Publikacje pracowników Instytutu Bankowości

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 1. ​Małgorzata Zaleska (red.) „Podstawy biznesu: zarządzania i finansów - dla nauczycieli”, Difin, Warszawa 2023 https://ksiegarnia.difin.pl/ebooki/podstawy-biznesu-zarzadzania-i-finansow-dla-nauczycieli
 2. Małgorzata Zaleska „Bank i jego bezpieczeństwo” w  „Podstawy biznesu: zarządzania i finansów - dla nauczycieli”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2023
 3. Małgorzata Zaleska, Magdalena Kozińska „Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa” w „Podstawy biznesu: zarządzania i finansów - dla nauczycieli”, pod. red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2023​
 4. Małgorzata Zaleska „Bezpieczeństwo banków - od transformacji do COVID-19” w „Bankowość komercyjna i spółdzielcza w Polsce - refleksje po trzech dekadach transformacji. Szkice ku pamięci Doktora Ryszarda Mikołajczaka”, pod red. G. Kotlińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2022​
 5. ​Małgorzata​ Zaleska, Magdalena Kozińska „Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022 https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/jak-zmienia-sie-private-banking/
 6. Stanisław Owsiak, Jerzy Wilkin, Małgorzata Zaleska (red.) „Sfera realna i regulacyjna gospodarki”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2022​
 7. ​Małgorzata Zaleska (red.) „Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa”, Difin, Warszawa 2021
 8. ​​Małgorzata Zaleska „Reakcja sieci bezpieczeństwa finansowego na wybuch pandemii COVID-19” w „Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2021
 9. ​​Piotr Błędowski, Urszula Kurczewska, Małgorzata Zaleska (red.) „Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020
 10. Małgorzata Zaleska (red.) „Świat bankowości”, Difin, Warszawa 2018
 11. Małgorzata Zaleska „Dwustopniowość sektora bankowego” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 12. Małgorzata Zaleska „Bank - charakterystyka i rodzaje” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 13. Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik „Bank centralny” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 14. Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik „Nadzór makroostrożnościowy” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 15. Małgorzata Zaleska „Nadzór mikroostrożnościowy” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 16. Małgorzata Zaleska „Zarządzanie kryzysowe” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 17. Małgorzata Zaleska „System gwarantowania depozytów” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 18. Małgorzata Zaleska, Magdalena Kozińska „Sprawozdawczość bankowa i ocena kondycji finansowej banku” w „Świat bankowości”, pod red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2018
 19. Małgorzata Zaleska „Społeczne aspekty bankowości” w „Społeczny kontekst ekonomii”, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 20. Małgorzata Zaleska „Forewords” w „Comparative analysis of the conditions of banking operation inside and outside the euro area”, red. Zbigniew Korzeb, Delta Publicaciones, Madrid 2017
 21. Małgorzata Zaleska „Ryzyko bankowe – zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej” w „Ryzyko instytucji finansowych – współczesne trendy i wyzwania”, praca zbiorowa pod redakcją T. Czerwińskiej i K. Jajugi, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2016
 22. Małgorzata Zaleska „Bankowość bez tajemnic”, Difin, Warszawa 2016
 23. Małgorzata Zaleska „Gwarantowanie depozytów” w „Bankowość detaliczna”, praca zbiorowa pod redakcją J. Koleśnika, Difin, Warszawa 2016
 24. Małgorzata Zaleska „Refleksje na temat unii rynków kapitałowych” w „Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce”, A. Janc, P. Mikołajczak, K. Waliszewski, CeDeWu, Warszawa 2015
 25. Małgorzata Zaleska „Wyzwania przed unijnym sektorem bankowym” w „W kierunku nowego ładu świata finansów”, praca zbiorowa pod redakcją J. Nowakowskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015
 26. Małgorzata Zaleska (red.) „Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków.”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace nr 3 tom 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 27. Małgorzata Zaleska (red.) „Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza.”, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace nr 3 tom 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 28. „Europejska unia bankowa”, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, Difin, Warszawa 2015
 29. Małgorzata Zaleska „Współczesna bankowość – quo vadis?” w „Banki w warunkach niestabilnej gospodarki” pod redakcją Marty Wiśniewskiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2013
 30. ​„Unia bankowa”, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, Difin, Warszawa 2013
 31. „Bankowość”, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
 32. Małgorzata Zaleska „SIFIs – nierozwiązywalny problem?” w „Eseje o stabilności finansowej”, praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Alińskiej, CeDeWu, Warszawa 2012
 33. Małgorzata Zaleska „Wstępna lekcja z kryzysu finansowego” w „Szkice o finansach”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012
 34. Małgorzata Zaleska „Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa przez analityka bankowego”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 35. Małgorzata Zaleska „Dylematy stabilności finansowej” w „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące.”, praca zbiorowa pod redakcją K. Jajugi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 36. Małgorzata Zaleska „Kryzys na globalnych rynkach finansowych a finanse publiczne” w „Eseje o finansach publicznych”, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 37. Małgorzata Zaleska „Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy” w „Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu”, pod redakcją J. Nowakowskiego, Difin, Warszawa 2010
 38. Małgorzata Zaleska „Gwarancje depozytów bankowych w świetle kryzysu” w: „Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego”, pod redakcją J. Osińskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 39. Małgorzata Zaleska „The System of Deposit Guarantees and of the Security of the Banking System in Poland in the Context of Global Systemic Challenges” in „The Banking System in Poland”, edited by H. Żukowska, M. Żukowski, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2008
 40. Małgorzata Zaleska (współautor P. Niedziółka), „Ocena biznesplanu przez banki” w: „Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej” pod redakcją K. Mareckiego, M. Wielocha, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 41. „Współczesna bankowość”, praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Zaleskiej, DIFIN, Warszawa 2007
 42. „Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce”, praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 43. „Zarządzanie - uwarunkowania i procesy”, praca zbiorowa pod redakcją R. Bartkowiaka, J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 44. Małgorzata Zaleska, „Deposit Guarantee Funds in the context of challenges posed by the integration of financial markets in the EU” in: „Who will pay for a crisis on the European financial market? A host country’s perspective”, edited by L. Pawłowicz, The Gdańsk Institute for Market Economics, Gdańsk 2007
 45. Małgorzata Zaleska „Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań systemowych” w: „Instytucje rynku finansowego w Polsce”, praca zbiorowa pod redakcją A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2007
 46. Małgorzata Zaleska, „Nadzór bankowy w Polsce na tle rozwiązań systemowych” w: „Instytucje rynku finansowego w Polsce”, praca zbiorowa pod redakcją A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2007
 47. Małgorzata Zaleska, „System gwarantowania depozytów w krajach Unii Europejskiej - uwarunkowania działalności i propozycja zmian dla systemu polskiego” w: „Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej”, praca zbiorowa pod redakcją J. Nowakowskiego i T. Famulskiej, Difin, Warszawa 2006
 48. Małgorzata Zaleska, „Uwarunkowania działalności banków spółdzielczych w Polsce determinowane tendencjami rynkowymi” w: „Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczenie ryzyka w działalności banku spółdzielczego” pod redakcją A. Gospodarowicza, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 49. Małgorzata Zaleska, „System wczesnego ostrzegania w identyfikacji upadłości dewelopera” w: „Finansowanie działalności deweloperskiej – aspekty praktyczne”, praca zbiorowa pod redakcją M. Bryxa i Z. Krysiaka, Związek Banków Polskich, Warszawa 2006
 50. Małgorzata Zaleska, „Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym – doświadczenia światowe i polskie propozycje” w: „Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce”, praca zbiorowa pod redakcją K. Znanieckiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006
 51. Małgorzata Zaleska, „Wpływ wprowadzenia maksymalnych limitów odsetek od kredytów na warunki działalności banków w Polsce i na ich klientów na tle doświadczeń europejskich” w: „Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczenie ryzyka w działalności banku spółdzielczego” pod redakcją A. Gospodarowicza, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 52. Małgorzata Zaleska, „Сектор кооперативних банків y Полщі” - ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПОЛЬЩІ” - під редакцією МАРІАНА ЖУКОВСЬКОГО, Wydawnictwo M.C.Skłodowskiej, Lublin 2006
 53. Małgorzata Zaleska, „W stronę teorii i praktyki finansów”, współredakcja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
 54. Małgorzata Zaleska, „Bankowość”, redakcja naukowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005
 55. Małgorzata Zaleska, „Nadzór bankowy i system gwarantowania depozytów w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej - propozycje zmian” w: „Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów”, praca zbiorowa pod redakcją J. Nowakowskiego i J. Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005
 56. Małgorzata Zaleska, „Evaluation of Insolvency of a Construction Company and Borrower’s Credit Risk Assessments” w: „Credit Risk of Mortgage Loans” praca zbiorowa pod redakcją Krzysztrofa Jajugi i Z. Krysiaka, Polish Banking Association, Warsaw 2005
 57. Małgorzata Zaleska, „Kooperatiwnyje banki w Polsze” w: „Bakowskoje djeło w Polsze” praca zbiorowa pod redakcją M. Żukowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005
 58. Małgorzata Zaleska, „Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku przez inwestorów indywidualnych” w: „Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym” pod redakcją D. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004
 59. Małgorzata Zaleska, „Pobudzanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (MSP)” w: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału”, pod redakcją J. Bielińskiego, CeDeWu, Warszawa 2004
 60. Małgorzata Zaleska, „Wykorzystanie modeli oceny niewypłacalności przedsiębiorstw przy pomiarze ryzyka indywidualnego kredytobiorcy” w: „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych- modelowanie i zarządzanie”, pod redakcją K. Jajugi i Z. Krysiaka, Związek Banków Polskich, Warszawa 2004
 61. Małgorzata Zaleska, „Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów” w: „Bankowość. Podręcznik akademicki – wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone”, praca zbiorowa pod redakcją W. L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2004
 62. Małgorzata Zaleska, „Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego”, Twigger, Warszawa 2003

