studies”, 16/2022​.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak A.A., Kulpiński M. (2022), Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Ukrainą (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Ukraine), w: M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH; DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_17_58

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E., Błaszczuk-Zawiła M., Ambroziak A.A., Kulpiński M. (2022), Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Ukrainą i Rosją: wybrane wnioski (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Ukraine and Russia: selected conclusions), in: M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH​; DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_111_122

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E., Błaszczuk-Zawiła M. (2022), Znaczenie Ukrainy i Rosji w handlu światowym i potencjalne kierunki przesunięcia obrotów w następstwie agresji Rosji w Ukrainie (title in English: The importance of Ukraine and Rusiia in world trade and potential directions of trade diversion as a result of Russia’s invasion of Ukraine), w: M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH; DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_101_109

link to the publication

2021

 • Ambroziak Ł., Kawecka-Wyrzykowska E. (2021), Brexit: wybrane implikacje ekonomiczne dla Polski, “Gospodarka Narodowa”, Vol.: 4, DOI:10.33119/GN/143261.​
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2021), Znaczenie udziału Polski w Jednolitym Rynku Europejskim: rynek towarów, [w:] Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej,  red. W. Orłowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, DOI: 10.31338/uw.9788323553489

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2021), Changes in the system of own resources of the EU budget after 2021: implications for Poland, [in:] A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2021, SGH Publishing House, Warsaw,  pp. 73-95. DOI: 10.33119/978-83-8030-468-0_2021_73_96

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2021), The EU funds for addressing the consequences of the COVID-19 pandemic: Implications for Poland, [in:] J. Menkes, M. Suska (eds.), The Economic and Legal Impact of COVID-19. The case of Poland, Routlege (ISBN: 9780367700645), pp. 66-84, DOI: 10.4324/9781003144434-6.

2020

 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2020), A new industrial policy in the EU: in search for a new paradigm of public intervention, [In:] New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalisation, ed. by A.A. Ambroziak, SGH Publishing House, Warsaw, pp. 11-36.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2020), Assessment of the European Commission’s proposals for financing the EU budget in 2021–20217, „International Journal of Management and Economics”, 56(3). 
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2020), Importance and motives of preferential trade agreements in the EU’s external trade, „Economics and Business Review”, Vol. 6 (20), No. 3.

2019

 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2019), Competitiveness of Poland’s exports to China: Comparison with other Visegrad countries, [In:] Opportunities and Challenges. Sustainability of China-EU Relations in a Changing World, ed. by Jian SHI, Guenter Heiduk, China Social Sciences Press, pp. 210-233. 
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2019),  EU’s Multiannual Financial Framework post-2020: Brexit Implications, with a Focus on Poland, “Argumenta Oeconomica Cracoviensia”,  nr 2(21). 

2018

 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2018), Implications of Brexit for Financing of the EU Budget with Particular Stress on the Effects on Poland, “Unia Europejska.pl”, nr 1 (248).
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2018), Implikacje brexitu dla budżetu UE ze szczególnym uwzględnieniem Polski, „Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej”,  nr 37.

2017

 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak Ł., Molendowski E., Polan W. (2017), Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2017), Coordination of EU Member States’ Economic Policies and the Industrial Development Environment, [In:] The New Industrial Policy of the European Union, Springer, ed. by A.A. Ambroziak,  pp. 241-266.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2017),  Is Intra-Industry Trade Specialization a Precondition to Business Cycle Synchronization When Joining the Euro Area? The Case of Poland, “International Journal of Management and Economics”, 53 (4), ss. 50–60.
 • Kawecka-Wyrzykowska E. (2017), Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 49, T. 2. pt. „Gospodarka regionalna i międzynarodowa”, s. 117-126.
Professor Artur Nowak-Far

Research networks

Publications

​2023

 • Nowak-Far A. (2023), Syntax of European Unon Law, International Journal for the Semiotics of Law, “Revue Internationale de Sémiotique Juridique”, Vol. 37 (1), p 37-58.

link to the publication

 • Nowak-Far A., Grzybowski T. (2023), Model ekonomicznej analizy sądowego stosowania prawa, “Państwo i Prawo”, nr 1.

2022

 • Nowak-Far A. (2022), Sars-Cov-2 Pandemic: An Economic Analysis of Regulatory Intervention, [in:] J. Itrych-Drabarek (ed.), Contemporary States and the Pandemic, Routledge, London 2022.

2021

 • Nowak-Far A. (2021), European Economic and Monetary Union: A Legal Perspective on the EU Economic Governance Model Development, Edizioni Studium, Rome 2021, 280 ss., ISBN 978-88-382-5097-2. 
 • Nowak-Far A. (2021), Prawo Unii Europejskiej. Języki, struktury, działanie w praktyce, C. H. Beck, Warszawa 2021, 754 ss., ISBN 978-83-8198-817-9.

2020

 • Nowak-Far A. (2020),The Rule of Law Framework in the European Union: Its Rationale, Origins, Role and International Ramifications, [in:] A. von Bogdandy, P. Bogdanowicz, I. Canor, Ch. Gravenwarter, M. Taborowski, M. Schmidt (eds.), Defending Checks and Balances in EU Member States: Taking Stock of Europe’s Actions, (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht), Vol. 298, Springer, Berlin 2021, Springer Verlag, s. 305-332, ISBN 978-3-662-62316-9.
 • Nowak-Far A. (2020), The European Union, Its Economic and Monetary Union, and the (Apparent) Perception of Crisis Reflected in Immediate Regulatory Actions, “Polish Review of International and European Law”, Vol. 9 No. 2, s. 147-168. DOI: 10.21697/priel.2020.9.2.06.

link to the publication

 • Nowak-Far A. (2020), Is the European Union Fit to Carry Out Community Interests? An Assessment of the EU Legal Framework of Interests Promotion, [in:] J. Fomina, J. Niżnik (eds.), European on Test: The Onus of the Past, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2020, s. 50-60, ISBN 978-83-63305-87-1. 
 • Nowak-Far A. (2020), Which economic model will the European Union pursue?, [in:] Z. Czachór, T.G. Grosse, W. Paruch (eds.), European Integration: Polish Perspective, Wyd. Sejmowe, Warsaw 2020, s. 367-382. ISBN 978-83-7666-676-1.
 • Nowak-Far A. (2020), Kontynuacja stosunku prawnego po zmianie parametrów przedmiotu zamówienia publicznego. Analiza prawa Unii Europejskiej oraz prawa Czech, Danii, Rumunii i Polski, „Państwo i Prawo”, Nr 2, s. 82-98, ISSN 971232710203.
 • Nowak-Far A. (red.) (2020), Międzynarodowe prawo podatkowe, Finanse i prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa, s. 527-539, ISBN 978-83-8198-072-9.

2018

 • Nowak-Far A. (2018), National versus European component in the European Union product conformity regulation, [in:] R. Grzeszczak (ed.), Renationalisation of the Integration Process in the Internal Market of the European Union, Nomos, Baden-Baden 2018, s. 37-66, ISBN 978-3-8487-4167-0.
 • Nowak-Far A. (2018), Miejscowości uzdrowiskowe w Austrii, Czechach, Niemczech i na Słowacji: Status i funkcjonowanie, „Studia z Polityk Publicznych - Public Policy Studies”, nr 2, s. 37-58, ISSN 2391-6389.
 • Nowak-Far A. (2018), Model wykładni prawa Unii Europejskiej a komunikacyjna jakość jego przepisów, [w:] A. Jakuszewicz (red.), Język i prawo, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 177-196, ISBN 978-83-8018-216-5. 

2017

 • Nowak-Far A. (2017), Linking signifié with signifiant: The Court of Justice of European Union as a product-defining authority, “International Journal for the Semiotics of Law-Revue international de Sémiotique juridique”, Vol. 30, No. 4, s. 677-695, ISSN 1571-8722. DOI: 10.1007/s11196-017-9517-x.     
 • Nowak-Far A. (2017), Innovation before regulation or vice versa? An analysis of the European Court of Justice approach to advance in mechanically separated meat production, “European Food and Feed Law Review”, Vol. 12, No. 4, s. 310-320, ISSN 1862-2720.
 • Nowak-Far A. (2017), Economic and Financial Crisis in the European Union: The Definition of the Concept and Scholarly Discussion Over It, [w:] T.G. Grosse (ed.), European Union Policies at a Time of Crisis, Scholar, Warsaw 2017, s 103-129, ISBN 978-83-7383-0.
 • Nowak-Far A. (2017), Środowiskowa krzywa Kuznetsa jako rama wzajemności świadczeń w polityce prawa, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 4, s. 11-30, ISSN 2391-6389.
Associate Professor Adam A. Ambroziak, Ph.D.

