Specjalność bankowość na kierunku finanse i rachunkowość

STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE

Absolwenci specjalności Bankowość posiadają aktualną oraz uniwersalną wiedzę o funkcjonowaniu sektora bankowego w Polsce i na świecie. Ukończenie specjalności daje gwarancję posiadania wiedzy o modelach i zasadach świadczenia nowoczesnych usług bankowych. Studenci w ramach specjalności Bankowość zdobywają także wiedzę i umiejętności w zakresie krajowych i zagranicznych operacji rozliczeniowych, form finansowania działalności przedsiębiorstw, a także dowiadują się jak zarządzać osobistymi nadwyżkami środków pieniężnych. Ponadto zapoznają się z zagadnieniami związanymi z bankowością inwestycyjną, w tym zarządzaniem portfelem papierów wartościowych. Każdy Student specjalności Bankowość zdobywa szeroką wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju innowacji w bankowości, a także poznaje trendy rozwojowe w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz usług bankowości elektronicznej.

Ukończenie specjalności Bankowość wiąże się także z nabyciem umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej w bankach i instytucjach sektora bankowego, takich jak np. bank uniwersalny, bank inwestycyjny, bank centralny, dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy, system restrukturyzacji banków i gwarantowania depozytów, systemy rozliczeniowe i biura informacji kredytowej.

Zdobyta w ramach specjalności wiedza i nabyte umiejętności stanowią solidny fundament do przygotowania do egzaminów i certyfikatów zawodowych jak m.in Europejski Certyfikat Bankowca uzyskiwany na jednakowych zasadach w całej Unii Europejskiej (EFCB).

Przedmioty:

Bankowość detaliczna (3 ECTS) 132020-0091,132020-0294
Bankowość inwestycyjna (3 ECTS) 132030-0399
Bankowość korporacyjna (6 ECTS) 132040-0091
Europejski system bankowy (3 ECTS)  130220-1009 lub Private banking (w języku polskim) (3 ECTS) 138260-2853

Zgodnie z §17 Regulaminu Studiów Student może ubiegać się o stwierdzenie, że ukończył studia na specjalności kierunkowej, jeżeli uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów składających się na daną specjalność. Student może ukończyć więcej niż jedną specjalność. Na wniosek studenta ukończenie studiów na specjalności kierunkowej jest dokumentowane wpisem na dyplomie. Wniosek w sprawie wpisu na dyplomie ukończenia specjalności kierunkowej należy złożyć najpóźniej w terminie złożenia pracy dyplomowej.

STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE LUB NIESTACJONARNE

Studenci specjalności Bankowość na studiach drugiego stopnia poszerzają swoją wiedzę dotyczącą specyfiki i funkcjonowania instytucji sektora finansowego oraz  mają możliwość zapoznania się z kwestiami bezpośrednio łączącymi się z funkcjonowaniem instytucji finansowych, a mianowicie ryzykiem rynkowym i operacyjnym, czy kwestiami związanymi z obowiązującymi wymogami kapitałowymi oraz nadzorem bankowym. Studenci specjalności Bankowość na studiach drugiego stopnia zdobywają także aktualne informacje na temat tradycyjnych i nowoczesnych metod pomiaru indywidualnego ryzyka kredytowego oraz metod optymalizacji portfela kredytowego. Poznają także mechanizmy sekurytyzacji i zastosowanie instrumentów pochodnych do transferu ryzyka kredytowego, jak również mają możność zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem płynnością oraz rachunkiem efektywności w procesie zarządzania bankiem. Dodatkowo, Studenci specjalności Bankowość na studiach drugiego stopnia uczestniczą także w bardzo popularnych zajęciach dotyczących zaawansowanej bankowości inwestycyjnej i specyfiki charakterystycznych dla niej usług.

Ukończenie specjalności Bankowość wiąże się także z nabyciem umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy i rozwoju kariery zawodowej w bankach i instytucjach sektora bankowego, takich jak np. bank uniwersalny, bank inwestycyjny, bank centralny, dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy, system restrukturyzacji banków i gwarantowania depozytów, systemy rozliczeniowe i biura informacji kredytowej.

Zdobyta w ramach specjalności wiedza i nabyte umiejętności stanowią solidny fundament do przygotowania do egzaminów i certyfikatów zawodowych jak m.in Europejski Certyfikat Bankowca uzyskiwany na jednakowych zasadach w całej Unii Europejskiej (EFCB).

Dużym atutem specjalności jest także możliwość uczestniczenia w zajęciach wykładowców z Instytutu Bankowości, którzy prowadzą je w oparciu o wyniki badań naukowych i bogate doświadczenie rynkowe uzyskane na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, w tym jako członkowie zarządów i rad nadzorczych.

Przedmioty:

Zaawansowana bankowość inwestycyjna (6 ECTS) 234040-0972
Zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym (3 ECTS) 234150-0399
Zarządzanie portfelem kredytowym banku (3 ECTS) 234100-1238
Instytucje sektora finansowego (3 ECTS) 234720-0294; 234720-0091 lub Rachunek efektywności w bankach (3 ECTS) 231120-0240

Zgodnie z §17 Regulaminu Studiów Student może ubiegać się o stwierdzenie, że ukończył studia na specjalności kierunkowej, jeżeli uzyskał zaliczenie wszystkich przedmiotów składających się na daną specjalność. Student może ukończyć więcej niż jedną specjalność. Na wniosek studenta ukończenie studiów na specjalności kierunkowej jest dokumentowane wpisem na dyplomie. Wniosek w sprawie wpisu na dyplomie ukończenia specjalności kierunkowej należy złożyć najpóźniej w terminie złożenia pracy dyplomowej.

 

.