ARTYKUŁY

 1. Małgorzata Zaleska „Ochrona depozytów - 2024 rokiem rocznic”, Gazeta Bankowa 2024, nr 3
  https://wgospodarce.pl/komentarze/139447-ochrona-depozytow-2024-rokiem-rocznic 
 2. Małgorzata Zaleska „Należy myśleć o przyszłości, a nie o tu i teraz”, Miesięcznik Finansowy Bank 2024, nr 2 https://bank.pl/bankowosc-i-finanse-gospodarka-nalezy-myslec-o-przyszlosci-a-nie-o-tu-i-teraz/
 3. Małgorzata Zaleska „15 lat bitcoina”, Gazeta Bankowa 2024, nr 2
  https://wgospodarce.pl/opinie/137990-gazeta-bankowa-15-lat-bitcoina 
 4. ​Małgorzata Zaleska „Wyzwania 2024 - perspektywa bankowa”, Gazeta Bankowa 2024, nr 1
  https://wgospodarce.pl/opinie/137508-wyzwania-2024-perspektywa-bankowa
 5. Małgorzata Zaleska „Potrzebne bodźce do gromadzenia kapitału”, Rzeczpospolita z 10 stycznia 2024 https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art39675721-malgorzata-zaleska-potrzebne-bodzce-do-gromadzenia-kapitalu
 6. Małgorzata Zaleska „Jak zmodyfikować świadczenie 800+”, Rzeczpospolita z 19 grudnia 2023 https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art39589521-malgorzata-zaleska-jak-zmodyfikowac-swiadczenie-800
 7. Małgorzata Zaleska „Bank centralny - zbyt dużo hałasu”, Gazeta Bankowa 2023, nr 12
  https://wgospodarce.pl/opinie/135955-bank-centralny-za-duzo-halasu
 8. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Podatek Belki należy zlikwidować dla inwestycji długoterminowych”, 02.12.2023 https://www.fxmag.pl/artykul/podatek-belki-nalezy-zlikwidowac-dla-inwestycji-dlugoterminowych-mowi-byla-prezes-gpw
 9. Małgorzata Zaleska „Fenomen niefenomenalnych depozytów”, Gazeta Bankowa 2023, nr 11https://wgospodarce.pl/opinie/134855-fenomen-niefenomenalnych-depozytow
 10. Małgorzata Zaleska „Bezpieczeństwo depozytów bankowych w Polsce w czasie wieloletniego kryzysu”, Bank i Kredyt 54(5), 2023 https://bankikredyt.nbp.pl/content/2023/05/BIK_05_2023_01.pdf
 11. Małgorzata Zaleska „Lehman Brothers - 15 lat minęło”, Gazeta Bankowa 2023, nr 10
  https://wgospodarce.pl/opinie/133561-gazeta-bankowa-lehman-brothers-15-lat-minelo
 12. Małgorzata Zaleska „Świat w długach”, Gazeta Bankowa 2023, nr 9 https://wgospodarce.pl/opinie/133287-swiat-w-dlugach
 13. Małgorzata Zaleska „Emerytura - „tragedia” czy „zbawienie”?”, Gazeta Bankowa 2023, nr 7 https://wgospodarce.pl/informacje/130903-emerytura-tragedia-czy-zbawienie
 14. Małgorzata Zaleska „Odbudowa Ukrainy - gra o pozycję i pieniądze”, Gazeta Bankowa 2023, nr 6 https://wgospodarce.pl/opinie/128866-odbudowa-ukrainy-gra-o-pozycje-i-pieniadze
 15. Małgorzata Zaleska „Wszechobecny moral hazard”, Gazeta Bankowa 2023, nr 5 https://wgospodarce.pl/opinie/127198-wszechobecny-moral-hazard
 16. Małgorzata Zaleska „Kredyty frankowe - w tym cały jest ambaras, aby obie strony chciały naraz”, Gazeta Bankowa 2023, nr 4 https://wgospodarce.pl/informacje/125969-w-tym-caly-jest-ambaras-aby-obie-strony-chcialy-naraz
 17. Małgorzata Zaleska „Koszty ratowania banków ponoszą wszyscy”, Gazeta SGH, 26.03.2023 ​https://gazeta.sgh.waw.pl/meritum/koszty-ratowania-bankow-ponosza-wszyscy-komentarz-prof-malgorzaty-zaleskiej
 18. ​Małgorzata Zaleska „Pierwsze mieszkanie - marzenia a rzeczywistość”, Gazeta Bankowa 2023, nr 3​https://wgospodarce.pl/opinie/124359-pierwsze-mieszkanie-marzenia-a-rzeczywistosc
 19. ​Małgorzata Zaleska „Bogactwo rocznic”, Gazeta Bankowa 2023, nr 2 https://wgospodarce.pl/opinie/122726-bogactwo-rocznic
 20. Małgorzata Zaleska „Złoto - „bezpieczna przystań” w niepewnych czasach”, Gazeta SGH,16.01.2023 ​https://gazeta.sgh.waw.pl/meritum/zloto-bezpieczna-przystan-w-niepewnych-czasach
 21. ​Małgorzata Zaleska „Ciemne strony cyfryzacji”, Gazeta Bankowa 2023, nr 1 https://wgospodarce.pl/opinie/121507-ciemne-strony-cyfryzacji
 22. ​Małgorzata Zaleska „Czas na refleksję”, Gazeta Bankowa 2022, nr 12 https://wpolityce.pl/gospodarka/624879-prof-malgorzata-zaleska-czas-na-refleksje
 23. ​Małgorzata Zaleska „Polski sektor bankowy w obliczu nowych - starych wyzwań”, Polski Kompas 2022 https://wgospodarce.pl/informacje/118948-polski-sektor-bankowy-w-obliczu-nowych-starych-wyzwan
 24. Małgorzata Zaleska „Koniec Getin Noble Banku”, Gazeta Bankowa 2022, nr 11 https://wgospodarce.pl/opinie/118939-koniec-getin-noble-banku
 25. ​​Małgorzata Zaleska „Dokąd zmierza pieniądz?”, Gazeta Bankowa 2022, nr 10 https://wpolityce.pl/gospodarka/617553-prof-malgorzata-zaleska-dokad-zmierza-pieniadzhttps://wgospodarce.pl/opinie/118430-prof-zaleska-dokad-zmierza-pieniadz
 26. Małgorzata Zaleska „Srebrne gody ustawy o NBP”, Gazeta Bankowa 2022, nr 8 https://wgospodarce.pl/opinie/115798-srebrne-gody-ustawy-o-nbp
 27. ​​Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „O zielonej inflacji i problemach współczesnego świata”, Eurogospodarka 2022, nr 8 
 28. https://eurogospodarka.eu/eurogospodarka-sierpien-2022/
 29. ​Małgorzata Zaleska „Wybrane trendy w bankowości centralnej”, Bank i Kredyt 2022, nr 53(3) https://bankikredyt.nbp.pl/
 30. ​​Małgorzata Zaleska „Globalizacja inflacji”, Gazeta Bankowa 2022, nr 7 https://wgospodarce.pl/opinie/114072-globalizacja-inflacji
 31. ​​Małgorzata Zaleska „Kryzys goni kryzys”, Gazeta Bankowa 2022, nr 4 https://wgospodarce.pl/opinie/110443-kryzys-goni-kryzys
 32. ​​Małgorzata Zaleska „Reaction of the National Bank of Poland to the impact of the COVID-19 pandemic”, European Research Studies Journal, Volume XXV, Issue 1, 2022 https://www.ersj.eu/journal/2895
 33. ​​Małgorzata Zaleska „Dwa lata z koronakryzysem”, Gazeta Bankowa 2022, nr 3 https://wgospodarce.pl/opinie/108717-dwa-lata-z-koronakryzysem
 34. Małgorzata Zaleska „Pieniądz rządzi światem”, Gazeta SGH, 27.02.2022 https://gazeta.sgh.waw.pl/aktualnosci/prof-malgorzata-zaleska-pieniadz-rzadzi-swiatem
 35. Małgorzata Zaleska „Pieniądz cyfrowy banku centralnego”, Gazeta Bankowa 2022, nr 1 https://wgospodarce.pl/opinie/105983-pieniadz-cyfrowy-banku-centralnego
 36. ​Małgorzata Zaleska „Banki centralne - wyzwań ciąg dalszy”, Gazeta Bankowa 2021, nr 12 https://wgospodarce.pl/opinie/104395-banki-centralne-wyzwan-ciag-dalszy
 37. ​​Małgorzata Zaleska „Nie emocjom, tak rozumowi”, Polski Kompas 2021 https://wgospodarce.pl/informacje/103286-nie-emocjom-tak-rozumowi
 38. ​Małgorzata Zaleska „Niechciane depozyty”, Gazeta Bankowa 2021, nr 11 https://wgospodarce.pl/opinie/103161-niechciane-depozyty
 39. Małgorzata Zaleska „Kryształowa rocznica polskiego nadzoru finansowego”, Gazeta Bankowa 2021,​nr 9 https://wgospodarce.pl/opinie/100800-krysztalowa-rocznica-polskiego-nadzoru-finansowego
 40. ​Małgorzata Zaleska „Wyzwania na wakacje”, Gazeta Bankowa 2021, nr 7 https://wgospodarce.pl/opinie/99241-gazeta-bankowa-wyzwania-na-wakacje
 41. ​Małgorzata Zaleska „KPO - „zbliżenie” sektorów bankowego i rządowego”, Gazeta Bankowa 2021, nr https://wgospodarce.pl/opinie/97133-kpo-zblizenie-sektorow-bankowego-i-rzadowego
 42. ​​​Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Leci z nami kilku pilotów”, Wprost z 22 maja 2021 https://biznes.wprost.pl/polski-lad/10449049/polski-lad-prof-malgorzata-zaleska-o-programie-zjednoczonej-prawicy.html
 43. Małgorzata Zaleska „Zamieszanie wokół depozytów”, Gazeta Bankowa 2021, nr 5 https://wgospodarce.pl/opinie/95673-zamieszanie-wokol-depozytow
 44. ​Małgorzata Zaleska „Rządowe papiery wartościowe - taktyka i strategia”, Gazeta Bankowa 2021, nr 4
 45. ​Małgorzata Zaleska „Pierwszy rok banków z COVID-19”, Gazeta Bankowa 2021, nr 3 https://wgospodarce.pl/opinie/92537-pierwszy-rok-bankow-z-covid-19
 46. ​​Małgorzata Zaleska „W oczekiwaniu na frankowy kompromis”, Rzeczpospolita z 22 lutego 2021 ​https://www.rp.pl/Opinie/302229936-Malgorzata—Zaleska-W-oczekiwaniu-na-frankowy-kompromis.html 
 47. ​Małgorzata Zaleska „Idea Bank - historyczny koniec”, Gazeta Bankowa 2021, nr 2 https://wgospodarce.pl/opinie/91569-idea-bank-historyczny-koniec​​
 48. Małgorzata Zaleska „Dwie dekady ustawy”, Gazeta Bankowa 2021, nr 1 https://wgospodarce.pl/opinie/91583-dwie-dekady-ustawy
 49. Małgorzata Zaleska „Idea Bank - uporządkowany początek szybkiego końca?”, Rzeczpospolita z 5 stycznia 2021 https://www.rp.pl/Opinie/301049922-Malgorzata-Zaleska-Idea-Bank—uporzadkowany-poczatek-szybkiego-konca.html
 50. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Wybrano dobrą formułę ratowania Idea Banku”, Interia, 4 stycznia 2021 https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-na-nowy-rok/aktualnosci/news-malgorzata-zaleska-byla-szefowa-bfg-wybrano-dobra-formule-ra,nId,4965941
 51. ​Małgorzata Zaleska, Emil Ślązak, Edyta Cegielska „Employment in the banking sector in Poland - determinants and perception”, Bank i Kredyt 2020, nr 6 https://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx
 52. ​​Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Najlepszym wyborem jest równy i powszechny dostęp do edukacji”, Gazeta Bankowa 2020, nr 12  https://wgospodarce.pl/informacje/89950-rowny-i-powszechny-dostep-do-edukacji-to-klucz
 53. ​Małgorzata Zaleska „Powrót do REIT-ów”, Parkiet z 2 grudnia 2020 https://www.parkiet.com/Felietony/312029993-Powrot-do-REIT-ow.html
 54. Małgorzata Zaleska „Nadzór makroostrożnościowy - 5 lat doświadczeń”, Gazeta Bankowa 2020, nr 11 https://wgospodarce.pl/opinie/87811-nadzor-makroostroznosciowy-piec-lat-doswiadczen
 55. Małgorzata Zaleska „Szara rzeczywistość kontra zielona wyspa”, Polski Kompas 2020 https://wsieciprawdy.pl/upload/POLSKI_KOMPAS_2020/pk_2020.pdf
 56. ​Małgorzata Zaleska „Edukacja wyższa na odległość”, Gazeta Bankowa 2020, nr 10 https://wgospodarce.pl/informacje/86302-edukacja-wyzsza-na-odleglosc-ile-jest-warta
 57. Małgorzata Zaleska „Za i przeciw repolonizacji banków”, Gazeta Bankowa 2020, nr 7; https://wgospodarce.pl/opinie/81772-za-i-przeciw-repolonizacji-bankow
 58. Małgorzata Zaleska „Rezerwy walutowe - ‘Rzecz Święta’”, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 23(72)2020; https://js.wne.sggw.pl/index.php/pefim/article/download/3489/3008
 59. Małgorzata Zaleska „Kryzys to czas próby”, Rzeczpospolita z 17 czerwca 2020; https://www.rp.pl/Wywiady/306169898-Prof-Malgorzata-Zaleska-dyrektor-Instytutu-Bankowosci-SGH-Kryzys-to-czas-proby-Dojdzie-do-fuzji-i-restrukturyzacji-bankow.html
 60. ​Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Klienci bezpieczni, lecz ceny usług w górę”, Gazeta SGH z 17 czerwca 2020; ​ https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=czwartkowe-spotkania-sgh/prof-zaleska-o-sytuacji-w-bankach-klienci-bezpieczni-lecz-ceny-uslug-w-gore
 61. Małgorzata Zaleska „Jeszcze raz innowacje”, Gazeta Bankowa 2020, nr 6 https://wgospodarce.pl/opinie/80848-gazeta-bankowa-jeszcze-raz-innowacje
 62. Małgorzata Zaleska „Portret finansowy polskiego studenta”, Magazyn Akademicki Koncept 2020, nr 6; https://gazetakoncept.pl/artykuly/produkty-finansowe-dla-studentow-wywiad-z-prof-dr-hab-magorzata-zaleska,1375,b.html
 63. Małgorzata Zaleska „Koronawirus w bankowości”, Gazeta Bankowa 2020, nr 5; https://wgospodarce.pl/opinie/78890-koronawirus-w-bankowosci
 64. Małgorzata Zaleska „Ryzykowny kredyt”, Rzeczpospolita z 17 kwietnia 2020; https://www.rp.pl/Opinie/304169855-Ryzykowny-kredyt.html
 65. Małgorzata Zaleska „Historyczne luzowanie”, gazetaSGH, 9 kwietnia 2020; https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=meritum/historyczne-luzowanie
 66. Małgorzata Zaleska „Identyfikacja ryzyka utraty oszczędności bankowych”, Gazeta Bankowa 2020, nr 4; https://wgospodarce.pl/opinie/77773-identyfikacja-ryzyka-utraty-oszczednosci
 67. Małgorzata Zaleska „Życie w permanentnym kryzysie”, Rzeczpospolita z 25 marca 2020; https://www.rp.pl/Opinie/303249877-Malgorzata-Zaleska-Zycie-w-permanentnym-kryzysie.html
 68. Małgorzata Zaleska „Resolution - lekcja w Polsce”, Gazeta Bankowa 2020, nr 3
 69. Małgorzata Zaleska „Duże czy małe - oto jest pytanie”, Gazeta Bankowa 2020, nr 2
 70. Małgorzata Zaleska „Wyczekane resolution”, Rzeczpospolita z 23 stycznia 2020; https://www.rp.pl/Opinie/301229886-Malgorzata-Zaleska-Wyczekane-resolution.html
 71. Małgorzata Zaleska „Ruchy wizerunkowe”, Gazeta Bankowa 2019, nr 12
 72. Małgorzata Zaleska „Dobrze płatna praca w krajowym i stabilnym otoczeniu”, Gazeta Bankowa 2019, nr 11
 73. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Młodzi nie poświęcą życia dla kariery”, Rzeczpospolita z 17 października 2019; https://www.rp.pl/Wywiady/310169889-Malgorzata-Zaleska-dyrektor-Instytutu-Bankowosci-SGH-Mlodzi-nie-poswieca-zycia-dla-kariery.html
 74. Małgorzata Zaleska „Pasmo sukcesów i wyzwań”, Kompas Gospodarczy 2019
 75. Małgorzata Zaleska „Bankowy bumerang”, Rzeczpospolita z 13 września 2019; https://www.rp.pl/Opinie/309129885-Bankowy-bumerang.html
 76. Małgorzata Zaleska „Czarno-biało o kredytowaniu fundacji”, Gazeta Bankowa 2019, nr 10 ​
 77. Małgorzata Zaleska „Actors of the Institutional Reforms of the European Banking Sector in Response to the Crisis”, Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences, European Policies, Finance and Marketing 2019, No 21(70); https://js.wne.sggw.pl/index.php/pefim/article/view/1052/730
 78. Małgorzata Zaleska, Przemysław Kondraciuk „Theory and practice of innovation development in the banking sector”, „Financial Sciences. Nauki o Finansach”, Research Papers of Wrocław University of Economics 2019, Vol. 24, No.2;  https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/134850/edition/70305/content
 79. ​Małgorzata Zaleska „Niekończące się wyzwania”, Gazeta Bankowa 2019, nr 8 
 80. Małgorzata Zaleska „Problematyczne banki”, Gazeta Bankowa 2019, nr 6
 81. Małgorzata Zaleska „Dobre strony polskiego sektora bankowego”, Gazeta Bankowa 2019, nr 5
 82. Małgorzata Zaleska „Zapomniana lekcja z kryzysu”, Rzeczpospolita z 19 kwietnia 2019; https://www.rp.pl/Opinie/304189862-Zapomniana-lekcja-z-kryzysu.html 
 83. Małgorzata Zaleska „Banki centralne w centrum uwagi”, Gazeta Bankowa 2019, nr 4
 84. Małgorzata Zaleska „Rezerwy walutowe to skarb narodowy”, Rzeczpospolita z 19 lutego 2019;​https://www.rp.pl/Opinie/302189925-Rezerwy-walutowe-to-skarb-narodowy.html       
 85. Małgorzata Zaleska „Refleksje na temat banku centralnego”, Rzeczpospolita z 5 lutego 2019;​ https://www.rp.pl/Opinie/302049903-Refleksje-na-temat-banku-centralnego.html
 86. Małgorzata Zaleska „Niedoceniona odpowiedzialność rad nadzorczych”, Gazeta Bankowa 2019, nr 2
 87. Małgorzata Zaleska „Identyfikacja potencjalnych bankrutów”, Gazeta Bankowa 2019, nr 1
 88. Małgorzata Zaleska „Klasyczne przeregulowanie”, Gazeta Bankowa 2018, nr 12
 89. ​Małgorzata Zaleska „Błędne koło” w „Polski Kompas”, Rocznik Instytucji Finansowych i Spółek Akcyjnych, Warszawa 2018
 90. Małgorzata Zaleska „Okrojone REIT-y”, Gazeta Bankowa 2018, nr 11
 91. Małgorzata Zaleska „10 lat później”, Gazeta Bankowa 2018, nr 9
 92. Małgorzata Zaleska „Bezpieczeństwo finansowe”, Gazeta Bankowa 2018, nr 8
 93. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską: „Technologia blockchain wpłynie na model funkcjonowania banków”, Głos Banków Spółdzielczych 2018, nr 3
 94. Małgorzata Zaleska „Innowacyjna bankowość”, Gazeta Bankowa 2018, nr 7
 95. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Nie ma ucieczki przed nowoczesną technologią”, BS NET, Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej, 1 czerwca 2018
 96. Małgorzata Zaleska „Unia bankowa z podtekstem”, Gazeta Bankowa 2018, nr 6
 97. Małgorzata Zaleska „Blockchain technology will revolutionise the world”, Polish Market 2018, nr 5
 98. Małgorzata Zaleska „Długoterminowe wyzwania”, Gazeta Bankowa 2018, nr 4
 99. Małgorzata Zaleska „Euro to sprawa polityczna”, Gazeta Bankowa 2018, nr 3
 100. Małgorzata Zaleska „Nowe zadania dla BFG”, Gazeta Bankowa 2018, nr 2
 101. Małgorzata Zaleska „Źródła kolejnego kryzysu finansowego”, Rzeczpospolita z 3 stycznia 2018;​https://www.rp.pl/Opinie/301029923-Zrodla-kolejnego-kryzysu-finansowego.htm 
 102. Małgorzata Zaleska „Z dużej chmury średni deszcz”, Gazeta Bankowa 2018, nr 1
 103. Małgorzata Zaleska „REIT-y a sprawa polska”, Gazeta Bankowa 2017, nr 11
 104. Małgorzata Zaleska „Państwo musi „szturchnąć” obywateli, by wzięli się za zabezpieczenie swojej przyszłości”, Rzeczpospolita z 27 października 2017; https://www.rp.pl/Opinie/310269799-Panstwo-musi-szturchac-obywateli-by-wzieli-sie-za-zabezpieczenie-swojej-przyszlosci.html
 105. Małgorzata Zaleska „Najpierw cele, później instrumenty”, Rzeczpospolita z 18 października 2017;​ https://www.rp.pl/Wywiady/310179886-Malgorzata-Zaleska-Najpierw-cele—pozniej-instrumenty.html  
 106. Małgorzata Zaleska „Co dalej z unią bankową”, Polityka Insight Finance, 13 października 2017
 107. Małgorzata Zaleska „Polskie REIT-y - stracony czas i kapitał”, Rzeczpospolita z 29 września 2017;​ ​https://www.rp.pl/Opinie/309289853-Malgorzata-Zaleska-Polskie-REIT-y—stracony-czas-i-kapital.html 
 108. Małgorzata Zaleska „Ciekawe czasy, czasy kryzysu”, Rzeczpospolita z 15 września 2017;​ https://www.rp.pl/Felietony/309149874-Malgorzata—Zaleska-Ciekawe-czasy-czasy-kryzysu.html
 109. Małgorzata Zaleska „Kryzys przywództwa”, Gazeta Bankowa 2017, nr 7
 110. Małgorzata Zaleska „Niech uczniowie uczą się finansów”, Rzeczpospolita z 31 maja 2017;​ https://www.rp.pl/Opinie/305309860-Niech-uczniowie-ucza-sie-finansow.html/ 
 111. Małgorzata Zaleska „Integracja rynku obligacji”, Rzeczpospolita z 17 maja 2017
 112. Małgorzata Zaleska „Rynek kapitałowy filarem polskiej gospodarki”, Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, Warszawa 2017
 113. Małgorzata Zaleska „Spółdzielcze wyzwania”, Rzeczpospolita z 19 kwietnia 2017
 114. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Gospodarka w 2017 r. przyspieszy”, Rzeczpospolita z 22 grudnia 2016
 115. Małgorzata Zaleska „Balanced Development of the Polish Banking Sector”, Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine 2016, 2(118)
 116. Małgorzata Zaleska „Dobrosąsiedztwo w praktyce”, wSieci z 14-20 listopada 2016
 117. Małgorzata Zaleska „Rynek kapitałowy filarem polskiej gospodarki”, Gazeta SGH 2016, nr 10
 118. Małgorzata Zaleska „Oszczędzanie, sprawa narodowa”, Dziennik Gazeta Prawna z 25 października 2016
 119. Małgorzata Zaleska „Giełda z misją”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2016, nr 3
 120. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Warszawski parkiet stawia na start-upy i inwestorów z Chin”, Rzeczpospolita z 22 września 2016
 121. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Hard work and organic growth”, Warsaw Business Journal Observer 2016, nr 10
 122. Małgorzata Zaleska „Budujmy markę Made in Poland”, Puls Biznesu z 14 lipca 2016
 123. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Wybudzanie giełdy”, Wprost z 17 lipca 2016
 124. Rozmowa z Małgorzatą Zaleską „Giełda edukuje”, Gazeta Bankowa 2016
 125. Małgorzata Zaleska „Capital market should lead”, GSS Press, maj 2016
 126. Małgorzata Zaleska „Wzór dla GPW”, Dziennik Gazeta Prawna z 14 czerwca 2016
 127. Małgorzata Zaleska „Stabilność sektora bankowego nie może być zachwiana”, Obserwator Finansowy z 30 grudnia 2015
 128. Małgorzata Zaleska „Cбалансированное развитие польского ъанковского сектора”, Бухѓаптерский учет и анапиз 10, Mинск 2015
 129. Małgorzata Zaleska „Banki też powinny być patriotami”, Rzeczpospolita z 16 grudnia 2015
 130. Małgorzata Zaleska „A year of change in the Polish banking sector”, Polish Market 2015, nr 12
 131. Małgorzata Zaleska „Najważniejsza jest stabilność systemu”, Dziennik Gazeta Prawna z 7 grudnia 2015
 132. Małgorzata Zaleska „Budowa trzeciego filaru unii bankowej”, Rzeczpospolita z 2 grudnia 2015
 133. Małgorzata Zaleska „Jak nie stać się klientem banku bankruta”, Dziennik Gazeta Prawna z 26 listopada 2015
 134. Małgorzata Zaleska „Upadłość banku da się przewidzieć”, Obserwator Finansowy z 18 listopada 2015 (www.obserwatorfinansowy.pl)
 135. Małgorzata Zaleska „Uczmy się, a będziemy bogaci”, Dziennik Gazeta Prawna z 18 listopada 2015
 136. Małgorzata Zaleska „Kompetencyjne zapętlenie”, Dziennik Gazeta Prawna z 10-11 listopada 2015
 137. Małgorzata Zaleska „Protection of retail borrowers”, Polish Market 2015, nr 10
 138. Małgorzata Zaleska „Repolonizacja i udomowienie banków mają sens”, Dziennik Gazeta Prawna z 15 października 2015
 139. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Banki rządzą państwami. Na szczęście u nas tego problemu nie ma”, Dziennik Gazeta Prawna z 15 września 2015
 140. Małgorzata Zaleska „Leczmy przyczyny, a nie tylko skutki problemu frankowiczów”, Rzeczpospolita z 4 września 2015
 141. Małgorzata Zaleska „Bank tax”, Polish Market 2015, nr 9
 142. Małgorzata Zaleska „The Polish banking sector - per aspera ad astra”, Public Policy Studies 4(4)2014, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015
 143. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Sektor sam się o to prosi”, Dziennik Gazeta Prawna z 28 lipca 2015
 144. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Siłą banków spółdzielczych jest ich integracja”, Bank Spółdzielczy nr 3 (czerwiec-sierpień 2015)
 145. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Polska, jak cała Europa, jest zbyt uzależniona od banków”, Parkiet z 13 lipca 2015
 146. Małgorzata Zaleska „Innowacyjność: świat finansów nieuchronnie się zmienia”, Dziennik Gazeta Prawna z 6 lipca 2015
 147. Małgorzata Zaleska „Unia rynków kapitałowych ma inne cele niż unia bankowa”, Dziennik Gazeta Prawna z 15 czerwca 2015
 148. Małgorzata Zaleska „To się wszystkim opłaci”, Dziennik Gazeta Prawna z 7 maja 2015
 149. Małgorzata Zaleska „Ekonomia do góry nogami”, Rzeczpospolita z 28 kwietnia 2015
 150. Małgorzata Zaleska „The past and future of the Bank Guarantee Fund”, Polish Market 2015, nr 4
 151. Małgorzata Zaleska „Po niskich stopach kiedyś przyjdą wyższe”, Rzeczpospolita z 9 kwietnia 2015
 152. Małgorzata Zaleska „Będziemy więcej zarabiać, ale i płacić”, Fakt z 4-6 kwietnia 2015
 153. Małgorzata Zaleska „Kryzysowe przemyślenia”, Dziennik Gazeta Prawna z 11 marca 2015
 154. Wypowiedź Małgorzaty Zaleskiej „Biznes i edukacja: synergia dla dobra gospodarki” w Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 2015, nr 1
 155. Małgorzata Zaleska „Lithuania in the euro zone – conclusions for Poland?”, Polish Market 2015, nr 1-2
 156. Małgorzata Zaleska „Bankowe wyzwania 2015”, Rzeczpospolita z 20 stycznia 2015
 157. Małgorzata Zaleska „Changes in Polish Exports”, Polish Market 2014, nr 12
 158. Małgorzata Zaleska „Usus magister est optimus (doświadczenie jest najlepszym nauczycielem)”, Finansowanie nieruchomości 2014, nr 12
 159. Małgorzata Zaleska „Eksportowy potencjał do wykorzystania” (komentarz), Puls Biznesu z 5-7 grudnia 2014
 160. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Wspólna waluta”, Gazeta Wrocławska z 22 listopada 2014
 161. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Innowacyjna Polska 2015. Scenariusze i prognozy na przyszłość”, Puls Biznesu z 7-11 listopada 2014
 162. Małgorzata Zaleska „Stress testy i po stresie?”, Rzeczpospolita z 4 listopada 2014
 163. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Państwo powinno być jak port lotniczy: dbać głównie o bezpieczeństwo”, Dziennik Gazeta Prawna z 3 listopada 2014
 164. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Eksportujemy dużo, ale rzadko z głową”, Puls Biznesu z 27 października 2014
 165. Małgorzata Zaleska „To be the leader”, Polish Market 2014, nr 10
 166. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Trzeba biec, a nie brnąć do przodu”, Puls Biznesu, 20 października 2014
 167. Małgorzata Zaleska „Pierwszy filar unii bankowej – start i wyzwania”, Gazeta Bankowa 2014, nr 11
 168. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Ekspansja dopiero rusza”, Puls Biznesu z 15 października 2014
 169. Małgorzata Zaleska „Permanentna walka o przetrwanie strefy euro”, Rzeczpospolita z 30 września 2014
 170. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Jeden bank, nowy standard, spójna komunikacja”, Jak w banku 2014, nr 9
 171. Małgorzata Zaleska „System of compensations for investors` losses”, Polish Market 2014, nr 8
 172. Małgorzata Zaleska – udział w debacie „Trzeba biec, a nie brnąć do przodu”, Puls Biznesu, 4-6 lipca 2014
 173. Małgorzata Zaleska „Europejski nadzór bankowy prawie gotowy”, Rzeczpospolita z 1 lipca 2014
 174. Małgorzata Zaleska „Blaski i cienie polskich banków”, Gazeta Bankowa 2014, nr 7-8
 175. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Polskie banki to dla właścicieli kury znoszące złote jaja”, Dziennik Gazeta Prawna z 16 czerwca 2014
 176. Małgorzata Zaleska „’Ból głowy’ na myśl o SIFIs”, Gazeta Bankowa 2014, nr 6
 177. Małgorzata Zaleska „The classic banking products”, Polish Market 2014, nr 5
 178. Małgorzata Zaleska „Polski sektor bankowy w Unii Europejskiej”, Gazeta Bankowa 2014, nr 5
 179. Małgorzata Zaleska „Finał unii bankowej”, Rzeczpospolita z 24 kwietnia 2014
 180. Małgorzata Zaleska „A quarter-century and a decade in the Polish banking sector”, Polish Market 2014, nr 4
 181. Małgorzata Zaleska „O euroiluzjach”, Rzeczpospolita z 31 marca 2014
 182. Małgorzata Zaleska „Coś o kobietach”, Teraz Polska 2014, nr 1
 183. Małgorzata Zaleska „25 lat współczesnego systemu bankowego w Polsce”, Gazeta Bankowa 2014, nr 4
 184. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Iluzje nie mogą kreować rzeczywistości”, Jak w Banku 2014, nr 3
 185. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Every man is the architect of his own future”, Polish Market 2014, nr 3
 186. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Light at the end of the tunnel”, Polish Market 2014, nr 1-2
 187. Małgorzata Zaleska „Idy marcowe”, Gazeta Bankowa 2014, nr 3
 188. Małgorzata Zaleska - udział w debacie „Na ile wolny rynek może sam decydować o rozwoju”, Gazeta Bankowa 2014, nr 3
 189. Małgorzata Zaleska „Mało odkrywcza dyrektywa”, Rzeczpospolita z 10 lutego 2014
 190. Małgorzata Zaleska „Ewolucja systemów gwarantowania depozytów”, Gazeta Bankowa 2014, nr 2
 191. Małgorzata Zaleska „Uczmy się i bądźmy wytrwali w dążeniu do celu”, Dziennik Gazeta Prawna z 16 stycznia 2014
 192. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Integracja wzmacnia pozycję na rynku”, aleBank.pl (16 styczeń 2014)
 193. Małgorzata Zaleska „Powtórka z ERM II”, Gazeta Bankowa 2014, nr 1
 194. Małgorzata Zaleska „Fundamenty mechanizmu restrukturyzacji banków”, Rzeczpospolita z 31 grudnia 2013
 195. Małgorzata Zaleska „Road to the euro”, Polish Market 2013, nr 11-12
 196. „Najpierw reformy, potem euro”, debata z udziałem Małgorzaty Zaleskiej, Rzeczpospolita z 16 grudnia 2013
 197. Małgorzata Zaleska „Przekombinowany pakiet CRD IV”, Gazeta Bankowa 2013, nr 12
 198. Małgorzata Zaleska „Jednolity mechanizm nadzoru bankowego”, Gazeta Bankowa 2013, nr 11
 199. Małgorzata Zaleska „Jaką lekcję wyciągnęliśmy z ostatniego kryzysu”, Rzeczpospolita z 8 listopada 2013
 200. Małgorzata Zaleska „Polish cooperative banks”, Polish Market 2013, nr 9-10
 201. Małgorzata Zaleska „Restrukturyzacja i likwidacja banków jako element unii bankowej”, Gazeta Bankowa 2013, nr 10
 202. Małgorzata Zaleska „Europa na zakręcie oddalona od obywateli”, Dziennik Gazeta Prawna z 14 października 2013
 203. ​Małgorzata Zaleska „”Pączkowanie” mechanizmów ratunkowych”, Rzeczpospolita z 16 września 2013
 204. Małgorzata Zaleska „Świadectwo bankowości spółdzielczej”, Głos Banków Spółdzielczych 2013, nr 4
 205. Małgorzata Zaleska „Wakacje 2013 w bankowości”, Gazeta Bankowa 2013, nr 9
 206. Małgorzata Zaleska „Kiedy wyciągniemy w końcu wnioski z upadku Lehman Brothers”, Rzeczpospolita z 29 sierpnia 2013
 207. Małgorzata Zaleska „Europa Środkowo-Wschodnia (podobne wyzwania – różne uwarunkowania)”, Polish Market 2013, specjalna edycja
 208. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Nie odkładajmy odkładania”, Newsweek z 29 lipca 2013
 209. Małgorzata Zaleska „Skomplikowane układanie elementów unii bankowej”, Dziennik Gazeta Prawna z 24 lipca 2013
 210. Małgorzata Zaleska „Unia bankowa – kolejny element układanki” w „Wiedza ekonomiczna czy chciwość, czyli co ma piernik do wiatraka”, KUL, Lublin 2013
 211. Małgorzata Zaleska „Moda na likwidację banków”, Gazeta Bankowa 2013, nr 7-8
 212. Małgorzata Zaleska „Most wanted: Long-term bank financing”, Polish Market 2013, nr 5-6
 213. Małgorzata Zaleska „Pomoc publiczna w nowej odsłonie”, Rzeczpospolita z 20 czerwca 2013
 214. Małgorzata Zaleska „Cypr - kolejna odsłona kryzysu i interwencjonizmu”, Gazeta Bankowa 2013, nr 6
 215. Małgorzata Zaleska „Utrata narodowości w bankowości - krok po kroku”, Rzeczpospolita z 23 maja 2013
 216. Małgorzata Zaleska „Etyka w bankowości”, Gazeta Bankowa 2013, nr 5
 217. Małgorzata Zaleska „Arterioskleroza systemu bankowego” w „Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766, Szczecin 2013
 218. Małgorzata Zaleska „Poland`s healthy banking system”, Polish Market 2013, specjalna edycja 
 219. Małgorzata Zaleska „Japonia – daleka i bliska”, Gazeta Bankowa 2013, nr 4 
 220. Małgorzata Zaleska „Błędne koło”, Gazeta Bankowa 2013, nr 3
 221. Małgorzata Zaleska „Mix socjalizmu i kapitalizmu w bankowości”, Gazeta Bankowa 2013, nr 1
 222. Małgorzata Zaleska „Koncepcja nadzorowania rynków finansowych”, Gazeta Bankowa 2012, nr 12
 223. Małgorzata Zaleska „Importance of financial education”, Polish Market 2012, nr 11
 224. Małgorzata Zaleska „Koszty bezpieczeństwa”, Rzeczpospolita z 16 listopada 2012
 225. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Firma w otoczeniu makroekonomicznym” w Controlling 2012, listopad-grudzień
 226. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Obserwujmy i róbmy swoje”, Forbes 2012, nr 11
 227. Małgorzata Zaleska „Unia bankowa – polityczny projekt”, Gazeta Bankowa 2012, nr 11 
 228. „Jak wspierać młody biznes w małych miejscowościach”, debata z udziałem m.in. Małgorzaty Zaleskiej, Rzeczpospolita z 25 października 2012 
 229. Małgorzata Zaleska „Kredyt – niezbędny w gospodarce”, Polish Market: Specjalna Edycja 2012 
 230. Małgorzata Zaleska „Wiedza zwiększa bezpieczeństwo finansowe”, Rzeczpospolita z 9 października 2012
 231. Małgorzata Zaleska „Zapętlenie w postrzeganiu instytucji finansowych”, Gazeta Bankowa 2012, nr 10
 232. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Bankowe błędy i wypaczenia” w Newsweek 2012, nr 39
 233. Wywiad z Małgorzatą Zaleską „Polish Banking Sector Profitable and Growing Fast” w Warsaw Voice, September 2012
 234. Małgorzata Zaleska „The controlled ”bankruptcy” of banks”, Polish Market 2012, nr 9
 235. Małgorzata Zaleska „Pieniądze i nauka”, Parkiet z 12 września 2012
 236. Małgorzata Zaleska „Szara bankowość”, Gazeta Bankowa 2012, nr 9
 237. Małgorzata Zaleska „Seeking fairness”, Polish Market 2012, nr 8
 238. Wywiad z M. Zaleską „Dobrze czuję się w naszym banku” w Jak w banku 2012, nr 7
 239. Małgorzata Zaleska „Bankowość cienia”, Rzeczpospolita z 1 sierpnia 2012
 240. Małgorzata Zaleska „Euro 2012 in gold and silver”, Polish Market 2012, nr 7
 241. Małgorzata Zaleska „Konsekwentny brak konsekwencji”, Gazeta Bankowa 2012, nr 7-8
 242. Małgorzata Zaleska „Przyczajone ryzyko”, Gazeta Bankowa 2012, nr 7-8
 243. Małgorzata Zaleska „Znaczący sektor – mały bank”, Głos Banków Spółdzielczych 2012, nr 3
 244. Małgorzata Zaleska „Going from strength to strenght”, Polish Market 2012, nr 6
 245. Małgorzata Zaleska „Niemodna upadłość banków”, Rzeczpospolita z 13 czerwca 2012
 246. Małgorzata Zaleska „Agencje ratingowe – do przeróbki”, Gazeta Bankowa 2012, nr 6
 247. Małgorzata Zaleska „New (old) players”, Polish Market 2012, nr 5
 248. Małgorzata Zaleska „Duży bank – duży kłopot”, Rzeczpospolita z 9 maja 2012
 249. Małgorzata Zaleska „Wiekowe banki spółdzielcze”, Gazeta Bankowa 2012, nr 5
 250. Małgorzata Zaleska „Problematyczne fundusze własne”, Głos Banków Spółdzielczych 2012, nr 2
 251. Małgorzata Zaleska „150 years of cooperative banking in Poland”, Polish Market 2012, nr 3-4
 252. Małgorzata Zaleska „Kredytowanie nieruchomości bez fajerwerków”, Finansowanie nieruchomości 2012, nr 1
 253. Małgorzata Zaleska „Od zakrętu do zakrętu”, Gazeta Bankowa 2012, nr 4
 254. “Przy kawie … o bankowości spółdzielczej”, debata GBS m.in. z udziałem M. Zaleskiej, Głos Banków Spółdzielczych 2012, nr 1-2
 255. Małgorzata Zaleska „Who will pay for risk in the banking sektor?”, Polish Market 2012, nr 2
 256. Małgorzata Zaleska „Opóźnione niedostosowanie”, Gazeta Bankowa 2012, nr 3
 257. Małgorzata Zaleska „Niezastępowalne ratingi?”, Rzeczpospolita z 14 lutego 2012
 258. Małgorzata Zaleska „A climate of affluence and saving”, Polish Market 2012, nr 1
 259. Małgorzata Zaleska „Upadek „risk free””, Gazeta Bankowa 2012, nr 2
 260. Małgorzata Zaleska „Małe, zyskowne, bezpieczne – takie są polskie banki”, Dziennik Gazeta Prawna z 3 stycznia 2012
 261. Małgorzata Zaleska „Nieokiełznane ryzyko operacyjne”, Gazeta Bankowa 2012, nr 1
 262. Rozmowa z M. Zaleską „W poszukiwaniu stabilności”, Gazeta Bankowa 2012, nr 1
 263. „Czy euro zbankrutuje”, debata z udziałem M. Zaleskiej, A. Gospodarowicza, A.
 264. Nowaka, C. Mecha, E. Mączyńskiej, M. Goniszewskiego, A. Gelberga, P. Badzio,
 265. M. Lewkowicz, Gazeta Bankowa 2012, nr 1
 266. Małgorzata Zaleska „Foreign investments in Poland”, Polish Market 2011, nr 12
 267. Małgorzata Zaleska „Finansów nie można się nauczyć raz na zawsze”, Rzeczpospolita z 22 grudnia 2011
 268. Małgorzata Zaleska „Bank bankowi nierówny”, Głos Banków Spółdzielczych, listopad 2011 - grudzień 2011
 269. Małgorzata Zaleska „Czas na nowy porządek”, Rzeczpospolita z 29 listopada 2011
 270. Małgorzata Zaleska „Bańka w bańkę”, Gazeta Bankowa 2011, nr 12
 271. Małgorzata Zaleska „The segmentation of Europe”, Polish Market 2011, nr 11
 272. Małgorzata Zaleska „Chłodne lato gorących wydarzeń”, Gazeta Bankowa 2011, nr 11
 273. Małgorzata Zaleska „Stability of the banking sector”, Polish Market 2011, nr 10
 274. Małgorzata Zaleska „Powrót do fundamentów”, Rzeczpospolita z 17 października 2011
 275. Małgorzata Zaleska „Symbioza biznesu i bankowości”, Głos Banków Spółdzielczych, wrzesień 2011
 276. Małgorzata Zaleska „CRD IV – kolejne doregulowanie?”, Gazeta Bankowa 2011, nr 10
 277. Małgorzata Zaleska „Pączkowanie międzynarodowej władzy finansowej”, Rzeczpospolita z 23 września 2011
 278. Małgorzata Zaleska „It was supposed to be so good”, Polish Market 2011, nr 9
 279. Małgorzata Zaleska „A miało być tak dobrze (…)”, Polish Market, Specjalna edycja 2011
 280. Małgorzata Zaleska „SIFI – nowe wcielenie „too big to fail””, Gazeta Bankowa 2011, nr 9
 281. Małgorzata Zaleska „The big can do more”, Polish Market 2011, nr 6
 282. Małgorzata Zaleska „The case of Polbank”, Polish Market 2011, nr 7-8
 283. Małgorzata Zaleska „Bankowość spółdzielcza w turbulentnych czasach”, Nasz Bank 2011, nr 6
 284. Małgorzata Zaleska „Polbank po prawnym liftingu”, Rzeczpospolita z 15 lipca 2011
 285. Małgorzata Zaleska „Wyzwania przed bankami”, Gazeta Bankowa 2011, nr 7-8
 286. Małgorzata Zaleska „Banki spółdzielcze wobec Basel III”, Głos Banków Spółdzielczych, kwiecień 2011 - czerwiec 2011
 287. Małgorzata Zaleska „From exclusion to wealth”, Polish Market 2011, nr 4
 288. Małgorzata Zaleska „Waiting for the Polish presidency”, Polish Market 2011, nr 5
Dr hab. Jan Koleśnik prof. SGH