Research networks

Publications

2023

 • Ambroziak A.A. (2023). Integration of the European Single Market Thirty Years After Its Creation, Studia Europejskie-Studies In European Affairs, 27(3): 63-85, DOI: 10.33067/SE.3.2023.4

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2023). Review of the Monograph: Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności, red. M. Gorynia, J. Kuczewska, A.Z. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2022, Ekonomista, 3: 341-343, DOI: 10.52335/Ekon/170242

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (ed.) (2023). Poland in the European Union. Report 2023, SGH Publishing House, Warsaw 2023. DOI: 10.33119/978-83-8030-609-7_2023

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2023). COVID-19 State Aid in Poland in 2020–2022, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2023, SGH Publishing House, Warsaw. DOI: 10.33119/978-83-8030-609-7_2023_151_160

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2023). Evolution of State Aid in Poland Compared to Other European Union Member States in 2004–2020, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2023, SGH Publishing House, Warsaw. DOI: 10.33119/978-83-8030-609-7_2023_143_150

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2023). Evolution of Geographical Distribution of Regional State Aid in Poland following European Union Accession, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2023, SGH Publishing House, Warsaw. DOI: 10.33119/978-83-8030-609-7_2023_73_100

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2023). Kierunki polityki pomocy publicznej Polski i Czech na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej po akcesji do Unii Europejskiej, [in:] B. Drelich-Skulska, M. Sobocińska, A. Tomaskova (eds), Ekonomiczne, zarządcze i społeczno-kulturowe wymiary relacji polsko-czeskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pp. 63-84.

link to the publication 

 • Ambroziak A.A., Grzegorzewska B., Kopeć A. (2023). Koncepcja udzielania pomocy publicznej na badania i rozwój (B+R) w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] K. Czech, J. Kos-Łabędowicz (eds), Gospodarka światowa w XXI wieku – niestabilność i adaptacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 47-56.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2023). COVID-19 State Aid by Beneficiary Size in Poland, [In:] E. Przeździecka, M. Cygler (Eds), Poland in the Face of Opportunities and Threats in the Global Economy, SGH Publishing House, Warsaw.

link to the publication

2022

 • Ambroziak A.A., Grzegorzewska B., Kopeć A. (2022). Evolution of R&D State Aid in Poland in the context of Multiannual Financial Perspectives, Przegląd Europejski, 4:31-48, DOI: 10.31338/1641-2478pe.4.22.3

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2022), State Aid Trends in Poland and Finland – Similarities and Differences, “Studia Europejskie - Studies in European Affairs”, 26(4):217-232, DOI: 10.33067/SE.4.2022.9.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2022), Sectoral COVID-19 State aid in Poland in 2020, [in:] I. Pawlas, A. Czech (eds.), Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2022 (ISBN: 978-83-7875-793-1)​.

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E., Błaszczuk-Zawiła M., Ambroziak A.A., Kulpiński M. (2022), Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Ukrainą i Rosją: wybrane wnioski (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Ukraine and Russia: selected conclusions), [in:] M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH​. DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_111_122

link to the publication

 • Błaszczuk-Zawiła M., Ambroziak A.A., Kulpiński M. (2022), Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Rosją (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Russia), [in:] M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH​. DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_59_100

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ambroziak A.A., Kulpiński M. (2022), Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Ukrainą (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Ukraine), [in:] M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH. DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_17_58

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2022), Poland’s State Aid Policy During the COVID-19 Outbreak, [in:] A.A. Ambroziak, Poland in the European Union. Report 2022, SGH Publishing House, Warsaw.​ DOI: 10.33119/978-83-8030-556-4_2022_39_78

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Stefaniak J. (2022), The position of China in trade in services within the European Union, “Oeconomia Copernicana”, Vol. 13(2), pp. 335-34, DOI: 10.24136/oc.2022.010​

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2022), Forms of COVID-19 state aid by beneficiary size in Poland in 2020, “International Journal of Management and Economics”, Vol. 58(1), pp. 44-63, DOI: 10.2478/ijme-2022-0003

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2022), State Aid in the European Union. Similarities and Differences among Visegrad Group Countries, [In:] Staníčková, M. and L. Melecký (eds.), Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022.,Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2022, pp. 29-38. ISBN 978-80-248-4604-0 (print). ISBN 978-80-248-4605-7 (on-line). ISSN 2571-029X (print). ISSN 2788-0958 (on-line). DOI 10.31490/9788024846057

link to the publication​

 • ​Ambroziak A.A. (2022), Poland’s Extra-EU Trade After the EU Accession, “Siyasal: Journal of Political Sciences”, Special Issue on Polish Foreign Policy in 21st Century, pp. 117-135, DOI: 10.26650/siyasal.2022.31.945806

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2022), EU’s perspective on the functioning of giant online platforms in the digital economy, [in:] Ł.D. Dąbrowski, M. Suska (eds.) The European Union Digital Single Market, Routledge, pp. 5-34, (ISBN: 978-1-032-20159-7)​

link to the publication

2021

 • Ambroziak A.A., Stefaniak J. (2021), Is the China’s export of services to the EU a threat (challenge) to the intra-EU trade in services?, [in:] A.P. Balcerzak, I. Pietryka (ed.), 11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Instytut Badań Gospodarczych, p. 26, (ISBN: 978-83-65605-41-2)​.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2021), Poland towards a new approach to state aid policy after accession to the European Union, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2021, SGH Publishing House, Warsaw. DOI: 10.33119/978-83-8030-468-0_2021_37_56

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2021), Financial measures adopted in Poland in the light of COVID-19 state aid EU framework, [in:] J. Menkes, M. Suska (ed.) The Economic and Legal Impact of Covid-19, pp. 91-110, Routledge (ISBN: 9780367700645).

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Stefaniak J. (2021), Trade in Services in the European Single Market: The Position of China v. EU Member States, [in:] A.P. Balcerzak, I. Pietryka (ed.), 11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Instytut Badań Gospodarczych (ISBN: 978-83-65605-38-2).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2021), German’s and Poland’s positions on the New EU Industrial Policy. Common and conflicting interests, [in:] T. Napiórkowski (ed.), Process of Moving up the Global Value Chains. A Case of Polish-German Economic Competition, pp. 133-154 (ISBN: 978-83-8030-423-9_20)​.

link to the publication

 • Stefaniak J., Ambroziak A.A. (2021), Intra-EU vs. extra-EU trade in ICT services, “International Journal of Management and Economics”, 57(1), pp. 34-43, DOI: 10.2478/ijme-2021-0001 (e-ISSN: 2543-5361_40).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2021), Does the European Single Market Exist in the Era of a Coronavirus Pandemic? The Case of Intra and Extra-EU Trade in COVID-19-related Products, “Studia Europejskie - Studies in European Affairs”, 25(1), pp. 63-83, DOI: 10.33067/SE.1.2021.3.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2021), Specjalne strefy ekonomiczne i strefy inwestycji, [in:] Dziemianowicz W. (ed.), Konkurencyjność gospodarcza gmin – koncepcje, instrumenty, praktyka, pp. 208-226​.

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Dziemianowicz W. (2021), The impact of Special Economic Zones on local labour markets in Poland, “Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development”, Vol. 25, No. 2/2021, pp. 1-6, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0032​.

link to the publication

2020

 • Ambroziak A.A. (ed.) (2020), New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalisation, SGH Publishing House, Warsaw (978-83-8030-376-8_20).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2020), Industry 4.0. Challenges for European Industry Deriving from Servitisation and Digitalisation, [in:] New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: Climate Change, Servitisation, Digitalisation , A.A. Ambroziak (ed.), New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: Climate Change, Servitisation, Digitalisation, SGH Publishing House, Warsaw (978-83-8030-376-8_20).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2020), State Aid in Poland following accession to the EU, [in:] Poland in the Single Market: Politics, economics, the euro, A. Visvizi, A. Matysek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska (eds.), Routledge (ISBN 9780367249823/75).

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Szypulewska-Porczyńska A. (eds) (2020), Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa (title in English: Poland in the European Union. From association to fifteen years of membership), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (978-83-8030-368-3_6).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2020), EU State Aid Policy: Poland’s perspecrtive on evolution, [in:] Polska w Unii Europejskiej. Od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa (title in English: Poland in the European Union. From association to fifteen years of membership) A.A. Ambroziak, A. Szypulewska-Porczyńska (eds), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa (978-83-8030-368-3_20).

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (eds.) (2020), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce (title in English: State aid for entrepreneurs. Selected Issues. Perspective of the aid granting entity and its beneficiary in Poland), Wolters Kluwer Polska (978-83-8187-142-6_7/20).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2020), Pomoc publiczna w świetle zmian przepisów o jej udzielaniu w latach 2004-2016 (title in English: State aid in the light of law changes in 2004-2016), [in:] Ambroziak A.A., Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (eds.) (2020), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce (title in English: State aid for entrepreneurs. Selected Issues. Perspective of the aid granting entity and its beneficiary in Poland), Wolters Kluwer Polska (978-83-8187-142-6_20).

link to the publication

2019

 • Ambroziak A.A. (2019), Foreign Capital Originating from the EU in Investment and Trade Activities of Polish Regions, “Studia Europejskie”, (4): 109-124; (1428-149X/20).

link to the publication

 • Dziemianowicz W., Łukomska J., Ambroziak A.A. (2019), Location factors in foreign direct investment at the local level: the case of Poland, “Regional Studies”, 53:8, 1183-1192 (0034-3404/35).

link to the publication

2018

 • Ambroziak A.A. (2018), Russia’s embargo on the Polish apple exports, “BRE Review - Baltic RIM Economies”, 3: 33; (1459-9759).

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Hartwell Ch.A. (2018), The impact of investments in special economic zones on regional development: the case of Poland, “Regional Studies”, 52(10): 1322-1331; (0034-3404/35).

