Specjalność międzykierunkowa bankowość detaliczna i korporacyjna

BANKOWOŚĆ DETALICZNA I KORPORACYJNA – specjalność dla studentów I stopnia, rozpoczynających naukę do roku akademickiego 2021/2022

Przedmioty w ramach specjalności międzykierunkowej Bankowość Detaliczna i Korporacyjna pozwalają zdobyć wszechstronną, rzetelną i aktualną wiedzę o zasadach funkcjonowania współczesnego sektora bankowego w Polsce i na świecie.

Dużym atutem specjalności jest grono wykładowców z Instytutu Bankowości, którzy prowadzą zajęcia w oparciu o wyniki własnych badań naukowych i bogate doświadczenie rynkowe uzyskane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym jako członkowie zarządów i radnadzorczych.Główne korzyści z tytułu ukończenia specjalności:

 • certyfikat ukończenia specjalności stanowi oficjalne potwierdzenie wiedzy o mechanizmach i zasadach funkcjonowania współczesnych banków, zarówno w wymiarze klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych,
 • certyfikat oficjalnie potwierdza nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej w bankach i instytucjach sektora finansowego, takich jak np. bank centralny, nadzór finansowy, system restrukturyzacji banków i gwarantowania depozytów, izba rozliczeniowa i biura informacji kredytowej,
 • zdobyta w ramach specjalności wiedza i nabyte umiejętności stanowią solidny fundament do przygotowania do egzaminów i certyfikatów zawodowych jak m.in Europejski Certyfikat Bankowca uzyskiwany na jednakowych zasadach w całej Unii Europejskiej (EFCB).

Przedmioty obowiązkowe:

 • Bankowość (4,5 ECTS) 
 • Bankowość detaliczna (3 ECTS) 
 • Bankowość korporacyjna (6 ECTS) 
 • Prawo bankowe (3 ECTS) 

Przedmioty fakultatywne:

 • Bankowość inwestycyjna (3 ECTS) 
 • Analiza finansowa (4,5 ECTS) 
 • Rynki finansowe (4,5 ECTS)  
 • Europejski system bankowy (3 ECTS) 
 • Rozliczenia międzynarodowe (3 ECTS)  
 • Usługi finansowe (3 ECTS) 
 • Ocena projektów inwestycyjnych (3 ECTS) 
 • Matematyka finansowa (3 ECTS) 

Opiekun merytoryczny specjalności: prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska - dyrektor Instytut Bankowości

Koordynator specjalności: dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH​​ - kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Instytut Bankowości


Zasady otrzymania certyfikatu ukończenia specjalnościmiędzykierunkowej Bankowość Detaliczna i Korporacyjna​

Na wniosek Studenta ukończenie studiów na specjalności międzykierunkowej jest dokumentowane certyfikatem. Zgodnie z §17 Regulaminu Studiów Student może ubiegać się o stwierdzenie, że ukończył studia na specjalności międzykierunkowej, jeżeli uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów składających się na daną specjalność. Student w ramach jednego toku studiów może ukończyć więcej niż jedną specjalność.

 1. Ukończyć z pozytywnym wynikiem przedmioty w ramach specjalności uzyskując w sumie 21 pkt. ECTS (w tym 16,5 pkt. z przedmiotów obowiązkowych).
 2. Odebrać dyplom ukończenia studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 3. Uzyskać potwierdzoną w Dziekanacie listę przedmiotów zrealizowanych w ramach specjalności (sygnatura przedmiotu, nazwa przedmiotu, prowadzący, uzyskana ocena).
 4. Przesłać skan dokumentów na adres e-mail: ib@sgh.waw.pl sekretariatu Instytutu Bankowości: ksero dyplomu licencjackiego, potwierdzoną w Dziekanacie listę przedmiotów, potwierdzenie wpłaty 30 zł na rachunek: 66 1240 6003 1111 0000 4946 5213, tytuł przelewu: „imię i nazwisko - certyfikat bankowość detaliczna i korporacyjna”.
 5. Oczekiwać na przygotowanie i wydruk certyfikatu po weryfikacji zgodności zrealizowanych przedmiotów z zakresem specjalności (informacja o statusie certyfikatu: emil.slazak@sgh.waw.pl)
 6. Odebrać certyfikat ukończenia specjalności Bankowość Detaliczna i Korporacyjna.​
   