POZYCJE KSiĄŻKOWE

 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Instytucjonalne formy ograniczania tworzenia i działania przedsiębiorstw bankowych w Polsce i Unii Europejskiej [w:] Przemiany środowiska finansowego w Polsce na przełomie stuleci, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2001,
 • Jan Koleśnik, Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk – Jurata 2003,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Wpływ zmian w polityce pieniężnej, podatkowej oraz regulacji ostrożnościowych i działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na działalność banków w 2003 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2004,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Wpływ zmian w polityce pieniężnej, podatkowej oraz regulacji ostrożnościowych i działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na działalność banków w 2004 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2005,
 • Jan Koleśnik, Polskie regulacje w zakresie nadzoru uzupełniającego nad instytucjami wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych – wybrane aspekty, [w:] Finanse, red. B. Pietrzak, Monografie i opracowania naukowe, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005,
 • Jan Koleśnik, Wdrażanie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w Unii Europejskiej, [w:] Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2006,
 • Jan Koleśnik, Nowe regulacje nadzorcze w zakresie technik redukcji ryzyka kredytowego, [w:] W stronę teorii i praktyki finansów, red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w 2005 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2006,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w Polsce w 2006 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Warszawa 2007,
 • Jan Koleśnik, Ryzyko kredytów mieszkaniowych w świetle obecnych i projektowanych polskich regulacji nadzorczych, [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali międzynarodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin, Warszawa 2007,
 • Jan Koleśnik, Nowa Umowa Kapitałowa / Dyrektywa CRD, [w:] Współczesna bankowość, Tom I, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007,
 • Jan Koleśnik, Aleksandra Palimąka, Instytucje wspierające sektor bankowy, [w:] Współczesna bankowość, Tom I, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007,
 • Jan Koleśnik, Mariusz Zygierewicz, Joanna Tylińska, Grzegorz Tyliński, Wpływ zmian rozwiązań regulacyjnych na działalność banków w Polsce w 2007 roku, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2008, autorstwo rozdziału pt.: Regulacje nadzorcze,
 • Jan Koleśnik,  Maciej Rewieński, Zabezpieczenia w bankowości – aspekty prawne i wymogi regulacyjne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008,
 • Jan Koleśnik, Zastosowanie filtrów ostrożnościowych przy wyliczaniu kapitału regulacyjnego – wybrane aspekty, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008,
 • Jan Koleśnik, Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego – rozwiązania instytucjonalne, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, red. B. Filipiak, M. Dylewski, Difin, Warszawa 2010,
 • Jan Koleśnik, Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2010,
 • Jan Koleśnik, Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011,
 • Jan Koleśnik, Nowa architektura nadzoru makroostrożnościowego w Unii Europejskiej, [w:] System finansowy a rozwój gospodarczy – szanse i zagrożenia, red. B. Filipiak, J. Fila, Difin, Warszawa 2012,
 • Jan Koleśnik, Nowa Umowa Kapitałowa, [w:] Bankowość, red. M. Zaleska, C.H. Beck, Warszawa 2013,
 • Jan Koleśnik, Pożądany kształt europejskiego, zintegrowanego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz gwarantowania depozytów, [w:] Unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2013,
 • Jan Koleśnik, Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa 2014,
 • Jan Koleśnik, Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, [w:] Europejska unia bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015,
 • Jan Koleśnik, Charakterystyka bankowości detalicznej, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Charakterystyka kredytów bankowych, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Kredyt konsumencki, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Kredyt mieszkaniowy, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Odwrócony kredyt hipoteczny, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Uwarunkowane formy płatności, [w:] Bankowość detaliczna, red. J. Koleśnik, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Instrumenty kredytowe, [w:] Bankowość bez tajemnic, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2016,
 • Jan Koleśnik, Bank Recovery and Resolution Mechanisms in non-Banking Union Countries, [w:] Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation Inside and Outside the Euro Area, red. Z. Korzeb,. Delta Publicaciones, Madrid 2017, s. 123-145. ISBN: 978-84-16383-77-1,
 • Jan Koleśnik, Gwarancje bankowe w rachunku adekwatności kapitałowej banków – wyzwania regulacyjne, [w:] Otoczenie a wartość przedsiębiorstwa, red. M. Miszczuk, M. Sosińska-Wit, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Bank centralny, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Nadzór makroostrożnościowy, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Restrukturyzacja, pomoc i uporządkowana likwidacja banku, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Instytucje wspierające sektor bankowy, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Bankowość detaliczna, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Wymogi kapitałowe na ryzyko bankowe, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018,
 • Jan Koleśnik, Bankowe ryzyko systemowe – źródła i instrumenty redukcji, Difin, Warszawa 2019,
 • Jan Koleśnik, The new European systemic approach to non-performing loans, [w:] The Impact of Economic Actors’ Decision-making on Socio-economic Development, red. E. Pohulak-Żołędowska, Publishing House of Wrocław University of Economics and Business, Wrocław 2020, s. 82-90,
 • Jan Koleśnik, Praktyczny wymiar przymusowej restrukturyzacji banków w Polsce, [w:] Współczesne problemy i wyzwania finansów – wybrane zagadnienia, red. M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 122-132,
 • Jan Koleśnik, Postpandemiczny kształt bankowych regulacji ostrożnościowych, [w:] Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2021, s. 72-98,
 • Jan Koleśnik, Traditional Instruments for Reducing Human Risk In The Banking Sector, [w:] Proceedings of the 39th International Business Information Management Association (IBIMA), Granada 2022, s. 434-440. ISBN: 978-0-9998551-8-8, ISSN: 2767-9640,
 • Jan Koleśnik, Źródła finansowania biznesu, [w:] Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2023, s. 115-135,
 • Jan Koleśnik, Dezintermediacja finansów – przyszłość bankowości? [w:] Ewolucja nauk ekonomicznych II Ekonomia a pandemia COVID-19 – potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu? red. B. Fiedor, M. Gorynia, A. Szablewski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2023, s. 107-117. ISBN: 978-83-65269-43-0 https://press.wz.uw.edu.pl/jbfe/vol2/iss20/2/
 • Jan Koleśnik, Bezpieczeństwo depozytów bankowych jednostek samorządu terytorialnego w czasie kryzysów finansowych, [w:] Finanse samorządowe, red. J. Szołno-Koguc, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2023, s. 271-284. ISBN 978-83-66847-51-4 DOI: 10.24425/146953
  https://publikacje.pan.pl/book/146953/finanse-samorzadowe


ARTYKUŁY

 

 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Narodowy Bank Polski – bank autonomiczny czy zależny? „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2000, Zeszyt Naukowy nr 15, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Polskie normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków na tle regulacji Unii Europejskiej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2001, Zeszyt Naukowy nr 20, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Polskie a unijne prawo bankowe w zakresie norm nadzorczych - wybrane zagadnienia, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2002, Zeszyt Naukowy nr 23, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Tomasz Gromek, Instytucjonalne uwarunkowania koordynacji nadzoru bankowego - wdrażanie Nowej Umowy Kapitałowej na szczeblu wspólnoty, „Wspólnoty Europejskie” 2002, nr 2, Biuletyn Informacyjny Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,
 • Jan Koleśnik, Małgorzata Zaleska, Kierunki zmian metodologii ustalania wymogów kapitałowych dla instytucji kredytowych w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2002, nr 5,
 • Jan Koleśnik, Tomasz Gromek, Powstawanie konglomeratów finansowych jako przesłanka rozwoju nadzoru skonsolidowanego w UE, „Wspólnoty Europejskie” 2003, nr 4, Biuletyn Informacyjny Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,
 • Jan Koleśnik, Stan prac nad Nową Bazylejską Umową Kapitałową – wyzwania dla polskiego sektora bankowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2004, Zeszyt Naukowy nr 41, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Directions of Change in the System of Creation of Adjusted Reserves in the Polish Banking Sector, “Studies and Works of The Collegium of Management and Finance” 2005, Volume 53, Warsaw School of Economics,
 • Jan Koleśnik, Kształt polskich bankowych regulacji nadzorczych w 2005 roku – wybrane aspekty, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2005, Zeszyt Naukowy nr 55, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Polskie konglomeraty finansowe – identyfikacja i wymogi nadzorcze, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2006, Zeszyt Naukowy nr 65, SGH, Warszawa,
 • Jan Koleśnik, Tomasz Obal, Małgorzata Zaleska, Budowa zintegrowanego systemu ochrony klientów instytucji finansowych w Polsce, „Bezpieczny Bank” 2007, nr 2-3,
 • Jan Koleśnik, Treści programowe i materiały dydaktyczne dla uczniów szkół średnich oraz studentów w zakresie oceny ekonomiczno – finansowej banku oraz systemów gwarantowania depozytów, „Bezpieczny Bank” 2008, nr 2,
 • Jan Koleśnik, Ograniczenie swobody przepływu kapitału instytucji kredytowych – unijne i polskie rozwiązania prawno-regulacyjne, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 38, Zeszyty Naukowe nr 548, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009,
 • Jan Koleśnik, Limit koncentracji zaangażowań w instytucjach kredytowych – nowe paradygmaty regulacyjne, „Zeszyty Naukowe” 2010, nr 144, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Jan Koleśnik, Pożądane cechy nowoczesnych regulacji nadzorczych, „Finanse” 2010, nr 2, Komitet Nauk o Finansach PAN,
 • Jan Koleśnik, Rola banków w świecie pieniądza niematerialnego, „Zeszyt Nauki o Finansach” 2011, nr 4(9), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 51-61. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/138203/edition/71248
 • Jan Koleśnik, Europejska unia bankowa – nowy wymiar ryzyka systemowego, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 2 (42), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 91-110. DOI: 10.7172/1644-9584.42.6 https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=166701
 • Jan Koleśnik, Wpływ agencji ratingowych na bezpieczeństwo systemu bankowego, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, część 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 295-307. http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_25.pdf
 • Jan Koleśnik, Podział banków jako skuteczna metoda redukcji ryzyka too big to fail, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 3, tom 6, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, s. 64-75. DOI: 10.12846/j.em.2014.03.05 http://jem.pb.edu.pl/data/magazine/article/371/pl/1.5_kolesnik.pdf
 • Jan Koleśnik, Pożądany kształt rekomendacji nadzoru finansowego dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, „Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica” 2014, nr 1(299), Uniwersytet Łódzki, s. 235-244. https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/131
 • Jan Koleśnik, System zarządzania w bankach w świetle nowych wyzwań regulacyjnych, „Przegląd organizacji” 2014, nr 4, s. 29-34. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171283955
 • Jan Koleśnik, Rola państwa w zrównoważonym rozwoju systemu bankowego, „Nauki o Finansach” 2014, nr 1(18), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 124-131. DOI: 10.15611/nof.2014.1.11 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/27966/edition/25276
 • Jan Koleśnik, Role of public institutions and their strategies in crises events in 2008-2010, “Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2014, No 1(7) 2014, Komitet Nauk o Finansach PAN, s. 37-51. http://knfpan.pan.pl/images/The_role_of_public_institutions_and_their_strategies_in_crisis_events.pdf
 • Jan Koleśnik, Przeregulowanie działalności bankowej w Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 186, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 174-184. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a5909d35-4ecd-45fe-a462-edfc2e59361f/c/14_J.Kolesnik_Przeregulowanie_dzialalnosci….pdf
 • Jan Koleśnik, Stabilność polskiego sektora bankowego w świetle krajowych testów warunków skrajnych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2015, nr 3, tom 1 (23), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 195-206.  https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/JK231.pdf
 • Jan Koleśnik, Postkryzysowe narzędzia analizy nadzorczej a poziom bezpieczeństwa europejskiego systemu bankowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 149-157. DOI: 10.15611/pn.2015.395.14 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/33240/edition/30107
 • Jan Koleśnik, Regulacyjne miary płynności w bankach jako dopełnienie miar adekwatności kapitałowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Finanse” 2014, nr 10(934), s. 81-91. DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0934.1006 https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/655
 • Jan Koleśnik, Skuteczność ograniczenia wypłaty dywidendy banków jako instrumentu polityki nadzorczej w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2015, nr 4, Vol. XLIX, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 247-255. DOI:10.17951/h.2015.49.4.247 https://journals.umcs.pl/h/article/view/665
 • Jan Koleśnik, Cross-currency interest rate swap w kontekście walutowych kredytów hipotecznych, „Problemy Zarządzania” 2015, nr 3 (55), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 158-169. DOI: 10.7172/1644-9584.55.11, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0ee6b50e-fbba-466d-a995-a23dfb660241/c/pz_2015_3_2_kolesnik.pdf
 • Jan Koleśnik, Współczesny bank centralny jako organizacja społecznie odpowiedziana, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 222-229. DOI: 10.15611/pn.2016.437.21, https://www.dbc.wroc.pl/publication/37108
 • Jan Koleśnik, Piaskownica regulacyjna jako akcelerator innowacyjności w polskim systemie bankowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 475, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 90-99.  DOI: 10.15611/pn.2017.475.08, https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/41439/edition/37369
 • Jan Koleśnik, Globalne banki a ryzyko systemowe w Unii Europejskiej - narzędzia ograniczania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2017, nr 6, Vol. 51, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 141-148. DOI:10.17951/h.2017.51.6.141 https://journals.umcs.pl/h/article/view/5682
 • Jan Koleśnik, Waluty wirtualne i złoto a adekwatność kapitałowa banków - docelowy model regulacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 531, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 231-240. DOI: 10.15611/pn.2018.531.21 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/33240/edition/30107
 • Jan Koleśnik, Operational Risk in Banks – Revolution or Regulatory Evolution, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 509, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 168-178. DOI: 10.15611/pn.2018.509.14 https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/71015/edition/46057
 • Jan Koleśnik, Uwarunkowania funkcjonowania systemów gwarantowania depozytów i ich wpływ na zachowania deponentów, „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2019, nr 21 (70), s. 94-103. DOI 10.22630/PEFIM.2019.21.70.8 http://sj.wne.sggw.pl/article-PEFIM_2019_n70_s94/
 • Jan Koleśnik, Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem reputacji w bankach „Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2020, nr 23 (72), s. 45-56. DOI 10.22630/PEFIM.2020.23.72.4 http://sj.wne.sggw.pl/article-PEFIM_2020_n72_s45/
 • Jan Koleśnik, Anna Dąbkowska, Methods for alleviating the problem of Too big to fail in Germany, “Journal of Banking Regulation” 2021, nr 22(1), s. 11-23. DOI 10.1057/s41261-020-00125-1 https://link.springer.com/article/10.1057/s41261-020-00125-1
 • Jan Koleśnik, The Contagion Effect and its Mitigation in the Modern Banking System, „European Research Studies Journal” 2021, vol. XXIV, issue 1, s. 1009-1024. DOI 10.35808/ersj/2008 https://www.ersj.eu/journal/2008#
 • Jan Koleśnik, Jacek Nadolski, Optimization of the Bank‘s Value in Conditions of Globalisation and Permanent Crisis, „European Research Studies Journal” 2021, vol. XXIV, issue 3B, s. 118-140. DOI: 10.35808/ersj/2454 https://www.ersj.eu/journal/2454
 • Jan Koleśnik, Foreign Capital in Polish Banks – Its Contribution to Systemic Risk and Level of Concentration, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2023, nr 3, Vol. 57, s. 157-175. DOI:10.17951/h.2023.57.3.157-175 https://journals.umcs.pl/h/article/view/15650
 • Jan Koleśnik, Jacek Nadolski, Optimization of Banks’ Value – Practical Challenges, „Journal of Banking and Financial Economics” 2023, nr 20, vol.2, s. 30-50. DOI: 10.7172/2353-6845.jbfe.2023.2.2 https://press.wz.uw.edu.pl/jbfe/vol2/iss20/2/
 • Jan Koleśnik, Systemically Important Banks – Risk Transfer in the Euro Area, „Journal of of Finance and Financial Law” 2023, nr specjany 2, s. 57-79. DOI: 10.18778/2391-6478.S2.2023.03 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/22654

   

 

Dr hab. Marcin Gospodarowicz prof. SGH

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Samodzielne autorstwo monografii

 • M. Gospodarowicz: System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem ryzyka banku i ryzyka systemowego, Oficyna Wydawnicza SGH, w trakcie procesu wydawniczego, s. 283
 • M. Gospodarowicz: Selected Aspects of Indirect Market Discipline in Banking Supervision, Publishing House Saint-Petersburg State University of Economics and Finance, St-Petersburg 2008, ISBN  978-5-7310-2390-2, s. 204