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Grochowska R. (2018), Mechanisms of Non-Tariff Barriers in Agri-Food Trade Between Poland and the Czech Republic on the Intra-EU Market, “Problems of Agricultural Economics”, 3(356): 57-75; (p-ISSN 0044-1600, e-ISSN 2392-3458/15); DOI: 10.30858/zer/94475.

link to the publication

 • Grochowska R., Ambroziak A.A. (2018), Selected Aspects of Protectionism of EU Member States in the EU Agri-Food Market, “Problems of World Agriculture”, 18(XXXIII:2): 82-94; (2081-6960/13); DOI: 10.22630/PRS.2018.18.2.36.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2018), Single European Market after Brexit, “Studia Europejskie”, 85(1): 89-116; (1428-149X/12).

link to the publication

 • Ambroziak A.A (2018), Manufacturing vs Services: Changes in Intra-EU Trade. The Case of the Visegrád Countries, [In:] Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvoroková (eds.), Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018, Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018, pp. 59-66. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X/15.

link to the publication

2017

 • Ambroziak A.A. (2017), Servitization or Reindustrialization of the EU in the Context of the Economic Crisis of 2008-2010, “Yearbook of Polish European Studies”, 20: 129-151; (1428-1503/10).

link to the publication

 • Stefaniak J., Ambroziak A.A. (2017), “Pakiet usługowy” Komisji Europejskiej - remedium na bariery na unijnym rynku usług? (title in English: European Commission’s “Service Package” - A Remedy for Barriers in the EU Service Market?), “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 487: 306-317; (1899-3192/10: 306-317).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2017), Nowe ukierunkowanie pomocy publicznej na B+R+I w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (title in English: New Targets in State Aid for R&D&I in the European Union in 2014-2020), “Studia Europejskie”, 82(2): 95-118; (1428-149X/12).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2017), Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015 (title in English: The impact of Russian Federation’s embargo on exports of apples from Poland in 2004-2015), “Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, T. 104, z. 1, pp. 22-29 (ISSN: 2353-4362/14) DOI: 10.22630/RNR.2017.104.1.2.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (ed.) (2017), New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland (ISBN 978-3-319-39070-3/(15+5).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2017), Review of the Literature on the Theory of Industrial Policy, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2017), State Aid Policy and Industrial Policy of the European Union, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2017), The Relationship Between Public Support and the Industrial Sector in the European Union, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2017), A Theoretical Concept of a Modern Industrial Policy, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2017), Towards a Modern Industrial Policy of the European Union, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), New Industrial Policy of the European Union, Springer, Switzerland.

link to the publication

2016

 • Ambroziak A.A., Schwabe M. (2016), Factors Influencing Immigration to Poland as an EU Member State, “Yearbook of Polish European Studies”, 19: 151-186; (1428-1503/10).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2016), Recent Changes and Developments in State Aid for Research, Development and Innovation in the European Union, “Studia Europejskie”, 80(4): 73-94; (1428-149X/12).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2016), Income Tax Exemption as a Regional State Aid in Special Economic Zones and Its Impact upon Development of Polish Districts, “Oeconomia Copernicana”, 7(2), pp. 245-267 (2083-1277/11).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2016), Koncepcje terenów inwestycyjnych w świetle doświadczeń na świecie i w Polsce (in English: Concepts of investment areas in the light of experiences in the world and in Poland), [in:] Peszat K., Dziemianowicz W., Charkiewicz J., Ambroziak A.A., Dej M., Jarczewski W., Wiedermann K., Cybulska M., Dembiński P., Laskowska A., Marchewa W., Mucha A., Oleszkin K., Sykała Ł., Świgost A., Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystywania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, WROT, Geoprofit, IRM, Poznań (ISBN: 978-83-64765-14-8).

link to the publication

2015

 • Ambroziak A.A. (ed.) (2015), Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, Warsaw School of Economics Press, Warsaw (ISBN: 978-83-8030-021-7/(8+4).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), Theoretical Aspects of Regional Intervention, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), Regional Dimension of State Aid to Entrepreneurs after Poland’s Accession to the European Union, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), Regional State Aid and Convergence of Regions in the Visegrad Group Countries after Accession to the European Union, [in:] E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Osuch-Rak (eds.), Facing the Challenges in the European Union: Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), Polish European Community Studies Association, Warsaw, pp. 294-314.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), The effects of granting state aid in special economic zones after Poland’s accession to the European Union, [in:] G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk (eds.), Selected aspects of functioning of Poland in the European Union. The Balance of Ten Years of Membership, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), The future of the European Union’s Internal Market”, conference proceeding paper for the Scientific Conference organized by the Warsaw School of Economics, Warsaw, 24 June 2015.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), Reindustrialization or servitization: trade tendencies in the European Union internal market, [in:] E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idziak (eds.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 225-240.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), Prawne i ekonomiczne aspekty pomocy regionalnej w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (title in English: Legal and economic aspects of regional state aid in Poland after accession to the European Union), [in:] E. Pancer-Cybulska E., Szostak E (ed.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No 380: 177-188; (1899-3192/10).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), Ewolucja zasad udzielania pomocy publicznej po rozszerzeniu UE w 2004 roku. Konsekwencje dla Polski, [in:] E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska (ed.), Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 359-378.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2015), Europeanization of Industrial Policy: Towards Re-Industrialisation?, [in:] P. Stanek, K. Wach (eds.), Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies, Kraków: Cracow University of Economics, pp. 61-94.

link to the publication

2014

 • Ambroziak A.A. (2014), Efekty udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [in:] G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk (eds.), Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (ed.) (2014), New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London (ISBN 978-3-319-05335-6/(8+4).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2014), Review of the Literature on Determinants of the Locational Attractiveness of Regions, [in:] Ambroziak A.A. (ed.), New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2014), The Legal Framework for Regional State Aid in the European Union in 2014–2020 and Its Impact on the Attractiveness of Poland’s Regions to Investors, [in:] Ambroziak A,.A. (ed.) New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2014), The European Union’s Trade with Turkey under the Customs Union, [in:] A. Adamczyk, P. Dubel (eds.), Economic and political relations between the European Union and Turkey, Center of Europe, University of Warsaw, Warsaw.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2014), The Track Record of the Polish Presidency of the Council of the European Union (Selected Economic and Financial Issues), [in:] M. A. Weresa (ed.), Poland. Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2014), Renaissance of the European Union’s Industrial Policy, “Yearbook of Polish European Studies”, 17: 37-58; (1428-1503/6).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2014), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a eksport polskich przedsiębiorców w okresie kryzysu gospodarczego (title in English: State Aid and Export of Polish Firms during the Crisis Period), “Marketing i Rynek”, CD, 7:1-16; (1231-7853/6).

link to the publication

2013

 • Ambroziak A.A. (2013), Wpływ wprowadzenia swobodnego przepływu kapitału na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego (title in English: The impact of free movement of capital on Foreign Direct Investments in the European Union. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), “Studia Europejskie”, 68(4): 133-147; (1428-149X/8).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Nowe zasady udzielania krajowej pomocy regionalnej UE (title in English: New rules concerning Regional State Aid), Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, opinie ekspertów.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Wpływ wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom w Polsce w latach 2014-2020 (title in English: The impact of Regional Aid guidelines on conditions of admissibility of state aid to entrepreneurs in Poland in the period 2014-2020), “Unia Europejska.pl”, (222) 5: 17:28 (1426-2568/6).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Wpływ ewolucji prawa swobodnego przepływu osób na migrację w ramach Unii Europejskiej. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego (title in English: The impact of free movement of persons on migration within the European Union. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), “Studia Europejskie”, (67) 3 : 115-136; (1428-149X/8).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Struktura handlu zagranicznego polskich województw (title in English: Foreign trade performance of Polish regions), [in:] M. Weresa (ed.), Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Foreign trade performance of Polish regions, [in:] M. Weresa (ed.), Poland. Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimension, Warsaw School of Economics, Warsaw.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), New challenges for the free movement of goods within in the EU internal market, [in:] D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski (eds.), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, Center of Europe, University of Warsaw, Warsaw.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Koncepcja mapy pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE w latach 2014-2020 (title in English: The Concept of Regional Aid Map in Member States of the EU for 2014-2020), “Unia Europejska.pl”, 221(4): 31-40, (1426-2568/6).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Koncepcja krajowej pomocy regionalnej w latach 2014-2020 (title in English: The Scope and Concept of Regional Aid for 2014-2020), “Unia Europejska.pl”, 220(3): 16-25; (1426-2568/6).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Handlowe skutki ewolucji prawa swobody świadczenia usług. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade effects of the evolution of EU law on freedom to provide services. Consequences of the 20 years Internal Market of the European Union), “Studia Europejskie”, (66) 2: 55-74; (1428-149X/8).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2013), Handlowe skutki ewolucji prawa swobodnego przepływu towarów. Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade effects of the evolution of EU law on free movement of goods. Consequences of the 20 years Internal market of the European Union), “Studia Europejskie”, 65(1):75-100; (1428-149X/8).

link to the publication

2012

 • Ambroziak A.A. (2012), The Presidency of the Council of the European Union. Managing the Process or Creating the Policy?, “Yearbook of Polish European Studies”, 15: 125-153; (1428-1503/7).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2012), Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej jako instrument wyjścia z kryzysu gospodarczego (title in English: Development strategy of the EU internal market as the instrument providing the way out of the economic crisis), “Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, 34: 30-52; (1428-1457/7).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2012), Pomoc publiczna państw członkowskich UE w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010 (title in English: State Aid in the EU during the Economic Crisis, 2008-2010), “Unia Europejska.pl”, 214(3):17-28; (1426-2568/6).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2012), Działania polskiej prezydencji na rzecz budowy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (title in English: Actions of the Polish Presidency for the Development of the EU Internal Market), “Studia Europejskie”, (61)1: 95-117; (1428-149X/8).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2012), Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej – aspekty wdrażania legislacji unijnej, (title in English: Consequences of the 20 years Internal market of the European Union. Issues concerning implementation of the EU legislation), “Studia Europejskie”, 64(4): 51-78; (1428-149X/8).

link to the publication

2011

 • Ambroziak A.A. (2011), Strategy for the Re-launching of the EU Internal Market in Response to the Economic Crisis, 2008-2010, “Yearbook of Polish European Studies”, 14: 27-54; (1428-1503/7).

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (ed.) (2011), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej (title in English: Decision-making process in the European Union), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2011), Rada (title in English: Council), [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2011), Komisja Europejska (title in English: European Commission), [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2011), Grupy robocze i komitety Rady (title in English: Council Preparatory Bodies), [in:] A.A. Ambroziak (ed.) Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2011), Zwykła procedura ustawodawcza (title in English: Ordinary Legislative Procedure), [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.