BANKOWOŚĆ NOWOCZESNA – specjalność dla studentów I stopnia, obowiązująca od roku akademickiego 2022/2023

SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA BANKOWOŚĆ NOWOCZESNA (STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE)

Ukończenie specjalności międzykierunkowej Bankowość Nowoczesna umożliwia zdobycie aktualnej i wszechstronnej wiedzy o zasadach funkcjonowania współczesnego sektora bankowego w kontekście bieżących wyzwań zarówno krajowych, jak i globalnych.

Studenci realizujący specjalność Bankowość Nowoczesna poznają mechanizmy i procedury funkcjonowania banków oraz współzależności między sektorem bankowym a sferą realną gospodarki. Poznają szczegółowo zagadnienia związane z bankowością centralną, detaliczną, korporacyjną oraz inwestycyjną, a także te dotyczące szeroko pojętego e-Bankingu. Zdobywają także wiedzę z zakresu analizy finansowej banku oraz pozostałych pomiotów gospodarczych. Potrafią też przeprowadzić kompleksową analizę ekonomiczno-finansową banku (z uwzględnieniem otoczenia gospodarczo-prawnego).

Dużym atutem specjalności jest grono wykładowców z Instytutu Bankowości, którzy prowadzą zajęcia w oparciu o wyniki własnych badań naukowych i bogate doświadczenie rynkowe uzyskane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym jako członkowie zarządów i rad nadzorczych.

Główne korzyści z tytułu ukończenia specjalności:

 • certyfikat ukończenia specjalności stanowi oficjalne potwierdzenie wiedzy o mechanizmach i zasadach funkcjonowania współczesnych banków,
 • certyfikat oficjalnie potwierdza nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej w bankach i instytucjach sektora finansowego, takich jak np. bank centralny, nadzór finansowy, system restrukturyzacji banków i gwarantowania depozytów, izba rozliczeniowa i biura informacji kredytowej,
 • zdobyta w ramach specjalności wiedza i nabyte umiejętności stanowią solidny fundament do przygotowania do egzaminów i certyfikatów zawodowych jak m.in Europejski Certyfikat Bankowca uzyskiwany na jednakowych zasadach w całej Unii Europejskiej (EFCB).

Łączna liczba punktów ECTS niezbędna do zrealizowania specjalności Bankowość Nowoczesna to 21 (w tym 19,5 pkt. z przedmiotów obowiązkowych)

Przedmioty obowiązkowe:

 • Bankowość (4,5 ECTS)  
 • Bankowość detaliczna (3 ECTS) 
 • Bankowość korporacyjna (6 ECTS)
 • Bankowość inwestycyjna (3 ECTS) 
 • E-banking (3 ECTS) 

Przedmioty fakultatywne:

 • Analiza finansowa (4,5 ECTS) 
 • Rynki finansowe (4,5 ECTS) 
 • Private banking (w języku polskim) (3 ECTS) 
 • Finanse międzynarodowe (3 ECTS) 
 • Europejski system bankowy (3 ECTS)
 • Usługi finansowe (3 ECTS) 
 • Ocena projektów inwestycyjnych (3 ECTS) 
 • Matematyka finansowa (3 ECTS) 

Opiekun merytoryczny specjalności: prof. prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – dyrektor Instytutu Bankowości

Koordynator specjalności: dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH​​ - kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Instytut Bankowości​

BANKOWOŚĆ ZAAWANSOWANA – specjalność dla studentów II stopnia, obowiązująca od roku akademickiego 2022/2023

SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA BANKOWOŚĆ ZAAWANSOWANA (STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE)

Ukończenie specjalności międzykierunkowej Bankowość Zaawansowana umożliwia zdobycie kompleksowej i przekrojowej wiedzy oraz kompetencji niezbędnych do wieloaspektowej analizy i oceny funkcjonowania banków we współczesnych warunkach rynkowych.