Współautorstwo monografii

 • M. Gospodarowicz: Banking union and its potential implications for the banking sector in Poland (Unia bankowa i jej potencjalne skutki dla system bankowego w Polsce), w: B. S. Kravciv (red. nauk) Socialno ekonomiczni problem suczasnogo period Ukrainy (Współczesne problem społeczno ekonomiczne Ukrainy), University of Banking of the National Bank of Ukraine, ISSN 2071-4653, Kiev 2013, str. 322-329
 • M. Gospodarowicz: Ocena skuteczności polityki wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich środkami Unii Europejskiej  w: A. Wasilewski (red. nauk) Skuteczność instrumentów polityki regionalnej i strukturalnej oddziałujących na rozwój przedsiębiorczości, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 77, Warszawa 2012, ISBN (w druku), s. 120, współautorzy: K. Bondyra, K. Krukowski, M. Oliński, B. Roszkowska-Mądra, A. Wasilewski, M. Wożniak
 • M. Gospodarowicz: Działalność koordynacyjna instytucji wspierających przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich (s. 155-169) w:  D. Kołodziejczyk (red. nauk) Ocena koordynacji i współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – na poszczególnych poziomach administracyjnych, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 47, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7658-277-1, s. 169, współautorzy: A. Czudec, D. Kołodziejczyk, M. Jabłoński, R. Kata, T. Miś, K. Smędzik-Ambroży, D. Zając
 • M. Gospodarowicz: Obowiązek zwiększenia i utrzymania zatrudnienia: bariera czy czynnik efektywnego wykorzystania środków UE w rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich (s. 95-118) w: A. Wasilewski (red. nauk) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 41, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7658-276-4, s. 139, współautorzy: B. Chmielewska, B. Roszkowska-Mądra, P. Siemiński, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz: Analiza stanu podmiotów gospodarczych w polskich gminach na obszarach wiejskich w latach 2006-2010 (s. 35-47) w: A. Wasilewski (red. nauk) Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 14, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7658-168-2, s. 111, współautorzy B. Chmielewska, E. Ślązak, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz: Instrumenty inżynierii finansowej w działaniu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej (s. 72-86) w: A. Wasilewski (red. nauk) Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 14, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7658-168-2, s. 111, współautorzy B. Chmielewska, E. Ślązak, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk: Ocena systemu instytucjonalnego działającego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii Rozwoju Kraju i zmian Wspólnej Polityki Rolnej (s.60-98) w: D. Kołodziejczyk, M. Gospodarowicz (red. nauk) Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 12, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7658-160-6, s. 131, współautorzy B. Czyżewski, D. Kołodziejczyk, A. Majchrzak, A. Matuszczak, T. Miś, M. Zalesko
 • M. Gospodarowicz: Analiza efektywności produkcji gospodarstw wysokotowarowych (s. 24-83) w: M. Gospodarowicz, B. Karwat-Woźniak Zmiany w technikach i organizacji produkcji gospodarstw  wysokotowarowych oraz ich wpływ na kondycję ekonomiczną tych jednostek, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 159, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7658-034-0 s. 121,
 • M. Gospodarowicz: Klasyfikacja gospodarstw wysokotowarowych według ich kondycji ekonomicznej przy wykorzystaniu wybranych narzędzi analizy skupień (s. 104-110) w: M. Gospodarowicz, B. Karwat-Woźniak Zmiany w technikach i organizacji produkcji gospodarstw  wysokotowarowych oraz ich wpływ na kondycję ekonomiczną tych jednostek, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 159, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7658-034-0 s. 121
 • M. Gospodarowicz: Jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu kapitału ludzkiego (s. 49-66) w: M. Gospodarowicz, H. Kałuża, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Instytucjonalne instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego i społecznego na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 138, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7658-037-1 s. 127
 • M. Gospodarowicz: Działalność instytucjonalna na rzecz rozwoju nierolniczych działań gospodarczych (s. 31-51) w: M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, Synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005-2009,  Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 136, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7658-029-6  s. 77
 • M. Gospodarowicz: Analiza efektywności wykorzystania kontaktów z instytucjami przez gospodarstwa (s. 108-113) w: B. Czyżewski, M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski, Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 103, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60798-75-1 s. 185
 • M. Gospodarowicz: Analiza instytucji lokalnych działających w sferze rynku (s. 162-177) w: B. Czyżewski, M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, D. Lidke, A. Matuszczak, A. Wasilewska, A. Wasilewski, Rola instytucji w modernizacji gospodarstw rolnych, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 103, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60798-75-1 s. 185
 • M. Gospodarowicz: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin a rozwój sektora MSP w najbliższych latach (s. 49-77) w:  M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 92, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60798-60-7
 • M. Gospodarowicz: Bezpośrednie instrumenty wspierania pozarolniczej działalności gospodarczej (s. 40-61) w: M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski, Działalność samorządów lokalnych na rzecz rozwoju nierolniczych dziedzin gospodarczych,  Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 70, Warszawa 2007, ISBN 978-83-60798-13-3 s. 91
 • M. Gospodarowicz: Ocena gmin z punktu widzenia efektywności wykorzystania organizacji pozarządowych: (s. 14-55) w: D. Kołodziejczyk (red. nauk) Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 41, Warszawa 2006, ISBN 83-89666-67-7 s. 137, współautorzy: A. Alińska, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz: Organizacje wspierające rozwój lokalny – studium przypadku: (s. 115-135) w: D. Kołodziejczyk (red. nauk) Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 41, Warszawa 2006, ISBN 83-89666-67-7 s. 137, współautorzy: A. Alińska, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski
 • M. Gospodarowicz: Dyscyplina rynkowa a funkcjonowanie konglomeratów finansowych (s. 365-384) w: M. Iwanicz-Drozdowska (red. nauk) Konglomeraty finansowe, PWE Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1708-9, s. 384  współautorzy: R. Bartkowiak, M. Iwanicz-Drozdowska, K.Wiater, M. Wnukowski, B. Lepczyński, R. Pajewska, A. Karmańska, T. Michalski, A. Lewandowski, P. Niedziółka, J. Harasim, S. Flejterski, P. Szklarz, R. Wyszyński, R. Jagiełlo, A. Śliwiński, L. Dziawgo

Redakcja naukowa monografii

D. Kołodziejczyk, M. Gospodarowicz (red. nauk) Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR, Raport Programu Wieloletniego IERIGŻ – PIB nr 12, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7658-160-6, s. 131, współautorzy B. Czyżewski, D. Kołodziejczyk, A. Majchrzak, A. Matuszczak, T. Miś, M. Zalesko


ARTYKUŁY

Artykuły w recenzowanych czasopismach

 • Chmieliński P., Gospodarowicz M. A Regional Approach to Rural Development? Regional and Rural Programmes in Poland 2007–2015, Wieś i Rolnictwo 4 (181)/2018 ISSN 0137-1673 doi: 10.7366/wir042018/10
 • Chmieliński P., Gospodarowicz M. Distribution of interventions of the Rural Development Programme and Regional Operational Programmes in 2007-2013 in the context of territorial development [w:] Wigier M., Kowalski A. The CAP and national priorities within the EU budget after 2020, Proceedings of the International Scientific Conference “The CAP and national priorities within the EU budget after 2020” Multi-Annual Programme 2015-2019 “The Polish and the EU agricultures 2020+. Challenges, chances, threats, proposals” 11-13 June 2018 Lidzbark Warmiński, Poland, ss.144-157, ISBN 978-83-7658-751-6 DOI: 10.30858/pw/9788376587516
 • Chmieliński P., Gospodarowicz M. Complementarity of regional and rural policies? A study on regional programmes and Common Agricultural Policy Pillar II measures in Poland, Roczniki Naukowe SERiA, 2018, XX (4), ss 22-28, doi: 10.5604/01.3001.0012.2934
 • Gospodarowicz M. System Bank Web 2.0 – bankowość społecznościowa w: Gospodarowicz A. (red. nauk.) Bankowość elektroniczna istota i innowacje, Wydawnictwo Beck, seria Finanse, 978-83-812-8635-0, 2018 ss. 62-84
 • Gospodarowicz M. Fundusze ochrony kapitału, https://viem.viennalife.pl/pl/artykuly/fundusze-ochrony-kapitalu, 16.01.2018
 • Gospodarowicz M. Current trends in the development of modern banking technologies, w: Druhov. O. Proceedings of the The 13th International scientific and practical conference integration of Ukraine into the European and world financial area, SHEI “Banking University”, 2018
 • M. Gospodarowicz: Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe a ryzyko systemowe banku, Zarządzanie i Finanse, ISSN: 2084-5189, Vol. 11, Nr 2 część 1, 2013 str. 160-171
 • M. Gospodarowicz: Sektor mikroprzedsiębiorstw w Polsce i jego wsparcie ze środków UE w latach 2007-2011, w: J. Sokołowski, G. Węgrzyn (red. nauk) Polityka Ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 307/2013 ISSN 1899-3192,  str. 152-165
 • M. Gospodarowicz: Analiza stanu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2006- 2010 w: J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red. nauk) Polityka Ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 246/2012 ISBN 978-83-7695-209-3,  str. 86-96
 • M. Gospodarowicz Development of the technical infrastructure in rural areas in Poland during the period 2000-2009 (Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w latach 2000-2009), Agricultural University Plovdiv - Agricultural Sciences, Volume IV, Issue 9 2012 str. 43-49
 • M. Gospodarowicz Analiza efektywności wykorzystania potencjału inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego – gminach w Polsce w: J. Sokołowski, M. Sosnowski (red. nauk) Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166/2011 ISBN 978-83-7695-180-5,  str. 153-164
 • M. Gospodarowicz: Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe - perspektywa Unii Europejskiej, w: A. Gospodarowicz (red. nauk) Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki (Bankowość) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 171/2011 ISBN 978-83-7695-156-0  str. 69-80   
 • M. Gospodarowicz: Non-parametrical Analysis of Technical Efficiency of High – commercial Farms In Poland In the years 1992-2005 with DEA (Analiza efektywności technicznej gospodarstw wysokotowarowych w Polsce w latach 1992-2005 przy wykorzystaniu metody DEA), Agricultural Economics and Management (Agricultural Academy Sofia) nr 3-4/2011 str. 52-62
 • M. Gospodarowicz (50%), B. Karwat-Woźniak (50%): Efektywność techniczna produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych a poziom wykształcenia ich kierowników, w: B. Borkowski (red. nauk)  Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych SGGW Warszawa Tom XII/2 rok 2011, str. 122-139
 • M. Gospodarowicz, Parametryczna analiza efektywności technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005, w: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red. nauk) Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144/2010 ISBN 978-83-7695-071-6, str. 174-189 
 • M. Gospodarowicz, Local institutional network and the socio-economic situation of polish farms (Sieć instytucjonalna a sytuacja ekonomiczno społeczna polskich gospodarstw), [w:] P. Sabluk i A. Kowalski (red.) AGRI-Food Sector in the Face of Current Challenges, National University of Food Technologies oraz NSC Institute of Agrarian Economy, Kijów 2009
 • M. Gospodarowicz, Lokalne instytucje (banki komercyjne i spółdzielcze) działające na terenach wiejskich a sytuacja ekonomiczno-społeczna gospodarstw rolnych, Bezpieczny Bank nr 1(38), str. 144-159, 2009
 • M. Gospodarowicz, Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów – przegląd modeli teoretycznych, Bezpieczny Bank nr 2(37) str. 19-46, 2008
 • M. Gospodarowicz The efficiency of local organizations in stimulating the development of selected administrative units – communes (gmina) in Poland, (Efektywność organizacji lokalnych w stymulowaniu rozwoju gmin w Polsce) Leibniz-Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO) - Halle/Saale Niemcy, 2008
 • M. Gospodarowicz The assessment of social and economic compatibility of gminas in Poland using Data Envelopment Analysis (Ocena konkurencyjności społecznej i ekonomicznej gmin w Polsce przy wykorzystaniu metody DEA),  [w:] B. Klepacki Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists Wieś Jutra sp z oo. Warszawa-Poznań-Lublin, 2008
 • M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk Financial institutions and the development of rural areas in Poland (Instytucje finansowe a rozwój obszarów wiejskich w Polsce), [w:] N. Lace (red.), Problems of Development of National Economy and Entrepreneurship, Riga Technical University, Faculty of Engineering Economics, Riga, 2008 str. 56-73

Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych

 • M. Gospodarowicz: Risk adjusted deposit insurance premium – an empirical analysis for Polish banking sector (Skorygowana o ryzyko premia za gwarantowanie depozytów – analiza empiryczna dla polskiego sektora bankowego), w: P. Jedlicka (red. nauk) Peer-Reviewed Conference Proceedings  Part IV. The International Conference Hradec Economic Days 2014 Economic Development and Management of Regions,  Hradec Kralove 2014, str. 156-164
 • M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk: Instytucje finansowe w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w: V. Vagizova, M. Lebedeva, A. Gospodarowicz (red. nauk) Materials of reports, International Scientific and Research Conference, The strategy of banking and real sector interactions in economy of Russia and Poland under modern conditions, Kazan Federal University, Institute of Economics and Finance, ISBN 978-5-9222-0545-0, str. 51-56
 • M. Gospodarowicz: Mechanizmy dyscypliny rynkowej w bankowości w obliczu zmian na rynkach finansowych w:  J. Ostaszewski, R. Bartkowiak (red. nauk) Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 978-83-7378-627-1, 2011 s. 423-441
 • M. Gospodarowicz: CCEFM i VGSF – programy doktoranckie z finansów na uniwersytetach wiedeńskich w: A. Kopiński (red. nauk) Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009 s.71-80
 • M. Gospodarowicz: Analiza empiryczna pośredniej dyscypliny rynkowej w bankowości przy wykorzystaniu miar opartych na metodologii opcyjnej [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ISBN 978-83-7378-365-2 2008 str. 263-274
   
Dr hab. Andrzej Bień prof. SGH
 • Andrzej Bień, rozdział III Finanse w wymianie międzynarodowej (punkt 5 i 6), rozdział V Instrumenty polityki pieniężno-kredytowej (punkt 2,3,4,5),
 • [w:] Finanse w gospodarce kapitalistycznej, Warszawa, 1986.
 • Andrzej Bień, rozdział V Financni nastroje stimulovani exportu, [w:] Acta oeconomia pragensia, Praga, 1987.
 • Andrzej Bień, Optymalny obszar walutowy teoria i praktyka, Warszawa, 1988.
 • Andrzej Bień, The strategy of Utilization of western Credits in Polish Economy and the resulting Debt Problem, [w:] Debt Crisis in the world economy, Warszawa, 1988.
 • Andrzej Bień, Światowy kryzys zadłużeniowy lat osiemdziesiątych (ewolucja koncepcji i strategii rozwiązywania), Piaseczno k/Warszawy, 1990.
 • Andrzej Bień, Korea Południowa w pogoni za krajami wysoko uprzemysłowionymi (strategia i polityka rozwojowa), Piaseczno k/Warszawy, 1991 (współautor)
 • Andrzej Bień, Teoretyczne podstawy tworzenia wspólnego obszaru walutowego na terytorium Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska wobec procesów integracyjnych, Warszawa, 2000  (współautor)
 • Andrzej Bień, Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2006 roku, Warszawa, 2006 (współautor)
 • Andrzej Bień, Oficjalne rezerwy dewizowe kraju, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 92, Warszawa, 2009.
 • Andrzej Bień, Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Warszawa, 2009 (wyd. 5, współautor)
 • Andrzej Bień, Przyszłość dolara USA, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 102,  Warszawa, 2010.
 • Andrzej Bień, Słownik finansów, Warszawa, 2010 (wyd.2, współautor)
 • Andrzej Bień, Stabilność systemu bankowego w Polsce w okresie kryzysu finansowego, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 109, Warszawa, 2011.
 • Andrzej Bień, Danuta Czekaj, Kształtowanie się polskiego rynku usług hotelarskch w realiach teoretycznych i praktycznych gospodarki XXI wieku [w:] Studia z Polityki Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Zeszyt 2(6)2015, Warszawa 2015
Dr hab. Paweł Niedziółka prof. SGH

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 1. P. ​​Niedziółka, R. Karkowska, Z. Korzeb, A. Matysek-Jędrych, Banking, Risk and Crises in Europe: From the Global Financial Crisis to COVID-19, Taylor & Francis 2023​
 2. ​P. Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie domowym [w:] K. Waliszewski (red.), Finanse osobiste, PAN 2022
 3. ​P. Niedziółka, Zielona (r) ewolucja w polskiej bankowości: finansowanie projektów lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej w Polsce z wykorzystaniem metody project finance, Difin 2021       
 4. P. Niedziółka, Z. Korzeb, P. Kulpaka, Agencje ratingowe i ratingi kredytowe. Problemy I wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku, CeDeWu 2021
 5. P. Niedziółka, Wsparcie płynnościowe przedsiębiorstw przez banki komercyjne w Polsce w dobie pandemii [w:] M. Zaleska (red.), Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa, Difin 2021​
 6. Niedziółka P., Korzeb Z., Kulpaka P., Deoligopolizacja rynku agencji ratingowych oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy jakości ratingów zewnętrznych w kontekście oddziaływania agencji ratingowych na stabilność finansową, „Materiały i Studia” nr 333, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019, s. 1-133 
 7. Niedziółka P., Karkowska R., Rentowność banków komercyjnych a ich płynność w kontekście implementacji ilościowych norm płynności rekomendowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, „Bank i Kredyt” nr 50(2), Narodowy Bak Polski, Warszawa 2019, s. 149-172
 8. Niedziółka P., Ryzyko systemowe oraz reputacyjne w działalności agencji ratingowych, „Gospodarka Narodowa” nr 298 (2), s. 127 - 148 
 9. Niedziółka P., Economic Rationale and Potential Effects of Liberalisation of the Chinese Credit Rating Agencies Market, 8th Economic and Business Review Conference & SEB Doctoral Conference “Managing Business and Policies in Changing Global Landscape, Ljubjana 2019 (referat wygłoszony; abstrakt artykułu na: https://www.ebrjournal.net/uploads/ebr/public/document/21-programme_19_en.pdf)
 10. ​ Niedziółka P., Country Ceiling w decyzjach wiodących agencji ratingowych odnoszących się polskich przedsiębiorstw, banków i jednostek samorządu terytorialnego (artykuł na Konferencję Katedr Finansów - w recenzji)  
 11. Niedziółka P., The Visegrád Group Countries’ Ratings – Do the Credit Rating Agencies Make the Decisions Independently or Piggyback Themselves?, Journal of Economics and Business Vol. 2 No 2 (2019), Asian Research Institute, 2019, s. 306 – 333.  
 12. P. Niedziółka, Ł. Wołoszczenko – Hołda, Inwestycje w energetyce: „zrównoważone finansowanie” w odpowiedzi na rosnące ryzyko klimatyczne // Інвестиції в енергетиці: «зрівноважене фінансування» у відповідь на зростаючі кліматичні ризики [w:] Mechanizmy finansowe innowacyjnego rozwoju gospodarki ukraińskiej w warunkach integracji z UE // Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції, Kijowski Instytut Borysa Grynczenki, 2018,s. 8 – 23.
 13. P. Niedziółka, M.S. Wiatr, Bankowość korporacyjna [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa​ 2018, s. 146 – 176
 14.  P. Niedziółka, I. Pruchnicka – Grabias, Bankowość inwestycyjna [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018, s. 177 – 205
 15. P. Niedziółka, Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018, s. 305-321
 16. P. Niedziółka, Ryzyko płynności [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa​ 2018, s. 322-350
 17. P. Niedziółka, M.S. Wiatr, Ryzyko kredytowe [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszaw 2018, s. 351 – 401
 18. P. Niedziółka, Ryzyko rynkowe [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2018, s. 402 - 431     
 19. Paweł Niedziółka, Liquidity Management in Banks in Spain and Poland in the Context of Their Regulatory Environment [w] Z. Korzeb (red.), Comparative Analysis of the Conditions of Banking Operation Inside and Outside the Euro Area, Delta Publicaciones, Madrid 2017
 20. Paweł Niedziółka, Inwestowanie na rynku sztuki - specyfika aktywów, formy, ryzyko oraz narzędzia monitorowania rynku sztuki [w] I. Pruchnicka – Grabias (red.),  Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017
 21. Paweł Niedziółka, Ł. Wołoszczenko – Hołda, Agencje ratingowe a ryzyko systemowe [w] J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski (red.), Społeczny kontekst ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 22. Paweł Niedziółka, Inwestycje w sztukę na świecie oraz perspektywy rozwoju rynku sztuki w Polsce [w] I. Pruchnicka – Grabias (red.), Inwestycje alternatywne: fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki i kolekcjonerskie produkty strukturyzowane fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki i kolekcjonerskie produkty strukturyzowane, CeDeWu, Warszawa 2017
 23. Paweł Niedziółka, Rentowność i ryzyko instrumentów finansowych  [w] P. Czapiewski, P. Niedziółka (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin, Warszawa 2016
 24. Paweł Niedziółka, Geneza i istota bankowości inwestycyjnej [w] P. Niedziółka (red.),  Bankowość inwestycyjna : inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015
 25. Paweł Niedziółka, Inwestorzy na rynku kapitałowym [w] P. Niedziółka (red.),  Bankowość inwestycyjna : inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015
 26. Paweł Niedziółka, Europejski nadzór nad agencjami ratingowymi [w] M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015
 27. Paweł Niedziółka, Kowenanty finansowe jako narzędzia ograniczania i monitorowania ryzyka kredytowego [w] M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2015
 28. Paweł Niedziółka, Konsorcjum kredytowe [w] M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2015
 29. Paweł Niedziółka, Wybrane potencjalne skutki wprowadzenia euro w Polsce dla sektora bankowego [w] Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2015
 30. Paweł Niedziółka, Analiza potencjalnych korzyści o raz negatywnych konsekwencji wdrożenia norm LCR oraz NSFR w bankach europejskich,  Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015
 31. Paweł Niedziółka, Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
 32. Paweł Niedziółka, Współpraca banku i zakładu ubezpieczeń w obszarze wykupu wierzytelności [w] R. Bartkowiak (red.),  Nauki ekonomiczne w XXI wieku : stan obecny i perspektywy rozwoju, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014 
 33. Paweł Niedziółka, Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarządzania stabilnością finansową, Problemy Zarządzania, Problemy Zarządzania, 2014 
 34. Paweł Niedziółka, Strukturyzacja finansowania kontraktów z wykorzystaniem produktów faktoringowych,  Ekonomia i Zarządzanie, 2014
 35. ​Paweł Niedziółka, „Ryzyko rynkowe”, „Ryzyko operacyjne”, „Ryzyko płynności” [w] „Bankowość” pod red. M. Zaleskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013
 36. Paweł Niedziółka, Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, Warszawa 2009
 37. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, SGH, Warszawa 2009
 38. Paweł Niedziółka, Wybrane aspekty oddziaływania funduszy hedgingowych oraz technik CCRM na ryzyko systemowe, red. B. Filipiak, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Łódź 2009
 39. Paweł Niedziółka, Moral hazard as a potential result of active bailout policy for financial sector provided by state and international institutions. Some remarks on moral hazard valuation [w:] New perspectives in Finance, Banking and Management. Proceedings: Book of Extended Abstracts, University of Tirana, Tirana 2009
 40. Paweł Niedziółka, Inwestowanie w sztukę na świecie oraz perspektywy rynku sztuki w Polsce [w:] Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka – Grabias, Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2008
 41. Paweł Niedziółka, Wpływ czynników niezwiązanych z ryzykiem kredytowym na wysokość marży w świetle wybranych teorii marży [w:] Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2008
 42. Paweł Niedziółka, Stopa wolna od ryzyka na rynku finansowym – implikacje wyboru estymatora stopy wolnej od ryzyka [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, SGH, Warszawa 2008
 43. Małgorzata Zaleska, Paweł Niedziółka, Ocena biznesplanu przez banki [w:] Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej, red. K. Marecki, M. Wieloch, SGH, Warszawa 2008
 44. Petrit Dollani, Paweł Niedziółka, Kriza e kredive subprime dhe ndikimi tek Emerging Markets – rasti i Polonisë (Niestabilność systemów finansowych wywołana krachem na rynku kredytów subprime – faktyczne i potencjalne skutki dla Emerging Markets na przykładzie Polski), Sfidat dhe Risqet e Ekonomisë Shqiptare, Qedra Shqiptare për Riskun, Tiranë, Nëntor 2008
 45. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne jako narzędzie transferu ryzyka kredytowego pomiędzy bankami a zakładami ubezpieczeń [w:] Konglomeraty finansowe, red. M. Iwanicz – Drozdowska, PWE, Warszawa 2007
 46. Paweł Niedziółka, Credit Default Swap jako instrument transferu ryzyka kredytowego – potencjalne implikacje dla polskiego sektora bankowego [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Łódź 2007
 47. Paweł Niedziółka, Wybrane problemy transferu ryzyka kredytowego w formie syndykacji wtórnej oraz ich wpływ na rozwój polskiej gospodarki [w:] Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, red. B. Filipiak, J. Węcławski, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Łódź 2007
 48. Paweł Niedziółka, Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem bankowym [w:] Współczesna bankowość – teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007
 49. Paweł Niedziółka, Instytucje asset management na polskim rynku finansowym [w:] Instytucje rynku finansowego, red. A. Szelągowska, Wydawnictwa Fachowe Cedewu, Radom 2007
 50. Andrzej Krysiak, Paweł Niedziółka, Ryzyko cenowe [w:] Współczesna bankowość – teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007
 51. Paweł Niedziółka, Credit derivatives in the United States and Poland – reasons for differences in development stages [w:] Financial Market Instruments in Case Studies, ed. I. Pruchnicka – Grabias, CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007
 52. Mateusz Szczepański, Paweł Niedziółka, Firmy leasingowe w Polsce – podstawy prawne funkcjonowania, produkty oraz rynek [w:] Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. A. Szelągowska, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Radom 2007
 53. 44.Paweł Niedziółka, Structured investment products for private banking clients [w:] Financial market in Poland. Towards the innovation, ed. A. Szelągowska, Technical University of Radom, Radom 2006
 54. Paweł Niedziółka, Finansowanie budowy odnawialnych źródeł energii w oparciu o koncepcję Project Finance - przykład elektrowni wiatrowych w Polsce [w:] W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów, red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, SGH, Warszawa 2006
 55. Paweł Niedziółka, Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych [w:] Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, red. I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2006 
 56. Paweł Niedziółka, Metody zarządzania ryzykiem kredytowym banku na pozagiełdowym rynku instrumentów, [w:] Rynki kapitałowe, red. W. Bień, SGH, Warszawa 2005
 57. Paweł Niedziółka, Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie jako czynnik transformacji oszczędności w instrumenty rynku kapitałowego [w:] Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, red. G. Rytelewska, PWE, Warszawa 2005 
 58. Jerzy Nowakowski, Paweł Niedziółka, Modelowanie portfela papierów wartościowych [w:] Bankowość – podręcznik akademicki, Wyd. 2 zaktualizowane i rozszerzone, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2005
 59. Paweł Niedziółka, Ryzyko projektów inwestycyjnych – identyfikacja oraz metody ograniczania [w]: Paweł Niedziółka, Sławomir Listkiewicz, Joanna Listkiewicz, Paweł Szymczak, Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Planowanie, finansowanie, ocena, ODDK, Gdańsk 2004  
 60. Paweł Niedziółka, Ograniczenia w polityce inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej [w]: Jerzy Nowakowski, Janusz Mieloszyk, Paweł Niedziółka, Portfel Inwestycyjny banku – konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002
 61. Paweł Niedziółka, Zabezpieczanie wartości portfela papierów wartościowych [w]: Jerzy Nowakowski, Janusz Mieloszyk, Paweł Niedziółka, Portfel Inwestycyjny banku – konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002
 62. Paweł Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002
 63. Paweł Niedziółka, Portfel Inwestycyjny banku – konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002
 64. Jerzy Nowakowski, Paweł Niedziółka, Modelowanie portfela papierów wartościowych [w:] Bankowość – podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001
 65. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne – wybrane aspekty zastosowania w banku komercyjnym [w:] Przemiany środowiska finansowego w Polsce na przełomie stuleci, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2001
 66. Paweł Niedziółka, Zalety i wady stosowania przez funkcjonujący w Polsce bank pozagiełdowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej [w:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom II Bankowość, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000
 67. Paweł Niedziółka, Klasyczne transakcje typu Interest Rate Swap jako instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej [w:] Transformacja gospodarki polskiej na drodze do UE, SGH, Warszawa 1999
 68. Paweł Niedziółka, Instrumenty pochodne w wybranych bankowych dyrektywach UE oraz zakres ich implementacji w polskich uregulowaniach [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo – strategie działania, rozwoju i konkurencji, SGH, Warszawa 1999
 69. Jerzy Nowakowski, Paweł Niedziółka, Kwantyfikacja ryzyka walutowego w banku komercyjnym [w:] Finanse i bankowość a wejście Polski do UE. Część I. Bankowość, rynki finansowe, SGH, Warszawa 1999
   