2009

 • Ambroziak A.A. (2009), Dopuszczalność pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w Unii Europejskiej (title in English: Accessibility of state aid granted to entrepreneurs in the European Union), [in:] H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (ed.), Gospodarka Polski w Unii Europejskiej, Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2009), Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na lokalny rynek pracy (title in English: The impact of special economic zones on the local labour market), [in:] G. Wrzeszcz-Kamińska (ed.), Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009.
 • Ambroziak A.A. (2009), Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski po akcesji (title in English: State aid in the EU law. Implications for Poland), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.) Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2009), Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (title in English: Regional state aid in special economic zones in Poland), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2009), Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (title in English: Effects of special economic zones in Poland), “Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, No. 24: 111-141; (1428-1457/7).

link to the publication

2008

 • Ambroziak A.A. (2008), Wyłączenia ogólne spod obowiązku notyfikowania pomocy publicznej w Unii Europejskiej (title in English: Block exemptions from the obligation to notify state aid in the European Union), “Wspólnoty Europejskie”, 193(6): 35-49.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2008), Nowe zasady pomocy publicznej w dziedzinie ochrony środowiska (title in English: New rules on state aid for environmental protection), “Wspólnoty Europejskie”, 190(3): 45-53.

link to the publication

2007

 • Ambroziak A.A. (2007), Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej (title in English: Special economic zones and the new guidelines on regional state aid), [in:] H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej (ed.), Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

2006

 • Ambroziak A.A. (2006), Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (title in English: Influence of the new guidelines on regional state aid in 2007-2013 on special economic zones in Poland), “Wspólnoty Europejskie”, 172(3): 18-28.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2006), Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach 2007-2013 (title in English: Conditions of admissibility of regional state aid in 2007-2013), “Wspólnoty Europejskie”, 171(2): 11-25.

link to the publication

2005

 • Ambroziak A.A., Mielecka M., Ostrzyniewska K., Woicka I. (eds.) (2005), Proces decyzyjny w UE (title in English: Decision-making process in the European Union), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2005), Rada UE (title in English: Council of the EU), [in:] A.A. Ambroziak, M. Mielecka, K. Ostrzyniewska, I. Woicka (eds.), Proces decyzyjny w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Ambroziak A.A., Mielecka M., Ostrzyniewska K., Pich B., Woicka I. (2005), Grupy robocze i komitety Rady UE (title in English: Council), [in:] A.A. Ambroziak, M. Mielecka, K. Ostrzyniewska, I. Woicka (eds.), Proces decyzyjny w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • A,mbroziak A.A., Mielecka M., Ostrzyniewska K., Rak M., Woicka I. (2005), Parlament Europejski (title in English: European Parliament), [in:] A.A. Ambroziak, M. Mielecka, K. Ostrzyniewska, I. Woicka (eds.), Proces decyzyjny w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Ambroziak A.A., Mielecka M., Ostrzyniewska K., Pich B., Woicka I. (2005), Procedura współpracy (title in English: Cooperation Procedure), [in:] A.A. Ambroziak, M. Mielecka, K. Ostrzyniewska, I. Woicka (eds.), Proces decyzyjny w UE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2005), State Aid as an Instrument for Reinforcing Competitiveness of Polish Undertakings. Necessity for Retargeting of the Granted Aid?, [in:] Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market, Research project co-ordinated by CASE - Center for Social and Economic Research, funded by the 5th Framework Programme of the European Union, Brussels.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2005), Działania Polski w zakresie wdrażania postanowień lizbońskich (title in English: Implementation of the Lizbon strategy goals In Poland), [in:] E. Wojnicka (ed.), Młodzi Podkarpacia wobec Strategii Lizbońskiej, “Studia Europejskie”, 1/2005, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.

link to the publication

2004

 • Ambroziak A.A, Kaliszuk E. (2004), Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce po akcesji do UE (title in English: Conditions of admissibility of state aid in Poland after accession to the EU), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.), Polska w Unii Europejskiej, Tom II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Ambroziak A.A., Kaliszuk E. (2004), Granting State Aid in Poland after Accession to the European Union, [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.), Poland in the European Union, Foreign Trade Research Institute, Warsaw.
 • Ambroziak A.A., Kawecka-Wyrzykowska E. (2004), Traktatowe stosunki Unii Europejskiej z państwami trzecimi (title in English: External trade relations of the European Communities with third countries), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.), Unia Europejska, Tom I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2004), Porozumienie z Cotonou - aspekty ekonomiczne i finansowe (title in English: Cotonou Agreement between the European Community and African Caribbean and Pacific Countries - economic and financial aspects), [in:] T. Kołodziej (ed.), Pomoc Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?, Materiały z Sympozjum PECSA w dn. 20 lutego 2003 r., Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2004), Instrumenty podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych - przykład pomocy publicznej wspierającej konkurencyjność polskich regionów (title in English: Taxes in the special economic zones as an exemple of the state aid improving competitiveness of the Polish regions), Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i materiały. Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyt No. 3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2004), Spór między USA a Unią Europejską o subsydiowanie produkcji dużych samolotów pasażerskich (title in English: US and EU about subsidising of the production of large civil aircraft), “Wspólnoty Europejskie”, 157(12): 20-28.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2004), Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do Unii Europejskiej (title in English: Special economic zones in Poland after accession to the EU), “Wspólnoty Europejskie”, 150(4/5):43-51.

link to the publication

2003

 • Ambroziak A.A. (2003), Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce II (title in English: Special economic zones in Poland - negotiations and transition arrangements II), “Wspólnoty Europejskie”, 138(3): 37-48.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2003), Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce I (title in English: Special economic zones in Poland - negotiations and transition arrangements I), “Wspólnoty Europejskie”, 137(2): 16-26.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2003), Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej (title in English: Problem of state aid in special economic zones in the negotiations of Poland’s accession to the EU), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.), Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

link to the publication

2002

 • Ambroziak A.A. (2002), Warunki dopuszczalności pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w świetle integracji Polski z Unią Europejską (title in English: Conditions of admissibility of state aid to small and medium-sized enterprises in the light of Poland’s integration with the EU), [in:] Z. Czachór (ed.), Standardy Europejskie. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, UNI-DRUK, Poznań.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2002), Instytucje Wspólnot Europejskich po Traktacie z Nicei. Implikacje dla Polski (title in English: Institutions of the European Communities after the Treaty of Nice. Implications for Poland), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.), Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2002), Proces dostosowania oraz negocjacje Polski o członkostwo w Unii Europejskiej (title in English: Process of Poland’s adjustment and accession negotiations to the European Union), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.), Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

2001

 • Ambroziak A.A., Kawecka-Wyrzykowska E. (2001), Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi (title in English: External trade relations of the European Communities with third countries), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (eds.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (2001), Zadania administracji centralnej w integracji Polski z Unią Europejską (title in English: Tasks of the central administration in the process of Poland’s accession to the European Union), Samorząd Pomorza - Zeszyty Problemowe, Sejmik Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Kancelaria Sejmiku, No. 2: 35-47.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2001), Standardy udzielania pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie Europejskiej (title in English: Legal framework of granting state aid for small and medium-sized enterprises in the European Community), [in:] Z. Czachór (ed.), Standardy Europejskie, Atla2, Wrocław.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2001), Reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw (title in English: Antitrust policy), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa (Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.

2000

 • Ambroziak A.A., Synowiec E. (2000), Proces dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej (title in English: Process of Poland’s accession to the European Union), [in:] U. Płowiec (ed.), Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Placet, Warszawa.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2000), Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (II) (title in English: Relations of the European Community with African Caribbean and Pacific countries (II)), “Wspólnoty Europejskiej”, 110(10): 7-13.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2000), Formalnoprawne podstawy stosunków traktatowych Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi - dostosowania Polski (title in English: Legal base of external relation of the European Union with the third countries - Poland’s adjustment), [in:] U. Płowiec (ed.), Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Placet, Warszawa.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2000), Stosunki Wspólnoty Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (I) (title in English: Relations of the European Community with African Caribbean and Pacific countries (I)) , “Wspólnoty Europejskiej”, 109(9): 12-17.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (2000), Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej (title in English: Process of Poland’s accession to the European Union), “Wspólnoty Europejskie”, 107-108(7-8): 24-33.

link to the publication

1999

 • Ambroziak A.A. (1999), Handlowe skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej w zakresie artykułów przemysłowych (title in English: Trade consequences of Poland’s adjustment to the common commercial policy of the European Union in the field of trade in industrial goods) , “Prace i Materiały”, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

1998

 • Ambroziak A.A. (1998), Kraje AKP w obliczu unii gospodarczej i walutowej (title in English: ACP countries in the light of economic and monetary union) , “Wspólnoty Europejskie”, 80(4): 44-45.

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Synowiec E. (1998), W przededniu unii gospodarczej i walutowej (title in English: In the day before the economic and monetary union), “Wspólnoty Europejskie”, 79(3): 48-55.

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Synowiec E. (1998), Europejski System Walutowy, jako przygotowanie do unii gospodarczej i walutowej (title in English: European Monetary System as s preparation for the economic and monetary union) , “Wspólnoty Europejskie”, 79(3): 46-48.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1998), Przygotowanie państw Europy Środkowej i Wschodniej do członkostwa w UE (title in English: Preparation of the Central and Eastern European Countries for a membership in the European Union), “Wspólnoty Europejskie”, 78(2): 14-19.

link to the publication

1997

 • Ambroziak A.A., Kawecka-Wyrzykowska E. (1997), Traktatowe stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi (title in English: External relation in trade between the European Union and third countries), [in:] E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.), Unia Europejska. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Ambroziak A.A. (1997), Stosowanie reguł konkurencji przez państwa stowarzyszone w świetle “avis” Komisji Europejskiej (title in English: Application of the competition rules by associated countries in the light of European Commission’s “avis”), “Wspólnoty Europejskie”, 73(9): 15-22.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1997), Europejski System Walutowy - integracja monetarna lat 80. (title in English: European Monetary System - monetary integration of 80’s), “Wspólnoty Europejskie”, 68(4): 41-44.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1997), Europejska integracja walutowa do końca lat 70. (title in English: European monetary integration up to the end of 70s), “Wspólnoty Europejskie”, 67(3): 33-36.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1997), Strefa wolnego handlu wyrobami stalowymi i węglowymi między Turcją a WE (title in English: Free trade area in steel and coal goods between Turkey and EC), “Wspólnoty Europejskie”, (65)1: 19-21.