Studenci realizujący specjalność Bankowość Zaawansowana poznają specyfikę funkcjonowania i organizacji banku. Potrafią zauważyć wpływ polityki pieniężnej na działalność bankową w aspekcie ryzyka i wyników finansowych oraz rozumieją znaczenie identyfikacji, oceny, sprawozdawania i przewidywania konsekwencji ryzyka podejmowanego w działalności bankowej, w tym szczególnie ryzyka kredytowego, operacyjnego i rynkowego. Poznają także znaczenie oraz zastosowanie innowacji w działalności banków i na rynkach finansowych oraz pozyskują wiedzę na temat zasad społecznej odpowiedzialności banków w kontekście ESG.

Każdy absolwent specjalność Bankowość Zaawansowana potrafi ocenić poziom ryzyka w działalności bankowej oraz formułować na tej podstawie własne wnioski i rekomendacje. Zdobywa też umiejętność oceny stabilności systemu finansowego i poziomu bezpieczeństwa sektora bankowego oraz jest w stanie wskazać źródła potencjalnego kryzysu.

Dużym atutem specjalności jest grono wykładowców z Instytutu Bankowości, którzy prowadzą zajęcia w oparciu o wyniki własnych badań naukowych i bogate doświadczenie rynkowe uzyskane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym jako członkowie zarządów i rad nadzorczych.

Główne korzyści z tytułu ukończenia specjalności:

 • certyfikat ukończenia specjalności stanowi oficjalne potwierdzenie wiedzy o zasadach i zaawansowanych mechanizmach funkcjonowania współczesnego sektora bankowego,
 • certyfikat oficjalnie potwierdza nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej w bankach i instytucjach sektora finansowego, takich jak np. bank centralny, nadzór finansowy, system restrukturyzacji banków i gwarantowania depozytów, izba rozliczeniowa i biura informacji kredytowej,
 • zdobyta w ramach specjalności wiedza i nabyte umiejętności stanowią solidny fundament do przygotowania do egzaminów i certyfikatów zawodowych jak m.in Europejski Certyfikat Bankowca uzyskiwany na jednakowych zasadach w całej Unii Europejskiej (EFCB).

Łączna liczba punktów ECTS niezbędna do zrealizowania specjalności Bankowość Zaawansowana to 21 (w tym 18 pkt. z przedmiotów obowiązkowych)

Przedmioty obowiązkowe:

 • Zarządzanie bankiem (4,5 ECTS) 
 • Zaawansowana bankowość inwestycyjna (6 ECTS) 
 • Pieniądz i polityka pieniężna (3 ECTS) 
 • Portfel inwestycyjny (4,5 ECTS) 

Przedmioty fakultatywne:

 • Zarządzanie portfelem kredytowym banku (3 ECTS) 
 • Rachunek efektywności w bankach (3 ECTS) 
 • Instytucje sektora finansowego (3 ECTS) 
 • Inżynieria finansowa (3 ECTS)
 • Innowacje finansowe Fintech (3 ECTS) 
 • Regulacje i nadzór nad rynkami finansowym (3 ECTS) 
 • Zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym (3 ECTS)
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (3 ECTS) 
 • Bankowość międzynarodowa (3 ECTS) 

Opiekun merytoryczny specjalności: prof. zw. dr hab. Małgorzata Zaleska – dyrektor Instytutu Bankowości

Koordynator specjalności: dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH​​ - kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Instytut Bankowości

 

.