ARTYKUŁY

 1. Paweł Niedziółka, Pozagiełdowe instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym na rynku polskim, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 9, SGH, Warszawa 1998
 2. Paweł Niedziółka, Ewolucja teorii stopy procentowej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 13, SGH, Warszawa 2000
 3. Paweł Niedziółka, Syndykacja jako sposób redukcji ryzyka kredytowego w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 28, SGH, Warszawa 2002
 4. Paweł Niedziółka, Ryzyko rynkowe w działalności bankowej – wybrane aspekty kwantyfikacji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 32, SGH, Warszawa 2003
 5. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne – geneza, ewolucja rynku oraz bariery implementacji w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 35, SGH, Warszawa 2003
 6. Paweł Niedziółka, Rynek kredytowych instrumentów pochodnych – struktura i kierunki rozwoju, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 36, SGH, Warszawa 2003
 7. Paweł Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem kredytowym na rynku wtórnym – analiza porównawcza wybranych metod oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 46, SGH, Warszawa 2004
 8. Paweł Niedziółka, Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce – wybrane aspekty analizy struktury oraz przyczyn dominacji w stosunku do rynku giełdowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 50, SGH, Warszawa 2004
 9. Paweł Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – stan obecny oraz perspektywy rynku derywatów procentowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Towarowej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 52, SGH, Warszawa 2004
 10. Paweł Niedziółka, The Polish derivatives market in 2004 - regulatory changes, new instruments and perspectives for development, „Studies and Works of the Collegium of Management and Finance”, Volume 63, Warsaw School of Economics, Warsaw 2005
 11. Paweł Niedziółka, Carlos Lenczewski Martins, System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku - podejście modelowe oraz zakres implementacji w polskich bankach, „Bank i Kredyt” nr 5/2005, NBP, Warszawa 2005
 12. Paweł Niedziółka, Activity of Hedge Funds in the Market of Credit Derivative Instruments, „Studies and Works of the Collegium of Management and Finance”, Volume 73, Warsaw School of Economics, Warsaw 2006
 13. Paweł Niedziółka, Karty affinity na rynku polskim – analiza wybranych programów i korzyści z nimi związanych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 65, SGH, Warszawa 2006
 14. Paweł Niedziółka, Walutowe depozyty strukturyzowane w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 67, SGH, Warszawa 2006
 15. Paweł Niedziółka, Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce – wybrane wnioski z badań ankietowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 81, SGH, Warszawa 2007r.
 16. Paweł Niedziółka, Szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce w perspektywie roku 2015, „Zarządzanie Ryzykiem” nr 23/2007 Akademia Finansów, Warszawa 2007
 17. Marta Makulec, Paweł Niedziółka, Opcje barierowe - typologia, zastosowanie oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku instrumentów pochodnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 82, SGH 2007r.
 18. Paweł Niedziółka, Financial Covenants and Outside Rating as Factors Restricting Information Asymmetry on the Syndicated Loan Market, „Studies and Works of the Collegium of Management and Finance”, Volume 83, Warsaw School of Economics, Warsaw 2007
 19. Paweł Niedziółka, Identyfikacja i kwantyfikacja jako kluczowe komponenty współczesnego paradygmatu systemu zarządzania stabilnością finansową [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Zeszyt naukowy nr 247, „Zarządzanie i Marketing” nr 13, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008
 20. Paweł Niedziółka, Pokusa nadużycia w działalności kredytowej banków a stabilność finansowa, „Bank i Kredyt” nr 11/2008, NBP, Warszawa 2008
 21. Paweł Niedziółka, Ryzyko stabilności finansowej w polityce banku centralnego, „Problemy Zarządzania” nr 1/2009 („Ryzyko finansowe”), Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2009
 22. Paweł Niedziółka, Wahania płynności sektora bankowego jako wyraz niestabilności finansowej – wybrane wnioski na podstawie analizy sektora bankowego w Polsce, „Bezpieczny Bank”, BFG, Warszawa 2009
 23. Paweł Niedziółka, Analiza uwarunkowań powstania problemu opcji walutowych w Polsce - perspektywa przedsiębiorstw, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 96, SGH, Warszawa 2009
 24. Paweł Niedziółka, Potencjalne rozwiązania problemu opcji walutowych w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 94, SGH, Warszawa 2009
 25. Paweł Niedziółka, Problem opcji walutowych w Polsce w latach 2008 - 2009 – analiza z perspektywy sektora bankowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy nr 95, SGH, Warszawa 2009
 26. Paweł Niedziółka, Zmienność komponentu upadłościowego marży wskutek zachwiania stabilności finansowej, „Gospodarka Narodowa”, nr 9/2009
 27. Paweł Niedziółka, Hedge funds and their impact on European banks’ activity and performance, Economical University, St. Petersburg 2009
 28. P. Niedziółka, Z. Korzeb, Resistance of commercial banks to the crisis caused by the COVID-19 pandemic: the case of Poland, Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 15 (2), 205-234. 2020
 29. P. Niedziółka, Polish banking sector facing challenges related to environmental and climate protection, Problemy Zarządzania 18 (4 (90)), 32-47. 2020        
 30. P. Niedziółka, Z. Korzeb, Credit payment deferrals for companies in the context of SARS-CoV-2 consequences and forbearance,  Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 55-71 2020          
 31. P. Niedziółka, Z. Korzeb, Condition of banks listed on the Warsaw Stock Exchange during the first 3 months of the pandemic in Poland, Journal of Banking and Financial Economics 2 (14), 5-20, 2020
 32. P. Niedziółka, Tightness of Financial Covenants Embedded in Corporate Bonds Issued by Real Estate Companies in Poland, Świat Nieruchomości 1 (111), 78-97, 2020 
 33.  P. Niedziółka, Expected effects of the opening of the on-shore credit ratings’ market in China for the Big Three and its rationale, Bank Kredyt 51, 2020
 34. P. Niedziółka, Z. Korzeb, A Silva, Impact of the COVID-19 crisis on the Portuguese banking system. Linear ordering method, Estudios Gerenciales 37 (159), 226-241, 2021
 35. P. Niedziółka, Z. Korzeb, Determinants of Differentiation of Cost of Risk (CoR) among Polish Banks during COVID-19 Pandemic, Journal of Risk and Financial Management 14 (3), 11, 2021
 36. P. Niedziółka, Z. Korzeb, D. Pankou, Capital markets and perceptions of sectoral sensitivity to COVID-19, Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика 37 (3), 474-488, 2021
 37. P. Niedziółka, Z. Korzeb, A. Oryntaevna Zhagyparova, Determinants of bank’s shares rates of return during COVID-19. The evidence from Visegrad Group stock exchanges, Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 4, 2021
 38. P. Niedziółka, The Country Ceiling and Sovereign Rating Relationship Exemplified by the Case of Poland,  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 3 (354), 4-19, 2021
 39. P. Niedziółka, A. Karpowicz, Z. Korzeb, Do Commercial Banks in Poland Pass the Bank Tax On to Their Customers? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 56 (3), 61-87, 2022
 40. P. Niedziółka, Z. Korzeb, M. Zegadło, Assessment of the Impact of Commercial Banks’ Operating Activities on the Natural Environment by Use of Cluster Analysis, Risks 10 (6), 119, 2022
 41. P. Niedziółka, M. Bernardelli, Z. Korzeb, Does Fossil Fuel Financing Affect Banks’ ESG Ratings? Energies 15 (4), 149, 2022
 42. P. Niedziółka, A. Karpowicz, Z. Korzeb, The stability of bank tax revenues in selected European Union countries–does it depend on the bank tax model? Forum Scientiae Oeconomia 10 (4), 67-94, 2022
 43. P. Niedziółka, A. Czerniak, M. Czaplicki, M. Mokrogulski, Analiza dostępności finansowej mieszkań, Forum Ekonomiczne w Karpaczu, 2022
 44. P. Niedziółka, A. Karpowicz, Z. Korzeb, Macroeconomic and sectoral specific determinants of bank levies’ inflows in European Union, Bank i Kredyt 53 (2), 183-202, 2022
 45. P. Niedziółka, Z. Korzeb, Financing of fossil fuel companies by Polish banks, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 66 (1), 59-73, 2022
 46. P. Niedziółka, M. Bernardelli, Z. Korzeb, The banking sector as the absorber of the COVID-19 crisis? Economic consequences: perception of WSE investors, Oeconomia Copernicana 12 (2), 335-374, 2022​           ​


POZOSTAŁE PUBLIKACJE

 1. Janusz Mieloszyk, Paweł Niedziółka, Wprowadzenie do bankowości, podręcznik podstaw bankowości przygotowany dla Banku Millennium S.A., Bank Millennium S.A., Warszawa 2003
 2. Paweł Niedziółka, Banki bez rodowodu, „Rzeczpospolita” nr 135 z dnia 10-11.06.2000
 3. Paweł Niedziółka, Spóźnione wnioski, „Prawo i Gospodarka” nr 183 z dnia 07.08.2000
 4. Paweł Niedziółka, Okiełznać ryzyko, „Prawo i Gospodarka” nr 224 z dnia 25.09.2000
 5. Paweł Niedziółka, Instrumenty pochodne w bankowych dyrektywach UE, „Rynek Terminowy” nr 2/00, maj 2000
 6. Paweł Niedziółka, Kapitały w górę, „Gazeta Bankowa” nr 11 z dnia 13.03.2001
 7. Paweł Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem walutowym – nowe podejście nadzorcze w Polsce, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 4 (96), kwiecień 2001
 8. Paweł Niedziółka, Derywaty: platformy handlu, „Prawo i Gospodarka” nr 122 z dnia 28.05.2001
 9. Paweł Niedziółka, recenzja książki: Philip Best (tłum. Andrzej Komański) Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR, „Rynek Terminowy” nr 3/01
 10. Paweł Niedziółka, recenzja książki: Charles W. Smithson, Clifford W. Smith, Jr., D. Sykes Wilford (tłum. Grzegorz Łuczkiewicz oraz Jerzy Katolik) Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, „Rynek Terminowy” nr 4/01
 11. Paweł Niedziółka, Kredytowe instrumenty pochodne – nowe wyzwania dla nadzoru, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 8 (100), sierpień 2001
 12.  Paweł Niedziółka, Ryzyko kredytowe na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 9 (101), wrzesień 2001
 13. Paweł Niedziółka, Ograniczenia w polityce inwestycyjnej banków komercyjnych w Polsce w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 10 (102), październik 2001
 14. Paweł Niedziółka, Instrument pochodny – ryzykowna koncepcja współczesnych finansów, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 11 (103), listopad 2001
 15. Paweł Niedziółka, Zewnętrzne instrumenty zarządzania ryzykiem stopy procentowej - rozwiązania polskie, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 12 (104), grudzień 2001
 16. Paweł Niedziółka, System zarządzania ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym, „Biuletyn Bankowy – Branżowy Serwis Informacyjny”, nr 2 (106), luty 2002
 17. Paweł Niedziółka, Terminowe giełdy finansowe. Tendencje rozwoju, „Prawo i Gospodarka”, nr 88 z dnia 15.04.2002r.
 18.  Paweł Niedziółka, Instrumenty pochodne a adekwatność kapitałowa banków w Polsce, „Rynek Terminowy” nr 1/2002
 19. Paweł Niedziółka, Asset management. Cele i zakres usługi, „Miesięcznik Bank” nr 7-8/2002
Dr hab. Paweł Kulpaka prof. SGH

Monografie:

 • Kulpaka P., „Giełdy w gospodarce”, PWE, Warszawa 2007.
 • Kulpaka P., „Ekonomia międzynarodowa. Zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania.”, Difin, Warszawa 2011.
 • Kulpaka P., „Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej”, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2013. 

Rozdziały w monografiach:

 • Kulpaka P., „Liberalizacja obrotów dewizowych w Polsce”, [w:] „Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową.”, red. J. Bilski, T. Miziołek, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 • Kulpaka P., „International Insolvency Crisis”, [w:] „4th International Conference of PHD Students”, red. G. Patko, University of Miskolc, Hungary, 2003.
 • Kulpaka P., „Rynek nieruchomości w Polsce w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej”, [w:] „Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej.”, red. J. Bilski, A. Midera, Uniwersytet Łódzki, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Łódź 2003.
 • Kulpaka P., „Powstanie giełdy Euronext jako przejaw ponadnarodowej integracji i globalizacji rynków giełdowych”, [w:] „Problemy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej.”, red. M. Bałtowski, H. Ponikowski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2005.
 • Kulpaka P., „Wpływ reformy systemu emerytalnego na sposoby finansowania przedsiębiorstw w Polsce”, [w:] „Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami.”, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 • Kulpaka P., „Krajowy rynek funduszy inwestycyjnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, [w:] „Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej.”, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Kulpaka P., „Zmiany struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce”, [w:] „Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy.”, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Kulpaka P., „Analiza tendencji na rynku funduszy inwestycyjnych i depozytów bankowych w latach 2005 – sierpień 2008”, [w:] „Gospodarka w warunkach integracji europejskiej.”, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock 2008.
 • Kulpaka P., „Fundusze emerytalne wobec dekoniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, [w:] „Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej”, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2009.
 • Kulpaka P., „Wpływ koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na aktywa funduszy inwestycyjnych”, [w:] „Przepływy kapitału inwestycyjnego i finansowego – aspekty lokalne i globalne”, red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Kulpaka P., „Fundusze inwestycyjne a banki komercyjne w Polsce. Współpraca czy konkurencja?”, [w:] „Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej.”, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Kulpaka P., „Rola publicznych emisji akcji i obligacji w pozyskiwaniu kapitałów w gospodarce polskiej”, [w:] „Polityka inwestycyjna a rozwój regionalny.”, red. R. Poliński, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2009.
 • Kulpaka P., „Publiczny rynek papierów wartościowych w pozyskiwaniu kapitałów w gospodarce polskiej”, [w:] „Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej”, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Instytut Nauk Ekonomicznych, Płock 2010.
 • Kulpaka P., „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle sytuacji globalnej”, [w:] „Ekonomiczne i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw”, red. M. Pietrzak, E. Gąsiorowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wydział Ekonomii, Ciechanów 2010.
 • Kulpaka P., „Depozyty bankowe i fundusze inwestycyjne w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”, [w:] „Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka.”, red. M. Godlewska, P. Szczepankowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Vizja Press & IT, Warszawa 2010.
 • Kulpaka P., „Wzrost bezrobocia w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”, [w:] „Regionalne aspekty rynku pracy”, red. A. Organiściak –Krzykowska, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa – Olsztyn 2011.
 • Kulpaka P., „Wielkość i struktura oszczędności finansowych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”, [w:] „Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego”, red. T. Sporka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Kulpaka P., „Nowe możliwości uprawiania ekstremalnej turystyki górskiej na przykładzie wybranych ofert firm polskich”, [w:] „Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej”, red. E. Dziedzic, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Kulpaka P., „Green Energy production In the Polish Energy Group PLC”, [w:] „Companies on Climate Change”, red. M. Cygler, C. Colard – Fabregoule, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Kulpaka P., „Struktura oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000 – 2011”, [w:] „Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności”, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Płock 2013.
 • Kulpaka P., „Brak zachowania względnego parytetu siły nabywczej w strefie euro – wnioski dla Polski”,  [w:] „Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski.”, red. A. Budnikowski, A. Kuźnar, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Kulpaka P., „Domy maklerskie na rynku kapitałowym”, [w:] „Bankowość inwestycyjna”, red. P. Niedziółka, Difin, Warszawa 2015.
 • Kulpaka P., „Czy Polsce potrzebne są otwarte fundusze emerytalne?”, [w:] „Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna”, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016.
 • Kulpaka P., „Rynek długoterminowych produktów oszczędnościowych tworzących III filar systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999 – 2018”, [w:] „Problemy finansów w obliczu nowych wyzwań gospodarki”, red. Sosnowski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019. 


Publikacje w recenzowanych czasopismach:

 • Kulpaka P., „Rola publicznego rynku papierów wartościowych w procesie alokacji kapitałów w gospodarce polskiej na tle sektora bankowego”, „Bank i Kredyt”, nr 1/2004, Narodowy Bank Polski, Styczeń 2004.
 • Kulpaka P., „Efektywność rynku giełdowego”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2005, nr 11/2005.
 • Kulpaka P., „System bankowy w Stanach Zjednoczonych”, [w:] „Zeszyty naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, nr 18.
 • Kulpaka P., „Wpływ reformy systemu emerytalnego na rynek kapitałowy w Polsce”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2006, nr 13/2006.
 • Kulpaka P., „Rynek instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”,  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2007, nr 17/2007.
 • Kulpaka P., „Wielkość i struktura oszczędności finansowych w kontekście sytuacji makroekonomicznej w Polsce”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”,  Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2008, nr 20/2008.
 • Kulpaka P., „Rynek depozytów i kredytów bankowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Polsce w okresie styczeń 2006 roku – czerwiec 2009 roku”, [w:] „Zeszyt naukowy Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie”, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2010, nr 26/2010.
 • Kulpaka P., „Rynek depozytów bankowych i funduszy inwestycyjnych w wybranych krajach członkowskich strefy euro”, [w:] „Acta universitatis lodziensis”, red. J. Bilski, E. Feder-Sempach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Kulpaka P., „Sektor finansowy w Polsce wobec kryzysu”, [w:] „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, nr 30.
 • Kulpaka P., „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych krajach Azji Wschodniej i Południowo – Wschodniej w okresie kryzysu”, [w:] „Międzynarodowe stosunki gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność międzynarodowa – wybrane problemy”, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, nr 116.
 • Kulpaka P., „Problem narastania długu publicznego w Polsce w kontekście nowego systemu emerytalnego”, [w:] „Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, Cześć 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym”, red. B. Polankiewicz, J. Boehlke, „Ekonomia i Prawo”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2012, Tom X, nr 3/2012.
 • Kulpaka P., „Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce trzynaście lat po reformie. Konsekwencje dla gospodarki.”, [w:] „Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza.”, red. U. Zagórna-Jonasz, K. Nagel, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, nr 129.
 • Kulpaka P., „Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Czech”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, Ekonomia”, red. M. Rękas, J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Kulpaka P., „Giełdy papierów wartościowych w okresie kryzysu”, [w:] „Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności”, red. T. Sporek, „Studia Ekonomiczne”, nr 170, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 • Kulpaka P., „Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Polski”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Ekonomia”, red. M. Rękas, J. Sokołowski, M. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Kulpaka P., „Poziom stóp procentowych a wielkość i struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000 – 2013”, [w:] „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno – Społecznego. Studia i Prace, nr 3, tom 1 (23)/2015 Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków”, pr. zb. p./red. Zaleska M., Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Kulpaka P., „Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000 – 2014”, [w:] „Annales Universitatis Marie Curie - Skłodowska, Sectio H – Oeconomia”, Vol. 49, No 4, Lublin – Polonia, 2015.
 • Kulpaka P., „Niezachowanie względnego parytetu siły nabywczej w wybranych krajach członkowskich strefy euro w latach 1999 – 2015”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 • Kulpaka P., „Tendencje cenowe na wybranych rynkach surowcowych w latach 2000 - 2016”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 475, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
 • Kulpaka P., „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2004 – 2015”, [w:] „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, Tom XXV, Płock 2017.
 • Kulpaka P., „Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku”, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 509, Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018.