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Dziewulska A. (1997), Instytucje koordynujące integrację z Unią Europejską w Czechach, na Węgrzech i w Polsce (title in English: Co-ordination Institutions in the integration process in the Czech Republic, Hungary and Poland), “Wspólnoty Europejskie”, 65(1): 13:18.

link to the publication

1996

 • Ambroziak A.A., Kaliszuk E. (1996), Przyjęcie zasad stosowania reguł konkurencji. Zasady stosowania przepisów o pomocy państwa (title in English: Acceptance of implementing rules on competition. Implementing rules on state aid), “Wspólnoty Europejskie”, 63(11): 25-26.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1996), Obywatele Europy o prawie wspólnej Europie (title in English: Citizens of Europe on common Europe), “Wspólnoty Europejskie”, 64(12):12-14.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1996), Opinie obywateli krajów transformujących się o zachodzących zmianach (title in English: Opinions of the citizens of transforming countries on on-going changes), “Wspólnoty Europejskie”, 63(11): 14-17.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1996), Konferencja międzyrządowa: Wzmocnienie działań na arenie międzynarodowej (title in English: Intergovernmental conference. Strengthening of activities in the world), “Wspólnoty Europejskie”, 58(6): 16:21.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1996), Konferencja międzyrządowa: Efektywność funkcjonowania Unii Europejskiej (title in English: Intergovernmental conference. European Union closer to its citizens), “Wspólnoty Europejskie”, 56(4): 5-10.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1996), Konferencja Międzyrządowa: Unia bliżej swoich obywateli (title in English: Intergovernmental Conference: Union closer to its citizens), “Wspólnoty Europejskie”, 55(3): 4-8.

link to the publication

 • Ambroziak A.A., Synowiec E. (1996), Zasady unii celnej między Unią Europejską a Turcją (title in English: Rules of the customs union between European Union and Turkey), “Rynki Zagraniczne”, 63.
 • Ambroziak A.A., Synowiec E. (1996), Nowe wyzwania dla Turcji i Unii Europejskiej w ramach unii celnej (II) (title in English: New challenges for Turkey and the European Union within the framework of the customs union (II)), “Wspólnoty Europejskie”, 54(2): 7-11.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1996), Nowe wyzwania dla Turcji i Unii Europejskiej w ramach unii celnej (I) (title in English: New challenges for Turkey and the European Union within the framework of the customs union (I)), “Wspólnoty Europejskie”, 53(1): 13-17.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1996), Unia u progu Konferencji Międzyrządowej (title in English: European Union at the beginning of Intergovernmental conference), “Wspólnoty Europejskie”, 54(2): 4-7.

link to the publication

1995

 • Ambroziak A.A. (1995), Konferencja w Barcelonie wyznacza nowy etap w polityce śródziemnomorskiej Unii Europejskiej (title in English: Conference in Barcelona marks a new stage in the Mediterranean policy of the European Union), “Wspólnoty Europejskie”, 52(12): 8-15.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1995), Ewolucja polityki śródziemnomorskiej WE do końca lat 80. (title in English: Evolution of the Mediterranean policy of the European Community by the end of 80s.), “Wspólnoty Europejskie”, 51(11): 12-15.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1995), Aspiracje integracyjne państw śródziemnomorskich – Malta (title in English: Integration aspiration of the Mediterranean countries - Malta), “Wspólnoty Europejskie”, 45(5): 15-18.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1995), Aspiracje integracyjne państw śródziemnomorskich - Cypr (title in English: Integration aspiration of the Mediterranean countries - Cyprus), “Wspólnoty Europejskie”, 44(4): 8-12.

link to the publication

 • Ambroziak A.A. (1995), Aspiracje integracyjne państw śródziemnomorskich - Turcja (title in English: Integration aspiration of the Mediterranean countries - Turkey), “Wspólnoty Europejskie”, 43(3): 6-9.

link to the publication

Michał Schwabe, Ph.D.

Research networks

Publications

2023

 • Schwabe, M. (2023). Czynniki migracji zarobkowych w świetle emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do UE, Warszawa: Wolters Kluwer.

link to the publication

 • Schwabe, M. (2023). New challenges in turbulent times – immigration to Poland during the years 2020 – 2022, in: Poland in the European Union. Report 2023, A.A. Ambroziak (ed.), Warsaw: SGH Publishing House; DOI: 10.33119/978-83-8030-609-7_2023_55_71

link to the publication

2022

 • Schwabe M., Weziak-Bialowolska D. (2022), Migrant networks, information flows and the place of residence: The case of Polish immigrants in the UK, “International Migration”, 60 (4), pp. 193-208.  
 • Schwabe M. (2022), Impact of digital transformation on the European Union’s labour market, [in:] Ł.D. Dąbrowski, M. Suska (ed.), The European Union Digital Single Market, London: Routledge, pp. 135-149. 
 • Schwabe M. (2022), Economy that works for people: is Poland on track to achieve the economy – related Sustainable Development Goals by 2030?, in: A.A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2022, SGH: Warszawa; DOI: 10.33119/978-83-8030-556-4_2022_79_101

link to the publication

2021

 • Schwabe M. (2021), GDP Growth and Unsaturated Demand on Labour Markets: Is the Visegrad Group Ready for An Increased Immigration?, “Ekonomista”, no. 4, pp. 482-507.
 • Schwabe M. (2021), Impact of economic conditions on (restricted) immigration to the United States: The Polish case, “International Journal of Management and Economics”, vol. 57, issue 3, pp. 197-208.
 • Schwabe M. (2021), Effect of COVID-19 crisis on labour migration: the Polish case, in: A.A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2021. SGH, Warszawa; DOI: 10.33119/978-83-8030-468-0_2021_57_71

link to the publication

2017

 • Schwabe M., Nyga-Łukaszewska H. (2017), The Role of the Human Capital Quality in the European Union’s Industrial Policy, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), The New Industrial Policy in the European Union, Warsaw, Springer International Publishing, Switzerland, pp. 205-226.

2016

 • Schwabe M., Ambroziak A.A. (2016), Factors influencing immigration to Poland as an EU Member State, “Yearbook of Polish European Studies”, vol. 19, pp. 151-186.

2015

 • Schwabe, M. (2015), Competitiveness of Polish economy – lessons learned for the years 2014-2020, “The Polish Review”, vol. 61:1, University of Illinois Press, Chicago.
 • Schwabe M. (2015), Effectiveness of support instruments for Polish entrepreneurs within the EU human capital development policy in the years 2007–2013, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Regional dimensions of the EU economic policies in Poland, Warsaw, pp. 105-120.
 • Schwabe M., Leven B. (2015), The Impact of Changing Entry Barriers on Polish Migration, “Journal of Global Economics, Management and Business Research”, vol. 2, International Kowledge Press, pp. 25-34.

2014

 • Schwabe M. (2014), Human Capital in the Polish Regions. Implications for the EU Financial Perspective 2014–2020,  [in:] A.A. Ambroziak (ed.), New Cohesion Policy of the European Union in Poland, Springer International Publishing Switzerland.
 • Schwabe M. (2014),  Wpływ postępu technicznego na wybór miejsca zamieszkania ludności miejskiej w perspektywie historycznej, “Studia Miejskie”, vol. 14, Opole, pp. 89-102.
 • Schwabe M. (2014), Do legal barriers really protect the labor markets? Empirical evidence of Polish migrants after 2004, “International Journal of Management and Economics”, vol. 43, Warsaw, pp.114-127.

2012

 • Schwabe M. (2012), Międzynarodowe przepływy siły roboczej między Polską a Wielką Brytanią po 2004 roku w świetle teorii neoklasycznej, “Unia Europejska.pl”, No. 6 (217), pp. 31–38.

2007

 • Schwabe M. (ed.) (2007), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja, Wolters Kluwer, Kraków.

2005

 • Schwabe M. (2005), Rosnące znaczenie Chin – wyzwanie dla Unii Europejskiej, “Wspólnoty Europejskie”, nr 2 (159), Warszawa, pp. 51-60.​
Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ph.D.

Research networks

Publications

2023

 • Błaszczuk-Zawiła M. (2023), Poland’s CO2 Emission - Value, Trends and Modalities. What It Means for the European Union?, [in:] A.A. Ambroziak (ed.), Poland in the European Union. Report 2023, SGH Publishing House; DOI: 10.33119/978-83-8030-609-7_2023_29_51

link to the publication

2022

 • Błaszczuk-Zawiła M., Ambroziak A.A., Kulpiński M. (2022), Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Rosją (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Russia), [in:] M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH. DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_59_100 

link to the publication

 • ​Kawecka-Wyrzykowska E., Błaszczuk-Zawiła M., Ambroziak A.A., Kulpiński M. (2022), Handlowe relacje Unii Europejskiej, w tym Polski, z Ukrainą i Rosją: wybrane wnioski (title in English: Trade relations between the European Union, including Poland, and Ukraine and Russia: selected conclusions), [in:] M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH. DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_111_122

link to the publication

 • Kawecka-Wyrzykowska E., Błaszczuk-Zawiła M. (2022), Znaczenie Ukrainy i Rosji w handlu światowym i potencjalne kierunki przesunięcia obrotów w następstwie agresji Rosji w Ukrainie (title in English: The importance of Ukraine and Russia in world trade and potential directions of trade diversion as a result of Russia’s invasion of Ukraine), [in:] M. Błaszczuk-Zawiła (red.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza SGH​. DOI: 10.33119/978-83-8030-574-8_2022_101_109

link to the publication

2021

 • Błaszczuk-Zawiła M. (2021), Poland and the European Green Deal amidst the Pandemic, [in:] The Economic and Legal Impact of Covid-19 : The Case of Poland, ed. J. Menkes, M. Suska, Routledge, London, pp. 113-130.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Skąpska E. (2021), Transgraniczność jako cecha usług nowofalowych. Przykład pogranicza polsko-białoruskiego, „Gospodarka Narodowa”, nr 2(306), s. 121-143.​

2020

 • Błaszczuk-Zawiła M. (2020), Handel Unii Europejskiej towarami prośrodowiskowymi, [w:] Wyzwania gospodarki globalnej, red. J. Bednarz, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Sopot, s. 181-201.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2020), Effects of the European Green Deal on external relations of the European Union, [in]: New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: Climate change, Servitisation, Digitalisation, ed. Adam A. Ambroziak, SGH Publishing House, Warsaw, p. 37-56.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2020), Polska w globalnych łańcuchach wartości w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, red. nauk. A.A. Ambroziak, A.D. Szypulewska-Porczyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 35-65.