Publikacje nierecenzowane i elektroniczne:

 • Kulpaka P., „Liberalizacja prawa dewizowego w Polsce”, [w:] Materiały pokonferencyjne oraz strona internetowa konferencji: „Transformacja – Integracja – Globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarki Polski.”, 15 – 16 maja 2003, Kraków, Katedra Teorii Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Katedra Ekonomii Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.
 • Kulpaka P., „Comments on Professor Tran Van  Hoa paper entitled: Modeling the impact of China’s membership on investment and growth, a new flexible Keynesian approach”, [w:] Materiały pokonferencyjne oraz strona internetowa konferencji: „WTO and World Trade III. Challenges in a new era.” 28-30 czerwca 2002 roku, Niemcy, Duisburg, Gerhard Mercator University Duisburg, Research Center for International Economics, University of Washington, Seattle.
 • Kulpaka P., „Nowe możliwości uprawiania ekstremalnej turystyki górskiej na przykładzie wybranych ofert firm polskich”, [w:] Płyta CD, materiały pokonferencyjne oraz strona internetowa konferencji: „Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej”, 22 – 23 kwietnia 2010, Warszawa, Kolegium Gospodarki Światowej, Katedra Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias prof. SGH  

MONOGRAFIE

 • I. Pruchnicka-Grabias, Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie, Difin, Warszawa 2023, ISBN 978-83-8270-210-1
 • I.Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane. Systematyka, wycena, konstrukcja, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8102-399-3
 • I. Pruchnicka-Grabis, A. Szelagowska, Agencje ratingowe a rynki akcji i obligacji, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8102-247-7
 • I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa 2016, Wydanie V zmienione
 • I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65416-60-5
 • I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2013
 • I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie, CeDeWu, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7556-373-3


MONOGRAFIE POD REDAKCJĄ

 • I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2017
 • I. Pruchnicka-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2016, Wydanie II, ISBN 978-83-7556-914-8
 • I. Pruchnicka-Grabias (ed.), Financial Market Instruments in Case Studies, CeDeWu, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7556-039-8
 • I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN 978-83-60089-23-1


ROZDZIAŁY W POZYCJACH KSIĄŻKOWYCH

 • I. Pruchnicka-Grabias, Pharmaceutical companies as portfolio investments, w: M. Weresa, Ch.Ciecierski, L. Filus (red.), Economics and Mathematical Modeling in Health-Related Research, BRILL, Leiden/Boston 2022, s. 196-211, ISBN 978-90-04-51212-2 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Miedź w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, w: K. Waliszewski (red.), Finanse osobiste, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2022, s. 107 – 119, ISBN 978-83-66847-27-9, wydanie w trybie openaccess dostępne na:​ https://publikacje.pan.pl/chapter/124155/finanse-osobiste-2022-pruchnicka-grabias-izabela-rozdzial-7-miedz-w-dywersyfikacji-portfela-inwestycyjnego-br?language=en. 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Risk diversification of retirement assets in the case of platinum, w: I. Barković Bojanić, A. Ferceg (red.), Economics and aging, Josip Strossmayer University of Osijek, Osijek 2022, s. 99-110, ISBN 9-789532-531923.  
 • ​ I. Pruchnicka – Grabias, Hedge funds as retirement investments, w: I. Barkovic Bojanic, A. Erceg (ed.), Strategic approach to aging population. Experiences and challenges, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2021, s. 199 – 211, ISBN 978-953-253-168-8.
 • I. Pruchnicka-Grabias, An empirical study on retirement investments, w: I. Barković Bojanić, A. Erceg (red.), Aging Society. Rethinking and Redesigning Retirement, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Osijek 2020, s. 185 – 203, ISBN 978-953-253-262-6. 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Stock markets reactions to negative decisions of Standard and Poor’s rating agency – eight case studies, w: Interdisciplinary Management Research XIV, Faculty of Economics in Osijek, Postgraduate Study Management, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, 2018 ISSN 1847-0408, s. 743-762. ​
 • I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w: T.A.Oliveira, Ch. Kitsos, A. Oliveira, L.M. Grilo, Recent Studies in Risk Analysis and Statistical Modeling, Springer, Switzerland 2018, s. 35 – 49. 
 • I. Pruchnicka-Grabias (współautor: P. Niedziółka), Bankowość inwestycyjna, w: M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018, s. 177-205. 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem bankowym, w: M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018, s. 492-514.
 • I. Pruchnicka-Grabias, Oferowanie złożonych produktów finansowych a społeczna odpowiedzialność banków, w: J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R Towalski (red.), Społeczny kontekst ekonomii, Oficyna wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 49 – 66
 • I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w: T.A.Oliveira, Ch. Kitsos, A. Oliveira, L.M. Grilo, Recent Studies in Risk Analysis and Statistical Modeling, Springer 2017/w druku/
 • I. Pruchnicka-Grabias, The empirical study of the impact of credit rating agencies announcements on the behavior of stock markets in European countries, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary Management Research XIII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University Opatija 2017, s. 758 – 780, ISSN 1847-0408
 • I. Pruchnicka-Grabias, Istota inwestycji alternatywnych, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2017, s. 13 – 27, ISBN 9-788-375-569-452.
 • I. Pruchnicka-Grabias, Pomiar ryzyka inwestycyjnego w funduszach hedgingowych przy użyciu dolnych momentów cząstkowych, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2017, s. 57 – 79, ISBN 9-788-375-569-452
 • I. Pruchnicka-Grabias, Zero-cost collars in currency risk management. Empirical research from the Polish financial market, w: D. Barkovic (red.) et al., Interdisciplinary Management Research XII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Opatija 2016, s. 592 – 604; ISSN 1847-0408
 • I. Pruchnicka-Grabias, Teoretyczne aspekty zarządzania portfelem obligacji, w: P. Czapiewski, P. Niedziółka (red.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin, Warszawa 2016, s. 192 – 210, ISBN 788380851634
 • I. Pruchnicka-Grabias, Produkty lokacyjno – inwestycyjne, w: M. Zaleska (red.), Bankowość bez tajemnic, Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-158-0, s. 24 – 40
 • I. Pruchnicka-Grabias, Hedge fund assets rates of return – theory and empirical tests, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary Management Research XI, Opatija 2015, s. 1188 – 1206
 • I. Pruchnicka-Grabias, The results of examinations of correlation coefficients for hedge fund assets rates of return, w: I. Barković Bojanić, M. Lulić (red.), Contemporary Legal and Economic Issues V, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia 2015, s. 377 – 393, ISBN 978-953-8109-003
 • I. Pruchnicka-Grabias, Transakcje zabezpieczające przy użyciu opcji barierowych. Case – study z polskiego rynku finansowego, w: T. Czerwińska, A. Z. Nowak, Inwestowanie na rynku kapitałowym – rynek po kryzysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 270 – 285, ISBN 978-83-65402-02-8
 • I. Pruchnicka-Grabias, Bank inwestycyjny na rynku instrumentów pochodnych, w: P. Niedziółka (red.), Bankowość Inwestycyjna, Difin, Warszawa 2015, s. 146 – 167, ISBN 978-83-7930915-3
 • I. Pruchnicka-Grabias, Ewolucja teorii pośrednictwa finansowego w świetle aktualnych i przyszłych wyzwań gospodarczych, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Ekonomia, nauki o zarządzaniu i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 275 – 286, ISBN 978-83-7378-627-1
 • I. Pruchnicka-Grabias, Dilemmas of structured products valuation, w: I. Barković Bojanić, M. Lulić (red.), Contemporary Legal and Economic Issues III, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia 2011, s. 238 – 251, ISBN 978-953-6072-43-9
 • I. Pruchnicka-Grabias, The influence of confidence level, correlation and volatility on value at risk. Six case studies, w: Interdisciplinary Management Research, vol. 10/2014, s. 565 – 581.
 • I. Pruchnicka-Grabias, Risk underestimation as a consequence of assumptions made in valuation models, Interdisciplinary Management Research, vol. 9, 2013, s. 513 – 526 
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Hedge funds activity in the credit derivatives market, w: I. Barković Bojanić, M. Lulić (red.), Contemporary Legal and Economic Issues IV, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia 2013, s. 206 – 216, ISBN 978-953-6072-72-9
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Risks concerned with credit default swaps application, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research VIII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Osijek 2012, s. 613 – 633, ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-105-3
 • I. Pruchnicka-Grabias, Otwarte fundusze inwestycyjne oraz fundusze hedgingowe – wymogi dotyczące tworzenia i działalności w Polsce a ich wyniki finansowe, w: G. Kozuń-Cieślak, Światowy rynek kapitału, Difin, Warszawa 2012, s. 157 – 171, ISBN 978-83-7641-547-5
 • I. Pruchnicka-Grabias, Państwowe Fundusze Majątkowe w dobie globalizacji, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość korporacyjna, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 253 – 263, ISBN 978-83-7556-264-4
 • I. Pruchnicka-Grabias, Dilemmas over financial innovation development. The case of credit derivatives, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research VII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Osijek 2011, s. 498 – 511, ISSN 1847-0408, ISBN 978-953-253-096-4
 • I. Pruchnicka-Grabias, Sovereign wealth funds – the activity and its consequences for the global economy, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research VI, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Osijek 2010, s. 510 – 522, ISBN 978-953-253-079-7
 • I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe na przykładzie rynku amerykańskiego, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość hipoteczna, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s. 187 – 199, ISBN 978-83-7556-152-4, EAN 9788375561524
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych działających na rynkach wschodzących. Teoria a praktyka, w: R. Bartkowiak, J.Ostaszewski (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 235 – 245, ISBN 978-83-7378-526-7
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Produkty strukturyzowane na polskim rynku finansowym, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość detaliczna, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s.165 – 179, ISBN 978-83-7556-263-7, EAN 9788375562637
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Opcje walutowe w Polsce w obliczu kryzysu finansowego, w: J. Nowakowski (red.), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, Difin, Warszawa 2010, s. 167 – 189, ISBN 978 – 83 – 7641 – 218 – 4
 • The empirical study of equity long only hedge funds performance in 2007 – 2008, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research V, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Osijek 2009, s. 481 – 493, ISBN 978-953-253-061-2 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Działalność funduszy hedgingowych na przykładzie strategii inwestycyjnych typu equity long bias, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 227 – 237, ISBN 978-83-7378-442-0
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu equity long/short, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, s. 225 – 236, ISBN 978-83-7556-151-7, EAN 9788375561517 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Azjatyckie opcje finansowe jako element skutecznego hedgingu, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009, s. 237 – 249, ISBN 978-83-7556-151-7, EAN 9788375561517
 • Izabela Pruchnicka-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Managed Futures as a Portfolio Diversification Instrument, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research IV, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek 2007 (publikacja ukazała się w 2008r.)
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Czynniki kształtujące wartość opcji cash or nothing, w: J.L. Bednarczyk, S.Izabela Bukowski, Eseje z polityki ekonomicznej. Teoria i praktyka, Politechnika Radomska, Radom 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Financial options – a look around the world, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research III, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias (red.), Financial Market Instruments in Case Studies, CeDeWu, Warszawa 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, M. Świeczka, Credit Scoring as a Method of Managing Credit Risk in Bank Institutions in Poland, w: Izabela Barković, M. Lulić (red.), Contemporary Legal and Economic Issues, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek, Croatia 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Focus on Options, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Financial Market Instruments in Case Studies, CeDeWu, Warszawa 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe w Polsce, w: A. Szelągowska (red.), Instytucje rynku finansowego w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Analiza oddziaływania stóp procentowych na rynek instrumentów pochodnych, w: J. L. Bednarczyk, Teoria i praktyka stóp procentowych we współczesnej gospodarce, Politechnika Radomska, Radom 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Empirical studies of lookback options price sensitivity to market factors, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research II, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, CeDeWu, Warszawa 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Derivatives on the Polish financial market, w: A. Szelągowska (red.), Financial market in Poland. Towards the innovation, Technical University of Radom, Radom 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału, w: I. Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wpływ stóp procentowych na zachowanie kursu EUR/PLN w latach 1995 – 2004, w: T. Sporek (red.), Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Opcje z opóźnionym startem jako narzędzie ograniczania ryzyka stopy procentowej, w: J.L. Bednarczyk (red.), Stopy procentowe a gospodarka. Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, K. Owsiak, Leasing, w: Izabela Pruchnicka-Grabias, A. Szelągowska (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2006
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Ocena wyników inwestycji w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, w: J. Kulawik, w: E. Mazurkiewicz (red.), Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Warranty opcyjne jako sposób na ryzyko giełdowe, Drukpol, Warszawa 2003

ARTYKUŁY

 

 • ​I. Pruchnicka-Grabias, Interdependence between WTI Crude Oil Prices and the US Equity Market, International Journal of Energy Economics and Policy, 2022, 12(2), 226-232, ISSN: 2146-4553, https://doi.org/10.32479/ijeep.12675. 
 • ​​​I. Pruchnicka-Grabias, The relationship between gold and Brent crude oil prices: an unrestricted vector autoregression approach, International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 11, No.4, 2021, ISSN: 2146-4553 
 • ​I​. Pruchnicka-Grabias, Equity portfolio diversification with gold, Problemy zarządzania, Vol. 18, No. 4(90), 2020, s. 62 – 77, ISSN: 1644-9584.  ​
 • I. Pruchnicka-Grabias (współautor: K. Borowski), Optimal lengths of moving averages for the MACD oscillator for companies listed on the Warsaw Stock Exchange, Bank i Kredyt, Vol. 50, No. 5, 2019, s. 457-478; https://bankikredyt.nbp.pl/content/2019/05/BIK_05_2019_02.pdf
 • I. Pruchnicka-Grabias, Analiza stóp zwrotu z funduszy hedgingowych za pomocą miar efektywności opartych na dolnych momentach cząstkowych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 531;  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, ISSN 1899-319; http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171541462
 • I. Pruchnicka-Grabias, Empirical study of the relative strength in the currency portfolio construction, w: Studia ekonomiczne nr 356/18, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018, ISSN 2083-8611, s. 109-123; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-58c7ea81-ab5a-4ac2-a9ce-5df16c37ecd6
 • I. Pruchnicka-Grabias, Precious metals as alternative investments, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 10, No. 2, 2017, s. 123 – 143; https://www.neiu.edu/sites/neiu.edu/files/migrated-arts-body/documents/ajsleeva/Technical%20Report%20Iza%202017.pdf
 • I. Pruchnicka-Grabias, Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal, The Quarterly e-Finanse, vol. 12, nr 4/2016, s. 83 – 91, DOI 10.1515/fi qf-2016-0010; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171478493?q=bwmeta1.element.ekon-element-42b4fecb-fe66-35de-af20-7fcbd12e5232;6&qt=CHILDREN-STATELESS
 • I. Pruchnicka-Grabias, Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk – return profile analysis, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 1 – 2, 2016, Pushpa Publishing House, Allahabad, India, s. 43 – 59, ISSN: 2277 – 1417, wcześniej prezentowany w postaci tzw. Technical Report: I. Pruchnicka-Grabias, Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk – return profile analysis, Technical Report, Department of Mathematics, Northeastern Illinois University, Chicago,  grudzień 2015, s. 1 – 18, https://www.neiu.edu/sites/neiu.edu/files/migrated-arts-body/documents/ajsleeva/Izabela%20Pruchnicka-Grabias,%20Technical%20Report%2015-1214.pdf
 • I. Pruchnicka-Grabias, Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego Studia i Prace, Nr 3, tom 3 (23)/2015, Oficyna Ekonomiczna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 133 – 145, ISSN 2082-0976
 • I. Pruchnicka-Grabias, Results of examinations on hedge fund efficiency. Traditional versus drawdown measures, Technical Report No. 15-0629, Department of Mathematics, Northeastern Illinois University, Chicago, 2015, dostępny: http://www.neiu.edu/academics/college-of-arts-and-sciences/departments/department-mathematics/mathematics-department-news-events
 • I. Pruchnicka-Grabias, Zmiany na rynku funduszy hedgingowych w Unii Europejskiej, Miesięcznik Kapitałowy, wrzesień – październik 2014, s. 16 – 19, ISSN 2081 – 125X; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171405697 
 • I. Pruchnicka-Grabias, Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, Opinia ekspercka przygotowana na zlecenie Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce opublikowana na jej stronie internetowej pod adresem: https://www.researchgate.net/publication/322643718_Przyczyny_kryzysu_bankowego_na_Cyprze
 • I. Pruchnicka-Grabias, Wszystko na sprzedaż, byle zysk był godziwy, w: Miesięcznik Kapitałowy, lipiec – sierpień 2012, s. 44 – 47, ISSN 2081-125X
 •  I. Pruchnicka-Grabias, Global macro hedge funds investment results during different market conditions, w: Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, nr 10/3-4, Osijek 2010 (rok ukazania na rynku wydawniczym to 2011), s. 149 – 164, ISSN 0352-5317
 • I. Pruchnicka-Grabias, Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych na podstawie zachowania indeksu Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index, w: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nr 3 (16), lipiec – wrzesień 2010, s. 83 – 89, ISSN 1896-656X
 • I. Pruchnicka-Grabias, The investment results of fixed income hedge funds in 2007 and 2008, w: B. Bernaś (red.), Finanse publiczne i międzynarodowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 99, Research Papers of Wroclaw University of Economics No. 99, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 296 – 305, ISSN 1899-3192
 • I. Pruchnicka-Grabias, Equity market neutral hedge funds performance analysis, w: BICNИK ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙИОЇ АКАДЕМІЇ, Збірник наукових праць, СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА, ВИПУСК 32, ВИДАВНИЦТВО ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ АКАДЕМІЇ, ЛЬВІВ 2009 (rok ukazania na rynku wydawniczym to 2010), s. 17 – 28
 • I. Pruchnicka-Grabias, The study of the event driven hedge funds performance in the bull and the bear market, w: Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, nr 09/3-4, Osijek 2009 (rok ukazania na rynku wydawniczym to 2010), s. 47 – 66, ISSN 0352-5317
 • I. Pruchnicka-Grabias, Multi strategy hedge funds performance analysis during the bear and the bull market, w: New Dimensions in the Development of Society 2009. International Scientific Conference Proceedings, Latvia University of Agriculture, Faculty of Social Sciences, October 2-3, 2009, Jelgava, Latvia, s. 1 – 9, ISBN 978-9984-48-005-3
 • I. Pruchnicka-Grabias, Convertible arbitrage hedge funds investment results in the bear and the bull market – a comparative study, w: Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, nr 09/2, Osijek 2009, s. 43 – 60, ISSN 0352-5317
 • I. Pruchnicka-Grabias, Dynamic hedging strategies applied by banks for short positions in currency options, w: Bezpieczny Bank (Safe Bank), Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nr 2(39) 2009, s. 103 – 114, ISSN 1429-2939
 • I. Pruchnicka-Grabias, Fundusze hedgingowe inwestujące w sektor energetyczny – analiza porównawcza wyników w okresie hossy i bessy, w: Finanse 2009 – Teoria i Praktyka, Rynki finansowe i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 550, Ekonomiczne problemy usług Nr 40, Szczecin 2009, s. 62 – 69, ISSN 1640-6818
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Investment regulations of hedge funds offered on the Polish financial market, w: Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, nr 08/2, Osijek 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Private equity and venture capital in Central and East European countries vs. the rest of Europe, w: Meeting Global Challenges, Working Papers, Institute of International Business, University of Gdańsk No 25, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Private Equity in Poland and in Other Countries of Central and Eastern Europe – the Present State and Perspectives for the Future, w: The Romanian Economic Journal, REI, Bucharest, Year XI, no. 30, 4/2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Projekty inwestycyjne jako realne kontrakty opcyjne, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 88, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Kształtowanie się cen prostych opcji wyboru, w: D. Dziawgo, Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Minimalizacja kosztów strategii delta-hedging na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, The Polish Market of Private Equity and Venture Capital Investments in 2001 – 2006, w: The Romanian Economic Journal, REI, Bucharest, no. 25, November 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Stopy zwrotu oraz zasady konstrukcji indeksów funduszy hedgingowych, w: A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Strategie inwestycyjne i wyniki finansowe funduszy hedgingowych, w: W. Pluta, B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1159, Wrocław 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wpływ zarządzania ryzykiem na wartość przedsiębiorstwa, w: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, Tom I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Opcje korelacyjne – zasady działania i wybrane zastosowania, w: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 462, Finanse-Rynki finansowe-Ubezpieczenia Nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, tom II
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Non-government Commercial Papers issues on the Polish money market in 1997 – 2005, w: The Influence of The Globalisation Processes on Central and Eastern European Region, Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk No 22, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Stopy procentowe a koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), Integracja a globalizacja, Tom 2, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Parkiet egzotyczny. Możliwości modyfikacji sposobu konstrukcji opcji na akcje na GPW w Warszawie, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 11/2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Koniec warrantów w Polsce?, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 5/2006
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wypowiedź dla dziennika Puls Biznesu z dnia 14 grudnia 2006 w artykule: B.Dyląg, 53 proc. wzrostu obrotów robi wrażenie
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Empiryczna weryfikacja modelu Sharpe’a i Treynora na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002 – 2004, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Vol. 5, Nr 1, 2006
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Simulation of portfolio value fluctuations as a result of option strategies application, w: D. Barkovic, B. Runzheimer (red.), Interdisciplinary management research I, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Pforzheim University of Applied Sciences, Osijek 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, The interest rate risk in Poland against a background of global interest rates in 2002-2004, w: Sbornik Konference Rozvoj podnikavosti, Vysoka Skola Podnikani, Ostrava 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Investment results of Open Pension Funds in Poland, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie FinansamIzabela Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Północnej Malezji, Szczecin 2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Option’s value – Greek measures fluctuations and their consequences, w: Ekonomski vjesnik, Casopis Ekonomskog Fakulteta u Osijeku, Sveuciliste Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet w Osijek, nr XVIII 2004 – 1 i 2, Osijek 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynku produktów rolnych za pomocą kontraktów terminowych futures Warszawskiej Giełdy Towarowej SA., w: E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 406, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 43, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zmiany legislacyjne na polskim rynku kapitałowym, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 6/2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Interest rate risk management with barrier options, w: J. L. Bednarczyk (red.), Stopy procentowe a gospodarka. W poszukiwaniu optymalnej policy mix, Politechnika Radomska, Radom 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Spekulacja na stopach procentowych z zastosowaniem kontraktów terminowych futures, w: E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 406, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 43, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zasady działania i wycena instrumentów hybrydowych, Rynek terminowy nr 4/2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Pozycja GPW w Warszawie na tle pozostałych rynków kapitałowych Unii Europejskiej, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 7-8/2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Model jednowskaźnikowy Sharpe’a jako narzędzie analizy polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, w: T. Szumlicz (red.), Ubezpieczenia, Seria: Monografie i Opracowania Naukowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Współczynnik Sharpe’a – podstawa oceny inwestycji, w: Nasz Rynek Kapitałowy, nr 10/2005
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Opcje egzotyczne i ich perspektywy rozwoju na polskim rynku finansowym, w: J. Sikorski, K. Plotzke (red.), System bankowy w Polsce, Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej 2005
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Zabezpieczenie ryzyka kursowego przez importerów za pomocą kontraktów terminowych i opcyjnych, w: W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Tom 2, Wrocław 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego nowoczesności, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Nr 2, PWE, Kraków 2004
 • IzabelaPruchnicka-Grabias, Hedging krótkich pozycji opcyjnych na polskim rynku walutowym, w: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 50, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Ochrona portfela obligacji przed ryzykiem stopy procentowej, Bank i Kredyt nr 8/2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zastosowanie wybranych opcji egzotycznych i zasady ich wyceny, Bank i Kredyt nr 6/2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Analiza efektywności inwestycji na przykładzie portfeli konstruowanych przez ING, w: W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 389, Finanse-Rynki finansowe-Ubezpieczenia Nr 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 51 – 59, tom II
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wprowadzanie nowych instrumentów do obrotu na polskim rynku finansowym jako przejaw jego innowacyjności, w: R. Kowalski, A. Pollok (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, The effectiveness of derivatives in hedging against the interest rate risk, w: Stopy procentowe a gospodarka. Eseje z teorii i polityki stóp procentowych, L. Bednarczyk (red.), Politechnika Radomska, Radom 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Securitization – a modern way of raising funds through the capital market, w: European Integration: Local and Global Consequences, Z. Novotny (red.), Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Brno 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Securities issues and Mezzanine Finance – an alternative to bank loans, w: P. Bielik (red.), Europska integracia – vyzva pre Slovensko, Slovenskapolnohospodarska Univerzita v Nitre, Nitra 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zmniejszenie ekspozycji eksportera na ryzyko walutowe za pomocą kontraktów opcyjnych, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty naukowe Nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, E. Urbańczyk (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004 tom II
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego u progu integracji z Unią Europejską, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji z Unią Europejską, W. Tarczyński (red.), s. 231 – 244, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2004.
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Zasady konstrukcji oraz klasyfikacja opcji egzotycznych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy nr 45, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, S. Grabias, Nie ma boomu bez krachu, czyli co przyniesie inwestorom rok 2003, Rynek kapitałowy nr 1/2003
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Wycena warrantów opcyjnych w praktyce, Rynek terminowy nr 1/2003
 • Izabela Pruchnicka-Grabias, Bariery w rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy nr 27, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2002
 • Izabela Pruchnicka, IX Polskie Spotkania Europejskie, Rynek kapitałowy, nr 6/2002
 • Izabela Pruchnicka, Niska płynność warrantów, Magazyn Finansowy z dn. 14.05.2001 r.
 • Izabela Pruchnicka, Tajniki Value at Risk, Rynek terminowy nr 3/2001
 • Pruchnicka, Nowa emisja Softbanku dla posiadaczy obligacji zamiennych – Dobre perspektywy rozwoju, Prawo i Gospodarka z dn. 17.11.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Możliwa poprawa wyników finansowych Kompasu – Spółka przejmuje Arno, Prawo i Gospodarka z dn. 10-12.11.2000r.
 • Izabela Pruchnicka,   Zapisy na akcje spółki w terminie od 20 do 24 listopada – Nowa emisja Budimeksu, Prawo i Gospodarka z dn. 31.10-01.11.2000 r.
 • Izabela Pruchnicka, 16 mln strat – Manipulacje kursem akcji, Prawo i Gospodarka z dn. 24.10.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Maksimum dwa głosy na akcję – Przewlekłość sądów blokuje rozwój rynku, Prawo i Gospodarka z dn. 21-22.10.2000r.
 • Izabela Pruchnicka - Uprzywilejowana emisja Łukbudu - Więcej akcji, Prawo i Gospodarka z dn. 06.10.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Giełda szykuje hurt papierów skarbowych, Prawo i Gospodarka z dn. 01.10.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Zmiana szczegółowych zasad obrotu giełdowego - Animator rynku i emitenta, Prawo i Gospodarka z dn. 29.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie warto wiedzieć: Koniec z dotychczasowym odświeżaniem ekranu – Warset w biurze maklerskim, Prawo i Gospodarka, 27.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie warto wiedzieć: Wydajność rzędu 30-40 zleceń na sekundę –Architektura systemu, Prawo i Gospodarka z dn. 22.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Dlaczego mówi się o opóźnieniach, Prawo i Gospodarka z dn. 21.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie warto wiedzieć: Nowe możliwości dla inwestorów giełdowych – Przegląd zleceń maklerskich (2), Prawo i Gospodarka z dn. 20.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Większa różnorodność możliwości inwestycyjnych – Przegląd zleceń giełdowych (1), Prawo i Gospodarka z dn. 15.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Każdy instrument w innej grupie notowań- Płynność zadecyduje, Prawo i Gospodarka z dn. 13.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Nowością będzie fixing na zamknięciu – Zmieniony harmonogram sesji, Prawo i Gospodarka z dn. 08.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Nowości w giełdowym systemie informatycznym– Duże zmiany na parkiecie, Prawo i Gospodarka z dn. 06.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka „Przewaga ocen negatywnych, Prawo i Gospodarka z dn. 16.08.2000r.
 • Izabela Pruchnicka „O Warsecie wiedzieć warto, Magazyn Finansowy z dn. 13.11.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Inwestuję i zarabiam – Warset czyli rewolucja, Magazyn Finansowy z dn. 13.11.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Nowe serie warrantów na akcje spółek giełdowych – Większe możliwości, Prawo i Gospodarka z dn. 18.08.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, O Warsecie wiedzieć warto: Godzina W wybije 29 września Prawo i Gospodarka z dn.01.09.2000r.
 • Izabela Pruchnicka, Jak Warset zawiedzie pohandlujemy po staremu”, Prawo i Gospodarka z dn. 01.09.2000r.
   
Dr hab. Emil Ślązak prof. SGH

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • Emil Ślązak: Big Data jako przesłanka innowacji finansowych [w:] Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii, P. Błędowski, U. Kurczewska, M. Zaleska (red.), Wydawnictwo SGH, Warszawa 2020, s. 107-118
 • Emil Ślązak: System wolnej bankowości jako alternatywa dla banków centralnych [w:] Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe: problemy, diagnoza, perspektywy, S. Franek, A. Adamczyk, (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s. 11-22
 • Emil Ślązak: Zastosowanie technologii Blockchain w sektorze bankowym [w:] Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, S. Juszczyk, R. Balina (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, s. 161-171​
 • Emil Ślązak: Innowacyjne rozwiązania systemu Bank Web 3.0, [w:] Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, A. Gospodrowicz (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 85-116
 • Emil Ślązak: Segmentacja klientów bankowych, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 122-145
 • Emil Ślązak: Private banking, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 206-231
 • Emil Ślązak: Bankowość elektroniczna, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 266-304
 • Emil Ślązak: Ryzyko operacyjne, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 432-468
 • Emil Ślązak: Kalkulacja cen oraz efektywność produktów i usług bankowych, [w:] Świat Bankowości, M. Zaleska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 540-565
 • Emil Ślązak, Bankowość elektroniczna, [w:] Bankowość bez tajemnic, pod red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2016
 • Emil Ślązak, Sektor bankowy Bułgarii, Sektory bankowe w Unii Europejskiej, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej, pod red. J. Cichy, B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016
 • Emil Ślązak, Idiosynkratyczne funkcje banku - ujęcie teoretyczno-praktyczne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Usługi zarządzania płynnością (cash management), [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw, [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne, [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Metody zabezpieczeń oparte na systemie uprawnień, [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Usługi private banking i wealth management , [w:] Bankowość inwestycyjna - inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, pod red. P. Niedziółka, Difin, Warszawa 2015
 • Emil Ślązak, Household indebtedness in Poland in post-crisis perspective [w:] Private indebtedness in Bulgaria - trends and comparisons with Central and South East European Countries, pod red. Y. Georgiev, Economic Policy Institute, Sofia 2014
 • Emil Ślązak, Theoretical grounds for the use of the public policies, [w:] Development per public policy support in the food economy - the example of Poland, pod red.  M. Wigier, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Usługi zarządzania płynnością (cash management) [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Systemy bankowości internetowej dla przedsiębiorstw [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Podpis elektroniczny i metody kryptograficzne [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Metody zabezpieczeń oparte na systemie uprawnień [w:] Bankowość korporacyjna - podręcznik akademicki, pod red. M.S. Wiatr, Difin, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak; Elżbieta Guzek, Innowacyjna bankowość internetowa - Bank WEB 2.0, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 
 • Emil Ślązak, The Revisited Concept of Bank Liquidity in the Theory of Bank Intermediation [in:] New Paradigms in Banking, Financial Markets and Regulation? edited by Morten Balling, Frank Lierman, Freddy Van den Spiegel, Rym Ayadi and David T. Llewellyn, Vienna, 2012, ISBN 978-3-902109-62-0
 • Emil Ślązak, Theory and practice of finance - implicit pension debt in Poland [in:] Implicit Debt in Public Social Security System. The case of Germany, Bulgaria, Hungary and Poland, Economic Policy Institute & Hans Seidel Stiftung, Sofia 2011
 • Emil Ślązak, Teoretyczne podstawy wykorzystania polityki strukturalnej i regionalnej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości [in:] Instrumenty polityki regionalnej i strukturalnej wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, edited by A. Wasilewski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2011, ISBN 978-83-7658-168-2
 • Emil Ślązak, Uwarunkowania wzrostu awersji banków wobec ryzyka kredytowego na przykładzie sektora bankowego w Polsce, [w:] „Ryzyko w finansach i bankowości” pod red. B. Filipiak, M. Dylewski. Difin, Warszawa 2010
 • Emil Ślązak, Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku, [w:] Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 • Emil Ślązak, Ryzyko operacyjne, [w:] Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 • Emil Ślązak, Bankowość elektroniczna (współautor K. Borowski) [w:] Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 • Emil Ślązak, Kalkulacja cen oraz ocena efektywności produktów i usług bankowych (współautor K. Borowski), [w:] Współczesna bankowość, praca zbiorowa pod red. M. Zaleskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007
 • Emil Ślązak, Rola pośredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce, [w:] Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, praca zbiorowa pod red. B. Lepczyńskiego, CeDeWu, Warszawa 2006

ARTYKUŁY

 • Emil Ślązak (współautor M. Zaleska, E. Cegielska): Employment in the banking sector in Poland - determinants and perception, Bank i Kredyt, nr 6/2020, s. 661-668
 • Emil Ślązak: Transformacja paradygmatu kreowania płynności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 531/2018, s. 441-450​
 • Emil Ślązak: Innowacyjność Blockchain jako rozproszonego rejestru danych (DLT), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 527/2018, s. 255-263
 • Emil Ślązak: Transformacja paradygmatu kreowania płynności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 531/2018, s. 441-450
 • Emil Ślązak, Uwarunkowania regulacji prawnych na rynku kryptowalut [w:] Społeczny kontekst ekonomii, pod red. M. Zaleska, J. Szlachta, R. Towalski, K. Żukrowska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2017
 • Emil Ślązak, Modele bankowości równoległej (shadow banking), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Finanse, nr 488/2017, s. 266-273
 • Emil Ślązak, Adoption of innovation in mobile payments - financial viability prerequisites for banks; [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, pod red. I. Pyka, J. Cichy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; nr186/ 2014
 • Emil Ślązak, Wielostronne płatności intercharge jako koszty transakcyjne w kontekście jednolitego rynku instrumentów płatniczych Unii Europejskiej, [w:] Dorobek Ekonomii, Finansów i Nauk o Zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, pod red. R. Bartkowiak J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Emil Ślązak, Assumtions for Bank Debt Deleveraging Process in Poland, University of Poznan, Poznan 2012
 • Emil Ślązak, Banki w modelu równowagi ogólnej Arrow-Debreu-Mckenzie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Emil Ślązak, The concept of implicit liabilities in the theory and practice of finance, edited by B. Filipiak, WSB, Poznań 2012 
 • Emil Ślązak, Credit Market Imperfections in the Theory of Credit Rationing, The Quarterly „e-Finanse”, vol. 7, nr 4
 • Emil Ślązak, Efektywność transformacji terminów kapitału przez banki [w:] „Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość” pod red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 • Emil Ślązak, Rynek płatności bezgotówkowych w Polsce na tle Unii Europejskiej – analiza komparatywna, Ekonomia, Kwartalnik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 27/2011
 • Emil Ślązak, Impact of the financial crisis on the risk exposure of Polish banks [w:] “Development strategy of banking industry in terms of global financial crisis influence”, Saint Petersburg State University of Economics and Finance, Sankt Petersburg 2010
 • Emil Ślązak, Współczesne modele bankowości mobilnej w aspekcie teorii użyteczności, Annales UMCS, Sectio H Oeconomia, vol. XLVI, Lublin 2010 
 • Emil Ślązak, Znaczenie projektu SEPA w procesie tworzenia jednolitego rynku usług płatniczych Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów Warszawa, nr 103/2010
 • Emil Ślązak, Cykliczność podaży kredytów dla sektora MSP w Polsce w perspektywie średniookresowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 98, Wrocław 2010
 • Emil Ślązak, The influence of the international financial crisis on the company credit market in Poland, Osteuropa-Wirtschaft, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, no. 4/2009
 • Emil Ślązak, Prerequisites for banking activity in real economy, Kwartalnik Optimum – Studia Ekonomiczne, Uniwersytet w Białymstoku, nr 2 (41)/2009
 • Emil Ślązak, Wpływ wprowadzenia euro w Polsce na funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Bezpieczny Bank nr 1 (38)/2009
 • Emil Ślązak, Czynniki rozwoju efektywności multikanałowej dystrybucji bankowej, [w:] Współczesne Finanse, pod red. L. Dziawgo, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
 • Emil Ślązak, (współautor A. Duniszewska), Zamiany w unijnych systemach gwarantowania depozytów, dokonane w odpowiedzi na kryzys finansowy, „Bezpieczny Bank” nr 2 (37) /2008
 • Emil Ślązak, Główne trendy i uwarunkowania rozwoju kredytów detalicznych (ang. consumer finance) w Polsce, [w:] Strategija i perspektywy razwitija sowremiennogo bankowskogo dzieła w Rasji i Polsze, pod red. nauk. A. Gospodarowicza, A. Maksymcewa, M.E. Lebiediewoj, Izdatielstwo Sanki – Pietergskogo Gosudarstwienogo Uniwersitieta Ekonomiki i Finansów, Sankt Petersburg 2008
 • Emil Ślązak, Analiza nominalnych stóp procentowych na rynku consumer finance w Polsce, „Bezpieczny Bank” nr 2 (37) /2008
 • Emil Ślązak, Znaczenie kapitału intelektualnego banku w rozwoju relacji z klientami, [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, red. nauk. J. Bielińskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 • Emil Ślązak, Znaczenie i stan rozwoju informatycznych usług publicznych w Polsce (e-government) na tle krajów Unii Europejskiej, red. nauk. J. Węcławski, Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, zeszyt naukowy 1/2007, Łódź 2007
 • Emil Ślązak, Koncepcja przewagi konkurencyjnej w strategii banku [w:] Bankowość, pod red. J. Węcławskiego, Lublin 2006
 • Emil Ślązak, Innowacyjne formy detalicznych płatności bezgotówkowych na tle doświadczeń światowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 76/2006
 • Emil Ślązak, The directions of development of the market of credit and debit cards in Poland, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 73/2006
 • Emil Ślązak, (współautor F. Bentkowski), Stan i perspektywy rozwoju strategii private banking w polskim sektorze bankowym, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 67/2006
 • Emil Ślązak, Formy zastosowań instrumentów pieniądza elektronicznego na świecie – rekomendacje dla Polski [w:] W stronę teorii i praktyki finansów praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej, SGH, Warszawa 2006
 • Emil Ślązak, (współautor R. Jagiełło, J. Koleśnik),  „Sprawozdanie z konferencji naukowej „Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt 66/2006
 • Emil Ślązak, Bankowość detaliczna w Polsce, seria „Polski system bankowy – stan i perspektywy” suplement do „Bank i Kredyt” nr 2/2005
 • Emil Ślązak, Perspektywy rozwoju usług bankowości elektronicznej – wybrane aspekty [w:] Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy, praca zbiorowa pod redakcją M. Zaleskiej, SGH, Warszawa 2005
 • Emil Ślązak, Wpływ struktury oszczędności gospodarstw domowych na rozwój oferty depozytowej banków w Polsce, „Biuletyn Bankowy”, nr 11 (139), listopad 2004
 • Emil Ślązak, (współautor M. Zaleska) Analiza sektorów bankowych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, „Bank i Kredyt”, nr 9/2004
 • Emil Ślązak, Rozwój procesów segmentacji klientów w strategii marketingowej banku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 48/2004
 • Emil Ślązak, (współautor M. Zaleska), Analiza porównawcza wielkości i wskaźników finansowych sektorów bankowych krajów wstępujących do Unii Europejskiej [w:] Finanse w powiększonej Unii Europejskiej, pod red. R. N. Hanisza i K. Znanieckiej, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004
 • Emil Ślązak, Wpływ podatku od odsetek bankowych na wzrost gospodarczy w Polsce w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, praca zbiorowa pod redakcją S. Owsiaka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004
 • Emil Ślązak, Strategiczne aspekty rozwoju bankowości elektronicznej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt nr 45/2004
 • Emil Ślązak, Być albo nie być… czyli o przyszłości oddziałów bankowych (współautor M. Zaleska), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 21/2001

MONOGRAFIE, RAPORTY ANALITYCZNE I INNE PUBLIKACJE

 • Emil Ślązak, Jan Koleśnik, Refleksje o nowym świecie finansów, Miesięcznik Finansowy Bank, nr 10/2015
 • Emil Ślązak, Jan Koleśnik, Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka, Gazeta SGH nr 9/2015
 • Emil Ślązak, Jan Koleśnik, Polityka publiczna w świecie finansów - wnioski i rekomendacje Konferencji Katedr Finansowych, Studia z Polityki Publicznej 2015
 • Emil Ślązak, Jan Koleśnik, Konferencja Katedr Finansowych 2015 pt.: „Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia. Teoria i Praktyka” – wnioski i rekomendacje, Finanse Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, Nr 1(8)/2015
 • Emil Ślązak, Prognozy rozwoju rynku płatności oraz innowacyjnych technologii bankowych w Polsce w perspektywie do 2018 roku z uwzględnieniem kluczowych czynników ryzyka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014
 • Emil Ślązak, Prognozy rozwoju rynku płatności oraz innowacyjnych technologii bankowych w Polsce w perspektywie do 2017 roku z uwzględnieniem kluczowych czynników ryzyka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2013
 • Emil Ślązak, Wpływ zmian opłat intercharge fee na rynek kart płatniczych w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012
 • Emil Ślązak, Znaczenie komunikacji dwustronnej w relacji bank-klient na bazie koncepcji kapitału intelektualnego banku  [w:] Elektroniczna komunikacja banków z klientami, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2009
 • Emil Ślązak, Koncepcja metodologii kalkulacji adekwatności kapitałowej w SKOK im F. Stefczyka w zakresie ryzyka operacyjnego wraz z rekomendacjami implementacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, styczeń 2008
 • Emil Ślązak, Prognozy rozwoju rynku pożyczek i kredytów konsumpcyjnych do 2012 r. [w:] „Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce do 2011 roku” opracowanie zbiorowe pod red.  M. Penczar, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wrzesień 2007
 • Emil Ślązak, Rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce w perspektywie 2011 roku w: „Perspektywy rozwoju bankowości i rynków finansowych w Polsce do 2011 roku” opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, marzec 2007
 • Emil Ślązak, Rola pośredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, styczeń 2007
 • Emil Ślązak, (współautor R. Jagiełło, J, Koleśnik), „Sprawozdanie z konferencji naukowej „Bankowość, finanse, ubezpieczenia, rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy” „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, nr 66/2006
 • Emil Ślązak, Rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce w perspektywie 2010 roku w: „Perspektywy rozwoju bankowości i rynków finansowych w Polsce do 2010 roku” opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, marzec 2006
 • Rola pośredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w Polsce (współautor E. Gostomski, H. Wiecka) w: „Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce” opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, listopad 2005 r.
 • Emil Ślązak, Prognoza rynku kredytów i pożyczek konsumpcyjnych w okresie 2005 -2009 z uwzględnieniem wpływu odsetek maksymalnych w: „Wpływ wprowadzenia przepisów o maksymalnym oprocentowaniu kredytów na rozwój rynku kredytowego i gospodarkę w Polsce”, opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, czerwiec 2005
 • Emil Ślązak, Rozwój rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce w perspektywie 2009 roku [w:] „Perspektywy rozwoju bankowości i rynków finansowych w Polsce do 2009 roku” opracowanie zbiorowe pod red. nauk. B. Lepczyńskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, maj 2005
 • Emil Ślązak, Rozwój konkurencyjności niewielkich instytucji bankowych, „Zarządzanie i Rozwój”, nr 38 lipiec/sierpień 2003
Dr inż. Marek Lusztyn

New accordion content

Dr Marcin Mikołajczyk

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • Marcin Mikołajczyk, „Bank centralny i banki komercyjne”, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2003
 • Marcin Mikołajczyk, „Bank centralny i banki komercyjne”, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2005
 • Marcin Mikołajczyk, „Międzynarodowe klasyfikacje ekspozycji kredytowych - wybrane aspekty systemów w świetle akcesji do Unii Europejskiej” [w:] red. J. Nowakowski i A. Skowronek-Mielczarek „Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
 • Marcin Mikołajczyk, „Bank centralny i banki komercyjne”, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2007
 • Marcin Mikołajczyk, „Bank centralny i banki komercyjne”, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008
 • Marcin Mikołajczyk, „Sprawozdawczość bankowa i system raportowania w banku”, „Bankowość detaliczna”,[w:] Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008
 • Marcin Mikołajczyk, „Nadzór nad rynkiem finansowym”[w]: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • Marcin Mikołajczyk, „Wpływ kryzysu subprime na polski sektor bankowy”, [w]: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, red. R. Bartkowiak,  J. Ostaszewski i, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Marcin Mikołajczyk, „Kryzysy finansowe we współczesnym świecie”, „Bank centralny i banki komercyjne”, „Rynek kapitałowy” [w]: Finanse, red J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2010
 • Marcin Mikołajczyk, „Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem”, „Krajowe systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe”, [w]:Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Difin, Warszawa, 2012
 • Marcin Mikołajczyk, „Kryzysy finansowe we współczesnym świecie”, „Bank centralny i banki komercyjne”,„Rynek kapitałowy” [w]:Finanse, red J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013
 • Marcin Mikołajczyk, „Instrumenty polityki makroostrożnościowej” [w]: Nauki ekonomiczne w XXI wieku, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • Marcin Mikołajczyk, „Konsolidacja sektora bankowego w Polsce - szansa czy zagrożenie” [w]: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014
 • Marcin Mikołajczyk, „Testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego” [w] Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków, Kwartalnik KES Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Marcin Mikołajczyk, „Rachunek bankowy jako podstawa współpracy z bankiem”, „Krajowe systemy rozliczeniowe i rozrachunkowe”, [w]: Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, red. M. S. Wiatr, Difin, Warszawa, 2015
 • Marcin Mikołajczyk, „Audyt działalności bankowej”; „Bankowość hipoteczna”, [w]: Świat Bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa, 2018

ARTYKUŁY

 • Marcin Mikołajczyk, „Polskie rozwiązania systemowe w zakresie identyfikacji i szacowania ryzyka systemowego”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 40, Warszawa 2003
 • Marcin Mikołajczyk, „Ewolucja bankowych systemów identyfikacji i szacowania ryzyka kredytowego w Polsce w latach 1993-2003”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 47, Warszawa 2004
 • Marcin Mikołajczyk (współautor), „Evaluating opportunities for successful public–private partnership in the healthcare sector in Poland”, Journal of Public Health, 2018
Dr Piotr Kuszewski
 • 2010, Impuls do działania, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 7/8, 2010
 • 2004, Analiza numeryczna samostabilnych reguł głosowania, współautor prof. dr hab. H. Sosnowska, w „Modelowanie preferencji a ryzyko’03” red. T. Trzaskalik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, str. 337-356
 • 2002, polskie tłumaczenie, wraz z H. Hałaburdą i A. Ślawskim, książki Elementy Dynamicznej Optymalizacji autorstwa Alpha C. Chianga, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, ISBN 83-7151-517-0
 • 1998, Statystyka – wzory i tablice, współautor dr Jarosław Podgórski, ISBN 83-86689-98-6, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Dr Edyta Cegielska