2019

 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M., Gniadek J. (2019), Bałkany Zachodnie – nowe szlaki dla polskich inwestycji, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, grudzień.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Chojna J., Duchnowska E., Gniadek J., Kępka H. (2019), Polski lobbing w Unii Europejskiej, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, lipiec.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Chojna J., Duchnowska E., Gniadek J., Kępka H. (2019), Liderzy rewolucji technologicznej w polskim eksporcie, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, kwiecień.

 2017

 • Błaszczuk-Zawiła M. (2017), Stan i perspektywy rozwoju polsko-ukraińskiego handlu usługami, „Unia Europejska.pl”, nr 5.

2016

 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Czy unijne preferencje handlowe mają znaczenie? Przypadek polsko-ukraińskiej wymiany handlowej w latach 2010-2015, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, nr 47(2).
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Pogłębiający się regres w obrotach handlowych Unii Europejskiej z Rosją, „Unia Europejska.pl”, nr 3.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Spory unijno-rosyjskie na forum Światowej Organizacji Handlu, „Unia Europejska.pl”, nr 3.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Recesja gospodarcza w Rosji i innych krajach Europy Wschodniej oraz jej wpływ na handel z Unią Europejską w latach 2015-2016, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 81-114.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 85-96.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2016), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2014-2015, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 144-174.

2015

 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Próby zliberalizowania międzynarodowego handlu towarami ekologicznymi, „Unia Europejska.pl”, nr 6.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z krajami ASEAN – Wietnam, „Unia Europejska.pl”, nr 5.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Postępy w realizacji strategii „Europa 2020”, „Unia Europejska.pl”, nr 1.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza w latach 2008-2014, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2014-2015, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 68-100.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2013-2016, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 98-109.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2015), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 roku, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 139-169.

2014

 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E. (2014), Wspólna polityka handlowa w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej - wyzwania, strategie i realizacja, [w:] Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, red. E. Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 120-148.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2014), Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Unia Europejska.pl”, nr 3.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2014), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2012-2015, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 100-109.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2014), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 155-181.

2013

 • Błaszczuk-Zawiła M. (2013), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014, red. nauk. K. Marczewski, IBRKK, Warszawa, s. 95-103.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2013), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012, red. nauk. J. Chojna, IBRKK, Warszawa, s. 202-228.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2013), Rozwój baz danych (rozdział 2), Przepływy towarów w handlu wyrobami branży elektronicznej i motoryzacyjnej w Polsce (rozdział 6), Wybrane schematy tablic przepływów międzygałęziowych (załącznik 1), Studia przypadków (załącznik 2), [w:] Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe koncepcje, metody i wyzwania, red. E. Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2013), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne państw UE w 2012 roku, „Unia Europejska.pl”, nr 5.

2012

 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E., Wancio A. (2012), Polish multinationals go beyond Europe, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, Warsaw, New York.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Przystąpienie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu – warunki i skutki dla Unii Europejskiej i Polski, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 65-79.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 91-99.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Zmiana pozycji Rosji w przepływach kapitałowych w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski, red. K. Falkowski, J. Olszyński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 231-259.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Skutki przystąpienia Rosji do WTO dla stosunków UE-Rosja, „Unia Europejska.pl”, nr 4.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Czy europejska inicjatywa obywatelska ożywi debatę publiczną w UE?, „Unia Europejska.pl”, nr 3.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2012), Porozumienie rolne Unia Europejska-Maroko. Potencjalne skutki dla Polski i UE, „Unia Europejska.pl”, nr 2.

2011

 • Ambroziak Ł., Bąkowska K., Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E., Piotrowski J., Wancio A. (2011), The EU-Taiwan FTA – What Does It Mean for Poland, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E. (2011), Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Radzie UE - wybrane zagadnienia, „Wspólnoty Europejskie”, nr 6.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Warunki realizacji programu polskiego przewodnictwa w Radzie UE, „Wspólnoty Europejskie”, nr 5.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej – oddalająca się perspektywa, „Wspólnoty Europejskie”, nr 2.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 163-187.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej – spodziewane i realne możliwości kształtowania polityki unijnej, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011. Raport roczny, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 91-109.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2009-2012, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 93-102.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Zmiany w handlu oraz współpracy inwestycyjnej Polski z państwami bałtyckimi i Europy Wschodniej w świetle recesji globalnej 2008-2009, [w:] Kryzys gospodarczy 2008-2009 w Europie Wschodniej i państwach bałtyckich, red. nauk. K. Falkowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 97-168.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2011), Wielkość produkcji pojazdów mechanicznych (podrozdział 2.2); Zmiana struktury produkcji pojazdów mechanicznych (podrozdział 2.3); Produkcja pojazdów mechanicznych (podrozdział 3.1; współautor), [w:] Zmiany konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego Czech, Polski, Słowacji i Węgier w latach 2000-2009, „Studia i materiały, nr 91, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

2010

 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Federacja Rosyjska po kryzysie – intensyfikacja działań na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 54-88.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Wpływ kryzysu światowego na gospodarkę Rosji i jej stosunki ekonomiczne z zagranicą, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 48-71.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej - przygotowania i priorytety, „Wspólnoty Europejskie”, nr 4.
 • Błaszczuk-Zawiła M., Kaliszuk E., Wancio A. (2010), Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Płd.: potencjalne skutki dla Polski, „Wspólnoty Europejskie”, nr 3.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Nowy etap w stosunkach Unii Europejskiej z Serbią, „Wspólnoty Europejskie”, nr 2.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Stosunki handlowe i inwestycyjne Polski z państwami bałtyckimi - pięć lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej i w warunkach kryzysu gospodarczego 2008-2009, [w:] Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy, red. nauk. K. Falkowski, E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 99-146.
 • Błaszczuk-Zawiła M. (2010), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2008-2011, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 86-95.

2008

 • Błaszczuk M., Kaliszuk E., (2008), Poland’s Accession to the EU and its Effects on Trade with Russia and Ukraine, „Discussion Papers”, No 93, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw.
 • Błaszczuk M., Kamiński W., Michalski R. (2008), Poland’s Transborder Cooperation with Eastern Neighbours, „Discussion Papers”, No 92, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, Warsaw.
 • Błaszczuk M. (2008), Miejsce Unii Europejskiej w światowym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Wspólnoty Europejskie”, nr 1.
 • Błaszczuk M. (2008), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, Ukraina, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2006-2009, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2008), Skutki członkostwa Ukrainy w WTO dla Polski, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2009-2010, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2008), Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Ambroziak Ł., Błaszczuk M. (2008), Wpływ polityki handlowej UE na wymianę towarową Polski i państw nadbałtyckich. Analiza porównawcza trzy lata po rozszerzeniu, [w:] Bałtyckie i wschodnie pogranicze Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. nauk. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

2007

 • Błaszczuk M., Kaliszuk E. (2007), Wspólna polityka handlowa UE - czy wspólna wobec Rosji?, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007. Raport roczny, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2007), Międzynarodowe przepływy inwestycji bezpośrednich, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. nauk. J. Chojna, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2007), Polityka handlowa państw regionu Morza Bałtyckiego a międzynarodowa konkurencyjność ich gospodarek, [w:] Region Morza Bałtyckiego i Białoruś. Czynniki konkurencyjności, red. nauk. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 101-116.
 • Błaszczuk M. (2007), Stosunki Unii Europejskiej z Białorusią – rola Polski, [w:] Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. nauk. R. Ciborowski, J. Grabowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 157-168.

2006

 • Błaszczuk M. (2006), Stosunki Unii Europejskiej z sąsiadami – Białoruś, „Wspólnoty Europejskie”, nr 4.
 • Błaszczuk M. (2006), Wschodni wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa – stan obecny i perspektywy, „Wspólnoty Europejskie”, nr 11.
 • Błaszczuk M. (2006), Perspektywa członkostwa Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie”, nr 12.
 • Błaszczuk M. (2006), Międzynarodowe przepływy inwestycji bezpośrednich, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. nauk. B. Durka, J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2006), Sytuacja koniunkturalna w wybranych krajach – Rosja, [w:] Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2004-2007, red. nauk. K. Marczewski, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2006), Wymiana towarowa i przepływ kapitału w relacjach wschodnich regionów granicznych Polski z zagranicą, [w:] Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności, red. nauk. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 61-76.
 • Błaszczuk M. (2006), Polsko-rosyjska wymiana handlowa – doświadczenia pierwszego roku członkostwa Polski w UE, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2(30), s. 89-101.