ARTYKUŁY 

 • ​Cegielska E., Start-upy - zasady funkcjonowania w: M. Zaleska (red.), Podstawy biznesu: zarządzania i finansów dla nauczycieli, Difin, Warszawa 2023
 • E. Cegielska, Przyczyny upadku startupów, [w:] Adamczyk A., Franek S., Finanse publiczne a finanse prywatne problemy, diagnozy, perspektywy. Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia T. (MCCLI) 1177, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, s.181-189​
 • ​Małgorzata Zaleska, Emil Ślązak, Edyta Cegielska „Employment in the banking sector in Poland - determinants and perception”, Bank i Kredyt 2020, nr 6 https://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx​​ 
 • E. Cegielska, Rola startupów w kreowaniu nowych technologii – bariery finansowe, [w:] Błędowski P., Kurczewska U., Zaleska M., (red.), Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 135-147
 • E. Cegielska „Co wpływa na zdolność kredytową?”, gazeta SGH, 5 maja 2020;   https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=po-prostu-ekonomia/co-wplywa-na-nasza-zdolnosc-kredytowa
 •  ​E. Cegielska „Jak wybrać kredyt hipoteczny? gazeta SGH, 15 czerwca 2020; https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=po-prostu-ekonomia/jak-wybrac-kredyt-hipoteczny
 • E. Ślązak, E. Cegielska „Praca w banku ma przyszłość! gazeta SGH, 12.11.2019; https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=konferencje-debaty-spotkania/praca-w-banku-ma-przyszlosc
 • E. Cegielska (2020), „Limitations on the activity of business angels in financing startup”. Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia 19 (3), p. 5-12. 
 • E. Cegielska, A. Kurdyś-Kujawska, D. Zawadzka, (2018). „Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu startupów w Polsce”. Ekonomiczne Problemy Usług nr 3/2018 (132), s.29-39.
 • E. Cegielska, D. Zawadzka, (2017). „Źródła finansowania startupów w Polsce”, Annales Universitatis Mariae CurieSkłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 51, No 6 (2017). s. 53-61. 
 • D. Zawadzka, E. Cegielska, (2017). „Finansowe bariery powstania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce”, [w:] Miszczuk M., Sosińska-Witt M., (red.) Otoczenie a wartość biznesu, Monografie – Politechnika Lubelska, Lublin 2017, s.188-198. 
 • E. Cegielska, (2016). „Wezwania do sprzedaży akcji a wrogie przejęcia przedsiębiorstw”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej nr 20 (1),  Koszalin 2016, s. 9-22.
 • E. Sztych, „Rola banku inwestycyjnego na rynku fuzji i przejęć - w transakcji wrogiego przejęcia”, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 52, Warszawa 2004, s. 55-61.
 • E. Sztych, „Wrogie przejęcia przedsiębiorstw-definicja, klasyfikacja, fazy wrogiego przejęcia oraz metody obrony”, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 44, Warszawa 2004, s.160-170.
 • E. Sztych, „Dezinwestycje jako niedoceniona forma restrukturyzacji przedsiębiorstw”, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zeszyt naukowy nr 36, Warszawa 2004. s. 50-60.
Dr Magdalena Kozińska

Monografie i opracowania

 • M. Zaleska, M. Kozińska, Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022
 • ​Kozińska M., Banki centralne Unii Europejskiej jako element sieci bezpieczeństwa finansowego w czasie pandemii COVID-19, Warszawa, CeDeWu 2021
 • ​Kozińska M., Michalewicz J., Pycka J., Zdanowicz B., Implikacje doświadczeń krajowych i międzynarodowych dla procesu zarządzania kryzysowego w polskim systemie finansowym, Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2020; https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms336.pdf
 • Kozińska M., Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2018

Rozdziały w książkach

 • M. Kozińska, Bezpieczeństwo inwestycji alternatywnych – perspektywa zamożnego klienta w: K. Królik-Kołtunik, Inwestycje alternatywne w niespokojnych czasach. Inwestycje emocjonalne i kryptoaktywa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2023
 • Zaleska M., Kozińska M., Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa w: M. Zaleska (red.), Podstawy biznesu: zarządzania i finansów dla nauczycieli, Difin, Warszawa 2023
 • Kozińska M., Issue of Central Bank Digital Currencies – potential consequences for the shape of the financial system w: R. Aneja, R. Dygas, Digital Currencies and the New Global Financial System, Routledge, 2022​
 • M. Kozińska, Family office - perspektywy rozwoju w Polsce w: A. Adamczyk, S. Franek, Finanse publiczne a finanse prywatne – problemy, diagnozy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020
 • ​Kozińska M., Modele działania gwarantów depozytów – zarys teoretyczny w: S. Juszczyk, R. Balina (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019
 • Kozińska M., Nowe ramy instytucjonalne spółdzielczości bankowej w Polsce – wyzwania dla banków i stabilności finansowej w: E. Miklaszewska (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Poltext, Warszawa 2018
 •  Zaleska M., Kozińska M., Sprawozdawczość bankowa i ocena kondycji finansowej banku w: M. Zaleska (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018
 • Kozińska M., Aplikacje wybranych banków w zakresie bankowości elektronicznej w: A. Gospodarowicz (red.), Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, C.H. Beck, Warszawa 2018
 • Kozińska M., Najważniejsze obszary problemowe europejskich reżimów resolution w: J. Górski (red.), Teraz Polska Promocja i Rozwój, tom 7, Warszawa 2016

Artykuły naukowe

Pozostałe

Dr Andrzej Krysiak

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • Andrzej Krysiak, (współautor) Niedziółka P., Ryzyko cenowe, w pracy zbiorowej pod red. M. Zaleskiej „Współczesna Bankowość”, Wyd. Difin, Warszawa 2007
 • Andrzej Krysiak, Usługi bankowe jako instrument wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego, w pracy zbiorowej pod red. K. Piotrowskiej-Marczak i K. Kietlińskiej pt. „Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej”, wyd. Difin, Warszawa 2007
 • Andrzej Krysiak, Polityka monetarna banku centralnego a inflacja i wzrost gospodarczy w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. J.L. Bednarczyka, S.I. Bukowskiego i W.Przybylskiej-Kapuścińskiej pt.: „Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2008
 • Andrzej Krysiak, Kryzys na światowym rynku kredytów hipotecznych oraz jego wpływ na rynek kredytowy i wzrost gospodarczy w Polsce, w pracy zbior. pod red. J.L.Bednarczyka, S.I.Bukowskiego i J. Misala pt.: „Współczesny kryzys gospodarczy, przyczyny – przebieg – skutki”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2009
 • Andrzej Krysiak, Rola controllingu w ograniczaniu ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie bankowym, w pracy zbiorowej pod red. M. Sierpińskiej pt.: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach”, wyd. Vizja Press & IT, Warszawa 2009
 • Andrzej Krysiak „Dług publiczny a rynek obligacji vs. rynek kredytowy”, w „Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu”, pod redakcją J. Nowakowskiego, Difin, Warszawa 2010
 • Andrzej Krysiak, A. Staniszewska, M.S. Wiatr, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012


ARTYKUŁY

 • Andrzej Krysiak, Neural networks applications for credit risk measurement. Studies and Works of the Collegium of Management and Finance, Vol. 44, Wyd. SGH, Warszawa 2004
 • Andrzej Krysiak, Rola banków w finansowaniu inwestycji lokalnych w pracy zbiorowej pt.: „Polska w Unii Europejskiej – strategie rozwoju, perspektywy i problemy”, wyd. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Warszawa 2005
 • Andrzej Krysiak, Stopa procentowa kredytu a stopa procentowa obligacji komunalnych, w pracy zbiorowej pt.: „Stopy procentowe a gospodarka – w poszukiwaniu optymalnej policy mix”, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2005
 • Andrzej Krysiak, Rola controllingu w zarządzaniu bankiem komercyjnym, w pracy zbiorowej pod red. J. Ostaszewskiego i M. Zaleskiej pt.: „W stronę teorii i praktyki finansów”, wyd. SGH, Warszawa 2006
 • Andrzej Krysiak, Pojęcie controllingu na tle pojęć zbliżonych (kontrola, audyt), „Kontrola Państwowa”, nr 1 (306) styczeń – luty 2006
 • Andrzej Krysiak, Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, w pracy zb. pod red. I. Pruchinckiej-Grabias oraz A. Szelągowskiej pt.: „Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2006
 • Andrzej Krysiak, Stopy procentowe a polityka kredytowa wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. Jana L. Bednarczyka pt.: „Stopy procentowe a gospodarka – Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej” wyd. ITE-PIB, Radom 2006
 • Andrzej Krysiak, Rola instrumentów dłużnych w finansowaniu samorządowych inwestycji infrastrukturalnych, w pracy zbiorowej pod red. J. Węcławskiego pt.: „Instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej”, wyd. UMCS, Lublin 2006
 • Andrzej Krysiak, Adekwatność kapitałowa z tytułu ryzyka operacyjnego przy zastosowaniu metody wskaźnika podstawowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt nr 80 (2007)
 • Andrzej Krysiak, Finansowanie rozwoju gospodarki lokalnej – szanse i bariery, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i J. Ostaszewskiego pt.: „Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce”, wyd. SGH, Warszawa 2007
 • Krysiak A., Procesy integracyjne na światowych rynkach akcji i ich skutki, w pracy zbiorowej pod red. S.L. Bukowskiego  pt.: „Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 123 – 134;
 • Krysiak A., Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w Polsce, w pracy zbiorowej pod red.  W. Przybylskiej-Kapuścińskiej oraz J. Handschke  pt.: „Rynki finansowe i ubezpieczenia – Nowe perspektywy instytucji i instrumentów”, Zeszyty Naukowe 143 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 115 – 127;
 • Krysiak A., Rynek kredytowych instrumentów pochodnych i jego rola w ograniczaniu ryzyka instrumentów dłużnych, w pracy zbiorowej pod red. J.L. Bednarczyka i W. Przybylskiej-Kapuścińskiej  pt.:„Od kryzysu do ożywienia – dylematy współczesnej polityki finansowej”, Wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 235 – 255;
 • Krysiak A., Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na rynku instrumentów dłużnych, w pracy zbiorowej pod red. K. Jajugi  pt.; „Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki”, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 394 – 404;
 • Krysiak A., Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w świetle globalnego kryzysu finansowego, w pracy zbiorowej pod red. J. Harasim i J. Cichy pt.: „Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania”, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012, s. 193 – 201;
 • Krysiak A., Emisja euro obligacji jako sposób finansowania strategicznych projektów w ramach Unii Europejskiej, w pracy zbiorowej pod red. K. Opolskiego i J. Górskiego pt.: „Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej”, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 181 – 189;
 • Bankowość korporacyjna – podręcznik akademicki, red. nauk. M.S. Wiatr, Wyd. Difin, Warszawa 2012 (autorstwo 4 rozdziałów);
 • Krysiak A., Przychodowe obligacje komunalne jako forma finansowania zadłużenia samorządów w Polsce, w pracy zbiorowej pod red. V. Babcaka, E. Jasiuk i G.P. Maja pt.: „Finanse samorządu terytorialnego”, wyd. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2012, s. 53 – 78;
 • Krysiak A., Konsekwencje globalnego kryzysu dla makroekonomii, w pracy zbiorowej pod red. R. Bartkowiaka i P. Wachowiaka pt. „Nauki ekonomiczne w XXI wieku. Stan obecny i perspektywy rozwoju”, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s. 77 – 88;
Dr Łukasz Gębski

POZYCJE KSIĄŻKOWE

Łukasz Gębski, „Redefinicja polityki w obszarze ochrony konsumentów na rynkach finansowych w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych w następstwie kryzysu finansowego w 2008 rokui” w „Społeczny kontekst ekonomii”, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

ARTYKUŁY

Łukasz Gębski, „Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych – problem finansowo-prawny czy społeczny?”, w Gospodarka Narodowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013

Dr Piotr Czapiewski

POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • P. Czapiewski, Inwestycje private equity, [w:] red. I. Pruchnicka-Grabias, Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2017
 • P. Czapiewski, Teoretyczne aspekty wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, [w:] red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin, Warszawa 2016
 • P. Czapiewski, Bank inwestycyjny na rynku instrumentów udziałowych, [w:] red. P. Niedziółka, Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015
 • P. Czapiewski, Organizacja emisji akcji, [w:] red. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa 2015 (poprawione wydanie podręcznika)
 • P. Czapiewski, Sekurytyzacja aktywów, [w:] red. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa 2015 (poprawione wydanie podręcznika)
 • Piotr Czapiewski, Kapitał ludzki a długoterminowe indywidualne decyzje inwestycyjne, [w:] red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej., Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
 • Piotr Czapiewski, Obligacje - rodzaje, rentowność i ryzyko, [w:] red. P. Niedziółka, Oszczędzam i Inwestuję, Wydawnictwo naukowe ePrzedsiębiorczość, Gniezno 2013
 • P. Czapiewski, Organizacja emisji akcji, [w:] red. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa 2012
 • P. Czapiewski, Sekurytyzacja aktywów, [w:] red. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna, Difin, Warszawa 2012
 • P. Czapiewski, Wybrane uproszczenia w modelach oceny poziomu ryzyka instrumentów finansowych prowadzące do niedoszacowania stopnia tego ryzyka, [w:] red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 • P. Czapiewski, Pocisk Markowitza w warunkach dywersyfikacji o instrumenty udziałowe notowane w strefie euro, [w:] red.
 • P.Karpuś, J.Węcławski, Rynek finansowy, inspiracje z integracji europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 • P. Czapiewski, Komputerowe systemy transakcyjne w działalności funduszy hedgingowych, [w:] red.I.Pruchnicka-Grabias, Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008.

ARTYKUŁY

 • P. Czapiewski, Dekompozycja wyniku inwestycyjnego w celu oceny pojedynczych decyzji inwestycyjnych, KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, Numer 3 tom 5 (23)/2015, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015
 • P. Czapiewski, Wpływ ekspansywnej polityki pieniężnej na wyceny na rynkach akcji, Zarządzanie i Finanse, Nr 2, Wyd. 4, Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański, 2013
 • P. Czapiewski, Model stałej korelacji w optymalizacji portfela inwestycyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Studia i prace KZiF, Zeszyt Naukowy nr 112, SGH, Warszawa 2011.
 • P. Czapiewski, Ocena skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na wskaźnikach fundamentalnych na polskim rynku kapitałowym, Studia i prace KZiF, Zeszyt Naukowy nr 92, SGH, Warszawa 2009
 • P. Czapiewski, Forecasting Correlation Coefficients on the Polish Capital Market with the Application of Beta Coefficients, Journal of Management and Financial Sciences, nr 1, SGH, Warszawa, październik 2008.
 • P. Czapiewski, Standaryzacja stóp zwrotu kursu walutowego zmiennością zrealizowaną, Studia i prace KZiF, Zeszyt Naukowy nr 84, SGH, Warszawa 2007.
 • P. Czapiewski, Analiza obligacji strukturyzowanej DB magiczna trójka, Studia i prace KZiF, Zeszyt naukowy nr 80, SGH, Warszawa 2007.
Dr Łada Wołoszczenko-Hołda

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Łada Wołoszczenko-Hołda, Paweł Niedziółka, „Agencje ratingowe a ryzyko systemowe”, Społeczny kontekst ekonomii, red. Jacek Szlachta, Małgorzata Zaleska, Katarzyna Żukrowska, Rafał Towalski, Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.
 • Łada Wołoszczenko-Hołda „Na trzeciej linii obrony: rola audytu wewnętrznego w banku”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H–Oeconomia,  Vol 51, No 6, 2017.
 • Mechanizmy przeglądu zobowiązań GATT / WTO: perspektywy i zasadność dla Ukrainy, Instytut rozwoju rynków rolnych, Teoria i praktyka rynków nr 1, Kijów 2011. – S.22-34.
 • Zewnętrzny sektor gospodarki ukraińskiej: lekcje dla okresu pokryzysowego, Ekonomia i Prognozowania nr.II, Kijów 2010. – S. 61–73.
 • Ocena ekonometryczna oddziaływania taryf celnych na substytucję importu w gospodarce ukraińskiej, Ekonomia i Prognozowanie nr. III, Kijów 2007.– S. 110–121.
 • Polityka rolna w perspektywie średnioterminowej w kontekście zachodzącego procesu przystąpienia do WTO, Ekonomia i Prognozowania nr.III, Kijów 2005. – S. 55–66.
 • Modele handlu międzynarodowego i analizy polityki handlowej: stan i perspektywy, DNU Ekonomia: problemy teorii i praktyki, Zeszyty Naukowe nr 200/ T.III, Dniepropietrowsk 2005. – S.812–824.
 • Wpływ cła eksportowego na kształtowanie rynku nasion słonecznika i produktów przerobu, Ekonomista nr 7, Kijów 2003. – S. 20–23.

MONOGRAFIE

 • T. Ostashko, L.Voloshchenko-Holda, Środki interwencyjne ochrony rynków rolno-spożywczych w ramach WTO, Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2011. – 224 s.
 • T. Ostashko, L.Voloshchenko, H.Lenivova, Krajowy rynek rolno-spożywczy Ukrainy w warunkach WTO, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2010. – 208 s.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

 • Wpływ międzynarodowej integracji gospodarczej na  transformację  strukturalną na krajowym rynku Ukrainy (Rozdział 2),  [w:]  Rynki realnego sektora ukraińskiej gospodarki  w instytucjonalnym środowisku WTO: koniunktura oraz integracja, red.  V.O.Tochylin, Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2012. - S. 105–142.
 • Nierównowagi strukturalne sektora zewnętrznego gospodarki ukraińskiej wynikające z braku reform wewnętrznych, [w:] Zmiany strukturalne i rozwój gospodarczy Ukrainy / Redakcja naukowa V.M. Heyts, Ukraińska Akademia Nauk, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2011. - S. 198–217.
 • Budowa skutecznego modelu regulacji dostępu towarów na rynek krajowy, [w:] Rynki realnego sektora gospodarki ukraińskiej: analiza strukturalno-instytucjonalna, red. V.O.Tochylin, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2009. – S. 188–272.
 • Polityka handlowa a konkurencyjność międzynarodowa, [w:] Strategiczne wyzwania XXI wieku dla społeczeństwa i gospodarki ukraińskiej: w 3 t. / T. 3. Konkurencyjność gospodarki ukraińskiej, red. V.M. Heyts, V.P.Seminozhenko, B.E. Kvasnyuk, Feniks, Kijów 2007. – S. 495–509.
 • Polityka wspierająca  konkurencyność rolnictwa w procesie przystąpienia Ukrainy do WTO, [w:] Konkurencyjność gospodarki narodowej, red. B.E. Kvasnyuk, Feniks, Kijów 2005. – S. 198–213.

POZOSTAŁE

 • L. Voloshchenko-Holda, R.Podolets, A. Dyachuk, J. Berezhnoy, Jaki mix energetyczny jest potrzebny Ukrainie? Terminal nr 21 (607), Kijów 2012. – S. 6-11.
 • L. Voloshchenko, Nowy kurs: reformy na Ukrainie w latach 2010-2015, Raport krajowy, red. V.M.Heyts [i inni], NWC NBUW, Kijów 2010. – S. 85–87, 127–129.
 • L. Voloshchenko, Mechanizmy i skuteczność protekcjonizmu celnego: praktyka międzynarodowa i analiza porównawcza dla Ukrainy, [w:] Problemy oraz zakres protekcjonizmu rynku krajowego: Raport naukowy, red. V.M. Heyts, V.O.Tochylin, T.O. Ostashko, Instytut Ekonomii i Prognozowania, Kijów 2008. –  S. 80–101.
Mgr Tomasz Dziawgo

​Artykuły naukowe

 • Tomasz Dziawgo (2021). Wealth Tech Impact on Wealth Management Sector, European Research Studies Journal Volume XXIV Issue 3B, 141-151 (100 pkt)
 • ​Tomasz Dziawgo (2021), Supervisory Technology as a new tool for banking sector supervision, Journal of Banking and Financial Economics, 1(15), 2021, 5-13 (20 pkt)
 • Tomasz Dziawgo (2021). Big Tech Influence on China Financial Sector, European Research Studies Journal Volume XXIV Special Issue 1, 1110-1120 (100 pkt)
 • Tomasz Dziawgo (2020) Implications for global financial system from Big Tech companies. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-5-7); 36th IBIMA International Conference (70 pkt)
 • Tomasz Dziawgo (2020), Implication for world economy from RMB inclusion to Special Drawing Right currency basket [w:] A. Adamczyk S.Franek (red. nauk.), Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe. Problemy, diagnozy, perspektywy, 75-87, ISBN: 978-83-7972-427-7 (20 pkt)
 • Dziawgo T. (2018). Wealth management market in China. Opportunities and challenges. Copernican Journal of Finance & Accounting, 7(4), 47–57. (5 pkt)

​A​rtykuły pozostałe:

 • Dziawgo T. (2020) Shadow Banking w chińskim sektorze bankowym, Puls Azji
 • Dziawgo T. (2020) Zestawienie chińskich inwestycji zagranicznych w Europie Zachodniej, ChinyTech.pl
 • Dziawgo T. (2020) Konkurencja dużych firm technologicznych w chińskim sektorze bankowym, ChinyTech.pl
 • Dziawgo T. (2020) Asset Management Companies w chińskim sektorze bankowym, ChinyTech.pl
 • Białek B., Dziawgo T. (2019) Zagraniczne ambicje Chin, ChinyTech.pl
 • Dziawgo T. (2019). Chiński juan w gronie czołowych światowych walut, ChinyTech.pl
 • Dziawgo T. (2018). Roboadvisory redefiniuje doradztwo finansowe. [w:] M. Broniewska, J. Czerwińska (Eds.). Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? (Eseje członków Akademii EFC)
 • Dziawgo T. (2017). Czy i jak nowe technologie wspierają konkurencyjność gospodarek? Czy i jak mogą wspierać solidarnośc gospodarczą? [w:] M. Broniewska, J. Czerwińska (Eds.). Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie? (Eseje członków Akademii EFC)
Mgr Anna Wierzchowska - Dziawgo​
 • Rachunkowość wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Ogólnopolska Konferencja Adeptów Rachunkowości,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Koło Naukowe Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, red. naukowa: S. Sojak, U. Wolszon, 2016
 • B​udowanie relacji inwestorskich z punktu widzenia spółki i inwestora, Finanse. Wyzwania współczesności. Perspektywa studentów., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, red. naukowa: L. Dziawgo, D. Walczak, 2017
 • Controlling kosztów jako jeden z czynników sukcesu przedsiębiorstwa, XVI Ogólnopolska Konferencja Adeptów Rachunkowości,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Koło Naukowe Rachunkowości Wydział Nauk  Ekonomicznych i Zarządzania, red. naukowa: S. Sojak, U. Wolszon, 2017
 • Dlaczego Polska powinna wstąpić do strefy euro jak najpóźniej?, Co zmienilibyśmy w Europie? Eseje członków Akademii EFC, Centrum Myśli Strategicznych, 2018
 • Anna Maria Wierzchowska (2021). Advantages and Disadvantages of Home Office in Polish Banking Sector during the Coronavirus Pandemic, European Reserch Studies Journal, Volume XXIV, Issue 3, 957-969 (100 pkt)
 • ​​​Anna Wierzchowska-Dziawgo (2021). Actions Taken by Banks during Coronavirus Pandemic for Business Continuity, European Reserch Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4, 918-929 (100 pkt)
 • Wpływ zmian stóp procentowych w 2020 roku na rynek kredytów hipotecznych w Polsce, Finanse-wielowymiarowość procesów i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, red. naukowa: S. Franek, 2022

 

.