2005

 • Błaszczuk M. (2005), Stosunki Unii Europejskiej z przyszłymi sąsiadami – Mołdowa, „Wspólnoty Europejskie”, nr 2.
 • Błaszczuk M. (2005), Porozumienie UE-Rosja w sprawie członkostwa Rosji w WTO – ważny krok w kierunku liberalizacji handlu światowego, „Wspólnoty Europejskie”, nr 9.
 • Błaszczuk M. (2005), Stosunki Unii Europejskiej z krajami Południowego Kaukazu, „Wspólnoty Europejskie”, nr 10.
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2005), Sytuacja gospodarcza nowych państw członkowskich UE oraz Rosji i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i ich stosunki z Polską, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2004-2005. Raport roczny, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach członkowskich UE i europejskich krajach WNP, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. nauk. B. Durka, J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Błaszczuk M. (2005), Pozacelne ograniczenia w polskim eksporcie do Rosji po akcesji do UE, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, s. 225-228.
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2005), Regional economic co-operation of the CIS states and Central and Eastern Europe, [in:] New Europe. Report on Transformation, ed. D. Rosati, The Eastern Institute, Warsaw, p. 264-283.
 • Błaszczuk M. (2005), Wykorzystanie programu TACIS w polityce sąsiedztwa rozszerzonej Unii Europejskiej, [w:] Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi. Pierwsze doświadczenia współpracy, red. nauk. E. Teichmann, M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 35-47.

2004

 • Błaszczuk M. (2004), Negocjacje Bułgarii i Rumunii o członkostwo w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie”, nr 2.
 • Błaszczuk M. (2004), Europejskie kraje WNP a unijna polityka sąsiedztwa, „Wspólnoty Europejskie”, nr 8.
 • Błaszczuk M., Władyniak A. (2004), Reformy rynków pracy nowych krajów członkowskich UE a cele strategii lizbońskiej, [w:] Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2003-2004. Raport roczny, red. nauk. J. Kotyński, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.  
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, red. nauk. B. Durka, J. Chojna, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 • Błaszczuk M., Kopeć U. (2004), Regional economic co-operation of the CIS states and Central and Eastern Europe, [in:] New Europe. Report on Transformation, ed. D. Rosati, The Eastern Institute, Warsaw, p. 224-238.
 • Błaszczuk M. (2004), Miejsce Białorusi w unijnej koncepcji nowego sąsiedztwa – polski punkt widzenia, [w:] Szersza Europa i nowa polityka sąsiedzka Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia stosunków Polski i państw nadbałtyckich z Rosją i Białorusią, red. nauk. E. Teichmann, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 161-177.

2003

 • Błaszczuk M. (2003), Polityka gospodarcza Wspólnoty Europejskiej wobec Chorwacji, „Wspólnoty Europejskie”, nr 3.
 • Błaszczuk M. (2003), Unijne wsparcie dla krajów WNP w ramach programu TACIS w latach 2000-2003, „Wspólnoty Europejskie”, nr 12.
Tomasz Grzybowski, Ph.D.

Research networks

Publications

2023

 • Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz, red. A. Nowak-Far, P. Zapadka, A. Mikos-Sitek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023 (współautor).
 • Jaśkiewicz J., Grzybowski T. (2023). E-formalizm. Uwagi na marginesie formalizacji i cyfryzacji procedur wdrożeniowych polityki rozwoju, w: Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej, red. S. Dudzik, I. Kawka, R. Śliwka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2023. DOI:10.12797/9788381388894.12

link to the publication

 • Nowak-Far A., Grzybowski T. (2023), Model ekonomicznej analizy sądowego stosowania prawa, “Państwo i Prawo”, nr 1.

2022

 • Grzybowski T., Sarnowiec-Cisłak M. (2022), Ochrona porządku prawnego przez sądy administracyjne, “Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica”, 98.
 • Grzybowski T. (2022), Granice cyfrowej kontroli podatnika na przykładzie zmian uszczelniających w VAT, [w:] S. Dudzik, I. Kawka, R. Śliwka (red.), E-administracja. Skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków.

2021

 • Grzybowski T. (2021),Trzy poziomy zamknięcia argumentacji prawniczej, “Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica”, 97.

2020

 • Grzybowski T. (2020), Wpływ wybranych technologii informatycznych na uszczelnianie systemu VAT, [w:] P. Błędowski, U. Kurczewska, M. Zaleska (red.), Ekonomiczne i społeczne skutki  nowych technologii , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Grzybowski T. (2020), Wpływ nowych narzędzi uszczelniania systemu VAT na orzeczniczą doktrynę dobrej wiary, [w:] D. Gajewski (red.), Uszczelnienie systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Grzybowski T., Kosowska K. (2020), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1281/17), “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 1.

2019

 • Grzybowski T., Sarnowiec-Cisłak M. (red.) (2019), Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym, Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa.
 • Gródecka M., Grzybowski T. (2019), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1701/18), “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 5.
 • Zirk-Sadowski M., Grzybowski T. (2019), Participation of supreme courts in legitimisation of the Polish legal order, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”. Special Issue. 
 • Sarnowiec-Cisłak M., Grzybowski T. (2019), Działalność nierejestrowa – nowy wymiar ryzyka gospodarczego, [w:] B. Sitek, J. Skwirowska, K. Milkowski (red.), Wpływ zmian w prawie gospodarczym na kondycję gospodarki, KPP Monografie, Olsztyn.
 • Gajewski D., Grzybowski T., Karwat P., Werner A., Wierzbicki J. (2019), Aktualne trendy w optymalizacji i uszczelnieniu systemów podatkowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] M. Strojny (red.), Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trentów: gospodarka, społeczeństwo i biznes, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

2018

 • Sarnowiec-Cisłak M., Grzybowski T. (2018), Ważenie zasad prawa w orzecznictwie sądów administracyjnych, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 6.
 • Grzybowski T., Gajewski D. (2018), Nadużycie prawa w podatku od wartości dodanej, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 5.
 • Sarnowiec-Cisłak M., Grzybowski T. (2018), Sprawozdanie z konferencji naukowej „Stosowanie prawa europejskiego w orzecznictwie sądowym” (Naczelny Sąd Administracyjny, 19 marca 2018 r.), “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 3.
 • Grzybowski T. (2018), Opodatkowanie CIT od 1 stycznia 2018 r. – korekty systemowe, czy kryzys konstrukcji? (wybrane zagadnienia), “Analizy i Studia CASP”, nr 1 (Corporate Income Tax in 2018 – Systemic Changes or Paradigm Crisis? (Selected Issues), “Analyses and Studies CASP”, no 1).
 • Grzybowski T. (2018), Granice wykładni systemowej prawa podatkowego, “Przegląd Prawa Publicznego”, nr 1.
 • Zirk-Sadowski M., Grzybowski T. (2018), Institutional Relations Between Administrative Courts, Common Courts and the Supreme Court in the Context of Case Law Concerning the Right to Public Information, [in:]  Dabarties iššūkiai teismams užtikrinant ŽMOGAUS TEISES, Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy, Wilno (Relacje instytucjonalne sądów administracyjnych, powszechnych oraz Sądu Najwyższego w kontekście orzecznictwa dotyczącego prawa do informacji publicznej, w: Wyzwania stojące przed sądami w zakresie ochrony praw człowieka).
 • Grzybowski T. (2018), Effectiveness of interpretation in the context of Polish theories of legal interpretation, [in:] T. Bekrycht, S. Glibko, B. Wojciechowski (red.), Mind the Gaps. Economical Aspects in the Legal Thinking, “Jurysprudencja”, nr 11.

2017

 • Grzybowski T. (2017), Konkluzywność argumentacji konstytucyjnej jako kryterium oceny prawotwórstwa interpretacyjnego, “Przegląd Konstytucyjny”, nr 3.
 • Grzybowski T., Zirk-Sadowski M. (2017), Argumentum a contrario, “Państwo i Prawo”, nr 11.
 • Dalkowska-Jóźwiak I., Grzybowski T., O kolizyjności norm na przykładzie przesłanek bezprzedmiotowości postępowania i niedopuszczalności wniosku w postępowaniu sądowoadministracyjnym, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 3.
 • Grzybowski T. (2017), Argumentacja konstytucyjna jako metoda (de)legitymizacji władzy sędziowskiej, [w:] A. Kotowski, E. Maniewska (red.), Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym, “Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały naukowe”, Tom IV, Warszawa.
 • Grzybowski T. (2017), O charakterze prawnym uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego i formach stosowania Konstytucji przez składy powiększone, [w:] J. Królikowski, J. Podkowik, J. Sułkowski (red.), Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

2016

 • Zirk-Sadowski M., Grzybowski T. (2016), Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 5.
 • Grzybowski T. (2016), Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej w nowych regulacjach procesowych, [w:] R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Grzybowski T. (2016), Zmiana normatywna w dyskursie interpretacyjnym, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom VII Teoria i filozofia prawa pod red. A. Batora, J. Zajadły, M. Zirk-Sadowskiego, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa.

2015

 • Grzybowski T. (2015), Między teorią a praktyką orzecznictwa sądów administracyjnych - uwagi na tle monografii „Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych”, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 6.
 • Grzybowski T. (2015), Interpretacyjny park jurajski: odpowiedź Agnieszce Choduń, “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 2.

2013

 • Grzybowski T. (2013), Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Grzybowski T. (2013), Jednolitość orzecznictwa a paradygmat interpretacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem reguły clara non sunt interpretanda), “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 2.

2012

 • Grzybowski T. (2012), Spory wokół reguły clara non sunt interpretanda, “Państwo i Prawo”, nr 9.
 • Grzybowski T. (2012), Glosa do wyroku NSA z 20 grudnia 2011 r. sygn. akt I FSK 481/11, “Orzecznictwo Sądów Polskich”, nr 5.

2011

 • Gródecka M., Grzybowski T. (2011), Glosa do postanowienia NSA z dnia 17 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1824/10, “Orzecznictwo Sądów Polskich”, nr 9.
 • Grzybowski T. (2011), Glosa do postanowienia NSA z dnia 23 lutego 2011 r. sygn. akt II FZ 86/11, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 3.

2010

 • Grzybowski T. (2010), Zmiana tekstu prawnego a zmiana normatywna (w świetle sądowej wykładni prawa), “Państwo i Prawo”, nr 4.

2009

 • Grzybowski T. (2009), Zagadnienie prawotwórstwa sędziowskiego a instytucja uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, “Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”, nr 6.
 • Grzybowski T. (2009), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznictwo, red. B. Dauter, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, wyd. 2.
 • Grzybowski T. (2009), Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, red. B. Dauter, Lexis Nexis, Warszawa, wyd. 2.

2007

 • Grzybowski T. (2007), Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, red. B. Dauter, Lexis Nexis, Warszawa.

2006

 • Grzybowski T. (2006), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, red. B. Dauter, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Grzybowski T. (2006), Podatek dochodowy od osób prawnych. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, red. B. Dauter, Lexis Nexis, Warszawa.
Dariusz Mongiało, Ph.D.

Research networks

Publications

2023

 • Mongiało D., Surdej A., (2023), Funkcjonowanie i przyszłość G20 w erze geopolitycznych napięć początku XXI wieku, w: Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną, red. E. Jasiuk, A. Chochowska, Warszawa, Uczelnia Łazarskiego.

2013

 • Mongiało D. (2013), Wpływ akcesji Polski do UE na handel usługami, „Wiadomości Statystyczne”, nr 2.

2009

 • Mongiało D. (2009), Główni partnerzy Polski w handlu usługami po akcesji do UE, ”Studia Europejskie” nr 4.

2008

 • Mongiało D. (2008), Handel usługami Polski z UE w okresie poakcesyjnym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9.

2007

 • Mongiało D. (2007) Pozycja konkurencyjna krajów UE w światowym obrocie usługowym, w: UE. Integracja. Konkurencja. Rozwój, red. K. Kłosiński, Lublin.
 • Mongiało D. (2007), Pojęcie usługi we współczesnej myśli ekonomicznej, „Studia Ekonomiczne” nr 1-2.
 • Mongiało D. (2007), Czynniki wpływające na strukturę rynku usług, „Gospodarka Narodowa” nr 3.
 • Mongiało D. (2007), Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, „Studia Europejskie” nr 3.
 • Mongiało D. (2007), Kraje OECD w międzynarodowym handlu usługami, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4.
 • Mongiało D. (2007), Możliwości zastosowania wybranych teorii handlu międzynarodowego dla wyjaśnienia rozwoju wymiany usługowej, “Bank i Kredyt”, nr 11-12.

2005

 • Mongiało D. (2005), Perspektywy liberalizacji międzynarodowych obrotów usługowych w ramach obecnej Rundy WTO i jej konsekwencje dla sektora usług UE, w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy/IRWiK, Warszawa 2005.
 • Mongiało D. (2005), Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach usługowych WTO, „Wspólnoty Europejskie” nr 5, IKCHZ.
 • Kłosiński K., Mongiało D., (2005), Usługi biznesowe w UE na przełomie wieków, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12.

2004

 • Mongiało D. (2004), Handel usługami Polski z UE w okresie przedakcesyjnym, „Ekonomia”, nr 15.

2001

 • Mongiało D. (2001), Sektor usług w państwach Unii Europejskiej w latach 1995-1998, “Wspólnoty Europejskie”, nr 5, IKCHZ.
 • Mongiało D. (2001), Handel usługami między Polską a Unią Europejską, “Wspólnoty Europejskie”, nr 7-8, IKCHZ.
 • Mongiało D. (2001), Stanowisko Wspólnoty Europejskiej wobec negocjacji usługowych WTO, “Wspólnoty Europejskie”, nr 2, IKCHZ.

2000

 • Mongiało D. (2000), Jak świadczyć usługi turystyczne, transportowe i budowlane, w: Integracja z UE. Poradnik dla przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki.
 • Mongiało D. (2000), Konkurencyjność polskiego sektora usług w stosunku do sektora usług UE, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, red. M.Lipiec-Zajchowska, Warszawa.
 • Mongiało D. (2000), Zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w GATS w handlu usługami zdrowotnymi i w sferze socjalnej, “Wspólnoty Europejskie”, nr 3, IKCHZ.
 • Mongiało D. (2000), Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w UE, „Ekonomista” nr 1.

Selected monographs and chapters in the most important monographs

Poland in the European Union. Report 2023, ed. Adam A. Ambroziak
DOI:10.33119/978-83-8030-609-7_2023

Image
Okładka raportu "Poland in the European Union. Report 2023", red. Adam A. Ambroziak

Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne, ed. Marzenna Błaszczuk-Zawiła (title in English: Russia’s invasion of Ukraine. Selected economic and legal consequences)

Image
Okładka książki "Inwazja Rosji na Ukrainę. Wybrane konsekwencje ekonomiczne i prawne"

Poland in the European Union. Report 2022, ed. Adam A. Ambroziak

Image
Okładka raportu "Poland in the European Union. Report 2022", red. Adam A. Ambroziak

The European Union Digital Single Market Europe’s Digital Transformation, eds. Łukasz D. Dąbrowski and Magdalena Suska

Image
Okładka książki "The European Union Digital Single Market Europe's Digital Transformation"

Poland in the European Union. Report 2021, ed. Adam A. Ambroziak

Image
Okładka raportu "Poland in the European Union. Report 2021", red. Adam A. Ambroziak

The economic and legal impact of COVID-19. The case of Poland, eds. Jerzy Menkes and Magdalena Suska

Image
Okładka książki "The economic and legal impact of COVID-19. The case of Poland"

Handel towarami jednostek nieuznawanych: przypadek Abchazji i Osetii Południowej by Magdalena Suska (title in English: Trade in goods of unrecognized entities: the case of Abkhazia and South Ossetia)

Image
Okładka książki "Handel towarami jednostek nieuznawanych"

A.A. Ambroziak, State Aid in Poland following accession to the EU [in:] Poland in Single Market: Politics, economics, the euro, A. Visvizi, A. Matyjasek-Jędrych, K. Mroczek-Dąbrowska (ed.), Routledge 2020.

Image
Okładka książki "Poland in the Single Market"

New Challenges for the European Union’s Industrial Policy: climate change, servitisation, digitalisation, ed. Adam A. Ambroziak

Image
okładka książki "New Challenges for the European Union's Industrial Policy"

Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa. Monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, eds. Adam A. Ambroziak and Alina D. Szypulewska-Porczyńska (title in English: Poland in the European Union - from association to the fifteenth anniversary of membership. Jubilee monograph dedicated to Professor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)

Image
Okładka książki "Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa"

A.A. Ambroziak, K. Pamuła-Wróbel, R. Zenc (ed.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, Wolters Kluwer Polska

Image
Okładka książki Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

New Industrial Policy of the European Union, ed. Adam A. Ambroziak, Springer

Image
okładka książki "New Industrial Policy of the European Union"

E. Kawecka-Wyrzykowska, Ł. Ambroziak, E. Molendowski, W. Polan, Intra-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evidence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Image
Okładka książki "Intra-Industry Trade of the New EU Member States"

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016.

Image
Okładka książki "Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne"

Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland pod red. Adama A. Ambroziaka

Image
okładka książki "Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland"

A.A. Ambroziak (ed.), New Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence the Investment Attractiveness of Regions in 2014-2020. Contributions to Economics, Springer, Cham Heidelberg New York Dordrecht London, 2014.

Image
okładka książki "New Cohesion Policy of the European Union in Poland"

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.

Image
okładka książki "Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne"

A.A. Ambroziak (ed.), Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011.

Image
okładka książki "Proces decyzyjny w Unii Europejskiej"

E. Kawecka-Wyrzykowska, Evolving Pattern of Intra-industry Trade Specialization of the New Member States of the EU: The Case of the Automotive Industry, in: F. Keereman, I. Szekely, (eds.), Five Years of an Enlarged EU. A Positive Sum Game, Springer 2010.

Image
okładka książki "Five Years of an Enlarged EU. A Positive Sum Game"

E. Kawecka-Wyrzykowska, VAT jako źródło budżetu europejskiego, [in:] Płaszczyzny integracji europejskiej, A. Doliwa-Klepacka (ed.), Ostrowiec Świętokrzyski 2010.

Image
okładka książki "Płaszczyzny integracji europejskiej"

A.A. Ambroziak, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2009.

Image
okładka książki "Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce"

E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.), Five years of the EU Eastward Enlargement – Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future, WSE, Warsaw 2009.

Image
okładka książki "Five years of the EU Eastward Enlargement – Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future"

E. Kawecka-Wyrzykowska, Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, WSE, Warsaw 2009.

Image
okładka książki "Polityki gospodarcze Unii Europejskiej"

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja Europejska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warsaw 2007.

Image
okładka książki "Integracja Europejska"

E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.), Unia Europejska. Vol. I, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warsaw 2004.

Image
okładka książki "Unia Europejska, Tom I"

​E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (ed.), Polska w Unii Europejskiej. Vol. II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warsaw 2004.

Image
okładka książki "Polska w Unii Europejskiej. Tom II"

E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.), Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2003.

Image
okładka książki "Okresy przejściowe w Traktacie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej"

E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.), Stosunki Polski z Unią Europejską, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw 2002.

Image
okładka książki "Stosunki Polski z Unią Europejską"

​J. Kaczurba, E. Kawecka-Wyrzykowska (ed.), Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warsaw 2002.

Image
okładka książki "Polska w WTO"

E. Kawecka-Wyrzykowska, Polska w drodze do Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999.

Image
okładka książki "Polska w drodze do Unii Europejskiej"
.